Проект на договор № / гДата22.10.2018
Размер147.31 Kb.
Приложение № 9

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
№ _____-______/____.____.2017г.
Днес, __.__2017 г., в гр. София, на основание: чл.20, ал.3, т.1, от Закона за обществените поръчки ( ЗОП ), и във връзка с Протокол с рег. № ………….., от работата на комисията, назначена със заповед на командира на ВВС с рег. № ФСД-……….., за разглеждане, оценка, допускане и класиране на офертите на участниците във възлагането на обществената поръчка, с предмет: „Ремонт на покриви на сгради във военно формирование 36780-Шабла”, се сключи настоящия договор между:

Военновъздушните сили, представлявани от командира на Военновъздушните сили – генерал-майор Цанко Иванов Стойков, с адрес: 1606 гр. София, бул. „Тотлебен” № 34, ЕИК: 129010189, наричани за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

„…………….., със седалище и адрес на управление: гр…….., ул. „……”, бл…., вх….., ет……, ап….., ЕИК:…….., представлявано от …………. – управител, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна.


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема за свое задължение, срещу заплащане, да извърши ремонт на покривите на сгради във военно формирование 36780 – Шабла, обект „1306/Р”, в съответствие с Количествено-стойностните сметки, (Приложения с №№ от 1 до 9 към настоящия договор).

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, да упражнява за своя сметка, функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба №2/22.03.2004г., за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително ремонтните работи (СРР).

Чл.3. Дейностите по изпълнението на СРР са подробно описани по видове, количества и единични цени в Количествено-стойностните сметки.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4. (1) Цената е в български лева, с включен ДДС, и се формира като обща цена за извършването на всички дейности, описани в Количествено-стойностните сметки.

(2) В цената са включени СРР по количествено-стойностните сметки, всички вложени материали и оборудване, и всички останали прилежащи цени, включително транспорт, управление, застраховки, наеми за строителни машини и други подобни.

(3) СРР изпълнявани в отклонение от нормативно установените правила за изпълнение (съгласно ПИПСМР), не се изплащат от Възложителя.

Чл.5. Общата стойност на договора е …………… лв. (…………….), с включен ДДС или по обособени позиции е както следва:- №1, на стойност - ………….. лв. (…………………………….) с вкл. ДДС;

- №2, на стойност - …………… лв. (……………………………) с вкл. ДДС;

- №3, на стойност - ……………..лв. (………………………… ) с вкл. ДДС;

- №4, на стойност - …………… лв. (……………………………) с вкл. ДДС;

- №5, на стойност - …………...лв. (……………………………..) с вкл. ДДС;

- №6, на стойност - ………….лв. (………………………………) с вкл. ДДС;

- №7, на стойност - лв. (………………………...........) с..вкл. ДДС;

- №8, на стойност - …………лв. (……………………………….) с вкл. ДДС;

- №9, на стойност - ……….лв. (…………………………………) с вкл. ДДС.

Чл.6. (1) Плащането ще се извърши от военно формирование 22800-София, след изпълнение на услугата, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представянето на документите по чл.7 от настоящия договор, съгласно чл.5 от настоящия договор, с платежно нареждане, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка ……………………….., гр. …………… :

IBAN: ……………………………

BIC: ………………………………

Чл. 7 Необходими документи за извършване заплащането на услугата:

- фактура-оригинал за плащане стойността на строителната услуга, съгласно настоящия договор, издадена на името на военно формирование 22800-София, със следните данни:  • адрес: п.к. 1606 гр. София, бул. „Тотлебен” № 34;

  • ЕИК: 129010189;

  • МОЛ: Цанко Стойков;

- протокол за приемане на строително-монтажните дейности, подписан от комисия, назначена със заповед на командира на военно формирование 36780-Шабла, и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- всички документи, необходими за приемане на строително-монтажните дейности и изпълнението на услугата (съгласно Наредба № 3/31.07.2013 г. на МРРБ, за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Чл.8. При възникване на непредвидени допълнителни количества или видове СРР в рамките на общата стойност на услугата съгласно чл.5 от настоящия договор, същите се изпълняват само след вписване в заповедната книга на обекта, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се заплащат както следва:

Чл.8.1. В случаите по чл.8, когато действително изпълнените количества СРР надвишават заложените количества в Приложения с № от 1 до 9 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените СРР по посочените в Приложения с № от 1 до 9 цени.

Чл.8.2. В случаите по чл.8, при възлагане на други видове СРР, извън изброени в Приложения с № от 1 до 9 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, формирани при следните показатели на ценообразуване и доказани с анализи и заверени от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.8.2.1. Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка 4.50 лв./ч.ч.

Чл.8.2.2. Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на материали, като същите не надвишават средните за страната цени.

Чл.8.2.3. Допълнителни разходи върху цената на труда до 90%.

Чл.8.2.4. Допълнителни разходи върху механизацията до 40%.

Чл.8.2.5. Доставно-складови и транспортни разходи до 10% върху стойността на материалите.

Чл.8.2.6. Печалба - до 10 % върху стойността на изпълнените строително – ремонтни работи.

Чл.8.2.7. ДДС - 20 % съгласно Закона за добавената стойност.


ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА
Чл.9. (1) Срокът на изпълнение на договора е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка за обекта, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ.

(2) За дата на изпълнение на договора се приема датата на подписването на Приемателния протокол за обекта, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ.

Чл.10. (1) Изпълнението на строителството може да се спира, като се установява с Акт, обр.10, от Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ, при следните условия:

1. Изключително неблагоприятни климатични условия, установени с протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Освобождаващи от отговорност ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при форсмажорни обстоятелства като: природни бедствия, война, граждански размирици и др.;

3. Невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури достъп до строителната площадка за извършване на СРР, установена с протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При спиране на СРР на основание на настоящия договор, крайният срок на изпълнение на обекта се увеличава със срока на спирането.
ІV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА
Чл.11. Мястото на изпълнение на услугата е на територията на военно формирование 36780-Шабла – обект „1306/Р” .

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СРР по Приложения с №№ от 1 до 9, при спазване на нормативно установените правила за изпълнение и приемане на услугата и изискванията на чл.169, ал.1, от Закона за устройство на територията.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава материалите и строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на СРР, да отговарят на техническите спецификации съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитане и заплащане на изпълнените СРР и приемането на обекта – декларации за съответствие, протоколи, актове и други.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява нарежданията на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица по чл.23 и чл.24 от настоящия договор.

Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в 7 (седем) дневен срок, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили се дефекти и недостатъци на изпълнените от него СРР в гаранционните срокове, съгласно чл.30 от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за появили се дефекти при неправилна експлоатация на сградите и съоръженията.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не изпълнява писмени или устни разпореждания без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по отношение промени в някои от позициите.

Чл.18. Гаранция за изпълнение на договора.

(1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора, към момента на подписването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя сканирано копие от банков документ, заверен „Вярно с оригинала” и печат на дружеството, за внесена парична сума, по сметка на Командване на Военновъздушните сили, военно формирование 22800-София, в „Уникредит Булбанк”, гр. София, IBAN: ВG27 UNCR 7000 3320 4488 76, BIC: UNCRBGSF;

(2) Гаранцията за изпълнение е в размер на …………. лв. (…………лева);

(3) Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора;

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху посочената гаранция, за периода, през който средствата законно са престояли при него;

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изпълнението на този договор, като има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки, съгласно условията на раздел VIII – „НЕУСТОЙКИ” от настоящия договор, вследствие лошо или забавено изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок от 3 (три) работни дни от подписването на настоящия договор, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид (на хартиен и оптичен носител) списъци на лицата, механизацията и техниката, необходими за изпълнение на поръчката.

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури квалифицирано техническо ръководство за изпълнение на СРР през целия период на изпълнението на услугата.

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе всички необходими мерки за опазване на пътищата и подходите, ползвани от него по време на СРР, както и за безопасността на съществуващия трафик, за което носи пълна отговорност. В случай на констатирана и писмено доказана повреда на съществуващите пътища и подходи при изпълняваните от него СРР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги ремонтира за своя сметка.

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва със свои представители в комисии, назначени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнение на нормативната уредба.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител, имат право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените СРР.

Чл.24. Строителният контрол при изпълнение СРР и контролът на качеството им от страна на Възложителя, ще се упражнява от лицата посочени в „Списък на представители на Възложителя, които ще упражняват строителен контрол за обект „1306/Р”, стопанисван от военно формирование 36780-Шабла, (Приложение № 10 към настоящия договор). Те ще извършват контрол на количествата и единичните цени на СРР, ще проверяват и подписват актове и количествено - стойностните сметки.

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заверява извършените и доказани с подробни количествени сметки за СРР и други разходи, до 10 (десет) календарни дни след приемане на строителната услуга с приемателен протокол за обекта, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ, подписан от комисия, назначена със заповед на командира на военно формирование 36810-Шабла, и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп до обекта, съгласно предварително представения списък на лицата и механизацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на поръчката.

Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на СРР и нормативните документи, като всички разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при невъзможност да осигури необходимите средства за завършване на строежа, да подпише акт, образец 10, за спиране на строителство.

Чл.29. При виновно неизпълнение на договорираните срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи санкции, които се считат за окончателно намаление на крайната стойност на обекта и не подлежат на възстановяване.
VІІ. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл.30. Гаранционни срокове:

1. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в не агресивна среда – 5 (пет) години ;

2. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 (пет) години ;

3. Гаранционни срокове за всички изпълнени видове СРР, не упоменати в договора са минималните гаранционните срокове, определени в Наредба № 2/ 31.07.2003 г. на МРРБ.

Чл.31. Гаранционните срокове текат от датата на подписване на приемателен протокол за обекта, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ, подписан от комисия, назначена със заповед на командира на военно формирование 36810-Шабла, и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


VІІІ. НЕУСТОЙКИ
Чл.32. (1) При неизпълнение срока за строителство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от общата стойност на договорираните видове СРР, без ДДС, за всеки просрочен ден, но не повече от 3 %.

(2) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати дължимата сума по договора, той дължи неустойка в размер на 1 % на ден върху неиздължената сума, без ДДС, но не повече от 3 % .

(3) При виновно прекратяване на Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 20 % от стойността по чл.5 за неизпълнените части от настоящия договор.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.33. (1) По взаимно съгласие от двете страни - изразено в писмена форма.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи предаването на обекта след срока посочен в чл.9 от настоящия договор и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези СРР, които са изпълнени качествено и могат да му бъдат полезни.

Чл.34. Прекратяването на настоящия договор, независимо от причините, не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове за изпълнените на обекта СРР.

Чл.35. При прекратяване на легитимността на юридическото лице на изпълнителя, без правоприемство.Х. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.36. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало вследствие на непреодолима сила, като например земетресение, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също и забрани, ограничения, нареждания и други подобни, които са наложени с административен акт на държавен или общински орган.

Чл.37. За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство, настъпило след сключване на договора, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати, или ако е било предвидимо, не е било предотвратено.

Чл.38. Не е налице непреодолима сила, ако събитието е в следствие на не положена грижа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата грижа е могло да бъде предотвратено.

Чл.39. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила страната, която се позовава на нея, е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в срок от 5 (пет) работни дни от възникването или преустановяването й.

Чл.40. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено, с акт, изходящ от компетентен държавен или общински орган.

Чл.41. Ако насрещната страна не бъде уведомена в определения по чл.39 срок за възникването на непреодолимата сила, или тя не бъде потвърдена по предвидения в предходната точка начин, страната не може да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

Чл.42. При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е била в забава, не може да се позовава на форсмажорните обстоятелства.

ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и приема да не разкрива на трети лица по никакъв начин, или да използва извън рамките на настоящия договор, информация, станала му известна при изпълнението му.

Чл.44. Документ, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станал достояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на настоящия договор и отнасящ се до дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неговите формирования или служители, ще остане изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще бъде върнат при прекратяване на настоящия договор.

Чл.45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при изпълнението на настоящия договор, да не заснема, фотографира или по какъвто и да е друг начин, да записва изображения на военни обекти и техника.


XІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.46. Изменение по настоящия договор се смята за действително, ако е изготвено в писмена форма, подписано е от двете страни и е допустимо съгласно ЗОП.

Чл.47. Всички спорове и разногласия, възникнали между страните във връзка с изпълнението или тълкуването на настоящия договор, се уреждат чрез преговори, а при невъзможност за постигане на съгласие, се уреждат по съдебен ред, съгласно българското законодателство.

Чл.48. Нищожността на някоя от клаузите по договора, не води до нищожност на друга или на договора като цяло.

Чл.49. Нито една от страните по договора, няма право да предава правата и задълженията си по настоящия договор на трети лица.

Чл.50. Неразделна част към договора са:

- Количествено-стойностни сметки по обособени позиции, (Приложения с №№ от 1 до 9), общо от ….. (……….) листа;

- Списък на представители на Възложителя, които ще упражняват строителен контрол за обект „1306/Р – Ремонт на покриви на сгради във военно формирование 36780 – Шабла”, стопанисван от военно формирование 36780-Шабла”, (Приложение № 10), от 1 (един) лист.

Чл.51. Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Чл.52. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и действа до цялостното изпълнение на задълженията от двете страни.
АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Военно формирование 22 800-София, ………………………….

1606 гр. София, ………………………….

бул. „Ген. Тотлебен” № 34 ул. …………. ,ет...., ап.

Сектор „Договори и обществени поръчки” …………………………………

Лице за контакт: Лице за контакт:

Емил Милушев ………………..

Сл.тел.: 02/92 24 214 Сл. тел.: ……..

Моб. тел.: 0886 099 464 Моб. тел.: ……

Лице за контакт от в. ф. 36780-Шабла

майор Цонко Цонков моб. тел. 0887 307155
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ …………………………….

......................................... ..........................................КОМАНДИР НА ВВС

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЦАНКО СТОЙКОВ УПРАВИТЕЛ НА

………………………...................................................... . ………………………

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ФИНАНСИ”

В КОМАНДВАНЕТО НА ВВС

ПОЛКОВНИК БОЙКО СОКОЛОВ
......................................................

СТАРШИ ЕКСПЕРТ В КАНЦЕЛАРИЯТА

НА КОМАНДИРА НА ВВС

МАЙОР ИВАН ПЕТРОВ

/8Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница