Проект „Заедно учим, играем и се веселим" община твърдица 8890 Твърдица, пл. "страница1/10
Дата05.02.2018
Размер1.63 Mb.
#54569
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Проект „Заедно учим, играем и се веселим”

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

8890 Твърдица, пл. “Свобода”№1, тел.: 0454/42311, fax: 0454/44049,

e-mail: oba_tv@mail.bg; oba_tv@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ: /п/ чл.2,ал.2 ЗЗЛД

/Атанас Атанасов/

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в събиране на оферти с обява с предмет:

Доставка на материали за нуждите на ДГ „Щастливо детство” гр.Твърдица, Община Твърдица ”

СЪГЛАСУВАЛ:

Юрисконсулт: /п/ чл.2, ал.2 ЗЗЛД

(Анна Князова)

гр.Твърдица

2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

НА

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на материали за нуждите на ДГ “ Щастливо детство” гр.Твърдица, община Твърдица, по обособени позиции:

обособена позиция 1 - "Материали за концерти и спортни празници / костюми /";

oбособена позиция № 2: "Сюжетен игрови модул";

обособена позиция 3 - "Спортни пособия";

обособена позиция 4 - "Учебни пособия и помагала";
1. Обява за обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;

2. Пълно описание на предмета на поръчката;

4. Указание за подготовка на офертата;

5. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата (Образец № 1);

6. Оферта (Образец № 2);

7. Технически спецификации и прогнозно количество за отделните видове материали за обособени позиции № 1- №4 съгласно Приложение № 1 – Приложение №4;

8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 3.1 – 3.4);

9. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора (Образец № 4 );

10. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 5);

11. Декларация, по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП

(Образец №6);

12. Декларация за подизпълнител – (Образец 7)

13. Ценово предложение – (Образец № 8.1 - № 8.4);

14. Проект на договор - (Образец №9)

15. Банкова гаранция – ( Образец №10);


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

I Предмет на поръчката

Община Твърдица провежда открита процедура по реда на Глава 26, чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на материали за нуждите на ДГ „Щастливо детство” гр.Твърдица, Община Твърдица „ по обособени позиции:Обособена позиция № 1: "Материали за концерти и спортни празници / костюми /" – съгласно Приложение №1;

Обособена позиция № 2: "Сюжетен игрови модул" – съгласно Приложение №2;

Обособена позиция № 3: "Спортни пособия" – съгласно Приложение №3;

Обособена позиция № 4: "Учебни пособия и помагала" – съгласно Приложение №4;

Всеки участник може да подаде само една оферта, с която участва за една или повече обособени позиции!

1. Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на фабрично нови материали. В Приложение № 1 - Технически спецификации за отделните видове материали за обособена позиция № 1 и Приложение № 2 - Технически спецификации за отделните видове материали за обособена позиция № 2, Приложение № 3 - Технически спецификации за отделните видове материали за обособена позиция № 3, Приложение № 4 - Технически спецификации за отделните видове материали за обособена позиция № 4 подробно са описани видовете и съответните прогнозни количества на необходимите материали.

2. Количествата материали са прогнозни за 5 (пет) месеца и Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в Приложение № 1 – Приложение №4, видове и количества материали за срока на договора. Същевременно за отделните видове материали количествата могат да бъдат надхвърлени, но без да се надвишава общата стойност на поръчката за обособените позиции.

3. Срока за цялостно изпълнение на поръчката по обособените позиции е 5 (пет ) месеца от сключването на договор за възлагане или до изразходване на договорената сума, което от двете събития настъпи по-рано.

4. Количеството и видовете материали се доставят на отделни заявки – в зависимост от моментните потребности на ДГ „Щастливо детство” гр.Твърдица, община Твърдица.

5. Доставките на материалите се осъществяват със собствен транспорт и за собствена сметка на Изпълнителя франко склада на Възложителя на адрес: гр. Твърдица, ул. “Цар Калоян” № 27, след предварителна заявка от Възложителя. Срокът на доставка на материалите за обособените позиции след направена заявка е до 3 (три) работни дни, считано от деня следващ деня на получаване на заявката, в рамките на работното време на Възложителя от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Заявките се правят по електронна поща.

6. Доставените материали за обособените позиции трябва да бъдат опаковани по начин, годен за тяхното транспортиране, без рискове от увреждането им.

7. Полученото количество материали за обособените позиции след направена заявка се доказва с подписан двустранен приемно-предавателен протокол.

8. Срок за отстраняване на несъответствията - При установени разлики във вида, количеството, качеството, единичните цени или стойността на доставените материали, представители на двете страни съставят двустранен констативен протокол, по силата на който Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка несъответствията в срок до 3 (три) работни дни, считано от деня, следващ датата на съставяне и подписване на протокола.

9. Възложителят има право да прави рекламации пред Изпълнителя за констатирани явни недостатъци или появили се скрити недостатъци на вече доставените материали, като иска отстраняването или коригирането им за сметка на Изпълнителя в срок до 3 (три) работни дни, считано от деня следващ датата на получаване на рекламационното съобщение. Рекламационното съобщение може да бъде изпратено по електронна поща/поща.

10. Доставяните материали да са с качество, отговарящо на БДС.

11. Доставяните материали да са фабрично нови, неупотребявани, да нямат явни и скрити дефекти при нормална работа.

12. Срокът на годност на доставяните материали да изтича най-малко 2 години след извършване на съответната доставка.
ІІ. Прогнозни стойности и начин на плащане


    1. Общата прогнозна стойност на обществената поръчката – да не надвишава сумата от 44 750,83 лева (Четиридесет четири хиляди седемстотин петдесет лева, осемдесет и три стотинки) без ДДС за срок от 5 месеца, като максимално допустимите стойности по обособени позиции са следните:

  1. За обособена позиция № 1 – до 12 271,67 лева (Дванадесет хиляди двеста седемдесет един лева и шестдесет седем стотинки) без ДДС.

  2. За обособена позиция № 2 – до 8 090,83 лева (Осем хиляди деветдесет лева осемдесет и три стотинки) без ДДС.

  3. За обособена позиция № 3 – до 8 625,00 лева (Осем хиляди шестстотин двадесет пет лева, нула стотинки) без ДДС

  4. За обособена позиция № 4 – до 15 763,33 лева (Петнадесет хиляди седемстотин шестдесет три лева, тридесет и три стотинки) без ДДС

Общата стойност на предложението трябва да съответства на сбора от произведенията на единичните цени по прогнозните количества на артикулите.

Изписаната с цифри обща стойност на предложението трябва да съответства на изписаната с думи.При установена явна аритметична грешка или при несъответствие между изписаните цифром и словом стойност, ще се счита, че ценовата оферта на участника не отговаря на изискванията на Възложителя и участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Всички предложени цени следва да бъдат посочени в български лева, закръглени с точност до втория знак на десетичната запетая.Възложителят заплаща цената на всяка една конкретна заявка при единични цени на стоките, посочени в ценовото предложение за обособена позиция № 1, обособена позиция № 2, обособена позиция № 3, обособена позиция № 4.
ІІІ. Технически спецификации


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 -

"Материали за концерти и спортни празници / костюми /"Вид на материала

Мярка

Общо

 

 

 

прогнозно

 

 

 

количество

1

Детски сценични костюми "Цветя" /шапка, пелерина, панталон/ размер 120-130см 6 бр. Различни цветове и размер130-150см 6 бр. различни цветове

брой

12

2

Детски сценичен костюм "Калинка" /рокля, диадема/размер 120-130 см. 4бр и размер 130-150 см 4 бр.

брой

8

3

Българска народна носия за момиче - тракийска носия цвят червен с риза, пола,елек,престилка 8 бр.- S; 8 бр. - M

брой

16

4

Българска народна носия за момче - тракийска носия в цвят червен с елек, потур, риза, пояс , 8 бр.- S; 8 бр. - M

брой

16

5

Ромски костюм за момиче -блуза и пола 8 бр.- S; 8 бр. - M

брой

16

6

Ромски костюм за момче - риза, елек,колан и панталон 8 бр.- S; 8 бр. - M

брой

16

7

Костюм "Снежинка" - размер S

брой

12

8

Костюм "Джуджета" - блуза, панталон, шапка; Размер S

брой

7

9

Ямурлук - размер 120- 130 см.

брой

12

10

Костюм "Гъба - шапка"

брой

12

11

Костюм "Снежен човек" с шапка и шал - рзмер М

брой

6

12

Костюм "Щъркел" - панталин, пелерина, шапка; Рамер 130

брой

4

13

Костюм "Буквичка" - чорапи, туника и шапка. Размер 130

брой

1

14

Костюм "Цифричко" - панталон, туника и шапка. Размер 130

брой

1

15

Костюми - детски танци / момичета/ - латино танци; Размер S

брой

10

16

Костюми - детски танци / момчета/ - латино танци ; Размер S

брой

10

17

Аксесоари за танци - диадеми с украса

брой

22

18

Материали за декори и украса на сцена за 3бр. Концерти

брой

3

19

Отборен спортен екип - бял - тениска + къси панталони - Размер S

брой

12

20

Отборе спортен екип - син - тениска + къси панталони- Размер S

брой

12

21

Отборен спортен екип - червени -тениска + къси панталони. Размер M

брой

12

22

Отборен спортен екип - зелени -тениска + къси панталони. Размер M

брой

12

23

тениски - цветни - отборни /2 цвята/. По 12 бр. от цвят

брой

24

24

Отборни потници "Весела азбука" размер 34 с букви от А до К включително

брой

11

25

Отборни потници "Весели цифри" с цифри от 1-9 и 0 размер М

брой

11

26

Награди - купи /12бр. пластмасови в комплект

брой

3

27

Награди - медали / пластмасови - комплект - 12/

брой

3

28

Награди - поощрителни /грамоти

брой

 

29

Спортни транспаранти -наниз флагчета /дълж. 3м./

брой

97ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 -

"Сюжетен игрови модул"Вид на материала

Мярка

Общо

 

 

 

прогнозно

 

 

 

количество

1

Параван за куклен театър - Театър 3 в 1 - с рамка от стомана , която се регулира от 92 до 163 см. и се свива за компактно съхранение + цветни завеси,които се регулират и свалят.

брой

2

2

Кукли за куклен театър /за пръсти, различни видове/ -

брой

20

3

Сглобяема подвижна площадка по БДП в комплект с учебни пътни знаци - Площадка: размери 5 м.* 4,45м.; материал PVC; тегло 35 кг. Пътни знаци 10 бр. - височина 85 см. Картонена къща за оцветяване - размери 78*68*99 см.

брой

1

4

Сюжетен игров модул "Кухня" - Детска дървена кухня "Винтидж" (или еквивалент), материал :дърво,размери:83 x 29 x 90 см.

брой

2

5

Сюжетен игров модул "Пералня"

брой

2

6

Сюжетен игров модул "Фризьорски салон"

брой

2

7

Сюжетен игров модул "Магазин" - материал-дърво,тезгях, рафтове, чекмеджета, сенник, аксесоари.

брой

2

8

Сюжетен игров модул "Детска работилница с инструменти"

брой

2

9

Комплект инструменти за детска работилница - инструменти и пяна -90 елемента в кутия. Размери 39*7*30 см.

брой

4

10

Кукли

брой

20

11

Бебе за обличане

брой

20

12

Колички за кукли - различни по модел, материал и разцветки

брой

20

13

Количка за пазаруване + продукти - 83 елемента 16х26х30

брой

2

14

Игрови хранителни продукти -комплект голяма ябълка 23х23х21

брой

2

15

Плодове за игра

брой

4

16

Кухненски комплекти /70 части/

брой

2

17

Сушилници за съдове - Сушилник на едно ниво, 8 чинийки в два размера, кана, чаши и прибори.Размер:27*22*11

брой

4

18

Дървен детски кантар

брой

2

19

Торти / дървени/ - 18 части - 8 парчета, 4 свещички,4 цифри, 1 поднос, 1 шпатула.Размер 20*20*5 см.

брой

2

20

Колички за почистване - с аксесоари 41х35х47

брой

2

21

Комплекти за гладене с аксесоари

брой

2

22

Детски прахосмукачки ветикална 2 в 1

брой

2

23

Докторски кът - Сглобяем кът за прегледи, бебе, докторски прибори и уреди. Размери в сглобен вид: 40*38*70 см

брой

2

24

Комплект - домашни животни

брой

4

25

Дървена ферма с животни - Включва 2 дървени сгради, игрална площадка, 8 оградки, 12 пластмасови фигури на животни и фермер.Размери:50*35см.

брой

2

26

Строители и конструктори

брой

12

27

Играчки - автомобили- различни модели

брой

20

28

Дървен влак и ЖП линия - Включва 100 елемента -релси, влакчета, знаци, къщи, коли, кукли и дървета.Размери:52*7*24см.

брой

2

29

Модул - автосервиз - Работна маса , кутийки за аксесоари,инструменти за ремонт, елементи за сглобяване.Размери 60*34*100 см.

брой

2

30

Детски костюми - професии - Шивачка размер S 1бр. и M 1бр. (30-32); Доктор размер S 1бр. и M 1бр. (30-32); Фризьорка размер S 1бр. и M 1бр. (30-32); Готвачка размер S 1бр. и M 1бр. (30-32); Градинарка размер S 1бр. и M 1бр. (30-32)

брой

10

31

Играчки специализирани превозни средства

брой

20

32

Детско грънчарско колело - комплект грънчарско колело, опора за декорация и скулптриране, режеща корда, , 2 четки, въртяща се глинена чиния , гъба, гъба.

брой

1

33

Детски тъкачни станове

брой

10

34

Статив за рисуване - двустранен - за 4 деца - сгъваем.Размер:200*70*95

брой

1

35

Детски градински инструменти в чанта за момчета - Дъpвo и мeтaл

брой

10

36

Детско гребло за листа /"Disnеy"/

брой

5

37

Образователна играчка - Хербарий листо

брой

5

38

Детска градинарска количка

брой

4

39

Детска градинарска лейка

брой

10

40

Градински инструменти /лопатка, гребло, метла

брой

9

41

Кошове за разделно събиране на отпадъци /комплект/

брой

1

42

Пънчета - "гъбки" - материал дърво

брой

12

43

Къщичка за птички с декорация - за оцветяване;14х15х15,3 см.; материал MDF

брой

10

44

Хранилки за птици- за оцветяване; 12х9х7 см.; материал дърво

брой

10

45

Детска градинарска чанта с инструменти за момичета /"Disney"/

брой

10Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница