Проект р е п у б л и к а б ъ л г а р и ястраница1/13
Дата20.08.2018
Размер0.93 Mb.
#81284
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ПРОЕКТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я


П Р О Г Р А М А З А П Р И Л А Г А Н Е


НА


ДИРЕКТИВА 2001/80/ЕС

ОТНОСНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ВЪЗДУХА ОТ ГОЛЕМИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ

Март 2003, СофияСПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 4

Въведение 5

Основни изисквания на Директивата 5

Законодателство на ЕС, свързано или имащо отношение към Директива 2001/80/ЕС и нейното прилагане 5

Използвани източници на информация 6

ПРЕГЛЕД НА текущоТО състояние 8

Преглед на сценариите за развитие на икономиката и енергетиката 8

Дейности по прилагането на Директива 88/609/EEC 10

Хармонизация на Българското законодателство 11

Компетентни органи 11

Действащи ГГИ и възможни технически мерки за привеждането им в съответствие с нормите на Директивата 13

Разпределение на емисиите на вредни вещества от ГГИ 13

Описание на ГГИ и възможните мерки за привеждане в съответствие 16

Обобощение на необходимите мерки за привеждане на ГГИ в съответствие с нормите на Директивата. 42

Извеждане от експлоатация на действащи мощности в ГГИ 42

Изграждане на заместващи мощности 43

Оценка на инвестициите и разходите за евентуално прилагане на ДирекТивата в срок 48

Обосновка на Преходни периоди 52

План за прилагане на ДирективаТА 62

пОДХОД ЗА ПРИЛАГАНЕ 62

кОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПЛАНА) 63

ДОКЛАДВАНЕ 63

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 64

Приложение на Директивата към нови ГГИ съгласно чл. 4 (2). 76

Заключение 77

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ГГИ- големи горивни инсталации

НДЕ- норми за допустими емисии

ЕЕС- Европейска икономическа общност

КАВ- качество на атмосферния въздух

МЕЕР- министерство на енергетиката и енергийните ресурси

КЕ- комитет по енергетика

СОИ- сероочистващи инсталации

МИ- министерство на икономиката

МОСВ- министерство на околната среда и водите

РИОСВ- районна инспекция по околната среда и водите

ИАОС- изпълнителна агенция по околна среда

ПГ- парогенератор

ВК- водогрейни котли

ЕФ- електрофилтри

ISPA- Структурен предприсъединителен фонд на ЕС

ОВ- отопление и вентилация

БГВ- битово горещо водоснабдяване

АГРС- автомотизирана газоразпределителна станция

ПУДООС- предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

СРК- содорегенерационен парогениратор

BGN- български лев

ДКЕР- държавна комисия за енергийно регулиране

ЗЧАВ закон за чистотата на атмосферния въздух

ПП- програма за прилагане

IPPC- комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

туг- тон условно гориво

куг- килограм условно гориво

ВАТ- най-добри налични техники

СО- степен на очистване

МС- министерски съвет

ЕБВР- европейска банка за възстановяване и развитие

ДБ- държавен бюджет

НС- народно събрание

ССО- собствени средства на оператора

Въведение


Настоящата Програма за прилагане на Директива 2001/80/ЕС (по-нататък наричана само “Директивата”) в Р България е разработена в подкрепа на заявените от страната искания за преходен период за нейното прилагане към четири действащи големи горивни инсталации (ГГИ) и дерогация за изграждане на нови мощности, работещи на местни лигнитни въглища от Маришкия басейн. Програмата определя подхода, дейностите и сроковете, с които операторите на ГГИ в страната трябва да се съобразяват за изпълнение на задълженията произтичащи от Директивата.

Основни изисквания на Директивата


Директивата установява норми за допустими емисии (НДЕ) на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферния въздух от ГГИ.

Тя се прилага към горивни инсталации с номинална входяща термична мощност равна на или по-голяма от 50 MWth, независимо от вида на използваното гориво (твърдо, течно или газообразно), проектирани за производство на енергия.Сроковете за прилагане на изискванията на Директивата, са както следва:

 • За действащите ГГИ и новите такива, които се въведат в експлоатация преди 27 ноември 2003 г. постигане на съответствие с НДЕ преди 01.01.2008 г.

 • При това, без да се нарушават разпоредбите на Директиви 96/61/ЕС и 96/62/ЕС, съществуващите инсталации могат да не прилагат съответните НДЕ, когато:

 • Операторът на дадена съществуваща инсталация поеме с писмена декларация до компетентните органи (подадена не по-късно от 30.06.2004 г.) задължението да не експлоатира инсталацията повече от 20 000 работни часа между 01.01.2008 г. и 31.12.2015 г.

 • Операторът на дадена инсталация с мощност по-голяма от 400 MWth поеме задължението съответната инсталация да не работи повече от 2000 работни часа на година (между 01.01.2008 г. и 31.12.2015 г.) и повече от 1500 работни часа годишно след 01.01.2016 г. при НДЕ на серен диоксид от 800 мг/м3.

 • За нови инсталации които се въвеждат в експлоатация след 27.11.2003 г. Директивата се прилага изцяло (от датата на въвеждането им в експлоатация).

Законодателство на ЕС, свързано или имащо отношение към Директива 2001/80/ЕС и нейното прилагане


По-важните нормативни документи на ЕС, които имат отношение към Директивата са следните:

 • Директива 88/609/ЕЕС относно ограничаване емисиите на определени замърсители в атмосферния въздух от големи горивни инсталации

 • Директива 96/61/ЕС относно комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването

 • Рамкова директива 96/62/ЕС за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ)

 • Директива 99/30/ЕС за стандарти за КАВ относно нивата на серен диоксид, азотни оксиди, ФПЧ10 и олово (т.нар. Първа дъщерна директива)

 • Директива 99/32/ЕС относно съдържанието на сяра в определени течни горива

Националното законодателство, свързано с Директивата и хармонизиращо старата Директива 88/609/ЕЕС за ограничаване на емисиите в атмосферния въздух от ГГИ включва:

 • Закон за чистотата на атмосферния въздух от 1996 г.

 • Наредба №2 от 1998 за НДЕ (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници

 • Наредба №6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

 • Нaредбa №15 от 29.07.1999 г. за НДЕ (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и прахообразни вещества, изпускани в атмосферния въздух от нови ГГИ

 • Наредба №9 от 1999 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух (транспонираща Директива 99/30/ЕС)

Каталог: stranici -> Evropa
Evropa -> To the european union bulgaria
Evropa -> Конференция по присъединяване към ес – българия –– Брюксел, 25-ти ноември 2002
Evropa -> ПРиложение I национална система за екологичен мониторинг
Evropa -> Конференция по присъединяване към европейския съюз българия
Evropa -> Агенция митници reference: bg9806-02-01
Evropa -> Програма за спонгиформната енцефалопатия по говедата (сег)
Evropa -> Дейност на Република България за противодействие на тероризма в изпълнение на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН за мерки, които държавите-членки на ООН следва да предприемат в борбата с тероризма
Evropa -> Програма Курс по Управление на публичните разходи (упр)


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница