Проект за план за управление на Западнобеломорски район за басейново управлениестраница1/3
Дата01.05.2018
Размер0.82 Mb.
#67412
  1   2   3

Проект за план за управление на

Западнобеломорски район за басейново управление

V. Списък на целите за опазване на околната среда, включително случаите при които се налага изключения

5.1 Основна цел
България като страна-членка на Европейския съюз трябва да достигне целта за добро състояние на водите до 2015 г., посредством определяне и прилагане на необходимите мерки в интегрирани програми от мерки, като вземат предвид съществуващите изисквания в Европейската Общност. Там където състоянието на водите е вече добро, следва то да бъде поддържано.
За всеки речен басейн следва да се преследва целта за достигане на добро състояние, и то така, че да се координират мерките, касаещи повърхностни и подземни водни обекти, принадлежащи на една и съща екологична, хидроложка или хидрогеоложка система.

Тази цел е предварително обвързана с качеството на разглежданите води. Контролът за количеството е допълнителен елемент в осигуряването на добро качество на водите и поради това следва да бъдат установени мерки за количествата, обслужващи целите за добро качество.

За целите на опазване на околната среда е необходимо по-пълното интегриране на количествените и качествени аспекти, касаещи повърхностните и подземните води, като се вземат пред вид естествените условия в хидроложкия цикъл.

Към изискванията за добро състояние, по отношение на подземните води следва да се определят и да се отстраняват своевременно всякакви тенденции за нарастване концентрациите на каквито и да било замърсители в тях.

Съгласно чл. 4 от Рамковата директива за водите 2000/60 на ЕС екологични цели за водите са:


 • Постигане на добро екологично състояние и добро химично състояние на повърхностните води;

 • Постигане на добър екологичен потенциал и добър добро химично състояние на повърхностните изкуствени водни тела;

 • Постигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние на повърхностните силно модифицирани водни тела (СМВО).

 • Достигане на добро състояние на подземните води (т.е. добро химично състояние добро количествено състояние на подземните води);

 • Предотвратяване влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води;

 • Постигане на целите и стандартите за защитените територии;

 • Намаляване на концентрацията на замърсители в подземните води;

 • Прекратяване на заустванията на приоритетни опасни вещества в повърхностните води.

Повърхностните и подземните води са възстановим естествен ресурс. За осигуряване доброто състояние на подземните води се изисква възможно най-ранни действия и стабилно дългосрочно планиране на предпазващи мерки, допринасящи избягването на естественото закъснение в тяхното формиране и възстановяване. Това закъснение в подобрението следва да се вземе пред вид в съответните времеви разчети при установяването на мерки за достигане на доброто състояние на подземните води и отстраняването на всякакви възходящи тенденции в концентрациите на замърсители в тях.

За да се разпределят разходите по прилагането, е допустимо страните-членки да възприемат поетапно прилагане на програмите от мерки, които се изискват по ЕРДВ за достигане на целите, заложени в нея.
5.2 . Изключения за целите – отлагане на целите. Времева и целева дерогация
В случаите, когато едно водно тяло е засегнато до такава степен от дейността на човека или състоянието му по естествен начин е такова, че не е целесъобразно, ефикасно или разумно да се цели достигането на добро състояние, за него следва да се приложат по-либерални качествени стандарти, основани на подходящи, ясни и прозрачни критерии, както и всички възможни практически действия за опазване от по-нататъшното влошаване на състоянието му.

Възможно е да съществуват основания за отклонения от изискванията за достигане на добро състояние или опазването от по-нататъшно влошаване на състоянието, когато това е в следствие на изключителни или непредвидени обстоятелства като наводнения и разливи или по причини от надделяващ обществен интерес, нови въздействия и промени във физическите характеристики в повърхностния воден обект или колебания в нивата на подземно водно тяло. В тези случаи трябва да се осигури предприемането на всички възможни практически действия за опазване от и намаляване на вредното въздействие върху състоянието на водното тяло.

Когато достигането на добро състояние на всички водни тела в района за басейново управление не е възможно да се осъществи до 2015 г. поради техническа неприложимост, непропорционални разходи или природни условия при достатъчна техническа и икономическа аргументация е възможно да се приложи дерогация на целите, като отлагането им във времето или снижаване на целите. ЕРДВ дава възможност на страните членки да се ангажират в два допълнителни цикъла от по шест години на планиране и осъществяване на мерките (до 2027 г.). При невъзможност за постигане на целите поради природните условия, периодът може да продължи и след 2027.

Постигането на целите ще бъде оценено чрез мониторинг на химичното и екологичното състояние на водните тела.
  1. Определяне на целите за повърхностните води.

Повърхностните води в Западнобеломорски район са различни категории : “река”, “езеро”, СМВТ – категория “река” и СМВТ – категория “езеро”.

В зависимост от така определените категории, поставяме различни цели, към които се стремим.

Екологичните цели за повърхностните води са :
 1. Достигане на добро екологично състояние и добро химично състояние на повърхностните водни тела;

 2. Достигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние на повърхностните изкуствени водни тела;

 3. Достигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние на повърхностните силно модифицирани водни тела (СМВО).

 4. Предотвратяване влошаването на състоянието на повърхностните водни тела;

 5. Прекратяване на заустванията на приоритетни опасни вещества в повърхностните води,

"Добро състояние на повърхностното водно тяло" означава състоянието, постигнато от повърхностното водно тяло, когато и екологичното и химичното му състояние са поне "добри".

Целта за повърхностните води не е само постигането на добро състояние, но също и недопускането на влошаване качеството на водите. При положение че екологичното състояние на водното тяло в момента се оценява като “високо”, то не трябва да се влошава до “добро” в бъдеще.

Екологичното състояние и екологичният потенциал съдържат три елемента:биологични, химични и физични (или физикохимични) и хидроморфоложки. Цялостното екологично състояние се определя от по-ниската стойност от биологичните и химичните елементи.
В резултат на извършения анализ на антропогенното въздействие и натиск и оценката на риска на водните тела, за които съществува риск да не постигнат целите за опазване на околната среда ( в раздел ІІ от проекта) са определени:


 • Повърхностните водни тела категория “река”, които не са в добро състояние.

Това са всички водни тела, чието състояние е класифицирано като по-ниско от доброто – тоест те са в умерено, незадоволително или лошо състояния.
От определените в радел І 116 бр. повърхностни водни тела категория “река” 65 бр са водни тела (естествени и СМВТ), които не са в добро състояние, като следва:

 • 37 бр. са в умерено състояние

 • 14 бр. са в незадоволително състояние

 • 14 бр. са в лошо състояние.

За тях ще целим достигане на доброто им състояние по определените параметри, поради които водните тела са определени в по-ниско от доброто състояние. Тези параметри са включени в класификационните системи за химично и екологично състояние.

За определените водни тела в недобро състояние в резултат от значими хидроморфологични въздействия се цели достигане доброто състояние на тялото по отношение на специфичния елемент на качество, поради който е определено в недобро състояние.

Целите за определените водни тела в добро състояние ще са насочени към поддържане на добро екологично и добро химично състояние, в съотвествие с нормите заложени в съответните класификационни системи за определянето им(посочени в раздел ІІ). За тези водни тела не трябва да се допуска влошаване на параметрите до стойности, включени в класовете по-ниски от добро състояние (умерено, незадоволително и лошо).


Целите, които са определени за повърхностните водни тела категория “реки” са представени Таблица 5.1.

Таблица 5.1. Екологични цели за повърхностни водни тела, категория „река”Код EU_CD

Описание на водното тяло

Химично състояние

Хидроморфо-логично състояние

Екологично състояние

Обща оценка на състоянието

Екологични цели за химично състояние

Екологични цели за хидроморфо-логично състояние

Екологични цели за екологично състояние

Обща екологична цел

1

BG4ST900R017

Река Струма от изворите до язовир Студена

добро състояние

добро състояние

много добро състояние

добро състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия (стойностите от класификационната система)

поддържане в добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

поддържане стойностите за много добър екологичен статус (стойностите от класификационната система)

поддържане на добро състояние

2

BG4ST900R001

Река Струма от язовир Студена до вливане на река Конска

умерено състояние

лошо състояние

лошо състояние

лошо състояние

достигане на добро състояние по фосфати

СМВТ Достигане на добър екологичен потенциал на елементите на хидроморфологичното качество

Достигане на добър екологичен потенциал

СМВТ - Достигане на добър екологичен потенциал

3

BG4ST900R019

р. Мещичка от изворите до вливането си в р. Конска

добро състояние

добро състояние

умерено състояние

умерено състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия

поддържане в добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

достигане стойностите за добър екологичен статус

достигане на добро състояние

4

BG4ST900R020

Река Конска с десния си приток река Селска от изворите до вливането й в река Струма.

незадоволително състояние

добро състояние

умерено състояние

незадоволително състояние

достигане на добро състояние по нитратен азот, фосфати и общ фосфор

поддържане в добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

достигане стойностите за добър екологичен статус

достигане на добро състояние

5

BG4ST900R018

Река Струма от вливане на река Конска до язовир Пчелина.

лошо състояние

добро състояние

незадоволително състояние

лошо състояние

достигане на добро състояние по БПК, амониев азот,нитратен азот, общ фосфор и фосфати

поддържане в добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

достигане стойностите за добър екологичен статус

достигане на добро състояние

6

BG4ST900R021

Река Арката от изворите до язовир Долна Диканя.

добро състояние

добро състояние

добро състояние

добро състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия

поддържане в добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

поддържане стойностите за добър екологичен статус

поддържане на добро състояние

7

BG4ST900R022

Река Арката от язовир Долна Диканя до вливането й в река Струма.

умерено състояние

добро състояние

умерено състояние

умерено състояние

достигане на добро състояние по нитратен азот, фосфати и общ фосфор

поддържане в добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

достигане стойностите за добър екологичен статус

достигане на добро състояние

8

BG4ST900R023

Река Светля от изворите до язовир Пчелина.

добро състояние

добро състояние

умерено състояние

умерено състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия

поддържане в добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

достигане стойностите за добър екологичен статус

достигане на добро състояние

9

BG4ST900R002

Река Струма от язовир Пчелина до вливането на река Треклянска.

незадоволително състояние

добро състояние

добро състояние

незадоволително състояние

достигане на добро състояние по нитратен азот, фосфати и общ фосфор

поддържане в добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

поддържане стойностите за добър екологичен статус

достигане на добро състояние

10

BG4ST900R025

Река Оролачка (Косматица) от изворите до язовир Извор

няма данни

добро състояние

умерено състояние

умерено състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия - контролен мониторинг

поддържане в добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

достигане стойностите за добър екологичен статус

достигане на добро състояние

11

BG4ST900R026

Река Оролачка (Косматица) от язовир Извор до вливането й в река Струма

няма данни

добро състояние

n.a.

добро състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия - контролен мониторинг

поддържане в добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

поддържане стойностите за добър екологичен статус-контролен мониторинг

поддържане на добро състояние

12

BG4ST800R023

Река Треклянска с левия си приток река Явор от изворите до вливането й в река Струма.

добро състояние

добро състояние

добро състояние

добро състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия - контролен мониторинг

поддържане в добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

поддържане стойностите за добър екологичен статус

поддържане на добро състояние

13

BG4ST700R003

Река Струма от вливането на река Треклянска до вливането на река Соволянска Бистрица.

умерено състояние

добро състояние

добро състояние

умерено състояние

достигане на добро състояние по фосфати и общ фосфор

поддържане в добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

поддържане стойностите за добър екологичен статус

достигане на добро състояние

14

BG4ST700R027

Река Ломничка от изворите до вливането й в река Драговищица.

няма данни

добро състояние

добро състояние

добро състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия - контролен мониторинг

поддържане в добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

поддържане стойностите за добър екологичен статус

поддържане на добро състояние

15

BG4ST700R024

Река Драговищица от българо–сръбската граница до вливането й в река Струма.

добро състояние

добро състояние

умерено състояние

умерено състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия

поддържане в добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

достигане стойностите за добър екологичен статус

достигане на добро състояние

16

BG4ST700R028

Река Соволянска Бистрица от изворите до вливането й в река Струма.

добро състояние

добро състояние

умерено състояние

умерено състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия

поддържане в добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

достигане стойностите за добър екологичен статус

достигане на добро състояние

17

BG4ST700R004

Река Струма от вливане на река Соволянска Бистрица до вливането на река Елешница.

умерено състояние

умерено състояние

добро състояние

умерено състояние

достигане на добро състояние по фосфати и общ фосфор

СМВТ Достигане на добър екологичен потенциал на елементите на хидроморфологичното качество

поддържане стойностите за добър екологичен потенциал

СМВТ - Достигане на добър екологичен потенциал

18

BG4ST700R029

Река Глогошка (Банска) от изворите до вливането й в река Струма.

незадоволително състояние

умерено състояние

лошо състояние

лошо състояние

достигане на добро състояние по БПК, амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, фосфати и общ фосфор

достигане добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

Достигане на добър екологичен потенциал

достигане на добро състояние

19

BG4ST700R030

Река Новоселска от изворите до вливането й в река Струма

няма данни

добро състояние

незадоволително състояние

незадоволително състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия - контролен мониторинг

поддържане добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

достигане стойностите за добър екологичен статус

достигане на добро състояние

20

BG4ST700R031

Река Гращица от изворите до вливането й в река Струма.

няма данни

добро състояние

много добро състояние

добро състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия - контролен мониторинг

поддържане добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

поддържане стойностите за много добър екологичен статус

поддържане на добро състояние

21

BG4ST700R033

Река Елешница от изворите до вливането на река Речица.

няма данни

добро състояние

добро състояние

добро състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия - контролен мониторинг

поддържане добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

поддържане стойностите за добър екологичен статус

поддържане на добро състояние

22

BG4ST700R035

Река Елешница от вливането на река Речица до вливането й в река Струма.

умерено състояние

добро състояние

добро състояние

умерено състояние

достигане на добро състояние по БПК и нитратен азот

поддържане добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

поддържане стойностите за добър екологичен статус

достигане на добро състояние

23

BG4ST700R034

Река Речица от изворите до вливането й в река Елешница.

няма данни

добро състояние

много добро състояние

добро състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия - контролен мониторинг

поддържане добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

поддържане стойностите за много добър екологичен статус

поддържане на добро състояние

24

BG4ST700R005

Река Струма от вливането на река Елешница до вливането на река Джерман.

няма данни

добро състояние

добро състояние

добро състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия - контролен мониторинг

поддържане добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

поддържане стойностите за добър екологичен статус

поддържане на добро състояние

25

BG4ST700R032

Река Лева (Кознишка) от изворите до вливането й в река Струма.

добро състояние

добро състояние

n.a.

добро състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия

поддържане добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

поддържане стойностите за добър екологичен статус-контролен мониторинг

поддържане на добро състояние

26

BG4ST600R039

Река Джерман от изворите до водовземането на ВЕЦ “Джерман” на кота 1052,00 м (0,250 км под вливането на река Скакавица).

добро състояние

добро състояние

n.a.

добро състояние

поддържане стойностите за добро състояние по химия

поддържане добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

поддържане стойностите за добър екологичен статус-контролен мониторинг

поддържане на добро състояние

27

BG4ST600R041

Река Джерман от водохващането на ВЕЦ “Джерман” на кота 1052,00 м до град Дупница с левите си притоци Фудина, Валявица и част от Горица.

добро състояние

лошо състояние

незадоволително състояние

лошо състояние

поддържане на стойностите за добро състояние по химия

СМВТ Достигане на добър екологичен потенциал на елементите на хидроморфологичното качество

достигане стойностите за добър екологичен потенциал

СМВТ - Достигане на добър екологичен потенциал

28

BG4ST600R040

Река Джерман с части от левите си притоци Отовица и Дупнишка Бистрица, в участъка от вливането на река Тополница до вливането й в река Струма.

умерено състояние

добро състояние

умерено състояние

умерено състояние

достигане на добро състояние по фосфати и общ фосфор

поддържане добро състояние на елементите на хидроморфологичното качество

достигане стойностите за добър екологичен статус

достигане на добро състояниеСподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница