Проект обяснителна запискастраница1/2
Дата22.07.2016
Размер394.38 Kb.
#1236
  1   2


ПРОЕКТ
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

По бюджета на Столична община за 2008 година


Уважаеми общински съветници,

Проектът за бюджет на Столична община за 2008 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната, залегнала в Законa за държавния бюджет на РБългария за 2008г.:

- минимална работна заплата от 01.01.2008г. - 220лв.

- увеличение на средната месечна брутна работна заплата с 10 на сто, считано от 01.07.2008г.;

- осигурителните вноски за ДОО са съгласно разпоредбите на чл.12 от Закона за

държавното обществено осигуряване – в частта за работодателя 16.6 на сто, а за здравно осигуряване – 3.6 на сто за сметка на работодателя. Съотношението работодател/работник за 2008г. е 60:40.

- инфлацията в края на 2008г. се очаква да достигне около 4.5 на сто, при средногодишен темп – 6,9 на сто;

- предвижда се ръст на брутния вътрешен продукт от 6.4 на сто.

Като приоритети при съставянето и изпълнението на бюджета за 2008г. се очертават:

- осигуряване на кредити, необходими за подготовка и внасяне на проекти за финансиране със средства от Eвропейските фондове /осигуряване на теренна и проектна готовност/.

- осигуряване на кредити за решаване на важни и неотложни екологични проблеми и поддържане чистотата на града, в това число работно проектиране на завод за третиране на битови отпадъци;

- осигуряване на кредити за изграждане на нови градски артерии /пробиви/, реконструкции и основен ремонт на улици, булеварди и второстепенна улична мрежа, с цел подобряване на транспортния трафик;

- осигуряване на кредити за разширение на метрото;

- осигуряване на кредити за образование, в това число за изграждане и основен ремонт на училища и детски заведения;

- разширяване на предоставяните от общината социални услуги, повишаване качеството им и квалификацията на заетия в социалната сфера персонал.
Най-важните нормативни промени произтичат от новите регламенти и параметри на Закона за държавния бюджет на РБългария /ЗДБРБ/ за 2008г. и измененията в Закона за местните данъци и такси, Закона за данъците върху доходите на физически лица и Закона за общинските бюджети.

При разработване на проекто-бюджета общините се ръководят от Постановление на Министерски съвет за съставяне и изпълнение на държвния бюджет за 2008г., както и писмо на Министерство на финансите с указания на база Постановлението.

Предлагаме на Вашето внимание проекто - бюджет на Столична община за 2008 година по пълна бюджетна класификация и под формата на справки - приложения № 1 и № 2, съответно за приходната и разходна част.

При изготвяне на приходната част на бюджета са ползвани прогнозите на дирекции “Регулиране на търговската дейност” и “Приходи и администриране на местни данъци и такси” при Столична община.ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ /Приложение № 1/

В прихода е заложена бюджетна прогноза за данъчните приходи, прогноза за постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2008г.

Всичко по сборния бюджет на Столична община за 2008г. се предвижда да постъпят приходи в размер на 869 102 435 лв.

I. ПРЕОТСТЪПЕНИ ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ

С чл. 10, ал.(1) на ЗДБРБ за 2008г. се приемат размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2008 г. под формата на субсидии по механизъм, съгласно приложение № 5 на закона и по видове. Прави се съществена промяна в структурата на държавните трансфери за общините през 2008г. Отпада трансферът за преотстъпения данък по Закона за данъците върху доходите на физически лица, в т.ч. и възможността за получаване на средства от компенсираното преизпълнение на този данък. Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се предоставят като обща субсидия, за Столична община в размер на 195 506 580 лв. Общата субсидия се предоставя в пълен размер. Спрямо разчетената със ЗДБРБ за 2008г., общата субсидия в настоящия разчет е завишена с 2 851 580 лв., в резултат на изменени стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване” и „Социални дейности”, приети с Решение на Министерски съвет № 20 от 21.01.2008г.

Годишният размер на държавния трансфер за общините през 2008г. се разпределя по тримесечия, както следва:


  • първо тримесечие - 30 на сто;

  • второ тримесечие - 25 на сто;

  • трето тримесечие - 20 на сто;

  • четвърто тримесечие - 25 на сто.

и се извършва текущо от Министерство на финансите чрез отделен платежен код за всяка община в системата за електронни бюджетни разплащания /чл.12 от ЗДБРБ за 2008г./.

С регламентирането на патентния данък като местен данък отпада досегашния трансфер за компенсиране на приходи от отменения пътен данък.

Направени са промени в Механизма за определяне на субсидиите на общините от централния бюджет, в резултат на което Столична община за първи път получава обща изравнителна субсидия, предназначена за допълване разходите за местни дейности, в размер на 10 628 300 лв., в това число 146 400лв. за зимно поддържане на пътища и снегопочистване.

При разработването на общинските бюджети и приемането им от общинските съвети, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се определят по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Единната бюджетна класификация, в размери не по-малко от предвидените със ЗДБРБ за 2008г., чл.11, ал. 1.

Основната промяна в Закона за данъците върху доходите на физическите лица e свързана със смяната на сегашния данъчен режим на прогресивно облагане на доходите на физическите лица с единна пропорционална ставка (плосък данък).

Досегашният режим на облагане на доходите на физическите лица е на прогресивно данъчно облагане, при което данъчната ставка нараства с нарастване на облагаемия доход. Със Закона са направени изменения и допълнения на разпоредбите, чрез които се въвежда пропорционално данъчно облагане на доходите на физическите лица (плосък данък) - данъчната ставка е еднаква за всички данъкоплатци и не зависи от размера на дохода. С въвеждането на плосък данък са свързани следните конкретни промени в закона:

Приет е размер на основната ставка от 10 на сто, която заменя прогресивната таблица за определяне размера на данъка. Намалена е ставката на окончателния данък за облагане на доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от 7 на 5 на сто, а за други доходи ставката от 15 на сто е намалена на 10 на сто. Запазени са ставките за облагане с окончателен данък от 10 на сто, както и ставката от 7 на сто за обратно получените суми по дългосрочни договори за застраховки «Живот». Едновременно с това се предвижда ставка от 15% за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец (ЕТ). Намален е от 15% на 10% размерът на ставката за авансовите вноски, които физическите лица са задължени да правят през годината, при запазване на ставка от 15% за авансовите вноски на ЕТ.

Въвеждането на единна ниска ставка за облагане на доходите е съпътствано с премахване на някои от съществуващите данъчни облекчения и намаления. Отпадат данъчните облекчения за деца и за някои дарения. Запазват се намаленията за задължителни осигурителни вноски (включително по §9 от ПЗР на КСО) и данъчните облекчения за допълнително доброволно осигуряване и застраховки „Живот”. Запазено е и данъчното облекчение за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност като размерът му от двойния размер на необлагаемата годишна данъчна основа е заменен с абсолютна стойност 7920 лв. годишно (660 лв. месечно).

Променя се също характеристиката на патентния данък. Окончателният годишен (патентен) данък, с който се облагат физически лица и еднолични търговци за извършваните от тях патентни дейности, от републикански става местен данък и ще постъпва в общинските бюджети. Разпоредбите, свързани с патентното облагане са отменени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и са разписани в Закона за местните данъци и такси, като е запазен обхвата на лицата и дейностите, подлежащи на облагане с патентен данък.

Измененията в Зкона за общинските бюджети отразяват промените в данъчните закони, както и новите моменти от Закона за държавния бюджет на РБългария за 2008г.


В проекта за бюджет, в частта му за общински приходи, въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите към 31.12.2007г. и като са взети предвид измененията в нормативната уредба, са заложени като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените общински имоти, приходите от продажба на общинско имущество и други.

II.ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Собствени приходи / с общински характер/ 500 039 000 лв.

в това число:

- данъчни приходи 217 580 000 лв.

- неданъчни приходи 282 459 000 лв.1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ – представляват 43.5 на сто от местните приходи.

По Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

- данък върху недвижимите имоти 45 000 000 лв.

За отчетния период изпълнението е 103.6 на сто спрямо актуализирания бюджет. Събраните средства са в размер на 33 760 726 лв. През последните две години постъпленията от данъка върху недвижимите имоти бележат значителен ръст, което се дължи на няколко фактора: увеличението на данъчната оценка на имотите, по-високата събираемост на данъка и от новодекларирани жилища.

Настоящият разчет е изготвен при завишена данъчна ставка за 2008г. от 1.5 на 2.0 промила от данъчната оценка на имотите.

- данък върху наследствата 630 000 лв.

- данък върху превозните средства 38 000 000 лв.

Изпълнението е 100.9 на сто за 2007г., прогнозата за 2008г. е при увеличение от 25 на сто на данъчната ставка. За достигане на разчетената сума следва да се положат усилия за повишаване събираемостта на данъка.

- данък при възмездно придобиване на имущество и дарения 126 500 000 лв.

От този данък през 2007г. са събрани 120 768 039 лв., изпълнението е 106.9 на сто спрямо актуализирания бюджет. Влияние върху постъпленията от данъка оказват завишеният брой сделки и завишаването на данъчната оценка на имотите.

- други данъци   350 000 лв.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси се урежда законово прилагането на правомощията на общинските съвети, както и произтичащите от това отговорности, свързани с определянето на местните данъци и такси.

Общинският съвет може да определя с наредба размерите на местните данъци, като със закона се предлагат граници - минималните и максималните размери за всеки местен данък. При определянето на границите са взети предвид съществуващите до края на 2007 г. размери на данъците, които стават минимален размер от началото на 2008 г. Максималният размер за отделните видове местни данъци се предлага да бъде от 2 (данъка върху недвижимите имоти, данъка при дарение, данъка при придобиване на имущества по възмезден начин и данъка върху наследствата) до 3 пъти (данъка върху превозните средства) по-висок от минималния.

Друга промяна в ЗМДТ, е въвеждането на нов вид местен данък – патентният данък, който преминава от Закона за данъците върху доходите на физическите лица в Закона за местните данъци и такси. Като цяло се запазва режимът на патентния данък, съществуващ до края на 2007 г., в това число се запазват и съществуващите патентни дейности и облекчения.

Конкретните размери на патентния данък се определят от общинските съвети в границите, предвидени в приложението към ЗМДТ.

Групирането и зонирането по отношение на патентните дейности не се съдържат вече в закона, а такива могат да бъдат създадени от общинския съвет с наредба за целите на определяне на различен размер на данъка за различните населени места в рамките на общината, както и за различни зони в рамките на едно населено място.

Със закона се предлагат и няколко преходни периода. Предвидено е, че за 2008г. размерите на местните данъци следва да бъдат определени до 29 февруари, което означава, че до тази дата общинският съвет трябва да приеме наредбата, с която определя размера на местните данъци, и същата следва да е влязла в сила. Ако това не стане в посочения срок, то през 2008 г. съответната община ще събира местните данъци по минималните нива, заложени в закона, а по отношение на патентния данък – размерите, които са били в сила през 2007 г.

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – представляват 57.5 на сто от местните приходи

Прогнозата за неданъчните приходи за 2008 година е 282 459 000 лв.

Те включват приходи и доходи от собственост 39 952 000 лв.

Основен дял в тях имат приходите от наеми на имущество, в това число от рекламни съоръжения 15 000 000 лв.

и от наеми от земя 7 800 000 лв.

По §2404 “Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги” са предвидени 6 500 000 лв.

като са включени приходи от: продажба на тръжни книжа, продажба на входни билети, приходи от услуги и др.

Приходите от “Дивиденти” - § 2407, са регламентирани с чл.1 от Наредбата за управление на еднолични търговски дружества с общинско участие и се предвижда да постъпят в размер на 10 002 000 лв.

Прогнозата е на дирекция “Общинска икономика” при Столична община.

В бюджетът са заложени да постъпят от местни такси 201 357 000 лв., в това число по видове такси, както следва:

- за битови отпадъци 125 000 000 лв.

При таксата за битови отпадъци изпълнението възлиза на 111.1 на сто спрямо актуализирания бюджет. Данъчната основа за изчисляване на таксата за физически лица е данъчната оценка на жилищните имоти, която беше завишена през 2006г. и през 2007г. с 20-30 на сто.Това е една от причините за преизпълнението, както и големият брой новодекларирани жилища, повишената събираемост на приходите и събрани стари задължения /недобори/. За 2008г. ставката за физически и за юридически лица остава непроменена.

- такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна 4 000 000 лв.

- за ползване на детски градини 8 000 000 лв.

Изпълнението на таксата за детски градини е 90.1 на сто от разчета в актуализирания бюджет за 2007г. Събраните средства са в размер на 7 209 995 лв.

- за полудневни детски градини 1 000 лв.

- за ползване на общежития и др. по образованието 15 000 лв.

- за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването 1 600 000 лв.

- за социални услуги 920 000 лв.

- за добив на кариерни материали 1 000 лв.

- за административни услуги 7 000 000 лв.

- за технически услуги 50 400 000 лв.

Предвижда се ново завишение на размера на таксата за издаване на разрешения за строеж, което е причина значително да бъде завишен и разчетът за постъпления от тази такса през 2008г. Изпълнението за 2007г. е 43 721 377 лв. и е 104.1 на сто спрямо актуализирания бюджет, но спрямо 2006г. постъпленията са десетократно по- високи.

- за откупуване на гробни места 800 000 лв.

- туристическа такса 1 800 000 лв.

- други общински такси 1 800 000 лв.

- такса за притежаване на куче 20 000 лв.

- глоби, санкции и наказателни лихви 2 700 000 лв.

- други неданъчни приходи 3 500 000 лв.

Разчетени са 2 600 000 лв. за корпоративен данък, 2 на сто върху приходите от дейности, с характер на стопански и 18 000 000 лв. ДДС, които са отразени със знак (-) в приходната част на бюджета.

От продажба на общинско имущество 55 000 000 лв.

Приходите по този параграф са изпълнени 112.5 на сто спрямо актуализирания бюджет за 2007 г.

Приходи от концесии 550 000 лв.
III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

- обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности

195 506 580 лв.

- изравнителна субсидия 10 628 300 лв., в това число 146 400 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на пътища.

- целева субсидия за капиталови разходи 5 293 800 лв., в това число 456 900 лв. средства за изграждане и ремонт на местни общински пътища.

Съгласно §12 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008г. изменението на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет в изпълнение на нормативни актове влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.

Промените се отразяват служебно по бюджета на съответната община и не е необходимо решение на общинския съвет /§ 10, ал.2 и 3/. Министърът на финансите извършва промени и когато в изпълнение на нормативен акт се променят натуралните и стойностни показатели в делегираните от държавата дейности.

През 2007 г. по бюджета на Столична община са постъпили средства в размер на 91 689 590 лв. над първоначално разчетените, под формата на обща допълваща и допълнителна целева субсидия за капиталови разходи. С тази сума служебно през годината е завишен бюджетът на общината.IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА /ИЗЛИШЪКА/

Със ЗДБРБ за 2007г., §32, ал.6, 7 и 8 се регламентира разпределението на преходния остатък от 2007г., реализиран от делегираните държавни дейности. При условие, че няма неразплатени разходи и просрочени задължения, реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните държавни дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват по решение на общинския съвет през следващата година.

Преходният остатък от общинска отговорност, след приспадане на депоненти и целеви средства, прехвърлени от 2007г. като дарения, неизразходвани кредити с инвестиционно предназначение и др., се насочва за оперативни разходи през настоящата година.

Поради наличие на неразплатени разходи за издръжка за 2007г. в размер на 93 029 лв. в делегираните от държавата дейности, преходният остатък от същите дейности се насочва изцяло за финансиране на разходи – държавна отговорност, в това число и неразплатените от 2007г.

Произходът на преходният остатък от 2007г. е преизпълнение на собствените приходи, реализирани икономии на трудови разходи и разходи за осигурителни вноски, както и непроведени по различни причини мероприятия, за които е разчетен кредит.

Преходният остатък по бюджета на Столична община е 133 169 359 лв., в това число:

- от делегираните държавни дейности 7 116 247 лв.

- от преизпълнение на собствени приходи и от местни дейности 126 053 112 лв., в това число депозит – 99 782 700 лв.

В рамките на преходния остатък са средствата на Общински гаранционен фонд – по сметки в лева и валута в размер на 18 588 377 лв.,

както и депоненти 378 649 лв.


От Японската банка за международно сътрудничество, по заема за метрото през 2007 г. следва да бъдат усвоени 68 420 636 лв.

По договора за кредит с Европейската банка за възстановяване и развитие, за Проекта за рехабилитация на масовия обществен транспорт в гр. София, са разчетени да постъпят 8 739 000 лв. За погашения по заеми от банки в чужбина - 13 328 312 лв.

За погашения по заеми от банки в страната - 20 398 902 лв.

V. ТРАНСФЕРИ ОТ И ЗА БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

През 2007г. са постъпили трансфери от бюджетни и извънбюджетни сметки общо в размер на 36 671 082 лв. С тази сума е завишен служебно общият размер на бюджета на Столична община.

Общо от трансфери и допълнително предоставена субсидия от централния бюджет, през предходната година са постъпили 128 360 672 лв. През 2008г. също ще постъпват допълнителни средства по силата на нормативни актове, част от които са за разходи, извършвани текущо от общината и след това възстановявани от Министерство на финансите /присъдени издръжки, лекарства за ветераните от войните и военноинвалидите и др./.

VI. БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

По бюджета на Столична община за 2008 година няма разчетени кредити, свързани с безлихвени заеми.Общо приходите по бюджета на Столична община за 2008г. са в размер на

869 102 435 лв.

Приложенията по бюджета на Столична община за 2008 г. по приходната и разходната част /№ 1 и № 2/ са разработени по Единната бюджетна класификация /ЕБК/ за страната, в сила за 2007 година. След предоставяне от МФ на форма “БО” за общините и актуализиран програмен продукт, разчетът ще бъде приведен в съответствие с ЕБК за 2008г.ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

Разходите по бюджета на Столична община за 2008г. са в размер на

869 102 435 лв.

и са балансирани с приходите. Отразени са структурните промени и са намалени еднократните кредити.

За делегирани държавни дейности са разчетени 202 622 827 лв.

За общинските дейности се предвиждат общо 654 237 374 лв.

В това число:

За текущи разходи 346 076 355 лв.

За капиталови разходи 308 161 019 лв.

За дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са разчетени 12 242 234 лв.

Съгласно единната бюджетна класификация за страната, разходите се разделят на:

Разходи за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови

правоотношения 139 021 768 лв.

в това число:

- за делегирани държавни дейности 124 736 476 лв.

- за делегирани дейности, финансирани с местни приходи 3 916 164 лв.

- за общинските дейности 10 369 128 лв.

Съгласно § 23, ал. 1 от ЗДБРБ за 2008г., до 30 юни 2008 г. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, включително общините, за делегираните от държавата дейности, за които в закон, подзаконов нормативен акт или друг акт на Министерския съвет не е предвидено друго, следва да предприемат необходимите действия, включително и предложения за промени в нормативни актове, за намаляване с не по-малко от 12 на сто на числеността на персонала в системата на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Изключение правят организациите и дейностите, за които в нормативен акт е определено, че се финансират въз основа на единни разходни стандарти или нормативи, както и за творческия персонал в културните институти. Намалението по ал. 1 не се отнася за лицата, заемащи длъжност въз основа на избор. Дължимите обезщетения в тази връзка се осигуряват в рамките на утвърдените бюджети на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2008 г.

Средните брутни работни заплати за 2008г. са завишени с 10,0 на сто, считано от 01.07.2008 година.

За делегираните от държавата дейности са разчетени трудови разходи за 12 месеца за плановата численост на персонала, като получените средства за работна заплата са намалени с 8 на сто, с цел да се даде възможност съкращението да се извърши поетапно /без дейностите, финансирани по единни стандарти/.

Числеността на персонала и средните брутни работни заплати за общинските дейности се определят от Столичен общински съвет. За функция “Образование” с въвеждането на делегираните бюджети се дават правомощия на директорите на учебни и детски заведения сами да определят числеността на персонала, в рамките на средствата, предоставени с единните стандарти.

Изменението на средните месечни брутни работни заплати се извършва на основата на нормативен акт.

В проекто-бюджета не са включени средствата за компенсиране на доходите, във връзка с пропорционалното облагане, в сила от 01.01.2008г. Същите ще бъдат предоставени допълнително с корекция на взаимоотношенията с централния бюджет.- Осигурителните вноски за осигурените за всички осигурителни случаи са в

размер на 33 290 438 лв.

- за делегирани държавни дейности 29 792 632 лв.

- за делегирани дейности, финансирани с местни приходи 1 252 852 лв.

- за местните дейности 2 244 954 лв.

Средствата за осигурителните плащания са разчетени с размер на вноските, съгласно чл.12 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

За 2008 година осигурителните вноски се разпределят в съотношение 60,0 на сто за сметка на работодателя и 40,0 на сто за сметка на работника или служителя.

Здравноосигурителните вноски са в размер на 6.0 на сто, 3.6 - за сметка на работодателя и 2.4 - лични здравноосигурителни вноски.

Съгласно §28 от ЗДБРБ за 2008г., дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, за здравно осигуряване, за Учителския пенсионен фонд и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване от бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството се начисляват, внасят и отчитат по реда на § 26 и 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

Разходите за веществена издръжка са 388 629 210 лв.,

разпределени, както следва:

- за делегирани държавни дейности 48 093 719 лв.

- за дофинансиране на делегирани дейности 7 073 218 лв.

- за местните дейности 333 462 273 лв.

Текущата издръжка включва разходи за: материали, отопление, осветление,

текущи ремонти, външни услуги, учебни помагала, храна и поевтиняване на храната в ученическите столове, средства за работно облекло и други в съответствие с дейността. Субсидиите за читалища, както и за медицинска дейност също са в рамките на разчетените веществени разходи.

В рамките на издръжката на съответните бюджетни функции и дейности са включени целеви средства от 2007г., предоставени от МФ, неизразходвани дарения и целева субсидия за капиталови разходи, както и неразплатените задължения за 2007г. в делегираните от държавата дейности.

Разделянето на дейностите на държавни и общински, както и определянето на стандартите за издръжка на делегираните от държавата дейности се извърши с Решение на Министерски съвет № 20 от 21.01.2008г. Освен за функция “Образование” се въвежда единен стандарт и за функция “Социални дейности”, включващ издръжка, заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения и плащания, като разходи за единица натурален показател. С Решението се завишават разходните стандарти спрямо 2007г. За социалните дейности и за диспансерите разходните стандарти, залегнали в разчетите за общините, зададени със ЗДБРБ за 2008г.,са различни от приетите с РМС № 20/21.01.2008г. В тази връзка се коригират взаимоотношенията на Столична община с централния бюджет, като общата субсидия се завишава с 2 851 580лв. Средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване” се намаляват с 23 037лв., а във функция „Социални дейности” се завишават с 2 874 617лв. Корекцията е отразена в настоящия разчет.

Съгласно § 33 от ЗДБРБ за 2008г., с решение на общинския съвет след 30 септември могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

Разчетени са средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер на 3 на сто от плановите средства за работна заплата на назначените по трудови правоотношения.I. Функция “Общи държавни служби”

Включва дейностите на Столичния общински съвет, общинската и районните администрации.

Предвидените средства за дейност “Общински съвети“, която е общинска отговорност, са в размер на 1 337 441 лв.
и представляват разходите за издръжка на Столичен общински съвет, както следва:

Съгласно чл.34, ал.1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, са разче­тени средства за възнаграждения на общински съветници в размер на 280 000 лв.

- осигурителни вноски 61 700 лв.

- веществени разходи 970 625лв., в това число за дейността на обществения посредник – 95 100 лв.

За “Общинска администрация” кредитите са 36 460 039 лв.

Заплатите и осигурителните вноски са държавна отговорност и са, както следва:

- заплати 12 440 537 лв. Щатните бройки за Столична община и районите към 01.01.2008г. са 2154,5, а към 31.12.2008г. следва да са намалени с не по-малко от 12 на сто.

- осигурителни вноски 3 617 856 лв.

- други възнаграждения на персонала 1 347 470 лв.

Разчетени са кредити за 462.5 щатни бройки, които се финансират от собствени приходи под формата на дофинансиране:

- заплати 3 160 838 лв.

- осигурителни вноски 1 102 425 лв.

- други възнаграждения на персонала 1 200 000 лв.

Веществената издръжка е за сметка на общинските приходи и възлиза на

13 590 913 лв.

В тази дейност се разчитат средства за данък сгради на обектите - общинска собственост; разходите, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /чл.25/; разходите за представителни цели; за канцеларски материали, поддръжка на техниката и всички веществени разходи по издръжка на сградите, в които се помещава общинската администрация, включително и на районите; средства за издръжка на представителството на гр.София в гр.Брюксел - Белгия. Разчетени са средства в размер на 200 000 лв., свързани с гражданското общество и разработването на проекти за финансиране от Европейските фондове.II. Функция “Отбрана и сигурност“

По бюджета са разчетени 10 507 134 лв., в това число общинска отговорност 7 810 486 лв., от които 4 643 060лв. предназначени за охрана, съгласно сключени договори. Намалени са кредитите за охрана на вододайните зони, същата се поема от “Софийска вода” АД. За преодоляване последиците от стихийни бедствия са предвидени 850 000лв. В края на 2007г. от Централния бюджет бяха предоставени средства за почистване на реки в размер на 2 241 987 лв., които преминават като преходен остатък в 2008г. и ще бъдат изразходвани целево за същата цел.

Във функцията са включени разходи за специфични дейности - за издръжка на центрове за социална превенция и консултативни кабинети, издръжка на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ по райони, за възнаграждения по Наредба № 3 от 2005г. към същите комисии; за издръжка на детските педагогически стаи; за издръжка на Столичен отрезвител; Дом за временно настаняване на пълнолетни лица; средства съгласно чл.51 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за възнаграждения и осигурителни плащания на денонощните дежурни; на отговорници и техници на пунктове за управление /ПУ/ и радиоподвижни централи /РПЦ/, за поддръжка на ПУ и РПЦ; за поддръжка на средства за противохимична защита /СПХ/ и за организационни мероприятия; за издръжка приемните на кварталните отговорници /ПМС № 255 от 10.10.1996г./, които се финансират за сметка на държавния трансфер от 2 693 248 лв.

Щатната численост на персонала, разчетена със ЗДБРБ за 2008г., е 46 щатни бройки, от които за Областен съвет за наркотични вещества 22 щ.бр. /в това число председател и секретар/ и за техници и охранители на Пунктовете за управление – 24 щ. бройки.

Като нещатна численост са предвидени 177 бройки: оперативни денонощни дежурни по ПМС 258/02.12.2005г. -125 бр. и по ПМС 351/1997г. – 52 бр.

Разчетени са възнаграждения за 300 обществени възпитатели.III.Функция “ Образование”

В тази функция като делегирани дейности са определени специалните детски градини и предучилищна полудневна подготовка на 6 годишни деца, общообразователните и спортни училища, професионалните паралелки и общежитията, а в частта за работна заплата и осигурителни плащания - целодневните детски градини и обединени детски заведения.

Предвидените средства са в размер на 179 214 906 лв.

За делегирани държавни дейности 147 111 811 лв.

В това число:

- заплати 101 218 651 лв.


- осигурителни вноски 23 545 322 лв.

- издръжка в размер на 22 347 838 лв.

Делегираните от държавата дейности по образование се финансират на база единен разходен стандарт, утвърден от Министерски съвет за едно дете или един ученик, който включва разходите за възнаграждения на персонала и разходите за издръжка.

От преходния остатък, реализиран в делегираните държавни дейности, във функция “Образование” се насочват 3 000 000 лв. за издръжка, в това число 59 800лв. за разплащане на останали разходи от 2007г..

Целеви средства от преходен остатък /неизразходвани дарения, трансфери и средства по програми/ в размер на 1 052 018 лв. са добавени към съответните дейности, за които се отнасят.

Директорът /за делегираните бюджети/ определя числеността на персонала по училища, детски заведения и обслужващи звена, в рамките на определените със стандарти средства за съответните дейности. В настоящият разчет, разработен от дирекция “Образование”, се предлага численост на персонала /определена на база съществуващата нормативна уредба на Министерство на образованието/ и средна брутна работна заплата, които формират фонд работна заплата и осигурителни вноски в размер на 124 763 973 лв. Разчетените средства със ЗДБРБ за 2008г. за делегирани дейности в образованието са 143 638 400 лв. или 86.7 на сто се насочват за трудови разходи и само 13.3 на сто за веществена издръжка. Това ще постави на изпитание нормалното функциониране на училищата и въвеждането на делегираните бюджети, въпреки предоставеното дофинансиране от собствени приходи.

В срок до 31 януари 2008 г. министърът на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите, следва да извърши промени в подзаконовите нормативни актове, с оглед предоставяне на правомощия на директорите на училищата за самостоятелно определяне на числеността на персонала, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки /чл.71, ал.8 от ЗДБРБ за 2008г./. Това ще позволи оптимизиране числеността на персонала и намаляване на трудовите разходи в рамките на единните стандарти.

Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити разпределят средствата, получени по единни разходни стандарти, между училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност.

Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити утвърждава формулите в срок до 31 март 2008 г., след обсъждане с директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена от съответната дейност. Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й.

Основни компоненти на всяка формула по ал. 2 са единният разходен стандарт и броят на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена за съответната дейност. Допълнителни компоненти на формулата могат да бъдат обективни географски и демографски фактори, определящи различия в разходите за едно дете или един ученик, или показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика. Не могат да бъдат компоненти на формулите числеността на персонала и броят на групите и паралелките.

Средствата за всяка дейност се разпределят:

1. не по-малко от 80 на сто - на база на основните компоненти на формулата;

2. до 20 на сто - въз основа на допълнителни компоненти на формулата.

Съгласно § 71, ал.1, считано от 1 януари 2008 г., всички училища в системата на народната просвета прилагат система на делегирани бюджети.

Делегираният бюджет е бюджет, чрез който се дава право на директора на училището:

1. на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, а в общините с районно деление - второстепенен или третостепенен разпоредител с бюджетни кредити по решение на кмета на общината, при условие че второстепенен разпоредител с бюджетни кредити е кметът на района;

2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;

3. да се разпорежда със средствата на училището;

4. да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;

5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно определените по реда на § 70, ал. 5 средства за финансиране на съответните училища.

Установеното към края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на държавните и общинските училища се включва в бюджета им за следващата година.

Министерският съвет следва през годината да предостави средства в размер на 21 000 хил. лв. на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити целево за училищата, детските градини и обслужващите звена, прилагащи система на делегирани бюджети, за дейности в системата на народната просвета, пропорционално на единните стандарти.

В централния бюджет са предвидени 201,0 млн. лв. за финансиране на национални програми за развитие на средното образование, одобрени от Министерския съвет, при спазване на определени приоритети /§ 77 от ЗДБРБ за 2008 г/.

Предвидените в централния бюджет средства за 2008 г. за структурна реформа в средното образование се разпределят от Министерския съвет по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена в системата, като повишение на единните разходни стандарти на един ученик или едно дете.

В дофинансиране на държавни дейности от собствени приходи за издръжка са разчетени 5 720 333 лв., от които 2 500 000 лв. съгласно Решение № 39 от 20.12.2007г. на СОС, 2 600 000 лв. за видеонаблюдение в училищата, 175 000 лв. за изграждане на информационна система и др.

За общинските дейности се предвиждат 26 382 762 лв.


В тези средства влизат заплатите и осигурителните вноски на полудневните детски градини и издръжката на полудневните и целодневни детски градини и обединени детски заведения, извънучилищни дейности и други дейности по образованието. Издръжката е в размер на 26 330 318 лв.

Съгласно Закона за местни данъци и такси, чл.8, издръжката на тези дейности следва да бъде до размера на събраните такси, които по приходната част на настоящия проекто-бюджет са заложени в размер на 8 000 000лв. Когато се налага защита на обществения интерес, общинският съвет може да одобри по-голяма издръжка за сметка на други общински приходи.

При изготвяне на разчета са намалени целево предоставените през предходната година средства от Столичен общински приватизационен фонд за основен ремонт на училища и детски заведения.

IV. Функция “ Здравеопазване “

Разходите за здравеопазване за 2008г. възлизат на 31 232 915 лв.Делегирани дейности в здравеопазването са диспансерите, средствата за работна заплата и осигурителните плащания за детските ясли, комплексите за детско хранене и медицинския персонал в училищното здравеопазване. За тях са разчетени 13 979 953 лв.

от които за издръжка и субсидия за здравна дейност 6 305 111 лв.

В това число, съгласно определените с РМС № 20/21.01.2008г. разходни стандарти, средствата по диспансери са, както следва:

- Диспансер за онкологични болести 2 870 000 лв.

- Диспансер за пневмо-фтизиатрични болести 1 865 390 лв.

- Диспансер за кожно-венерологични болести 161 210 лв.

- Диспансер за психични болести 765 040 лв.

В изпълнение на разпоредбите на Постановлението за изпълнение на държавния бюджет, към диспансерите за психични заболявания се разкриват Субституиращи и поддържащи програми с метадон. За тази цел на Столична община са разчетени 38 725лв.Общински дейности са: издръжката на комплексите за детско хранене, издръжката на детските ясли, на медицинските сестри в ОДЗ, на част от персонала в дирекция “Здравеопазване”, специализираните болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – 4 броя и Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманията, както и за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и за общински програми, реализирани от четири общински многопрофилни болници за активно лечение и две акушеро-гинекологични болници. За общински дейности от бюджета за 2008г. са предвидени 16 518 598 лв., в това число 10 000 000 лв. за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на четирите общински многопрофилни болници за активно лечение и две акушеро- гинекологични болници.

Заплатите и осигурителните вноски на 160 щ. бр. персонал, разчетени като дофинансиране, възлизат на 734 364 лв.

Съгласно разпоредбите на § 60 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2008г., заплатите и осигурителните вноски на заетите в здравните кабинети в детските заведения и училищата на републиканско и общинско подчинение и през 2008г. се финансират от общинските бюджети. Издръжката им се поема в зависимост от финансирането съответно от републиканския и от общинския бюджет.

За безплатни или предоставяни с намаление лекарства на основание чл. 4, ал. 1

на Закона за ветераните от войните и на чл. 15 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, средства са предвидени в централния бюджет и се предоставят на основата на действително извършени разходи на общините.

Средства за пътни разходи на правоимащи болни, които са предвидени в централния бюджет, се предоставят като обща субсидия на общините, въз основа на действително извършените разходи, по заявка на общините и списък на заболяванията и състоянията, определен от министъра на финансите, съгласувано с министъра на здравеопазването.V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи “.

Разчетените по бюджета разходи са в размер на 25 097 387 лв.,

в това число за делегирани дейности /социални домове/ 13 379 941 лв.,

от тях за заплати 3 794 090 лв.,

за осигурителни вноски 814 352 лв.,

и за издръжка 7 771 499 лв.

Добавени са над този разчет 1 000 000 лв. за основен ремонт и рехабилитация на Дом № 1 кв. „Дървеница” от преходен остатък от делегирани държавни дейности. Същите са отразени в капиталовата програма.

Към издръжката, разчетена за функцията със ЗДБРБ за 2008г. са добавени неизразходвани целеви средства от 2007г. в размер на 1 755 969 лв. – компенсации за карти за пътуване с градския транспорт на правоимащи, предоставени от Министерство на финансите.

Финансирането на делегираните от държавата дейности – специализирани институции за предоставяне на социални услуги през 2008 година се извършва по единни разходни стандарти, определени с РМС № 20/21.01.2008г., които обединяват всички текущи разходи – заплати, други възнаграждения на персонала, издръжка, за здравословни и безопасни условия на труд, за щатната и нещатна численост на персонала и средства по Закона за храните.

Кметът на общината утвърждава числеността на персонала по утвърдена методика от МТСП, в рамките на определените средства по единните разходни стандарти.

Средствата за работни заплати на делегираните от държавата дейности за социални услуги се формират на база числеността на персонала и средната месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала, определени от Столичен общински съвет за 2008 година, в рамките на средствата по единните разходни стандарти. В тях са предвидени средства за минималната работна заплата и увеличение с 20 на сто от 01.01.2008г. за средната брутна работна заплата.

В дофинансиране на държавни дейности е отразена сумата от 135 934 лв.

за заплати и осигурителни вноски и издръжка на одобрени от СОС допълнителни щатни бройки персонал в социалните домове.

Общински дейности за функцията остават трапезарии, домашен социален патронаж, клубове на пенсионера и инвалида и 9 бюра за социални услуги. За тях са разчетени общо 9 825 543 лв.

в това число заплати 1 564 388 лв.

осигурителни вноски 311 313 лв.

издръжка 7 949 842 лв.

В рамките на издръжката се предвиждат:

- 3 000 000 лв. за асистенти на хора с увреждания – услуга, която ще се предлага от общината;

- 2 000 000 лв. по предложение на зам. кмета на Столична община г-жа А.Атанасова, както следва:

1. За разходи при реализиране на Общинска стратегия за психично здраве, заложени в плана й;

2. За заплащане на осигуровки за социални асистенти, наети по Националната програма на МТСП “Социален асистент за хора с увреждания”;

3. За социологическо проучване, разработване и реализиране на Обща стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Столична община в частите й:

- Стратегия за социални услуги за деца и семейства;

- Стратегия за развитие на социалните услуги за хора с увреждания;

- Стратегия за развитие на социалните услуги за възрастни хора;

4. За курсове за преквалификация, повишаване на квалификацията, уеднаквяване на методиката на работа за служителите от заведенията за социални услуги, бюрата за социални услуги и дирекция “Социални дейности”;

5. За участие на служителите от заведенията за социални услуги, бюрата за социални услуги и дирекция “Социални дейности” в семинари и обмяна на опит;

6. За финансиране на проект, разработен от фондация “Очи на четири лапи”, в изпълнение на Решение № 481/31.05.07г. на СОС, по който Столична община е страна.
На основание Решение на СОС № 37 /Протокол №8/ 14.03.2000г./, от общинските бюджети се подпомагат разходите за погребения за самотни, без близки роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. Дейността по предоставяне на помощите е възложена на дирекция “Социални дейности” със Заповед № РД-09-377/15.05.2000г. на Кмета на Столична община. Средствата, разчетени за тази цел, се отразяват в дейност № 745 “Обредни домове и зали” по разходен параграф “Други помощи по решение на общинските съвети” и за 2008г. са 37 000 лв.

VI. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи.

За поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2008 година са разчетени средства в размер на 128 762 415 лв.

В това число за заплати на всички дейности в отрасъла 2 534 244 лв.

за осигурителни вноски 517 573 лв.

веществена издръжка 125 710 598 лв.

Размерът на кредитите за дейност “Чистота” е 93 232 163 лв.,

в това число за веществени разходи 90 822 099 лв.

В тези средства са включени заплати, осигурителни вноски и издръжка на “Столичен инспекторат” 3 108 727 лв.

- кредитите по договори за почистване на града /общо/ 64 305 910 лв.

- за водочерпене - сметоразтоварище “Долни Богров” 150 000 лв.

- за рекултивация на сметоразтоварището в Суходол 1 500 000 лв.

- експлоатационни и следексплоатационни разходи за

сметоразтоварище “Суходол” /без ДДС/ 3 518 000 лв.

- за съхранение и обработка на отпадъци /без ДДС/ 16 649 526 лв.

Разходите за ДДС за последните две позиции са разчетени със знак минус в приходната част на бюджета и се внасят от Столична община, тъй като за тях се прилага т. нар. обратно начисляване.

- за почистване на междублокови пространства и нерегламентирани сметища

2 000 000 лв.

- за зимно почистване и поддържане на пътищата в парк “Витоша” и на четвъртокласна пътна мрежа 2 000 000 лв.

След предоставяне на Единната бюджетна класификация за 2008г. и бюджетната бланка за общините, разходите за депа за твърди битови отпадъци ще бъдат отделени в нова дейност – 627 “Управление на дейностите по отпадъците”.Дейност “Бани и перални” 23 651 лв.

Дейност “Озеленяване” 9 761 981 лв., в това число 2 000 000 лв. за почистване на паркове.

Дейност “Групи за ликвидиране на незаконно строителство” 966 331 лв., в това число издръжка 763 600лв. В рамките на издръжката са разчетени средства за събаряне на опасни сгради 450 000 лв., за преместваеми обекти 100 000 лв. и за демонтаж на рекламни съоръжения 90 000 лв.

Дейност “Други дейности БКС” 2 423 424 лв.

В тази дейност са предвидени 1 500 000 лв. за текущ ремонт на гробищни паркове /за основен ремонт са предвидени още 1 500 000 лв. в рамките на капиталовата програма/. Тук се отнасят разходите за текущ ремонт на общите части на общински жилища, за поддръжка на предгаров площад и др. .За поддържане на уличното осветление на столицата и пътна сигнализация

18 000 000 лв.

Тези средства са предназначени за поддръжка на уличното осветление и светофарните уредби, пътна маркировка, заплащане на електроенергия за дейността, изграждане на тръбно-решетъчни парапети, проектиране, изработване и монтаж на пътеуказателна сигнализация /в това число илични табели/ и др.

За “Водоснабдяване и канализация” 3 646 765 лв., в това число за поддържане и аварийни ремонти в райони, чиято канализация не се поддържа централно, както и за почистване корита на реки.

За разработки, свързани с опазване на околната среда 708 100 лв.

За общинска програма за развитие на ромската общност в гр. София /ОПРРОС/ са предвидени 80 000 лв.


Отразени са в рамките на дейност 619 “Други дейности по жилищно строителство и БКС”, §1098 “Други некласифицирани разходи”, от които 65 000 лв. за мероприятия, финансирани от собствения бюджет и по 5 000 лв. за трите района, на територията на които има голям брой ромско население: Слатина, Люлин и Красна поляна.

По проекто-бюджета са разчетени средства за издръжка на осем общински предприятия /Приложение № 2.1/, които съгласно Решение на СОС и на основание § 9 от ПЗР на ЗДБРБ за 1999г. се финансират от бюджета. Общият размер на кредитите е 12 259 599 лв., в това число 3 710 000 лв. за цифров модел на кадастър по тригодишен договор, като 500 000 лв. са прехвърлени от 2007г., неизразходвани и преминали като преходен остатък.

За ОП “София проект” са разчетени кредити за 15 щатни бройки допълнително със средна брутна работна заплата 541.40 лв. от 01.01.2008г. и 595,54 лв. от 01.07.2008г.
Предвидени са средства за разработване на проекти за кандидатстване по Оперативна програма “Регионално развитие” за финансиране от ЕФРР в размер на

6 580 000 лв., от които за консултантски услуги, техническо и енергийно обследване 2 960 000 лв. и за капиталови разходи: инвестиционно проектиране, реконструкция и модернизация на офис помещения и офис оборудване и обзавеждане 3 620 000 лв. в рамките на капиталовата програма. Проектите са за ремонт и реконструкция, обновяване и доставка на подходящо оборудване, в т.ч. мерки за енергийна ефективност при използването на алтернативни възобновяеми енергийни източници и осигуряване на достъпна среда на сгради – учебни и детски заведения и социални домове.

Съгласно § 53 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008г., средствата за съфинансиране на общински проекти по Оперативните програми, по Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз за 2008 г. са предвидени в рамките на планираното национално финансиране на съответните Оперативни програми.


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница