Проект Ноември 2012 г. Съдържание 2



страница1/24
Дата23.10.2018
Размер5.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.



Регионален план за развитие на

Северозападен район

за периода 2014-2020 г.
Проект



Ноември 2012 г.

Съдържание


Съдържание 2

Използвани съкращения 5

Списък на таблиците 6

Списък на фигурите 6

Въведение 8

Обща характеристика на Северозападен район 10



I. Социално-икономически анализ на развитие на северозападен район 11

I.1. Регионална икономика – състояние и тенденции 11

I.1.1. Брутен вътрешен продукт 11

I.1.2. Структура на икономиката 14

I.1.3. Инвестиции 20



I.2. Демографско развитие на Северозападен район 20

I.3. Потенциал на Северозападен район за изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020” 30

I.3.1. Научно-изследователска дейност, технологично развитие и иновации 30

I.3.2. Достъпност, потребление и качеството на информационните и комуникационни технологии 32

I.3.3. Преход към нисковъглеродна икономика 34

I.3.4. Адаптация към промените в климата, предотвратяване и управление на рисковете 39

I.3.5. Опазване и подобряване на околната среда 42

I.3.6. Транспортна инфраструктура и достъпност 52

I.3.7. Заетост и трудова мобилност 57

I.3.8. Образование, професионално обучение и учене през целия живот 60

I.3.9. Социално включване и борба с бедността 65

I.3.10. Здравеопазване 69

I.3.11. Културни институции 71



I.4. Териториален модел на развитие на Северозападен район 73

I.5. Културно наследство и развитие на туризъм 81

I.6. териториално сътрудничество 84

Обобщени данни и изводи, свързани с усвояването на средства от ОП, съфинансирани от фондовете на ЕС 86



II. SWOT анализ 92

Добре изградена мрежа от средни професионални училища 92

Относително равномерно разположение на мрежата от малки и средни градове в района 92

Забавяне изграждането на газопреносна мрежа и невъзможност за битова газификация 93

Замърсяване на околната среда на базата на трансгранични замърсявания и невъзстановяване на замърсените територии 93

Ограничаване на възможностите за усвояване на природния и друг териториален потенциал на района поради намаляващия капацитет на човешкия ресурс 93

Продължаващ процес на “изтичане” на квалифицирана работна сила от района към други райони и извън страната 93

III. стратегическа рамка за развитие на северозападен район 96

III.1. Контекст на стратегическото планиране 96

III.2. Нови моменти при програмирането на ЕС за период 2014-2020 г. 102

III.3. Отчитане на предложенията на заинтересованите страни в Северозападен район 104

III.4. Визия, цели и приоритети 105

III.5. Съответствие на стратегическата част на РПР на СЗР на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 152

IV. обща оценка на финансовите ресурси за постигане целите на РПР на СЗР 2014-2020 г. 154

V. Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на РПР на СЗР 2014-2020 г. 158

V.1. Индикатори за наблюдение 158

V.2. Критерии за оценка на изпълнението 159

VI. необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на РПР на СЗР 167

VII. механизми за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнение на РПР на СЗР 170

Приложение 1. Стратегическа рамка на РПР за периода 2007-2013 г. и сравнение с актуализирания документ на РПР нА СЗРот 2011 г. 176



Приложение 2. Списък на ключови проекти в Северозападен район с общинско, надобщинско и регионално значение за периода 2014-2020 г. 177


Използвани съкращения


БВП Брутен вътрешен продукт

БДС Брутна добавена стойност

ВЕЦ Водноелектрически централи

ЕВРОСТАТ Статистическа служба към Европейската комисия

ЕС Европейски съюз

ИКТ Информационни и комуникационни технологии

ИПГВР Интегриран план за градско възстановяване и развитие

КАВ Качеството на атмосферния въздух (КАВ)

МСП Малки и средни предприятия

НИРД Научно-изследователска и развойна дейност

НКПР Национална концепция за пространствено развитие

НСИ Национален статистически институт

ОП Оперативна програма

ОПАК ОП „Административен капацитет” 2007-2013

ОПОС ОП „Околна среда” 2007-2013

ОПРР ОП „Регионално развитие” 2007-2013

ОПРСР Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013

ОПРЧР ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

ОПТ ОП „Транспорт” 2007-2013

ПДК Пределно допустими концентрации

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води

ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции

ПЧП Публично-частно партньорство

РПР Регионален план за развитие

РСР Регионален съвет за развитие

СЗР Северозападен район

СИР Североизточен район

СЦР Северен централен район

ЮЗР Югозападен район

ЮИР Югоизточен район

ЮЦР Южен централен район

ФПЧ Фини прахови частици


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница