Проект първи национален план за действие по енергийна ефективностстраница1/14
Дата11.01.2018
Размер1.3 Mb.
#44798
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


проект

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

2008 – 2010 г.

Юни 2007, София


СЪДЪРЖАНИЕ


Списък на съкращенията 3

1.Резюме по изпълнението 4

2.Обща национална цел 5

2.1.Изчисляване на националната цел 5

2.2.Изчисляване на националната междинна цел 5

2.3.Специфични условия при определяне на националната цел 7

2.3.1.Макроикономически показатели 7

2.3.2.Сектори в обхвата на директивата 8

2.3.3.Коефициенти за преобразуване 8

2.3.4.Разпределянето на индикативната цел по сектори 9

2.3.5.Използвана информация 11

2.4.Базова линия на крайното енергийно потребление 11

3.Описание на секторите и оценка на програмите по енергийна ефективност, енергийните услуги и други мерки за подобряване на енергийната ефективност 12

3.1.Домакинства 12

3.1.1.Таблица за общ преглед на всички мерки за подобряване на ЕЕ в сектор домакинства 12

3.1.2.Описание на отделните мерки по подобряване на ЕЕ в сектор домакинства 18

3.2.Услуги 25

3.2.1.Таблица за общ преглед на всички мерки за подобряване на ЕЕ в сектор услуги 26

3.2.2.Описание на отделните мерки по подобряване на ЕЕ в сектор услуги: 27

3.3.Индустрия 33

3.3.1.Таблица за общ преглед на всички мерки за подобряване на ЕЕ в сектор индустрия 34

3.3.2.Описание на отделните мерки по подобряване на ЕЕ в сектор индустрия 35

3.3.2.4. 37

3.4. Транспорт 37

3.4.1 Таблица за общ преглед на всички мерки за подобряване на ЕЕ в сектор транспорт 38

3.4.2 Описание на отделните мерки по подобряване на ЕЕ в сектор транспорт: 40

3.5 Селско стопанство 43

3.5.1 Таблица за общ преглед на всички мерки за подобряване на ЕЕ в сектор селско стопанство 43

3.5.2 Описание на отделните мерки по подобряване на ЕЕ в сектор селско стопанство 45

3.6. Оценка на очакваното общо спестяване по директивата в сектора в периода 2008-2010 и периода 2008-2016 година 49

3.6.1 Секторна оценка «отдолу-нагоре» 49

3.6.2 Мониторинг «отдолу-нагоре» и методология 49

3.6.3 Секторна оценка «отгоре-надолу» 49

3.6.4 Мониторинг «отгоре-надолу» и методология 49

4.Хоризонтални и кръстосани секторни мерки 49

4.1.Оценка на хоризонталните мерки 50

4.2. Оценка «отгоре-надолу» на енергоспестяването през всички сектори в обхвата на директивата 50

5.Специфични мерки, които се изискват от директивата 50

5.1.Член 5 по мерките в обществения сектор 50

5.2.Член 7 за наличност на информация 51

6.Законодателни промени, свързани с транспонирането на Директивата 51

7.Анекси 53

7.1.Приложение 1 – Мерки по видове горива и енергии за постигане на националната цел 53

7.2.Приложение 2 – Видове мерки за постигане на националната цел 53

7.3.Приложение 3 – Обобщение на мерките и времеви график 53

Приложение 1: Мерки по видове горива и енергии за постигане на националната цел 54

Приложение 2: Видове мерки за постигане на националната цел 55

Приложение 3: Обобщение на мерките и времеви график 57

ЛИТЕРАТУРА 59

Списък на съкращенията

АЕЕ - Агенция по енергийна ефективност

АИАП - Агенция по икономически анализи и прогнози

АМСП - Агенция за малки и средни предприятия

БВП - Брутен вътрешен продукт

БНБ - Българска народна банка

ДКЕВР - Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ДС - Добавена/и стойност/и

ЕЕ - Енергийна ефективност

ЕИ - Енергийна интензивност

ЕС - Европейски съюз

ЕСМ - Енергоспестяващи мерки

ЕУ - Енергийна услуга

ESCOs - Фирми за енергоефективни услуги

ЗДП - Закон за движение по пътищата

ЗЕЕ - Закон за енергийната ефективност

ЗОП - Закон за обществените поръчки

КЕИ - Крайна енергийна интензивност

КЕП - Крайно енергийно потребление

КПЕ - Крайни потребители на енергия

КПД - Коефициент на полезно действие

МС - Министерски съвет

МСП - Малки и средни предприятия

МПС - Моторни превозни средства

НС - Народно събрание

ПДЕЕ - План за действие по енергийна ефективност

ПЕИ - Първична енергийна интензивност

ПЕП - Първично енергийно потребление

СПЕ - Стимулирани потребители на енергия

ТБС - Търгуеми бели сертификати

ТГЕ - Търговци на горива и енергия

ФЕЕ - Фонд за енергийна ефективност

ЦЕЕИ - Център по енергийна ефективност в индустрията
kgoe - килограм нефтен еквивалент

ktoe - хиляда тона нефтен еквивалент

MWh - 106 ват часа

GWh - 109 ват часа 1. Резюме по изпълнението


Планът за действие е първия от трите национални плана за действие по енергийна ефективност, разработен въз основа на Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз. Периодът за отчитане постигането на индикативната цел по Директивата е 2008 – 2016 г. Основната цел е всички страни – членки да постигнат спестяване на горива и енергии, до деветата година от прилагането на Директивата, в размер на 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005г. Горната цел не се прилага за енергийните потребители, обхванати от Директива 2003/87/ЕС от 13.10.2003, която установява схема за допустима търговия с емисии парникови газове в Общността.

Настоящият Първи тригодишен план за действие обхваща периода 2008 – 2010 г. и формулира междинна индикативна цел за този период, а именно спестяване на горива и енергии в размер на 3 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директивата за периода 2001-2005 година. Начинът и специфичните особености при определяне на тази междинна цел са разгледани подробно в рамките на този План.

За определяне на целите са използвани интегрирани и индивидуални данни за енергийното потребление, предоставени от Националния статистически институт. Използваните материални баланси не се различават от предоставяните такива на Евростат.

България разполага със значителен потенциал за реализация на мерки по енергийна ефективност. Прогнозирането на потреблението в краткосрочен и средносрочен план е извършено вземайки предвид нарастващото потребление на енергия особено в битовия сектор и транспорта.

Опитът за прилагане на методиката за оценка на спестяванията „отдолу-нагоре” показва, че изпълняваните към момента програми и приложените мерки по ЕЕ не са достатъчни за достигане на определената по Директивата цел. Необходимо е да бъдат привлечени още финансови средства от частния сектор, който трябва да бъде допълнително мотивиран.

За доказване на ефекта от мерките по енергийна ефективност се налага разработването на специализирани методики за оценка на ползите от изпълняваните програми и мерки.

По време на изпълнението на Плана България трябва да въведе значителни допълнителни нормативни, данъчни, финансови и организационни мерки за пълното въвеждане и изпълнение на Директивата.

Прилагането на необходимите за достигането на индикативната цел мерки изисква мобилизация на значителни финансови ресурси, разширяване на дейностите по енергийна ефективност – ангажимент на държавата и допълнително либерализиране на енергийния пазар, особено в областта на свободно предлагане на енергийните услуги и развитие на публично-частните партньорства в областта на енергийната ефективност.

Необходимо е да бъдат извършени изследвания и анализи по отношение на условията и очакваните ефекти от развитието на пазара на енергийните услуги, въвеждане на механизма за търговия с т.нар. „бели сертификати” (ТБС) и същевременно да продължат дейностите по въвеждането на механизма „доброволни споразумения за енергоспестяване” и др., които ще предопределят конкретните последващи решения при структуриране и въвеждане на тези механизми.


 1. Каталог: documents
  documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
  documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
  documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
  documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
  documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
  documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
  documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
  documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


  Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница