Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"страница2/5
Дата14.11.2018
Размер472 Kb.
#104823
1   2   3   4   5

Изводи:

 • Необходимо е да се въведат стандарти за интеркултурно образование, за да се подобрят възможностите за изграждане на нагласи на толерантност и нетърпимост към дискриминацията по етнически признак сред учениците. Постигането на качествена промяна в тази сфера зависи от въвеждането и прилагането на такива стандарти за интеркултурно образование, както в учебната програма и в учебното съдържание, така и в методическите изисквания и в преподавателската практика на учителите.

 • Необходимо е учителите да избягват европоцентристките внушения при въвеждане на понятията за цивилизация и обществено развитие – учителите да допълват с кратки обяснения за Изтока, Америките и пр., за да не се формира изцяло евроцентристка представа за света, която сама по себе си може да формира расови предразсъдъци. В учебниците по литература в авторските въведения към различните раздели могат да се използват възможностите за вмъкване на темата за толерантността към етническите малцинства и към различните, гарантиране на равнопоставеност и послания за превенция на дискриминацията към различните на етнически или расов признак.

 • В много учебни комплекти отсъства и познаване на етнопсихологически подходи и основания за социализация на детето и ученика от друг етнически произход, спрямо българския : еврейски, ромски, турски, арменски и други. В този смисъл се предполага осъществяване чрез дидактическите средства дискриминационен образователен процес.

 • В повечето учебните комплекти отсъстват книжки за деца – билингви., т.е чийто семеен или майчин език не е български. Това не съответства на ДОИ за предучилищна степен и подготовка, както и на стратегията на МОМН за образователна интеграция на малцинствата. Не се отчита спецификата от психосемантична гледна точка на развитието на психическите процеси при децата от малцинствен произход и етническите подгрупови деления.

 • Необходимо е да се включат допълнителни интеркултурни компоненти. В учебните комплекти, одобрени и финансирани от МОН /сега МОМН/, не съществуват помагала за работа с родителя от различен, спрямо българския произход, технология на интерактивни форми за работа с родителя от друг етнически произход, наръчници по между културно образование и други, както и примерни интерактивни форми за тематична квалификация на учителите по между културно образование.

 • Необходимо е обучение на помощник на учителя (по професионалната номенклатура „Помощник- възпитател” - 814010 (Наредба № 10 на МОН, бр. 14 на ДВ, 2006) от ромски и турски произход и помощник-възпитатели и друг помощен персонал на детската градина в педагогически умения за взаимодействие, съобразено с рефлексивния подход за интеркултурно образование.

 • Да се разработи и приложи механизъм за наблюдение на ефективността при промотиране на етническата толерантност, вградени в образователния процес и практическата работа на учителите. Да се разшири обяснението за понятието „майчин език” с пояснение за децата – билингви, чийто майчин език е различен от българския, които са част от българското общество и присъстват сред децата в класа.

 • Да се осигури текущо надграждащо обучение на учителите за работа в интеркултурна среда, в което се комбинират тренинги и обучение през работа, чрез продължаващи консултации и практическа подкрепа към учителите и чрез въвеждане квалификационни форми за обучение по антидискримнация. Положителните примери в много от учебниците са основа за създаването на благоприятна мултиетническа среда в училище. Нейното създаване трябва да бъде подкрепено чрез насърчаване прилагането на позитивни, недискриминационни мерки, а именно представяне на културното и религиозно многообразие на отделните етноси - традиции, обичаи, творчество, по време на изложби, фестивали и други училищни мероприя.

3. Признак „възраст”

Предучилищният период и началният етап на основната образователна степен са основополагащи за целия период на образование на личността и базисен за осъществяване на идеята за самообразование на детето/ученика през целия живот. Въпросът за приемствеността между детската градина и началното училище е значим и актуален в условия на реформиращата се българска образователна система. В условията на детската градина и начален етап на основната образователна степен се изграждат важни общо учебни умения, които съдействат за създаване на училищна среда, която да стимулира развитието на рефлексивното мислене и способности, интегриране на идеи и ценности за изграждане на нов образ за света. Развитието на общите умствени способности – напр. моделирането ,става основа за формиране на системно образуващи понятия. Те трябва да бъдат кодирани в познавателното съдържание по образователни направления и културно – образователни области.

С промените в Закона на народната просвета се определи задължителната подготовка на децата преди постъпване в училище /2010г. – от 5 до 7 години/. Целта е да се осигури приемственост и плавен преход от предучилищна към начална училищна възраст, когато детето се подготвя за статуса си ученик. Важно е подготовката на децата и учениците за училище да включва възможността на детето да се самооценява от позиция на новата социална роля-ученик.

Относно възрастово – психологически особености на децата анализът може да бъде разгледан по следните критерии: • Анализ на адекватност на кодираните в учебника, програмата, програмната система или учебното помагало психологически и педагогически подходи.

 • Анализ на адекватност на знания, специфични за конкретната възраст на детето и ученика. /равнище, не обем от знания/., както и адекватност за стимулиране у детето и ученика на специфични за възрастта психологически процеси: типове мислене, въображение, памет, внимание и други.

 • Анализ на адекватност за стимулиране на психологически явления: поведенчески модели, ценности, нагласи, стереотипи и предразсъдъци и други.

Технологията на основните и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие се състои от равнища със своите: цел, методи, похвати, средства и резултат.

Анализ на общите критерии:

 1. Първи критерий: „Анализ на адекватност на кодираните в учебника, програмата, програмната система или учебното помагало психологически и педагогически подходи”

Всяка програма или програмна система или учебник притежават своя философия. Тя се определя от използването на адекватни на определен етап на развитието на обществото у нас педагогически и психологически подходи, съобразно маркерите на средата, семейния или майчиния език на детето, етническата или националната му принадлежност, обичайно- обредна система на конкретна нация или етнос, социо-културния статус на родителя и други. Обследвайки учебното съдържание се установи, че по-голяма част от тях няма маркери, отразяващи съвременната среда т.е в условията на глобализация да се създават предпоставки за равни възможности, недискриминация и опознаване на културното многообразие.

Философията на една програма, програмна система/ПУВ/ или учебник /НЕООС/ се определя от : • целта на развитието на детето и ученика спрямо неговия индивидуален статус.

 • педагогическият подход определящ избора на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в цялостния режим в условията на училищна среда.

 • педагогическият подход , определящ избора и структурирането на познавателното съдържание по образователни направления и ядра.

 • психологическият подход, определящ разработването и прилагането на конкретна педагогическа/ дидактическа или частно -дидактическа/ технология в основните и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по избраните от учителя учебник/ НЕООС/ , програма., програмна система /ПУВ/

Различните учебници/ НЕООС/, програми, програмни системи /ПУВ/, прилагани от учителите в условията на детската градина и началното училище и одобрени от МОН/ до 2010г./ , притежават различна технология на формите на педагогическо взаимодействие с детето. Поради тази причина е недопустимо да се работи по две различни програми в една възрастова група на детската градина, да се комбинира планиране по програми на предишен етап на развитието на обществото.

Съществуват три ключови процеса в педагогиката : възпитание, обучение и социализация. Всеки от тези три процеса заема приоритетно място съобразно целите на развитието на обществото на конкретния етап от неговото историческо развитие. Целта на развитието на детето на конкретния исторически етап е необходимо да бъде адекватна на целта на учебника / НЕООС/ , програмната система, програмата /ПУВ/ или учебният комплект който избира учителя за работа в конкретната група/ клас с деца и ученици в условията на образователната институция. Това налага съществуването на различни педагогически модели и технологии, съобразно спецификата на конкретната образователна институция и видовете маркери на външната и вътрешната педагогическа среда. На етапа на пост-модернистичното общество ключовият процес е социализацията на детето и ученика и стимулиране на емоционалната интелигентност у него. / спрямо Стратегия на МОН за училищно образование и предучилищна степен и подготовка / 2006/: Програма за подготовка на детето за училище на МОН в условията на подготвителна група и подготвителен клас/ 2004/ : Държавни образователни изисквания за предучилищна степен и подготовка на МОН.,2004/, Концепцията за предучилищното и училищното образование.,2011. Този процес включва стимулиране у детето на ценности спрямо приоритетите на европейското образователно пространство за: • междукултурна рефлексия и комуникация.

 • използването от учителя на интерактивни технологии за педагогическо взаимодействие с деца в условията на детската градина.

 • използването от директора на интерактивни технологии за педагогическо взаимодействие с учителя, ориентирани към стимулиране на неговата установка / нагласа/ за учене през целия живот на базата на неговата реална самооценка в професионален и личностен план. / интелектуална и мотивационна рефлексия/.

 • използване от учителя на интерактивни технологии на педагогическо взаимодействие с родителя в условията и извън образователната институция.

 • педагогическо взаимодействие с деца и родители по правата на детето / върху примера на Конвенцията на ООН и закона за закрила на детето в Р.България/.

Следвайки идеята на постмодернизма акцентът в процеса на педагогическо взаимодействие: „дете-учител-родител” пада върху процеса на социализация на детето. Характерна обща констатация е, че учебните комплекти много често не притежават собствена авторска философия. Нямат ясни концепти за педагогическите и психологическите подходи, определящи структурата на познавателното съдържание, изборът на форми на педагогическо взаимодействие, както и технологията на тези форми. До периода на 2011 година съществуват множество одобрени от МОН програми, учебни комплекти и програмна система за подготвителна група за училище. За отбелязване е, че съществуват положителни практики, отличаващи се с рационалност и балансираност между обществени потребности, цели и очаквани резултати, което се осигурява, чрез следните подсистемни компоненти: подсистема на социалната готовност, подсистема на познавателната готовност, подсистема на специалната готовност. Социалната готовност е базата, върху която се надграждат останалите степени. От взаимодействието на социалната готовност и развитие на познавателните способности на база резултати се надгражда специалната подготовка. Обучаемостта се постига чрез подготвяне адаптивността на поведението, дейност и общуване – реализиране на общо философския смисъл на изменените условия, в които детето взаимодейства с другите в междуетническа среда и се приобщава към новите еталонни образци за ориентиране в света – социалната роля и позиция – ученик. Най-висока степен в задължителната предучилищна подготовка се постига в специалната готовност. Преходите между глобалната и операционалната степен на обучаемост се извеждат на по-висок стадий чрез плана на словесно-логическите и предметно-съдържателни обобщени представи и понятия за “ключови ядра”, конкретизирани тематично в “ключови идеи и представи” в поредицата от книжки в системата. В тях очакваният резултат се посочва във всяка тема, модулният характер на разработването и дава възможност всеки познавателен акт в образователното направление вникване в достъпни ядра на специалната подготовка.

Независимо от достатъчният брой програми, програмна система и учебни комплекти прилагани в системата на българското предучилищно образование на национално равнище съществуват парадокси, относно:

Все още някои детски градини и обединени детски заведения работят по програми за възпитание и обучение на деца от три до седемгодишна възраст, които не отговорят на етапа на развитието на постмодернистичното общество, Европейската стратегия за „Учене през целия живот” и последвалите нормативни документи на МОМН / ППЗНП и наредби/. Такива примери са: учебен комплект на издателство „Слово” – учебен комплект”Моливко”, учебен комплект на издателство „Изкуство”, учебен комплект на издателство „Анубис” / първи вариант/.

Изводи:


 • В познавателното съдържание на по-голяма част от учебните комплекти не съществува акцент по междукултурно образование, мултиетническо образование или образование в междуетническа среда, изключения са на изд. „Просвета” – Програмна система „Ръка за ръка”, учебен комплект на издателство „Д.Убенова”, учебен комплект на издателство „Булвест” – първи вариант, учебен комплект на издателство „Геа Либрис” предназначен за деца от ромски и турски произход

 • Нецелесъобразно е да се избират помагала, които не съответстват на възрастово- психологическите особености на децата и в тях е кодирана обем от информация по ДОИ за начален етап на образователната система. В някои помагала например на издателство „Изкуство” има знания кодирани в ДОИ за среден курс /Биология/. Да не се работи по две различни програми или програмни системи в една възрастова група на детската градина.

 • Да не се комбинира планиране по програми на предишен етап на развитието на обществото (“Активността на детето в детската градина”, 1993: “Възпитание на детето от две до седем години” 1993) и използването на програми, програмни системи и учебни комплекти в качеството си на средства във формите на педагогическо взаимодействие, например: книжката за детето по определено образователно направление.

Голяма част от кодираните в учебниците, програмите и програмните системи педагогически подходи са подходящи за предишен етап на развитието на обществото и друго поколение деца. В тях се акцентува на обема от знания. Голяма от познавателното съдържание не е актуално. В тях е кодиран обект- субектният подход, които по указания на МОН, не трябва да се прилага в образователните институции от 1991г. Кодирани са предимно педагогически подходи за избор на познавателно/ учебно съдържание, като: интегралният подход на А.В.Петровски / 1966г./, глобалният подход на П.Николов- 1972 г., подходящи за предходни поколения деца и ученици и друга социална ситуация.

2. Втори критерий: „Анализ на адекватност за стимулиране у детето и ученика на специфични за възрастта психологически процеси: видове мислене, въображение, памет, внимание и други

Голяма част от учебните комплекти поради отсъствие на философия в тях: педагогически и психологически подходи, определящи избора на познавателното съдържание, подбор на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и съответната подходяща педагогическа технология, не притежават ясна концепция за стимулиране на психически процеси, съобразени с възрастовите особености на детето. В много от учебните комплекти се стимулира тип мислене характерно за 7-9 годишния ученик. Нарушава се процеса за стимулиране на типовете внимание у децата, поради факта,че на една страница детето трябва да извърши над 5 познавателни задачи. В качеството си на дидактични упражнение, игрови упражнения с дидактичен компонент и игрови упражнения с игрови компонент и други кодирани методи. Това се представя от почти всички книжки на издателства „Изкуства”, издателство „Слово” , издателство „Анубис” книжките по образователно направление: „Елементарни математически представи и понятия”: „Социален свят” : „Природен свят”. В голяма част от книжките за деца на издателство” Слово” – Моливко има текст, което стимулира „феноменът на научената безпомощност” у детето. По ДОИ детето не се учи да чете и пише в детската градина. Съществуват ядра по трите вида ограмотяване, но това е само подготовка за начална грамотност. Книжките по Български език на издателство ”Слово” са вариант между христоматия и индивидуална книжка за детето. В тях има текстове на разкази, стихотворения и други жанрове.

Всички учебни комплекти на издателства „Д.Убенова”, „Булвест”.,Анубис” и „Слово”съдържат текст в книжките за деца. В този смисъл учителят не може да осъществи интерактивна технология на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, защото трябва да изчита текста на всички деца, създават предпоставки за отсъствие на познавателен интерес у детето и познавателна мотивация за усвояване на определен тип знания по конкретно образователно направление.Извод:

Учебни комплекти на издателства „Геа Либрис”: , „Булвест” – втори вариант., „Даниела Убенова” , „Дете със златно сърчице” – на издателство „Марк 91” и други отговарят на възрастово – психологическите особености на детето спрямо развитието на неговите психически процеси. Останалите комплекти би трябвало да се актуализират.

3. Относно третия критерия: „Анализ на адекватност за стимулиране на психологически явления: поведенчески модели, ценности, нагласи, стереотипи и предразсъдъци и други”

Във всички програми, програмни системи и учебници за начален етап на основната образователна степен отсъства ценностно- ориентираният подход. Изключения се наблюдават в програмна система „Ръка за ръка”, изд. „Просвета”.Началният етап първи-четвърти клас е естествено продължение на подготовката на децата за училище – подготвителна група -първи клас. В сравнителния анализ (Приложение №1) на програмните изисквания за подготвителна група в детската градина и програмни изисквания за първи клас може да се отбележи ,че съществува съответствие и кореспонденция между образователните ядра , но се проявява различие в терминологията, определяща изискванията към децата. В първи клас изискванията се определят от стандарти, които отчитат очакваните резултата на три нива: ниска, средна , висока , в предучилищна възраст се говори за критерии, които отчитат постигнатото на емпирично и рефлексивно равнище. Тези различия се основават на различните педагогически технологии. В първи клас основна форма на педагогическо взаимодействие е урока. Той е подчинен на субект – субектния подход на педагогическо взаимодействие. В момента се извършва реформа на първия етап на началната училищна степен, която е ориентирана към внедряването на интерактивни модели на взаимодействие между ученика и учителя. Постигнатите резултати в училище са тясно обвързани с процеса на оценяване, а в предучилищна възраст рефлексивния подход дава възможност детето да търси и намира желан краен резултат по пътя на пробата и грешката, като контролира партньорите и самоконтролира действията си в процеса на ситуацията. Постигането в знанията и поведението, гарантира по-голяма вариативност на детския опит, защото е придобит в различни дейности и интерактивни модели на взаимодействие в рамките на една ситуация. Ядро “Социокултурни компетентности“ кореспондира с ядро: ”Пресъздаване на художествена литературна творба” от образователно направление български език и литература в предучилищна възраст.В първи клас имаме надграждане при участие устно в диалог въз основа на което ученикът съгласно таксономията на Блум ,общува съобразно ситуацията, целта и условията, оказани по темата . В резултат на това ученикът проявява култура на речево общуване, словесни форми на учтивост и вежливост. Детето участва в нарочно създадени от учителя диалогични и монологични форми на устна реч. Надгражда възпроизвеждания повествователен текст от детската градина и създаването му. Детето в детската градина назовава познати предмети, лица,някои природни , обществени явления и събития. Използва някой думи с абстрактно значение, може да употребява думи с обобщаващо значение и да определя тяхното значение.Изводи:

 • Може да се твърди, че са създадени условия за приемственост между подготвителна група в детската градина и първи клас на началния етап на основната образователна степен. В процеса на четенето ученикът не само декодира графическите знаци, но и трябва да разбере /рефлексира/ съдържанието на прочетеното като едно цяло. Всичките технически трудности , които детето среща в този момент, го отдалечават от цялостното възприемане на художествено произведение и емоционалното съпреживяване. Ученикът е поставен в нова роля – на читател. Художественият текст е вече провокация към него да го прочете,а не да му го четат. Важно е да се осигури възможност за съвместна работа между детска градина и начално училище., което в много случаи се прави , но само при добро желание и без разработена методика.

 • В детската градина много често учителите изпреварващо „изземват” функциите на началните учители, като започват да учат децата да пишат ръкописни букви и други елементи. Те самите не са подготвени с методиката за обучение по писане и по този начин затрудняват процеса на ограмотяване в първи клас. Важно е да не се пишат ръкописни букви, а да се използват печатните им символи.

 • Поради шестмесечния ограмотителен период /до март/ настъпва „задържане” естественото общуване на детето с художествена творба. Усилията на деца и възрастни са насочени към усвояване на четивна техника.В много моменти децата не разбират съдържанието на текста и не задават въпроси. Смисъла на прочетеното трябва да се разбере от детето, за преодоляване механичното безсъдържателно „просто”изчитане .

 • Лесните за прочитане текстове, близки по звучене, не обогатяват речника на детето, а през ваканционния период то трябва да прочете художествена литература от български и чуждестранни автори. Ограниченият му речник го поставя в зависимост „отново” на възрастния, който да разяснява новите думи в съдържанието на текста.

 • Разработване на интерактивна дидактическа технология за родители, улесняващи ги в избора на програми, програмни системи или учебни комплекти за целите на интеркултурното образование, съобразно дадените им права, осъществяващи се в процеса на педагогическо взаимодействие с учителите. Тази реформа е необходима предвид новия статут на Училищно- родителските настоятелства и обществения съвет и техните правомощия. Необходимо е съвместно обучение на деца и родители чрез оптимизирани програми на сезонни и семейни детски градини, съобразно типа сезонна работа в конкретните селища и желанието на родителя детето да бъде отглеждано в семейни условия до постъпването му в подготвителна група (клас) за училище. Почасово участие на родители в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в условията на предучилищните заведения, след преминала предварителна тематична педагогическа квалификация.

 • Подготовката на децата за училище в подготвителна група в условията на детската градина е организация на приемственост между двете образователни степени, която отличава България като единствена страна в Европейския съюз с подобна педагогическа практика.

В обследваните учебници за основна образователна степен са констатирани следните примери, въз основа на които се мотивират изводите на експертите:

1. Обширен обем от текст и много нови понятия в една урочна единица. Изречения, построени в обратен словоред и трудноразбираема логика. Изисква от ученика многократно прочитане до достигане на разбиране и осмисляне. Несъобразени текстове с възможностите на учениците за осмисляне на обема в цялост и единност. Някои от текстове са тежки, обременени със сложни понятия за възрастовите особености на учениците, свързани с разбирането на основните художествени послания. Липсват елементи за изграждане на умението за анализ, съставяне на план и пресъздаване на текст.Примери : Учебник „История и цивилизация” за 7 клас издателство „Булвест 2000”. Наличие на текст, който не дава ясен отговор и знание, което след това се очаква ученикът да покаже / пр. стр.78, текста касаещ „Свинкс - скулптура” и отговора на Едип/. Има прекалено голям обем от текст, свързан с овладяването на теоретични знания. Учебник „Технологии за 7 клас” на издателство „Просвета” София. Когато илюстративния материал е снимков, от конкретен обект, за да се създаде пълна представа в ученика е удачно да се изпише къде е мястото му, град, държава, континент. Общо дискриминиращи предпоставки – наличие на препратки към сайтове, за което ползване се изисква наличие на компютър и достъп до интернет мрежата – стр. 9, 28, 30, 32, 60, 63, 64, 82, 90. Достатъчно много пъти е необходимо ученикът да има технчески достъп, за да получи посочената информация. И в училище оборудваните компютърни кабинети не са изобилстващи нито като брой, нито като възможност за едновременно ползване от целия клас, чиито брой деца надвишава броя на компютрите в един кабинет. Да не коментирамe наличието на компютър във всеки дом или компютърен клуб във всяко населено място. Цитираните сайтове могат да фигурират в Ръководство за учителя, което е към всеки учебник. По този начин в зависимост от спецификата на учениците в съответен клас, училище и населено място учителят може да препоръчва или сам ползва сайтовете за допълнителна информация, без да се създават предпоставки за неравнопоставеност и невъзможност за изпълнение. „Математика” за VІІ клас издателство „Просвета” Във всяка урочна единица между теорията, словесните и алгебричните задачи липсва абзац, което затруднява възприемането им от страна на учениците. На места допълнителната информация - историческите сведения, свързани със задачите за построение, е поднесена заедно с новите знания. По-удачно би било да бъде обособена в отделна рубрика. „Математика” за VІІ клас, издателство „Просвета-София” - Наличие на много задачи за изпълнение, което прави учебникът тежък, както на тегло, така и по отношение на обем. Наличието на повече задачи от различен тип и сложност е удачно да са поместени в отделни учебни помагала /сборници със задачи, практически ръководства със задачи и решения към тях/. И в продължение на цялата учебна година по преценка на учителите от учебните помагала могат да се препоръчват задачи за домашна работа, за диференцирани упражнения, да се ползват за контролни упражнения. По този начин ще се намали стреса, който изпитва ученикът, когато отвори учебника по математика с над 200 стр. и в него има изобилие на задачи. Не допустимо е по такъв начин да се третира в тази възраст изграждащата се психика. Да се създават комплекси за неувереност, да се отблъсква от процеса на учене, от науката математика, да се създават предпоставки за отпадане от училище. Въпросът за обемните учебници е изключително актуален.

Каталог: layout -> images -> stories -> izsledwane na kzd
izsledwane na kzd -> Анализ на съдържанието на учебници за 5-ти и 6-ти клас за наличие на стереотипи и предразсъдъци по етнически признак Окончателен доклад Аналитичният доклад е
izsledwane na kzd -> Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова
izsledwane na kzd -> Равенството – път към прогрес“ Признак на изследване: Увреждане
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: лгбт база на изследване: учебници 5, 6 клас
izsledwane na kzd -> Общ обем на прочетени и анализирани учебници за VІІ и VІІІ клас изразен в страници е над 8 500 / осем хиляди и петстотин страници
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: етнос (раса) База на изследване: учебници
izsledwane na kzd -> Д о к л а д за извършен анализ по признаци : етническа принадлежност и религия в учебниците за пети и шести клас на издателства „Анубис", „Булвест 2000" и „Просвета" рискове на аналитичния доклад
izsledwane na kzd -> Д о к л а д на извършен анализ по признак: увреждане
izsledwane na kzd -> Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница