Проект Ноември 2012 г. Съдържание 2страница3/24
Дата23.10.2018
Размер5.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Въведение


Регионалният план за развитие (РПР) на Северозападен район (СЗР) 2014-2020 г. е планов документ, с който се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Основна функция на плана е да осигури връзката и координацията между целевата концепция на националните и европейски документи за развитие на страната през периода 2014-2020 г., включително Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., и необходимите цели и действия за развитие на района при отчитане на неговите специфични условия и потенциали за развитие.

Регионалният план за развитие на Северозападен район има интегрален характер и съчетава в себе си мерки и дейности в различни сектори за подобряване на условията и факторите за растеж, които се нуждаят от дълговременна и целенасочена подкрепа. В плана са разгледани и тенденциите в пространственото развитие на района и направени предложения за организация и развитие на територията на основата на политиките, заложени в Националната концепция за пространствено развитие на Република България 2012-2025 г. и други европейски документи в областта на пространственото и градско развитие.

РПР на СЗР 2014-2020 г. се разработва за период, в който се очакват сериозни промени в световен и общоевропейски мащаб, свързани с преодоляването на ефектите от финансовата и икономическа криза, задълбочаване на глобализационните предизвикателства и необходимостта от по-успешно провеждане на политиката на сближаване. Тези предизвикателства са много по-силни пред Северозападен район, който се характеризира с много ниски социално-икономически показатели на развитието и висока уязвимост по отношение на глобалните предизвикателства.

Подкрепата на реализацията на целите и приоритетните области на Стратегия „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”, както и определените 11 тематични цели на Общата стратегическа рамка на ЕС за 2014-2020 г., са отправни точки при разработване на плана. Приоритетите са насочени към изграждане на по-интелигентна и конкурентоспособна икономика, на приобщаващо общество с висока степен на заетост. В контекста на Северозападен район е необходимо тези приоритети да бъдат реализирани съвместно с мерки за стабилизиране на демографската и икономическа структура на района.

На всички етапи от разработване на плана са отчетени и е постигнато съответствие с целите и приоритетите на значими национални и европейски документи за интегрирано развитие за съответния период.

Основните планови документи на национално ниво, които формират целевата рамка за развитие на РПР на СЗР са Националната програма за реформи 2011-2015 г. (актуализация до 2020 г.) „В изпълнение на стратегията “Европа 2020”, Националната програма за развитие „България 2020”, Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. При разработване на РПР за Северозападен район се вземат под внимание стратегическите акценти от Дунавската стратегия на ЕС. Регионалният план е разработен на основа на утвърдените Методически указания за разработване на стратегии и планове за регионално развитие, утвърдени през м. септември 2011 г. от МРРБ

Регионалният план за развитие съдържа анализ на икономическото и социалното развитие на района; анализ на силни и слаби страни, възможности и заплахи; стратегическа рамка за развитие на района за периода 2014-2020 г., която да бъде насочена към актуалните проблеми и нужди на района и същевременно включва местния потенциал в реализирането на целите и приоритетите за развитие на района; обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, системата от индикатори за организиране на наблюдението, оценката и актуализацията на плана; описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност.

През целия период на разработване на Регионалния план, изпълнителят е търсил включване на заинтересованите страни по отношение на неговото разработване, идентифициране на сфери на действие и оценка. Целта на екипа е по този начин да повиши устойчивостта на взетите решения и ефективността на тяхната реализация, както и да се осигури широка обществена подкрепа. В началния етап на разработване бе изготвена анкета, с която бяха консултирани основните заинтересовани страни в СЗР, а така също и бяха проведени и интервюта с една част от тях.. Подходът и организацията за разработване на плана, както и проекта на РПР на СЗР бяха обсъдени на две заседания на Регионалния съвет на СЗР и на Заседание на Областния съвет на област Монтана. Всички получени целесъобразни предложения, бележки и препоръки са отразени в окончателния вариант на РПР на СЗР за периода 2014-2020 г.

Окончателният вариант на РПР на СЗР отчита и основните изводи и препоръки от разработената предварителна оценка.


Обща характеристика на Северозападен район


Северозападният район обхваща териториите на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч и включените в тях 51 общини. Районът обхваща западната част на Дунавската равнина, заключена между Стара планина и река Дунав. Граничи с Република Румъния и с Република Сърбия.

Таблица 1: Основни характеристики на Северозападен район

Район/области

Тери-тория

Насе-ление

Население с висше образова-ние

Общини

Населени места

ГрадовеБВП*

БВП на човек *

Коеф на заетост 2011 г.

 

кв.км

брой

%

брой

брой

брой

млн.лв.

лв.

%

България

111 002

7364570

?!

264

5 302

257

70 511

9395

63.9

Северозападен

19 070

847138

14,8

51

646

45

5 057

 ?!

58.5

Видин

3 033

101018

13,9

11

142

7

501

4730

53.0

Враца

3 620

186848

14,9

10

123

8

1 509

7797

58.6

Ловеч

4 129

141422

15,6

8

128

8

841

5684

60.9

Монтана

3 636

148098

12,2

11

130

8

749

4894

57.8

Плевен

4 653

269752

16,2

11

123

14

1 458

5088

59.5

% на СЗР от РБ

17,18%

11,50%
19,32%

12,18%

17,51%

7,17%

?!%
Източник: НСИ

Забележка: *Данните за БВП са за 2010 г.

Площта на района е 19 070 км² или 17% от територията на страната.

Населението на района през 2011 г. е 847 138 д., а гъстотата на населението 44,42 д/км², значително по-ниска от средната за страната 65,7% (2011., НСИ). Това са най-ниските стойности сред всички райони. Районът представлява слабо населена територия, в определени части с характер на обезлюдена територия. В периода 2001-2011 г. населението е намаляло с 190 хил. д. или с 18,3%. Това е най-голямото абсолютно и относително намаляване на населението от всички райони.

В Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. като важни характеристики и потенциали за развитие на Северозападен район са определени:


  • Благоприятното географско положение, съхранените природни дадености и културно наследство са възможност за развитие на туризма и нарастване на потенциала на туристическата индустрия.

  • Качеството на околната среда повишават привлекателността на територията за обитаване, бизнес и туризъм.

  • Транспортната инфраструктура – трансевропейски транспортни коридори – № 4 и № 7 (река Дунав), пристанищата и фериботните комплекси, мултимодалните превози и втория мост на р. Дунав при Видин – Калафат са потенциали за развитие на бизнеса и туризма, както и за ефективно трансгранично сътрудничество.

  • Река Дунав притежава сериозен транспортен и енергиен потенциал и като воден ресурс има важно значение за икономическото развитие на района.

  • Наличие на качествен и ефективно използван поземлен ресурс.


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница