Проект! Общински план за младежта на община дряновостраница1/3
Дата05.02.2018
Размер0.56 Mb.
#55125
  1   2   3


Проект!

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

ЗА 2018 г.
Общинският план за младежта за 2018 г. определя целите и приоритетите на младежката политика на Община Дряново, в изпълнение на Закона за младежта и в съответствие с Националната стратегия за младежта (2012-2020). Планът е съобразен и с резултати от проведени проучвания, анализи на състоянието и потребностите на младите хора в страната и региона и статистически проучвания.

Настоящият план обхваща конкретни дейности, допринасящи за постигане на приоритетните цели за провеждане на младежката политика в общината.

Той цели създаването на възможности за пълноценно развитие на младите хора, изграждане на активна гражданска позиция у тях и включването им в процеса на вземане на решения.

Съгласно чл.16, ал.3 от Закона за младежта, Годишният общински план съдържа:


1. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Дряново

2. Приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за младите хора и мерки за постигането им

3. Описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на Националната стратегия за младежта

4. Организация и координация на дейностите за постигане на целите;

5. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта;

6. Реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.


Предвидените дейности в Общинския план за младежта са насочени към подрастващите и младите хора, на възраст между 15 до 29 години, без оглед на тяхната расова, етническа, религиозна, национална, социална или културна принадлежност.
I. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ДРЯНОВО

1. Демографска характеристика

Според действащото административно деление на Република България, община Дряново е в състава на административна област Габрово. В общината са разположени град Дряново и 62 малки селища.

Към 15.12.2017 г. общият брой на населението по постоянен адрес в община Дряново е 9633 души. Броят на младите хора е както следва:


 • 15 -19 години – 332, от тях живущи в град Дряново - 304 лица

 • 20 - 29 години – 983, от тях живущи в град Дряново – 874 лица

Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в община Дряново през последните години намалява. Основните причини за това са отрицателният естествен прираст и миграционните процеси, протичащи на територията на цялата Габровска област.

Диаграма на жителите и младите хора в община Дряново, за последните 5 години
2. Образование

Училищната мрежа на територията на община Дряново се състои от 3 учебни заведения, от които 2 са общински и 1 – държавно:

1. Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов” – 64 ученици;

2. СУ „Максим Райкович” – 482 ученици;

3. ВУИ „Св.Св. Кирил и Методий” - с. Керека – 9 ученици.

В СУ ”Максим Райкович”, което е единственото средно училище на територията на общината, се обучават ученици от всички населени места от община Дряново. През учебната 2016/2017 година училището формира прием гимназиален етап след завършен 7-ми клас, с интензивно изучаване на английски език. Профилът е „Природни науки“, с профилиращи предмети: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Информационни технологии, География и икономика. В училището е формиран и Клуб по Информационни технологии и Клуб на доброволеца, в които членуват ученици от 8 до 12 клас. Занятията на клубовете се провеждат като извънкласна дейност, за която периодично се канят външни лектори, преподаватели и специалисти в сферата на компютърните технологии, графичния дизайн, уеб дизайна и пр. Децата в гимназиален етап продължават участието си в дейностите по проект на Организация „Амалипе“, като от 2017 г. работят в партньорство със средищното училище в гр. Елена. Сформиран е и нов Клуб за поезия „Атанас Смирнов“.В ПГИ „Рачо Стоянов“ учениците се обучават в специалности с трета степен на професионална квалификация и разширено изучаване на английски език в две професионални направления:


• Икономическо със специалности “Банково дело”, „Селски туризъм”, „Електронна търговия и икономически мениджмънт“, "Малък и среден бизнес", „Митническо и данъчно обслужване”;

 Техническо със специалности “Машини и системи с ЦПУ“.
Професионалната гимназия разполага с обновена сграда по проект „Оптимизация на училищната мрежа“.

Гимназията е член на Академията на Централно-европейските Училища /АCES/ и поддържа активни международни контакти с професионални училища и образователни институции от всички европейски страни.

Предлаганите професии са съобразени с икономическия профил на габровския регион и дават възможност за професионална реализация на младежите.През настоящата учебна година ПГИ „Рачо Стоянов“ работи по националната програма на МОН „Ученически практики“, както и по проект „Твоят час“.

ВУИ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Керека е единственото държавно училище на територията на общината, в което се обучават ученици с противообществени прояви от цялата страна. Основната задача на възпитателното училище е ефективната корекционно-възпитателната дейност на деца с девиантно поведение. В края на учебната 2016/2017 г. в училището се обучаваха 17 деца, а през настоящата 2017/2018 учебна година учениците са 9 на брой. Интернатът работи по проект на МОН – „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Дейност 6 – Подготовка за въвеждане на алтернативни модели за работа с ученици с девиантно поведение, настанени във ВУИ и СПИ и за реформиране на организацията и функционирането на ВУИ и СПИ. В рамките на проекта е сформиран екип от специалисти на общинско ниво, който се включи в изградената партньорска мрежа.

В двете общински училища на територията на община Дряново действат ученически парламенти, а учениците в състава им са от 8-ми до 12-ти клас.

В съвременното образование в България възникват проблеми, които пряко касаят младите хора и живота им в училище. В интерес на училищните ръководства е да има Ученически съвети в учебните заведения, който да помагат при вземането на важни управленски решения (униформи, награждавания и наказания, правила, дейности и др.), засягащи учениците, за да бъдат максимално обективни и съвременни тези решения.

Предвид демографската криза в България, и в частност в Област Габрово, както и ниската функционална грамотност, младежката заетост и гражданската активност на младите са основният двигател към подобряване на гражданското общество. Затова е важно училището да е не само място, където учениците получават теоретични знания по изучаваните на дисциплини, а и мястото, където да развиват и усъвършенстват базови умения и качества, благодарение на които да живеят по-успешен, независим и отговорен за обкръжаващата ги среда живот.

Създаването на ученически съвети/парламенти цели да се отключи у учениците желание за самоинициативност, гражданска активност и мнение, социална отговорност, дисциплина, самокритичност, увереност, екипна работа, лидерство, креативно, аналитично мислене и насочено мислене за разрешаване на проблеми.

През месец октомври 2017 г. бяха избрани 17 нови членове на Съвета на децата, които да бъдат гласът на младите хора, при реализирането на политики и мерки за гарантиране правата на децата в България. За председател на област Габрово в Съвета бе избрана Аврора Славова – ученичка от СУ „Максим Райкович“. Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът подпомага председателя на ДАЗД, като дава становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, добри практики и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации.  В Съвета членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има 5 квоти за деца от уязвими групи. Заседанията се провеждат 4 пъти годишно. Младите хора реализират редица инициативи, свързани с популяризиране на правата на детето и развитие на детското участие на общинско, областно и национално ниво.

В началото на учебната 2016/2017 г. в СУ „Максим Райкович” бе възобновена дейността на Клуб „Дебати”. Училището е съучредител и член на Асоциация „Дебати”. Клубът работи активно в областта на гражданското образование, участва в националните състезания за ораторски речи и в състезания по дебати. Последният успешно реализиран от клуба ученически проект е „Единни в различието” от 2010 г.

Възобновеният клуб е сформиран по Проект „Твоят час“. Членовете на клуба работят по създаването на авторски речи по различни социално значими и граждански теми (трафик на хора, домашно насилие, взаимоотношения родители-деца и пр.).

Възможности за неформално обучение на младите хора от общината предлагат и школите и клубовете по изкуства към народните читалища, спортните клубове, както и програмите за обучение към Дирекция „Бюро по труда“.

Преобладаващата част от младежите на възраст 20-29 години са завършили средно образование. От образователното ниво на младите хора, до голяма степен зависи мобилността им на пазара на труда, гарантираща по-добро заплащане, поддържане на по-висок жизнен стандарт и качество на живот.
3. Младежка заетост

Динамиката на младежката безработица в България следва общите европейски тенденции. В същото време икономическата активност на младите българи е традиционно по-ниска, а включването им на пазара на труда – по-трудно, заради редица фактори на местната среда. Сред тях са структурните проблеми на пазара на труда, нереформираната образователна система, анахроничното трудово законодателство и някои културни особености.

Характеристиките на младежката безработица в България показват наличието на структурни дисбаланси на пазара на труда. Това предполага поставяне на акцент върху дългосрочните политики за подобряване на конкурентоспособността на младите кадри на пазара на труда – такива са, например, повишаване на гъвкавостта на регулациите и реформи в образователната система. Формирането на политики за справяне с младежката безработица следва да бъде концентрирано на секторно и регионално ниво, включително и чрез въвеждането на дуална образователна система, включваща значителен практически елемент. Необходими са методи за повишаване конкурентоспособността на младежите, чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа, което да улесни прехода от образование към заетост и едновременно с това да доведе до натрупване на ценен професионален опит.

През учебната 2017/2018 г., специалността „Машини и системи с ЦПУ“ В ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново започна обучение по дуална форма. Обучението се провежда в рамките на успешно стартиралия австрийски проект „Дуално обучение в България“, под надслов „Готов ли си да „изучиш" практиката?“

Осмокласниците от професионалната гимназия посетиха ВСК „Кентавър - ИЗ Динамика", където им бяха представени възможностите за усъвършенстване и повишаване на мотивацията за теоретично обучение и практическо приложение на наученото от училище. Работейки в реална работна среда, обучаваните ще могат да използват модерната техника на предприятието. Положено бе началото на едно сътрудничество, при което учениците получават по-големи шансове като квалифицирани специалисти, а благодарение на добрия международен имидж на фирмата, учениците ще имат възможността да станат конкурентоспособни във всички страни от ЕС.

Според статистическите данни 2 365 са децата в област Габрово, които през миналата година са живели под линията на бедността. За сравнение в област Велико Търново те са 154, в Силистра – 422, в Разград – 662, в Русе – 506.

Общо в Северен Централен регион на България в бедност живеят около 44% от децата, което с 0.5% по-високо от средното за страната. Специалистите твърдят, че колкото по-дълго децата живеят в крайна нищета, толкова по-сериозни са последствията за тях. По-вероятно е те да се сблъскат с трудности като социална изолация, проблеми с образованието и здравословни проблеми.

Активирането на младежите и повишаването на тяхната заетост е сред основните приоритети на националната политика по заетостта.

На територията на община Дряново работи филиал на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово, където трудови посредници оказват методическа подкрепа, извършват професионално консултиране и насочване към свободни работни места на регистрираните младежи. Експертите осъществяват и информационни кампании, във връзка с възможностите за кандидатстване по различни европейски и национални програми за младежка заетост и предприемачество.

През изминала година, на територията на община Дряново са устроени 62 лица до 29 години, на първичния пазар.

В изпълнение на дейностите по Европейската гаранция за младежта, през 2017 г. в ДБТ са регистрирани 44 младежи до 29-годишна възраст, които са информирани за възможностите за започване на работа по активните схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. За тези младежи са изготвени 44 профили и портрети и са насочени към конкретни работодатели. 33-ма от тях са започнали работа на несубсидирани бройки, а 11 са наети на субсидирани работни места.

По данни на Бюро по труда – гр. Дряново, към месец 31.12.2017 г., броят на регистрираните безработни млади хора е 29, като за сравнение, това е с 20 души по-малко от същата дата на предходната година. Преобладава делът на младежите между 25 и 29 години със средно образование. В таблица 2 и таблица 3 е представена информация за безработните младежи по възрастови групи и степен на образование, както и по рискови групи.

Табл. 2

Показател

Степен на образование

Възраст на регистрираните безработни младежи

висше

специалисти

средно

основно и по-ниско

Общ
брой

до 19 години вкл.

0

0

0

0

0

от 20 до 24 години

3

3

1

2

9

от 25 до 29 години

4

7

4

5

20

В работата с продължително безработните лица се срещат трудности, свързани с ниското образование, ниската квалификация и ниската мотивация за започване на работа. Лицата без образование, без специалност, са с най-голям дял в структурата на безработните. Тези групи са основен компонент на дълготрайно безработните лица, регистрирани в Бюро по труда – град Дряново. Те са слабо конкурентни на пазара на труда и затова са основни участници в програмите за заетост на пазара на труда. Те не отговарят на изискванията на работодателите и това предопределя продължителния престой без работа. Голяма част от регистрираните безработни лица от посочената група се регистрират за ползване услугите на други институции – Дирекция „Социално подпомагане“, Национален осигурителен институт, Болници и пр. Много младежи от ромски произход се регистрират във филиала, за да получават социални добавки.

Месечното равнище на безработица в Дирекция „Бюро по труда“ – филиал Дряново, за месец януари 2017 г. е 8.64%, а за месец декември 2017 г. е 7.26%.

Информация за Проект „Нова възможност за младежка заетост“ е предоставена на 30 работодатели на територията на община Дряново.

Възможност за трудова реализация на младежите в Дряново са и националните и европейски програми за осигуряване на заетост: „Старт на кариерата”, Нови възможности за младежка заетост” и др.

През изминалата година Община Дряново е осигурила заетост на общо 23 младежи на възраст до 29 години, с различно ниво на образование, по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Схема „Обучения и заетост за младите хора“ и Схема „Независим живот”, НП „Старт в кариерата”, както и в рамките на Регионална програма за заетост и обучение на млади хора до 29 години.
Програма

Брой наети лица до 29 г.

 • Регионална програма за заетост и обучение за млади хора 29 години

 • Обучение и заетост на младите хора
 • Нови възможности за младежка заетост
 • 5
 • 3
 • 5
ОП Развитие на човешките ресурси:


 • Приеми ме 2015

 • Независим живот • 1

 • 4

НП „Старт на кариерата”

 • 3

Каталог: userfiles
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
userfiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
userfiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
userfiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
userfiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
userfiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница