Проект мотиви: обосновка за конкретната необходимост от приемане наДата14.03.2018
Размер114.54 Kb.
#62800
П Р А В И Л Н И К
за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Самоков

Проект

МОТИВИ:


  1. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА

ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Самоков
Безплодието, особено сред младите, работещи и образовани граждани на общината е обществен проблем с изключително важни последици за демографския ръст, структурата и възможностите за развитие на общината. Този проблем засяга косвено развитието на всички сфери на обществения живот.

Лечението на безплодието и провеждане на репродуктивна терапия „ин витро“е цел, залегнала в националната политика на Република България, а също и на провежданата политика на Европейския съюз.


II. ЦЕЛ НА ПРАВИЛНИКА:

С приемането на правилника се цели да се създаде възможност за подпомагане на пациенти, жители на общината, ползващи методите по асистирана репродукция, с което ще се стимулира раждането на повече здрави бебета. Създаване на ясни и достъпни условия за ползване на средствата насочени към подпомагане лечението на репродуктивни заболявания и асистирана репродукция


III. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВИЛНИК:

Средствата, предвидени за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Самоков


IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Посредством приемане на Правилника ще бъде осигурено финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие
V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: Предлаганият Наредба не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.


ПРОЕКТ!
П Р А В И Л Н И К

за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Самоков
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определя реда, условията и процедурата за финансово под-помагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Самоков със средства, предвидени в бюджета на Община Самоков.
Чл. 2. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие се гласуват всяка календарна година с бюджета на Общи¬на Самоков, по предложение на комисията по този правилник.
Чл. 3. (1). Със средства, предвидени с бюджета на Община Самоков се финансират лица с доказан стерилитет (мъжки и/или женски фактор), лечим преди всичко с методите на АРТ, при наличие на следните индикации:

1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;

2. Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието;

3. Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х: N97.1/, доказан лапароскопски чрез общоприетите начини за поставяне на диагнозата „тубарен стерилитет” – лапароскопия, лапаротомия или хистеросалпингография:

- липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени),

- едностранна липса с контралатериална непроходимост или стеноза,

- двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл.след стерилизация),

- едностранна непроходимост с контралатериална стеноза,

- двустранна интерстициална или истмична стеноза,

- състояние след пластика на маточни тръби, най-малко 12 месеца след пластика, при положение, че не е настъпвала вътрематочна бременност.

4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация пораци LUFS;

5. Стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-Х: N97.4).

(2). Със средства, предвидени с бюджета на Община Самоков се финансират:

1. АРТ процедури, със собствен и/или донорски генетичен материал, както и всички предшестващи, съпътстващи и последващи процедурите лекарствени препарати (включително и имуномодулаторите), описани в медицинската документация;

2. Медицински процедури, манипулации и операции при жената; изследвания (включително: имунологични и генетични) и биопсии (включително и имунологич-ните) при жената и/или при мъжа - предшестващи, съпътстващи и последващи АРТ процедурите;

3. Лекарствени продукти (предшестващи, съпътстващи и последващи АРТ проце-дурите), назначени от лекуващия лекар на рецептурна бланка.

(3). Кандидатстването за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодието на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Самоков, със средства, предвидени в Правилника е за един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансиране от център „Фонд за асистирана репродукция” (при положение, че не се финансира една и съща процедура).

(4). Средствата, отпуснати на семействата и лицата, живеещи на семейни начала, за фи-нансово подпомагане, са в размер до 1 500 лв. ( хиляда и петстотин лева) на заявител, като кандидатства само един от партньорите.

(5). Лекарствените продукти, финансирани със средства по този правилник, следва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

(6) Неусвоената част от одобрената на заявител сума, се прехвърля в следващите до две бюджетни години на съответното лице.
ГЛАВА ВТОРА
КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИ СЕ ЗА ИЗ-ВЪР¬ШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ПРИ ЛИЦА С БЕЗПЛОДИЕ, ЛЕЧИМО ПРЕДИ ВСИЧКО С МЕТОДИТЕ НА АРТ. ДОКУ-МЕН¬ТИ, ДОКАЗВАЩИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С АРТ ПРОЦЕДУРИ.
Чл. 4. Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии за финансово подпомага-не за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ:

1. Да са само български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на терито-рията на Община Самоков през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;

2. Да нямат задължения към Община Самоков и данъчни задължения към държавата;

3. Да са здравно осигурени;

4. Да няма поставени под запрещение или криминално проявени лица;

5. Да са семейства или лица живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак или при двойките, които са във фактическо съжителство с декларация (Приложение № 2);

6. Да е налице доказан стерилитет, независимо с женски и/или с мъжки фактор. Удостоверяването се извършва с медицински документи: етапни епикризи/епикризи, медицински картони, служебни бележки/удостоверения от клиниките, с отразяване факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации. При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания;

7. Всеки от кандидатите да е завършил минимум средно образование;

8. Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране по програмата, да съответства на Наредба № 28 на Министерството на здравеопазването;

9. При поредно кандидатстване се подават следните документи: Заявление по образец, Декларация за липса на промяна в обстоятелствата по образец, медицинска документация - етапна епикриза/епикриза, удостоверения и др., Удостоверения от ТД на НАП за непрекъснати здравноосигурителни права, Удостоверения за липса на задължения към държавата, Уведомления за издаване на Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Самоков.
Чл. 5. Кандидатстването за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свър-зани с лечението на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Самоков, със средства предвидени в Бюджета на Общината, е за един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция".
ГЛАВА ТРЕТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 6. Исканията за финансово подпомагане на процедурите по този правилник се разглеждат и одобряват от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината.

Председателят на комисията е Директор дирекция „ХДЕТТОС“ или Заместник кмет. Комисията да е в състав от 7 члена, от които 4 представители на общинска администрация и 3 общински съветници, избрани от Общински съвет Самоков.

чл. 6а Заявителните документи се разглеждат по реда на тяхното постъпване, като предимство имат кандидати, които не са ползвали средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро” от Бюджета на Община Самоков.
Чл. 7. Комисията по този правилник осъществява следните функции в изпълнение на правомощията си :

1. Разглежда и одобрява искания, както и изготвя предложения до общински съвет за финансово подпомагане на български граждани (семейства и лица, живеещи на семейни начала), живущи на територията на Община Самоков, за извършване на дейности по асистирана репродукция при безплодие;

2. Дава методически указания относно процедурите по отпускане и разходване на фи-на¬н¬совите средства по програмата за асистирана репродукция на Община Самоков;

3. Осъществява контрол за спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата за извършване на дейности по асистирана репродукция.
Чл. 8. Председателят на комисията информира членовете за часа, мястото и графика на заседанията на комисията. Срокът за обявяване на първото заседание не следва да бъде по-голям от един месец от изтичане на срока за прием на документи.
Чл. 9. (1). 3аседанията на комисията във връзка с финансовото подпомагане на изслед-вания и процедури, свързани с лечение на безплодие са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

(2). 3аседанията на комисията са закрити.

(З). Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, при явно гласуване.
Чл. 10. (1). С цел подпомагане дейността на комисията, с право на съвещателен глас в заседанията й, могат да участват и се допускат представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на репродуктивното здраве.

(2). По преценка и при необходимост, в работата на комисията могат да участват и вещи лица - медицински специалисти, с призната специалност „акушерство и гинекология" и по възможност с допълнителна квалификация или опит в областта на асистираната репродукция или стерилитета. При необходимост могат да участват и се допускат и други специалисти по конкретни случаи.

(3). Средствата, необходими за възнаграждения на лицата по ал. 2, се осигуряват от Бюджета на Община Самоков.
Чл. 11. (1). За всеки от кандидатите се изготвя преписка по заявленията, включени в дневния ред на заседанието.

(2). Преписката се изготвя и представя на комисията от нейн член, определен от Председателя на комисията.

(3). Заявлението по ал. 1 се изготвя по Приложение № 1 и се придружава от:

1. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала”;

2. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съреб-рена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор по Приложение № 4;

3. Декларация от съпруга (партньора) на заявителката, че не е поставен под запрещение по Приложение № 3;

4. Документи, издадени от съответния компетентен орган, удостоверяващи обстоятелствата във връзка с чл. 4, т. 2 и т. 3. Удостоверенията за наличие/липса на задължения към Община Самоков се прилагат служебно към преписката на заявителя;

5. Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации, като например:

- етапни епикризи/епикризи, служебни бележки/удостоверения от лечебните заведения и др.;

- документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ, и/или лапа-роскопия, и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод;

- документи за извършване на два или повече спермални анализа, последният от които е извършен преди не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението. Ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е жела-телно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по критериите на Крюгер.

- при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне два цикъла с ехограф-ски разчитания и снимки;

- при неизяснен стерилитет - данни за безплодие в период поне две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани поне два цикъла с вътрематочни инсеминации;

-остойностен лечебен план.

6. Декларация от заявителя, относно предоставяне на писмена информация за резултатите от проведената процедура по асистирана репродукция, след настъпване на раждане. (Приложение № 5).
Чл. 12. При непълноти или неясноти в подадените документи, комисията уведомява кандидатите в тридневен срок от заседанието си, като им дава конкретен срок (не по-голям от месец) за попълване на празнотите или корекции.
Чл. 13. Комисията взема решение по всяка преписка, което съдържа предложение за одобряване или неодобряване на заявителя/заявителите за отпускане на средства за извършване на асистирана репродукция.

Чл. 14.(1). За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявле-ния, решението по чл. 14 и резултатите от гласуването. Протоколът се подписва от при¬състващите членове на комисията.

(2). Протоколът отразява персоналното решение, касаещо лицето, постоянния адрес и размера на отпуснатата сума.
Чл. 15. Всеки заявител може да получи достъп до протоколите на комисията и взетите решения.
Чл. 16. В тридневен срок след разглеждане на всички заявления и приключване на заседанията, комисията изготвя списък на одобрените кандидати.
Чл. 17. Одобрените кандидати, както и размерът на отпуснатата сума, се одобрява от Общински съвет, след внесено предложение за решение от Председателя на комисията.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 18. Членовете на комисията, лицата по чл. 11 от настоящия правилник, както и слу-жителите на общинската администрация, нямат право да разгласяват факти и обстоя-телства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.
Чл. 19. (1). Паричната сума, определена с решение на Общински съвет Самоков отпуска в рамките на съответната бюджетна година, след предоставяне на първичен счетоводен документ и медицинска документация от лечебното заведение, получило разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, по реда на Закона за лечебните заведения или Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

(2). Заявителят предоставя оригинал на фактурата, съдържаща описание и стойност на извършените дейности, медицински изследвания, лекарствени продукти, придружени със съответната медицинска документация в Община Самоков

(3). Дейностите по ал. 1 се заплащат чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка на заявителя или на лечебното заведение, издало фактурата.

Чл. 20 Със средства, отпуснати по реда на този Правилник не се финансират започнали процедури, както и не се възстановяват финансови средства за извършени такива.
Настоящият правилник е приет с Решение № ………….. на Общински съвет, проведено на ……………………. Г

Приложение 1


ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА САМОКОВ
ЗАЯВЛЕНИЕ
По чл.11, ал.3 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на лица и семейства, живеещи на семейни начела с репродуктивни проблеми на територията на община Самоков


От ………………………………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

ЕГН………………………………,

Лична карта№……………………………,изд. на ………………… , от ……………………

Постоянен адрес: ………………………………………………………………………………

Тел. за контакт ………………………..,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Прилагам следните документи: Подпис:

1………………………………..

2………………………………..

3……………………………….
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница