Проект за план за управление на Западнобеломорски район за басейново управлениеДата01.05.2018
Размер132.32 Kb.
#67406

Проект за план за управление на

Западнобеломорски район за басейново управление

ІХ. Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана


  1. Обосновка

При разработването на проекта на Плана за управление на речните басейни в ЗБР е необходимо да се осигурява информация на обществеността за всички етапи по неговото изпълнение, включително за планираните мерки и достигнатите резултати от тяхното прилагане. Настоящото се регламентира от ЕРДВ и Закона за водите.

ЕРДВ (чл. 14) изисква насърчаване на активно участие на всички заинтересовани страни в разработването на Плана за управление на речните басейни в ЗБР (ПУРБ). В съответствие със Закона за водите (чл.168), трябва да се осигури информиране на обществеността в процеса на разработване на ПУРБ относно програмите от мерки, които се разработват за достигане или поддържане на доброто състояние на водните тела.

Осигуряването участието на широката общественост, включително водоползва­телите, в разработването и осъвременя­ването на плановете за управление на речните басейни, е необходимо за нейното включване преди да бъде прието окончател­ното решение за необходимите мерки.
  1. Предоставяне на информация, свързана с разработването на ПУРБ

Басейнова дирекция Западнобеломорски район предоставя информация касаеща разработването на проекта на ПУРБ по различни начини. Детайлна информация по всички етапи на проекта се представя на членовете на Басейновия съвет към БД ЗБР, информация се предоставя чрез сайта на дирекцията, регионални и национални медии. Осъществени са консултации с обществеността на ниво район за басейново управление и ниво общини, по проблемите свързани с водите и програмите от мерки.


9.2.1. Запознаване на членовете на Басейновия съвет с разработването на проекта на ПУРБ

За басейново управление на водите, съгласно чл. 153 от Закона за водите, към Басейнова дирекция Западнобеломорски район е създаден Басейнов съвет (БС), който в съответствие с чл 156 (1) от ЗВ представлява държавно-обществена консултативна комисия за подпомагане дейността на басейновата дирекция.

Басейновият съвет към БД ЗБР се ръководи от Директора и се състои от 20 членове в титулярния (съответно резервния състав), в съответствие с Устройствения правилник за дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите съвети (ДВ. бр.25/2003 г.).

Поименният състав на БС е определен със Заповед на Директора на БД ЗБР.

Разпределението по квоти е както следва, съгласно чл.7, ал. 3 от цитирания Правилник:

- представители на държавната администрация - до 20 % - 4 бр.

- представители на териториалната администрация - до 30 % - 6 бр.

- водоползватели, ползватели на водни обекти и собственици на водностопански системи и съоръжения - до 30 % - 6 бр.

- представители на нестопански организации и научни институти – до 20% - 4 бр.

Организацията, провеждането, изпращане на материалите и съответното изготвяне на протоколите от заседанията, са вменени като задължения на началник отдела и състава на отдел “Планиране и стопанисване” към БД ЗБР.

Задължително на година се провеждат по две редовни заседания, на които се представят постигнатите резултати по ПУРБ, както се взимат и важни решения, свързани с управлението на водите.

Една от функциите на БС по отношение процеса на изготвяне на ПУРБ са свързани с даване на становища и изготвяне на предложения по: • изготвяне на Плановете за управление на речните басейни, общественото им обсъждане и окончателното им приемане;

 • рационалното използване на водите, свързано с тяхното ползване, изграждането и реконструкцията на водностопанските системи и съоръжения;

 • ограничаване на водоползването или ползването на водите и въвеждане на лимити и спазване на приоритетите според ПУРБ;

 • мерки за подобряване на състоянието на водите в района;

 • планове за регионално развитие, за териториално устройство и други, свързани с ПУРБ;

На проведените досега заседания на БС са представени всички раздели по изготвяне на проекта на Плана за управление в ЗБР.


   1. Публикуване на документи по разработването на ПУРБ

Съгласно разпоредбите на ЕРДВ и Закона за водите: най-малко три години преди началото на периода, за който се отнася планът е необходимо да се публикува График и Работна програма на ПУРБ; най-малко две години преди началото на периода, за който се отнася планът трябва да се публикува Междинен преглед на установените проблеми, свързани с управление на водите.

Съобразно тези срокове, БД ЗБР публикува на сайта на дирекцията и на МОСВ за становища по тях:


 • в края на 2006 г. – График и Работна програма на ПУРБ;

 • в края на 2007 г. - Междинен преглед на установените проблеми, свързани с управление на водите.

За тях в съответните години са публикувани съобщения, че са обявени в два централни ежедневника.


   1. Проведени обществени консултации, свързани с разработването на ПУРБ

Басейнова дирекция Западнобеломорски район проведе през 2006 и 2007 г. три обществени консултации, касаещи проблемите свързани с управлението на водите и разработването на програми от мерки за поддържане или подобряване състоянието на водите в ЗБР.

Обществените консултации се проведоха в рамките на проект “Интегрирано управление на водите на Р България”, който се реализира с техническата и консултантска подкрепа на Японското правителство чрез екип ДЖАЙКА. Чрез тях обществеността имаше възможност да участва в процеса на изготвяне на ПУРБ и в последствие да има готовност да участва в предстоящото обществено обсъждане през 2009 г.

Участници в обществените консултации са областни администрации, общински администрации, държавни администрации (РИОСВ, ИАОС, РЛ на ИАОС, ДНП, ДПП, РУГ, ДЛ, РИОКОЗ), неправителствени организации (НПО), водоползватели ( ВиК, НС, НЕК, ВЕЦ и др.), научни институти (НИМХ) и членовете на БС.

Консултациите се проведоха в две части :


 • Първа част - от страна на екипа на проекта и експерти от БД ЗБР се представиха презентации по посочените теми, както и нагледни материали и карти.

 • Втора част – в зависимост от присъстващите представители на различните организации и тяхното местоживеене, същите бяха разделени на работни групи за поречие или част от поречие, с ръководител – експерт от БД ЗБР. Работните групи дискутираха различни проблеми и необходими програми от мерки за водите. След края на дискусиите се съставиха протоколи от ръководителя на съответната група, които в последствие се анализираха .


І. Първа обществена консултация.
Тема: “Проблеми и приоритети в управлението на водите в ЗБР

Дата и място на провеждане: 2 ноември 2006 г., Конферетна зала на І учебен корпус на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград
Работни групи

Резултати

 • Горно течение на река Струма (от извора до вливането на река Джерман)

 • Средно течение на река Струма (от вливането на река Джерман до вливането на река Благоевградска Бистрица) и Долно течение на река Струма (от вливането на река Благоевградска Бистрица до границата с Гърция)

 • Река Места и река Доспатска
 • Неизградени канализационни мрежи

 • Лошо състояние на ПСОВ и липса а ПСОВ

 • Липса на пречиствателни станции за питейни води

 • Нерационално използване на водите за питейно-битови нужди

 • Липса на достатъчен брой водохранилища

 • Лошо състояние на хидромелиоративните съоръжения

 • Замърсяване на реките с ТБО

 • Недобра поддръжка на речните легла


ІІ. Втора обществена консултация.
Тема: “Основни направления за решаване на проблемите свързани с водите в ЗБР”

Дата и място на провеждане: 5 септември 2007 г., Американски университет в България (Червена зала), гр. Благоевград
работни групи

резултати

 • Горно течение на река Струма (от извора до вливането на река Джерман)

 • Средно течение на река Струма (от вливането на река Джерман до вливането на река Благоевградска Бистрица)

 • Долно течение на река Струма (от вливането на река Благоевградска Бистрица до границата с Гърция)

 • Река Места и река Доспат
Общи мерки за четирите групи

 • Изграждане на ПСОВ

 • Изграждане на ПСПВ

 • Изграждане/ доизграждане на канализационна система в по-малките населени места

 • Пречиствателни съоръжения за промишлените предприятия

 • Рекултивиране на терените и речните корита при нерегламентиран добив на баластра

 • Подобряване на обмена на информация между институциите


Специфични мерки
Горно течение на река Струма (от извора до вливането на река Джерман)

 • Прилагане на добри земеделски практики – използване на екологични торове; екологично земеделие

 • Херметически септични ями или пречиствателни съоръжения за големите животновъдни ферми

 • По-висока цена за водата с по-добро качество

 • Поддържане в добро състояние на хидротехническите съоръжения по реките и изграждане на нови такива за защита от наводнения.


Средно течение на река Струма (от вливането на река Джерман до вливането на река Благоевградска Бистрица)

 • Гарантиране на участие на обществеността при инвестиционни намерения за ВЕЦ

 • Обезпечаване на съоръженията (бентове, прагове и др.) с рибни проходи

 • През лятното маловодие от деривациите да се изпуска цялото водно количество

 • Забрана за ползване на питейна вода за промишлени нужди


Долно течение на река Струма (от р. Благоевградска Бистрица до границата с Гърция)

 • Изграждане на корекции в границите на населените места

 • Актуализиране на издадените разрешителни по отношение на водните количества


Река Места и река Доспат

 • Изграждане на хидротехнически съоръжения – язовири за ПБВ

 • Мероприятия срещу ерозия, свлачища

 • Превенция срещу високи води и наводнения

 • Рекултивация на речните корита след добив на инертни материали, изграждане на дънни прагове

 • Синхронизация на работата на институциите за осигуряване проводимостта на реките
На Втората обществена консултация са представени резултатите от въпросник, който имаше за цел да се определят приоритетите при управление на водите в ЗБР.
Теми на въпросника

Степенуване на проблемите

Какво смятат анкетираните, че приоритетно трябва да се направи

 • Важни проблеми

 • Замърсяване на водите

 • Водата и икономиката

 • Водата и наводненията

 • Водата и природата

 • Водата и хората

 • Приоритети при управление на водите
 1. Недостиг на вода за питейно-битово водоснабдяване

 2. Качество на питейната вода

 3. Изхвърляна на отпадъци в реките

 4. Замърсяване на повърхностните води

 5. Осигуряване на вода за селското стопанство

 6. Наводнения от реките

 7. Замърсяване на подземните води

Поддържане проводимостта на речните легла

 • Да се подобри качеството на питейната вода

 • Да се построи пречиствателно съоръжение за питейни води за населеното място, в което живея

 • Да се предприемат мерки за защита на питейните води

 • Да осигурим необходимото количество питейна вода

 • Замърсителят на водите трябва да плаща за пречистването им

 • Да се борим срещу наводненията в градските зони.ІІІ. Трета обществена консултация


Тема: “Програми от мерки за достигане на добро състояние на водите в ЗБР”

Дата и място на провеждане: 10 декември 2007 г., Американски университет в България (Червена зала), гр. Благоевград
работни групи

резултати

 • Горно течение на река Струма (от извора до вливането на река Джерман)

 • Средно течение на река Струма (от вливането на река Джерман до вливането на река Благоевградска Бистрица)

 • Долно течение на река Струма (от вливането на река Благоевградска Бистрица до границата с Гърция)

 • Река Места и река Доспат
І. Управление на качеството на водите

 • Изграждане на ПСОВ и подобряване на канализационната мрежа; изграждане на канализация в малките населени места, където няма.

 • Изграждане на ПСПВ и подобряване на водопреносната система, подмяна на старите етернитови тръби; подобряване водоснабдяването в малките населени места

 • Засилен контрол върху предприятията – замърсители

 • По-рестриктивни мерки в законодателството във връзка опазването и качеството на питейните води

 • Премахване на нерегламентираните сметища с цел опазване качеството на подземните води

 • Мерки срещу обезлесяването на водосборните зони

 • Контрол върху използването на торове

 • Контрол по договорите за заустването в канализационните мрежи относно изпровността на локалните пречиствателни съоръжения

 • Изграждане и поддържане на СОЗ на всички действащи водохващания

 • Контрол върху използването на питейна вода за промишлени нужди (изключение на хранително-вкусовата промишленост)

ІІ. Управление на количеството на водите

 • Загуби на вода по водопреносната система

 • Изграждане на язовири за напояване и питейно водоснабдяване

 • Рекострукция на напоителните канали и помпените станции

 • Прогноза върху тенденциите за разрастване на населени места като Банско, Добринище, Баня и др.

 • Контрол по баланса на пренасочваното водно количество и регулирания отток в реките (деривация Джерман-Скакавица)

 • Изграждане на рибни проходи при хидротехническите съоръжения на реките

ІІІ. Управление на реките

 • оценка на динамичните и статични запаси във връзка добива на инертни материали

 • строг контрол върху добива на баластра и рекултивация на терените

 • оценка на водните ресурси при изграждане на ВЕЦ

 • подобряване проводимостта на реките чрез почистване на растителността

 • поддържане на хидротехническите съоръжения (диги) в добро състояние

 • превантивни дейности срещу наводнения – контрол върху изпусканите количества от язовирите, поддържане на общинските язовири, диги, корекции; система за ранно оповестяване за високи води и наводнения; мероприятия за залесяване срещу ерозия и свлачища.

ІV. Връзки с другите институции и обществеността

 • по-добра координация с общини, Граждански защити

 • програми за екологично образование в училищата, открити уроци

 • обществени обсъждания

V. Повишаване капацитета на служителите на дирекция

 • Обучения – нормативна база

 • Семинари
Проведени са срещи на ниво общини, касаещи разработването на програмите от мерки и изпълнените проекти, свързани със състоянието на водите.

Провеждането на консултации дава възможност на заинтересованите страни да са запознаят с хода на разработване на ПУРБ и да изразяват мнения и становища, които да залегнат в плана.


   1. Изготвяне и разпространение на информационни материали за БД ЗБР и ПУРБ

С цел по-добро информиране на обществеността за напредъка по разработване на ПУРБ, БДЗБР издава ежегодно бюлетини, дипляни и брошури. Същите са разпространявани на БС, обществени консултации, кампании за околна среда, семинари, работни срещи и научни конгреси.
   1. Предоставяане на информация чрез интернет страницата на БД ЗБР – www.wabd.bg

От 2005 година БДЗБР има действаща интернет страница, на която са качени всички доклади по проекта на ПУРБ, разработвани от различни консултанти. На нея се намира и Междинния доклад по проблемите, свързани с управлението на водите в ЗБР, за който дирекцията очаква становища и предложения от заинтересованите страни.

Създаден е раздел ПУРБ, на който са публикувани документи свързани с него. В този раздел ще бъде публикуван проекта на ПУРБ.

На 18 септември 2006 г., Ден на правото да знам, на церемония по връчване на награди от Програма достъп до обществена информация, сайта на БДЗБР взе грамота в категорията за “най-добра интернет страница на институция”.
   1. Въвличане на медиите в процеса на информиране на обществеността.

Регионалните медии имат много важна роля в информиране на обществеността в процеса на разработване на ПУРБ. Най-активни от тях бяха:
Печат

В-к “Струма”
В-к “Вяра”
Вестникарска група “България”
В-к “Стандарт”
В-к “Капитал”
В-к “Строителството и града”ТВ

Канал Око
Пирин СОТ
РТЦ Пирин
РИА СтуартРадио

Радио Благоевград
Дарик радио
Радио Пирин Фокус
Радио FM +  1. Обсъждане на проекта на ПУРБ

Проектът на ПУРБ в Западнобеломорски район е публикуван на сайта на БД ЗБР, посочен по–горе. Същият е обявен за запознаване на заинтересованите страни за мнения, становища и предложения в срок от 6 месеца.

След обсъждането в проекта ще бъдат отразени получените становища след анализиране. Действителният План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район ще бъде готов през месец декември 2009 г и ще бъде утвърден от Министъра на околната среда и водите.След 2009 г. ПУРБ ще бъде основен документ, спрямо който ще се управляват водите до 2015 година в основните поречия на реките Струма, Места и Доспат.Басейнова дирекция Западнобеломорски район
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница