Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"страница1/5
Дата14.11.2018
Размер472 Kb.
#104823
  1   2   3   4   5Комисия за защита от дискриминацияПроект VS/2010/008/0536 “Равенството – Път към прогрес”

Project VS/2010/008/0536 “Equality as a Path to Progress”

Комисията за защита от дискриминация

Национално независимо изследване на Комисията за защита от дискриминация на Република България на тема: „Стереотипи и предразсъдъци в учебници, учебни помагала и образователни програми и планове за подготвителното и основното образование”

Р Е З Ю М Е

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата на Европейската общност за заетост и социална солидарност - ПРОГРЕС ( 2007-2013)

Ръководен екип на изследването :

Кемал Еюп – председател на Комисията за защита от дискриминация

Лало Каменов – зам.председател на Комисията за защита от дискриминация

Есен Фикри – член на Комисията за защита от дискриминацияЕкспертен състав на референтна група по независимото изследване:

 1. Ралица Сечкова - експерт по социално планиране на социалните услуги към „Уницеф-България”

 2. Георги Богданов - изпълнителен директор на Национален ромски център ”Свети Георги”

 3. Ванина Стоянова - Етнолог

 4. Грета Савчева - представител на Комисията за защита от дискриминация.

 5. Татяна Кметова - изпълнителен директор Фондация „Център за изследване и политики на жените” гр.София.

 6. Кристина Йорданова - главен асистент по „Българска литература след Освобождението до Първата световна война” към Софийски университет „Св.Климент Охридски”

 7. Камелия Илиева - представител на Комисията за защита от дискриминация

 8. Боян Захариев - експерт към Институт „Отворено общество”

 9. Проф. Ирина Колева - преподавател в катедра „Етнология” към Софийски университет „Св.Климент Охридски”

 10. Елка Божова - експерт „Национално сдружение на религиозните общности”

 11. Людмила Драгоева - управител на „Център за социална рехабилитация и интеграция”

 12. Веселина Билял - представител на Комисията за защита от дискриминация

 13. Станка Шейновa – експерт Министерство на образованието, младежта и науката

 14. Пенка Иванова – директор на дирекция в МОМН

 15. Мукаддес Налбант - независим експерт в сферата на образованието

 16. Иван Игов – Сдружение „Дружество на психолозите в България”

 17. Методи Коралов – преподавател в СУ „КЛ.Охридски” гр.София и експерт към сдружение „Дружество на психолозите в България”

СЪДЪРЖАНИЕ

І. Програма за заетост и социална солидарност Прогрес (2007-2013) на Европейската общност……………………………………………………………………..4

ІІ.Въведение………………………………………………………………………………… 5

ІІ. Структура и методика на независимото изследването……………………………..6

ІІІ. Анализ на нормативната уредба регламентираща процеса на оценка и одобряване на учебниците и учебните помагала……………………………………….7

ІV. Основни констатации и изводи относно обследване на съдържанието на учебниците и учебните помагала по признаци………………………………………….8

1. Констатации и изводи по признак „пол”……………………………………………...8

2. Констатации и изводи по признак „етническа принадлежност и раса”…………10

3. Констатации и изводи по признак „възраст”……………………………………… 16

4. Констатации и изводи по признак „религия”……………………………………….25

5. Констатации и изводи по признак „увреждане”……………………………………29

6. Констатации и изводи по признак„сексуална ориентация”……………………....33

V. Резултати от анкетно проучване на учители от подготвителната и основна образователни степени…………………………………………………………………… 35

VІ. Резултати допитване до деца и ученици - фокус групи ………………………….39

VІІ. Заключение …………………………………………………………………………………………………………………….46

І. Програмата за заетост и социална солидарност Прогрес (2007-2013) на Европейската общност


Тази публикация се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за заетост и социална солидарност ПРОГРЕС (2007-2013) на Европейската общност. Решение № 1672/2006 за създаването на програма на Европейската общност за заетост и социална солидарност ПРОГРЕС е прието от Европейския парламент и Съвета на Европа на 24 октомври 2006 г. Основната мисия на програмата е оказване на финансова подкрепа на провеждането на целите на Европейския съюз в сферата на заетостта и социалните въпроси, заложени в Социалната програма и по този начин да се допринесе за постигането на целите на Лисабонската стратегия в тези области. Целта на програмата е да укрепи приноса на ЕС и да подкрепят страните-членки в техните ангажименти и усилия за създаване на повече и по-добри работни места и за изграждане на по-солидарно общество. За постигане на тази цел ПРОГРЕС:

 • предоставя анализи и политически препоръки в сферите на дейност на ПРОГРЕС;

 • следи и докладва за прилагането на европейското законодателство и политики в сферите на дейност на ПРОГРЕС;

 • насърчава обмена на политики, знания и подкрепа между страните-членки в областта на целите и приоритетите на ЕС;

 • защитава възгледите на заинтересованите страни и обществото като цяло.

Седемгодишната програма е насочена към всички заинтересовани страни, които могат да спомогнат за оформянето на развитието на справедливо и ефективно трудово и социално законодателство и политики. За повече информация:http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html

Кампанията на ЕК за борба с дискриминацията „За многообразието, срещу дискриминацията”: www.stop-discrimination.info

Европейска комисия: http://ec.europa.eu.

ІІ. Въведение

Комисията за защита от дискриминация /КЗД/ е част от националната система за защита правата на човека и основните свободи , в изпълнение на поети от страната ни международни задължения, както универсални на ниво Организацията на обединените нации /ООН/ и нейните специализирани учреждения, така и регионални в рамките на Съвета на Европа и Европейския съюз. В качеството на специализиран орган за равенство по смисъла на антидискриминационното право на Европейския съюз е създадена и функционира в съответствие с Парижките принципи/ Резолюция 1992/54 на Комисията по правата на човека, ООН/ и Препоръка №2 на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността/ЕКРН/ към Съвета на Европа. Съгласно европейските директиви страните-членки на ЕС дават на специализираните органи за равнопоставеност правомощия с оглед предоставяне на независима помощ на жертвите на дискриминация, провеждане на независими проучвания на дискриминацията и публикуване на независими доклади, отправяне на препоръки по всички въпроси свързани с дискриминацията в различни сфери на обществения живот. Комисията за защита от дискриминация на Република България е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминацията, защита от дискриминация и осигуряване на равенство на възможностите за участие и реализация във всички сфери на обществения живот, със значими правомощия в тази насока, установени в чл. 47 от Закона за защита от дискриминация /ЗЗДискр./ Осъзнавайки значението на образованието за възпитанието и обучението на подрастващите и установяването и развитието на демократичните ценности и принципите на недискриминацията и равенството в българското общество, КЗД предприе осъществяване на предизвикателството за обследване и анализ на съдържанието на учебниците и учебните помагала, одобрени от Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ за учебната 2010 -2011 год., относно наличие на дискриминация по признаците пол, увреждане, раса и етнически произход, религия и сексуална ориентация. В изпълнение на правомощията си и в съответствие с чл.47 т.10 във връзка с т.11 от Закона за защита от дискриминация, Комисията за защита от дискриминация реализира национално независимо изследване на тема: „Стереотипи и предразсъдъци в учебните програми и планове и учебниците и учебните помагала за подготвително и основно образование”. Изследването се организира и осъществи рамките на проектните дейности по проект VS/2011/008/0536 „Равенството – Път към прогрес”, финансиран от програма „Прогрес” на Европейския съюз.ІІІ. Структура и методика на изследването.
Основна цел на изследването е: Да се установи дали съществуват дискриминационни практики в съдържанието на учебниците и учебните помагала, осигуряват ли гражданско образование /недискриминация, равни възможности, права на човека, опознаване на културното многообразие/ и дали съответстват на изискванията на чл. 35 от ЗЗДискр., както и на установените релевантни стандарти от Съвета на Европа по признаците пол, увреждане, раса и етнически произход, религия, сексуална ориентация.

Обект на изследването : Учебници, учебни помагала одобрени от Министерство на образованието, младежта и науката на Република България, за ученици от подготвителна и основна образователни степени.

Независимото изследване се осъществи чрез триетапен модел на изпълнение и следната структура:І етап – Прочит и анализ на съдържание на учебници, одобрени от МОМН за учебната 2010-2011 год. за подготвителната и основна образователни степени. В съответствие с изискванията на процедурата по чл. 47, т.10 и от ЗЗДискр. със заповед №302 от 25.05.2011 на Председателя на КЗД се сформира експертна група от 17 души експерти с широко представителство на всички заинтересовани страни: експерти от КЗД, от МОМН, представители-експерти от неправителствени организации, независими експерти в областта на образователната сфера, научни работници и преподаватели. В зависимост от професионалната насоченост и професионалната експертиза на експерта или на съответната неправителствена организация се направи предварителното разпределение за прочит и анализ на учебниците както следва: по признаци, по класове и по издателства. В резултат на своята дейност експертите представиха аналитично – констативни доклади.

ІІ етап - Анкетирането, както и организирането и провеждането на фокус групи с деца и ученици, се възложи и извърши от представители на сдружение „Дружество на психолозите в България”, съвместно с регионалните представители на КЗД. В двадесет области на страната бяха анкетирани учители от подготвителна и основна образователна степени относно влиянието на учебното съдържание в учебниците и помагалата за формиране на негативни стереотипи и предразсъдъци у учениците, гарантират ли учебниците е гражданско образование недискриминация, равни възможности, права на човека, опознаване на културното многообразие. За целта бяха информирани МОМН и РИО на МОМН за периода на анкетирането и оказване на съдействие, чрез директорите на съответните училища по региони.

ІІІ етап – Провеждане на фокус групи с ученици от подготвителна и основна образователни степени, обучаващи се в училища от различни региони на страната, относно проследяване начина на формиране на позиции чрез дискусия, в реално време и регистриране всички доводи, аргументи, мнения, реакции, изразяващи нагласи, стереотипи и предразсъдъци. В съответствие с процедурата на чл.47, .т.10 от ЗЗДискр. от всеки етап на независимото проучването се представиха доклади с констатации и изводи, които бяха систематизира в обобщен доклад до членовете на Комисията за защита от дискриминация за преценка и постановяване на решение, съставляват ли нарушение на ЗЗДискр., гарантират ли съдържанието на учебниците гражданско образование (недискриминация, равни възможности, права на човека, опознаване на културното многообразие), съответстват ли на изискванията на чл. 35 от ЗЗДискр., както и на съответните установени стандарти от Съвета на Европа.

ІІІ. Действаща нормативна уредба относно процеса на одобряване на учебниците и учебните помагала, учебните програми и планове в българската образователна система:

Учебниците, които се ползват в системата на народната просвета, са одобрени от Министерството на образованието, младежта и науката. Изискванията, на които трябва да отговарят учебниците, както и условията и редът за оценяването и одобряването им, са разписани в следните нормативни документи:1. Наредба за учебниците и учебните помагала, приета с Постановление № 104 от 10.05. 2003 г. на МС, в сила от 20.05.2003год. С тази Наредба се определят държавните образователни изисквания по чл.16, т.9 от Закона за народната просвета, отнасящи се до съдържанието,графичния дизайн и полиграфическото изпълнение.

2. Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала. Чрез Наредба № 5 за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала са разписани: условията и редът за оценяване и одобряване на учебници след извършени обективно необходими промени по отношение на съдържанието, графичния дизайн и/или полиграфическото изпълнение на вече одобрени учебници; По смисъла на Наредбата учебник е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което е одобрено от министъра на образованието, младежта и науката или от министъра на културата за осигуряване на училищното обучение. Учебникът е предназначен за ученика и подпомага цялостно обучението му по определен учебен предмет в съответния клас за овладяване на знания, умения и формиране на отношенията или за придобиване на професионални компетенции, определени с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 8 от Закона за народната просвета и с учебните програми. Одобрените учебници са написани от автори по утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката учебни програми. В учебните програми са разписани: ядрото на учебното съдържание; очакваните резултати на ниво учебна програма; очаквани резултати по теми; основни нови понятия (по теми); възможности за междупредметни връзки. Учебниците са следствие на учебните програми.

ІV. Основни констатации и изводи относно обследване на съдържанието на учебниците и учебните помагала по признаци, както следва:

1 . Основни констатации и изводи по признак „пол”

Полът е не само биологичен признак (англ. термин sex), който разделя човешкия вид в две биологични категории - мъже и жени - с цел неговото възпроизводството, но и социокултурен признак (англ. термин gender), който представлява съвкупност от всички представи и очаквания в дадена култура и общество, приписани на представител(к)ите на съответната биологична категория, като способности, интереси, качества, модели на поведение и мислене, роли и позиции в обществото и социалните структури. За разлика от биологичния пол, който в редица общества и култури бива възприеман като непроменлива величина/признак, придобит по рождение, социокултурният пол като резултат от социокултурни представи и очаквания към мъжете и жените в дадена култура и общество в дадено историческо време, бива изучен и интернализиран, кодиран в личностната структура на индивида по време на процеса на социализация, оформяйки по този начин неговата половата идентичност.

Според експертите, обследвали одобрените от МОМН учебници за подготвителна и основна образователна степен на различните издателства, в повечето анализирани случаи по признак «пол» не се открива пряка дискриминация, а е налична косвената дискриминация, почиваща върху изграждането и утвърждаването на принципа на повторението на определени стереотипи, които отреждат различна роля и представителност на двата пола в социалния свят. По този начин стереотипът се трансформира в дискриминационна категория, доколкото вменява определени и нееднакви, неравнопоставени сфери на деятелност на женските и мъжките субекти, съответно момчешките и момичешките. Изхождайки от ролята на учебниците за предоставяне едновременно на знания за света и знания за ориентиране в света, приемаме, че моделите, които те изграждат, в случая относно функционирането на половите роли, служат за ориентир на детето и ученика спрямо истинския социален свят, т.е през педагогическата функция детето възприема ролите в учебника като естествени, като образ на обществото и ги прилага като стереотипи и/или парадигматични образи спрямо разчитането на картата на действителността. В обследваните учебници в мъжкото представяне доминира чрез широка палитра от публични роли, докато женското представяне е сведено до функциите на дома и семейството. В учебниците са открити примери за налагане на стереотипи както за различните социални роли на мъжа и жената, така и по отношение на делението на труда. Устойчиви модели на разделение на мъжкия и женския труд – докато мъжът владее техниката, изкуствата, науката, историята, т.е целият социален прогрес, жената владее домакинския и селскостопанския труд. Пример са констатациите в учебниците по „Технология” 7 клас, издателство “Просвета”, „Домашна техника и икономика” издателство “Просвета”,. В тези учебници техническите професии са илюстрирани с мъже, а в учебниците по география селскостопанския труд, представен като ръчен, примитивен, е илюстриран е главно със снимки на жени-работнички. Изследваните учебници изписват професиите в мъжки род – зидар, работник, служител, шофьор и т.н. Може да се приеме, че тази тенденция е предпоставка за изключване на жената изобщо от професионалната роля, тя не е представяна през професията, а през позицията на майка, съпруга, домакиня. Според експертите на професията се приписват полови категории, тя е организирана и представена по полово – родов признак. Например учителската професия е приоритетно женска и в текстовете, и в илюстрациите. Учителката наследява майчинските функции в публичното „семейство” на училището, тя фигурира през социалната грижа за детето. Като косвена дискриминация е констатирано и делението между мъжки и женски професии в науката и в изкуствата. Практически липсват образи на учени - жени. В учебниците по изобразително изкуство (паритетно, пропорционално ) място на жената е отделено само в приложно – декоративните изкуства, най-вече в текстила. Липсват примери за жени архитектки, художнички, дизайнерки. С тези констатации не само се създават и утвърждават стереотипи, а посредством тях - косвена дискриминация, но и с отказа да се проблематизира, да се подложат на критически прочит, се утвърждават шаблоните на своите постановки. Работейки със стереотипи, те на практика не подтикват към критическо мислене децата и учениците. В обследваните учебници се констатира и проблема с отпадането на граматическите категории на женския род. Когато имаме генерализация на езика се допуска използването на мъжки род (по модела „всеки от нас знае, а не всяка от нас знае”), но проблемът е, че текстове в учебниците работят с един език, който от генерализация преминава към утвърждаването на мъжкия род като единствена категория, в която се говори, а не само там където е необходимо, т.е отпадане граматическите категории за женски род. Констатирано е неравно представяне на образите на момчетата и момичетата в илюстрациите в по-голямата част от учебниците (особен пример „Математика” за 6-7 клас на издателство „Просвета”). Немаловажна констатация е липсата на балансирано представителство на авторството, на персонажите и на героите. Анализирайки сферата на семейството, трябва да се отчете също, че учебниците за началните класове затвърждават и представата за традиционното, хетеронормативно семейство, чиито представители са майката, бащата, детето или децата, бабата и дядото. В учебниците са редки примерите за нови форми на семейство като например самотни майка или баща или родители с деца от други бракове, осиновени деца и т.н. Тази семейни форми са вече познати и приети в обществото и тяхното игнориране в учебния материал води, от една страна, до стереотипизиране и нормиране на представите за семейството, а от друга, до дискриминацията на децата от такива семейства, които не се вписват в "традиционната" представа.

Извършеният анализ дава основание да направим следните изводи:

 • Имаме основания да твърдим, че представеният учебен материал и „скритите" внушения, които прави, показват неравно третиране по признака „пол".

 • Едностранчиво и стереотипно са представени ролите на жените и мъжете в семейството и позициите им в обществото, което е основа за създаване на предразсъдъци по отношение на половете.

 • Приносът на жените в общественото производство и участието им в живота на обществото, както и приносът и участието на мъжете в семейството и в грижата за децата, са значително подценени и не отговарят нито на съвременните реалности, нито на ценностите на обществото.

 • Изборът на поведение, развиване на умения и на бъдеща реализация за момчетата и момичетата са ограничени от внушавани стереотипни представи и очаквания към тях за половоспецифично поведение, качества, избор на професия и роля в семейството, което не отговаря на усилията за създаване на общество на равните възможности за всички.

 • Необходимо да продължи анализът на учебниците и учебния материал за всички степени на образованието, за да се установи дали не допринася за задълбочаване на половите неравенства, което е също форма на дискриминационна практика.

 • Необходимо да се изготвят изисквания към авторите и илюстраторите на учебниците, към издателствата и комисиите, които одобряват учебниците и учебните помагала, за да се избегнат половодискриминиращи внушения.

 • Да се организират квалификационни форми за обучения на учител(к)ите по темата равнопоставеност на половете и изобщо недискриминация и равенство.

2. Основни констатации и изводи относно признаци „етническа принадлежност” и „раса”

Анализът показва, че в прегледаните учебници като цяло само епизодично се констатира присъствието на етнически малцинства, не се представя специфичния принос на различните етнически общности към етнокултурното многообразие в страната. Разказът за особеностите в културните традиции, празниците и фолклора на различните етнически общности не достигат до представянето на малцинствените етнически общности като неразделна част от обществото в България. Нерядко се наблюдава игнориране на различните етнически общности, сякаш те не съществуват в съвременното общество в България. Това наблюдение се потвърждава от твърде ниската честота на споменаването за присъствието на етнически малцинства в България – сумираните случаи на споменаване за ромската общност, например, могат да се преброят на пръсти. Социалният статус, социалните и културните роли на етническите малцинства са представени твърде оскъдно и недостатъчно. Авторите на учебниците по правило не посочват определени професии или традиционни занятия като типични за различните етнически общности, с което същевременно избягват асоциациите с престижни/непрестижни професии и внушенията за негативни стереотипи за социалния статус на уязвимите етнически общности. В по-голяма степен отсъстват учебни помагала за деца – билингви, т.е чийто семеен или майчин език не е български. Това не съответства на държавните образователни изисквания за предучилищна степен и подготовка, както и на стратегията на МОМН за образователна интеграция на малцинствата. Не се отчита спецификата от психосемантична гледна точка на развитието на психическите процеси при децата и учениците от малцинствен произход и етническите под групови деления. Епизодично в учебниците има послания за равнопоставеност, толерантност, уважение към различията и пр. Големият въпрос е доколко тези възможности за изграждане на нагласи на толерантност, познаване и разбиране и приемане на различията сред учениците стават задължителни и доколко се използват от учителите в тяхната практическа работа т.е може би факта, че спрямо образователните програми липсва система от изисквания за присъствие на темата за недискриминацията и равенството. Същевременно при осъвременената и обективна интерпретация на отношенията между етническите и религиозните общности, особено спрямо историческото развитие на България, не е изключено да се проявят дълбоки различия между посланията, които децата получават, от една страна – от родителите и семейната среда, и от друга страна – от училището, чрез учебниците/ учителите. Тук се очертава особено ясно противоречието между посланията към днешните деца и предразсъдъците при някои от техните родители, баби и дядовци, които са учили в друго време и с други послания, и които вероятно коментират с децата/внуците си съдържанието на тези учебници вкъщи. В този смисъл, от гледна точка на ефективността и очакванията за въздействието върху нагласите на учениците, учителите трябва да предвидят, че в много случаи ще работят в неблагоприятна среда, враждебна към етническите малцинства. Затова е необходимо постоянно развиване и надграждане на капацитета на учителите за работа в интеркултурна среда. Учителите трябва да придобият уменията на разумен и балансиран арбитър, за да дават легални и коректни обяснения за различията на учениците. Затова е от особено значение е ролята на учителя, който би трябвало да отработи тези противоречия в посланията с учениците.

Като характерна обща констатация в учебниците по български език и литература се установи употребата на художествени текстове с цел усвояване на граматически знания, чрез които се установяват и затвърдяват разпространени стереотипи спрямо етнически групи, националности и раси. Такива са следните примери: „Български език”, 7. клас, „Просвета”, 2008г. Стр. 54, 55 - Урок „Пряко и непряко предаване на чужда реч”: „Скореца бе се появил в село през есента. Дрипав като плашило, гол, гладен... Кметът го разпита за това, за онова, видя му се съмнителен и го затвори в общинското мазе. Веднага от малкия затвор се понесе весело и живо гласът на гусла. Зуза, дъщерята на циганина дядо Мехмел, минаваше оттам, спря се да послуша и надникна през железните пръчки на прозорчето. –Я бре, що търсиш тука? – рече тя наивно на младия момък, в когото, види се, позна човек от своята раса... ...-И аз с тебе ще отида – рече тя решително и окачи нежно ръцете си на шията му.” Макар и в художествен текст, „човекът от своята раса” е разпознаваем чрез това, че е „дрипав като плашило, гол, гладен...” Този разпространен стереотип за външния вид на ромите е допълнен с подозрението от страна на представител на властта, че героят е съмнителен и „за всеки случай – затворен”. „Гласът на гуслата” и темата за любовта не променят тази отрицателна представа. Стр. 57 - „Манго и рибарят”, „Спечелил Манго пари, купил си нов кожух и тръгнал към дома, да се похвали на циганката... ... – Защо ти е кожух? – рекъл рибарят. – Зиме ще го носиш, а лете ще го захвърлиш, молците да го ядат. Я по-добре да се разменим: дай на мене кожуха, пък ти вземи мрежата. Денем риба ще ловиш и ще ядете и ти , и циганчетата, и циганката, а нощем колиба ще си направиш от мрежата. Я виж колко е голяма!” Текстът индиректно насочва учениците към убеждението, че ромите са винаги гладни и без покрив, и че новата дреха не им е присъща и е ненужна. Използването на собственото име Манго, което в създадените стереотипи е нарицателно за циганин, думите „...и циганчетата, и циганката...”, вместо например „жена ти, децата ти” още повече подсилва убеждението, че това се отнася не за конкретния герой, а въобще за ромите. Пример упражняване за правилно неправилно цитиране „... да гледа турчин, че бесней над бащино ми огнище... Бунтовникът не може да се примири с това, че турците „беснеят над бащино му огнище”. Приведеният текст би могъл да бъде спестен и заменен с друг, доколкото в случая не се изучава Ботев, а се посочва пример за правилно и неправилно цитиране.Български език”, 7. клас, изд. къща „Анубис”, 2011. Стр. 4 - "Начален преговор", Преговорът е чрез откъс от "Серафим" на Йордан Йовков, "Мисля си: какъв ще е тоз изпаднал германец!". Запишете в тетрадките си поне един контекстов синоним на фразеологизма изпаднал германец." („изпаднал германец” - човек с окаян външен вид, развлечен, неспретнат, зле облечен). След Първата световна война, в България е имало много представители на движението Wandervögelbewegung, които са били в неугледен вид, просели са по кръчмите и са нарушавали стереотипната представа на българите за германците - спретнати, чисти, почтени, заможни. Цитатът от Йовков не може да се тълкува като пряка дискриминация, но последващата задача чрез повторението на фразеологизма и чрез самостоянелното търсене на синоним, е пряк път към създаване на стереотип. „Литература” 7 клас изд. къща Анубис, 2011 - Художествен текст Стр. 10, 18, 22 -"Свободолюбие и героизъм" , "На прощаване" от Христо Ботев,

„...Но кълни, майко, проклинай

Таз турска черна прокуда,

Дето нас млади пропъди

По таз тежка чужбина –

Да ходим,да се скитаме

Немили, клети, недраги!...”

"Турска прокуда, беснеещ турчин, турците...убиват, позорят.. и т.н." При евентуалното възприемане на текста извън историческия контекст, съществува риск за пренасяне на отрицателното отношение към турците от страна на учениците върху техните съвременници. Липсва съвременен коментар за историческите измерения на описани събития и явления.Като положителна практика могат да се приемат следните примери: „Литература», 7. клас, Просвета, 2008 г. както следва: стр. 4 - От авторите: „...Всеки от нас „не е самотен остров”, всеки от нас живее сред околните и – в известна степен – чрез тях. За народите важи същото: техните съдби са взаимообвързани, историческите им пътища неминуемо се оказват преплетени. Дори и нации, които не са живели рамо до рамо в споделена география, „разказват” приличащи си истории. „Разказват за родината, свободата и подвига, за любовта и смъртта. Това са вечните теми, вълнуващи всички общности в голямата общност, наречена човечество. Рубриката „В библиотеката” ще ви даде възможност да се запознаете с текстове от други национални литератури и чрез тези текстове да видите особеното в българското тълкуване на големите непреходни въпроси към битието. Откривайки разликите и приликите между нашите и чуждите художествени творби, ще разберете как точно литературата ни, като изобразява родното, участва в многогласния разговор между националните култури, който се води на планетата Земя....” Изключително добро въведение, което чрез предварително създадена нагласа и умело направляване от страна на учителите, би могло да преодолее стереотипи, свързани с историческия контекст на изучаваните произведения. Стр. 10 - Нови понятия – национално самосъзнание. „...именно Възраждането – епохата, в която Христо Ботев живее и твори – формира националното самосъзнание като групово и личностно преживяване... организираната борба за църковна независимост. ...идеята за собствена, независима българска държавност... Езикът, кирилската азбука, културата, традициите, историческата колективна памет, християнската ценностна система, празничният календар (...) – всичко това участва в изграждането на българската национална идентичност. Разбира се, днес в страната живеят и турци, евреи, арменци, роми и др., чийто произход ги обвързва с различни от най-разпространените тук битови, културни и/или религиозни традиции. Тези наши съграждани също са част от съвременната българска нация, защото възприемат България като своя родина, спазват законите на Републиката и са пълноправни участници в политическия, икономическия и духовния живот.” Единствено в този учебник толкова ясно и непредубедено авторите и изучаваните произведения се представят и коментират по начин, който не би предизвикал мълчалива съпротива и отрицание от страна на ученици, принадлежащи към различна от българската етническа принадлежност. Понятието национална принадлежност не е противопоставено на понятието етническа принадлежност. Нещо повече, посланието в текста е определено антидискриминационен. Този подход се наблюдава при анализа на всички текстове, кореспондиращи с признака етническа принадлежност. Намерена е и изключително подходящата форма за съпоставяне с аналогичните текстове от чуждата литература, с което акцентът се поставя върху общочовешките ценности и проблеми. Стр. 62 - Да проучим: „Какво е отношението ви към имигрантите тук (т.е. към чужденците, по една или друга причина решили да се заселят в нашата страна?; Как виждате собственото си бъдеще – бихте ли избрали съдбата на емигранта?” Включването на дискусия точно тук е много уместно. Съпреживявайки съдбата на българските емигранти в чужбина, учениците ще могат да формират толерантно отношение към имигрантите тук. От друга страна темата засяга и един от съвременните проблеми на България, дискутирането на който, може да убеди младите да не напускат страната. Стр. 79 – 80 - В библиотеката – Пърл Бък „Старият демон”( Китай, нахлуването на японците, възрастната жена г-жа Уонг, наводнението, което навремето е погубило съпруга и, внучето... Г-жа Уонг отмества тялото на японеца, за да не го отнесе реката и в същото време жертва себе си, като отприщва водите, по пътя на които са японците. ) „и двете произведения създават конфликта „ние-те” (конфликт между различните народи, от които единия е „силен”, завоевател, а другия – „слаб”, в подчинена позиция, и в двете произведения главни герои са възрастни жени, които се оказват способни на героизъм, и двете произведения искат да покажат „силата на слабия”... и двете произведения „размишляват” какво представлява доброто, как и защо се върши добро („по християнски”, ”по будистки”).... има дете... Какво означава това, че между сюжети и герои, идващи от различни епохи, места и култури, има толкова общи неща?” Аналогията с подобен пример в Китай разширява кръгозора на учениците и акцентира върху общочовешките ценности. Стр. 90, 91 - Иван Вазов „Българският език” , Въпроси:...”Как гледате на тезата, че трябва да се откажем от кирилската азбука и да започнем да използваме латиница (защитавали са я някои учени и политици); Днес модно ли е да не харесваш българското? Вие бихте ли се чувствали добре и „като себе си” (т.е. искрени) в ролята на негови защитници? Или това изобщо не е вашата, прилягащата ви роля?” Темата на дискусията е формулирана така, че да се търсят аргументи в защита на българското. Стр. 105 - Лица и събития, Петко Славейков, „Полза от географията”. Който не е учил география, не знае, че има свят по-нататък от до дето е видял той...Неговото място и всичко, що е около му, е за него най-хубаво и единствено добро на света; а всичко каквото различа от това, било нрави и обичаи, било облекла, било занаяти или науки, мнения или вяра, виждат му се все по-долни от тези на мястото му. Всяко нещо, което му се вижда, че е по-друго, колкото и да е наистина по-хубаво от това, което той знае, привлича само неговото презрение, неговото отвращение или предубеждение. Колко пък от друга страна е по-горен онзи, комуто духа са развили пътуванията!...” Текстът е съпоставен с откъс от „Книга за разнообразието на света” на Марко Поло от рубриката „В библиотеката”. Посочени са показателни примери за това, че предубежденията и предразсъдъците, които съпътстват живота на хората на различни места и в различни времена са проява на ограниченост. Стр.158 - Рубрика „Свидетелства” - Йордан Йовков – „...случка поръсена с ония чудесни турски мъдрости, към които той имаше слабост...”. Показано е положително отношение към бита и културата на друг етнос. По този начин, от една страна се ще се формира позитивно, толерантно отношение на децата и учениците, принадлежащи към етническото мнозинство към децата от малцинствените етнически групи, а от друга страна на децата от малцинствените етнически групи ще се помогне да формират адекватна, позитивна самооценка за себе си, за общността в която живеят, за религията, традициите и празниците на своята етническа група. Стр. 86 – упражнение "Глагол. Вид на глагола." Граматични признаци на глагола. "-Виж, Кали, племената на рома са много по света, те са като звездите. Оттук те се виждат много и съвсем наблизо една до друга., а всъщност колкото по-високо и по-близо отиваш до тях, ти ще видиш, че те са пръснати по небосклона на малки звездни групи." Ромските племена са многобройни и са пръснати, сравнени са със звездите. Представени са в романтична светлина. В учебниците по „Музика”7 клас на издателство „Просвета” 2008 г., са представени текстове на различни песни, стилове музика. На вниманието на учениците от трети клас са представени и песни, които се пеят от различните етноси в България – роми, евреи, турци, арменци.

Каталог: layout -> images -> stories -> izsledwane na kzd
izsledwane na kzd -> Анализ на съдържанието на учебници за 5-ти и 6-ти клас за наличие на стереотипи и предразсъдъци по етнически признак Окончателен доклад Аналитичният доклад е
izsledwane na kzd -> Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова
izsledwane na kzd -> Равенството – път към прогрес“ Признак на изследване: Увреждане
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: лгбт база на изследване: учебници 5, 6 клас
izsledwane na kzd -> Общ обем на прочетени и анализирани учебници за VІІ и VІІІ клас изразен в страници е над 8 500 / осем хиляди и петстотин страници
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: етнос (раса) База на изследване: учебници
izsledwane na kzd -> Д о к л а д за извършен анализ по признаци : етническа принадлежност и религия в учебниците за пети и шести клас на издателства „Анубис", „Булвест 2000" и „Просвета" рискове на аналитичния доклад
izsledwane na kzd -> Д о к л а д на извършен анализ по признак: увреждане
izsledwane na kzd -> Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница