Проект „Всеки има право на втори шанс!" „ Асоциация за реинтеграция на осъдени лица"Дата25.07.2016
Размер42.17 Kb.
#5325

Проект „Всеки има право на втори шанс!”
Асоциация за реинтеграция на осъдени лица”/АРОЛ/

гр. София, жк. „Младост”, бл. 304, вх. 2, ап. 36

www.arspbg.org, e-mail: stoleo@yahoo.com, тел: +359 899 474-112


До: 42-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ на република българия

На вниманието на г-н Миков, Председател на НС

КОПИЕ: КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от „Асоциация за реинтеграция на осъдени лица”, със седалище гр. София и адрес на управление жк. ”Младост 3”, бл. 304, вх. 2, ет. 6, ап. 36, БУЛСТАТ:121509165,

представлявана от адв. Даниел Стоянов – Председател на УС, тел. 0899 47 41 12
ОТНОСНО: препоръки към Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание и Комисията по правни въпроси, целящи гарантиране принципа на равенство в третирането и недопускането на дискриминация на българските граждани и на граждани на държавите членки на ЕС при въвеждане на ограничения, свързани с наличието на съдимост
Уважаеми г-н Председател на Народното събрание,

Уважаеми дами и господа народни представители,

Предоставяме на Вашето внимание „Правен анализ на нормативната уредба за наличие на дискриминационни ограничения, свързани с факта на осъждане”.

Според законодателството на Република България лице, осъдено за извършено престъпление по непредпазливост може да бъде избрано за Омбудсман на Републиката, назначено за министър-председател, министър, съдия, прокурор, следовател, съдебен заседател, да работи в МВР, да е държавен служител, да е митнически служител и разследващ митнически инспектор, да е частен охранител, да притежава огнестрелно оръжие, да бъде ръководител на транспортна фирма или водач на таксиметров автомобил, но не може да продава тютюневи изделия, да получи лиценз за складодържател на акцизни стоки, да бъде личен асистент на член на семейството си, вещо лице, служебен ликвидатор, да получи лиценз на Общността за извършването на международен превоз на товари и пътници.

Липсата на единен ограничителен подход при регулирането на еднородни обществени отношения създава предпоставки за неравенство в третирането на българските граждани, дискриминирането им на основата на признака лично положение и накърняване на техни права и законни интереси.

В редица случаи, съществува основателно съмнение дали законодателят се е стремял да постигане пропорционалност между легитимно преследваната цел (защита на обществения интерес) и използваните средства, или въведените ограничения са плод на законодателна инерция.

„АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА” отправя следните препоръки, целящи гарантиране принципа на равенство в третирането и недопускането на дискриминация на българските граждани и на граждани на държавите членки на ЕС при въвеждане на ограничения, свързани с наличието на съдимост:

1. При защитата на обществения интерес с оглед спецификата на урежданите в нормативния акт обществени отношения, компетентните законодателните органи да прилагат адекватен и пропорционален ограничителен подход, обвързвайки евентуална забрана за упражняване на професия, извършване на дадена дейност, заемане на определена държавна или обществена длъжност с вида на извършеното престъпление според главите и разделите от Особената част на НК.

2. Мотивите и докладът към проект за нормативен акт задължително да съдържат основанията, които налагат използването на конкретния ограничителен подход и преценка за наличието на пропорционалност между легитимно преследваната цел и въведената забрана като средства за нейното постигане.

3. Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган (НС, МС, Министерства, Общински съвети, кметове на общини), съставителят на проекта да изисква становище от Комисията за защита от дискриминация относно съответствието на ограничителните норми с принципа на равенство в третирането и недопускане на дискриминация.

4. Министерският съвет, преди приемането на нормативни актове от неговата компетентност, въвеждащи ограничения, свързани с наличието на съдимост, да изисква от съставителя на проекта мотивирано становище относно необходимостта от приемането на конкретния ограничителен подход и съответствието му с принципа на равенство в третирането и недискриминация при отчитане спецификата на урежданите с акта обществени отношения.

5. Консултативният съвет по законодателството към Народното събрание, въз основа на настоящия правен анализ, да изготви:  1. предложения за изменения на разпоредбите в нормативните актове по изнесените в правния анализ хипотези на неоправдано либерални и непропорционални на защитата на обществения интерес ограничения, свързани с наличието на съдимост;

  2. предложения за изменение в разпоредбите на нормативните актове по изнесените в правния анализ хипотези на неоправдано рестриктивни и дискриминнационни ограничителни подходи, свързани с наличието на съдимост;

  3. предложения за унифициране на законодателството в хипотезите на посочените в правния анализ ограничителни подходи, използвани при уреждането на обществени отношения от един и същ правен отрасъл, нарушаващи принципа на равенство в третирането на субектите.

ИСКАНЕ:

Молим, „АРОЛ” да бъде включена със свои представители-експерти в Консултативния съвет по законодателство и да бъде канена за участие в заседанията на съвета.

Поради големия обем на документа и приложенията към него, прилагаме пълния текст на електронен носител. Анализът, заедно с настоящето писмо, са публикувани и на заглавната интернет страница на организацията на адрес www.arspbg.org.

Приложение: Съгласно текста
гр. София С уважение:

13.01.2014 г. / адв. Даниел Стоянов – Председател на УС и на “АРОЛ” /


Каталог: fce -> 001
001 -> Изграждане на мостове и преодоляване на различията
001 -> Първа обекти и субекти на задължително депозиране
001 -> Депозитен списък на книги №42/2013 г
001 -> Литература за подготовка на зрелостници и кандидат-студенти. Фабер, 2008. Без сведение за цена
001 -> На книги, депозирани от 14 до 20 януари 2009 г
001 -> На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г
001 -> Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
001 -> Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
001 -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
001 -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница