Проектиране на на цифров филтърстраница1/8
Дата18.05.2022
Размер185.5 Kb.
#114331
  1   2   3   4   5   6   7   8
1308816250-elektronika tetradka-50doc
Свързани:
dokumentite.com-proektirane-na-cifrov-filtyr-1, Konspekt Istoria bqlg zemi 15 17 vekТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ
ФАКУЛТЕТ КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
КАТЕДРА:СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА
КУРСОВ ПРОЕКТ
ПО КОМУНИКАЦИОННИ ВЕРИГИ
ТЕМА: ПРОЕКТИРАНЕ НА НА ЦИФРОВ ФИЛТЪР


cтудент: Xxxxxxx XXxxxxx Xxxx


Курс:3 група: x фак.N:Pxxxxxx

СОФИЯ РЪКОВОДИТЕЛ:…………………..


2011 (гл.ас.Златка Николова)


1.Преобразуване на честотите на цифровия филтър.
Тъй като при синтеза на цифровия филтър се използва програмата APPROX, която е предназначена за работа с аналогови филтри се налага преобразуване на честотите на зададения цифров филтър така,че те да съответстват на честотите на аналогов филтър, или в случая преобразуваме честотите от Z-равнината в S-равнината.Зависимостта даваща това преобразуване е нелинейна и се дава с формулата:където значението на отделните символи е следното:
-това е кръговата честота на аналоговия филтър и е равна на:
f [rad/s]
f e честотата на аналоговия филтър в [Hz].
T- е периода на дискретизация и е съответно равен на: Т=1/f , a f е съответно честотата на дискретизация в [Hz].
-е кръговата честота на цифровия филтър и е съответно равна на
f [rad/s]
f - е честотата на цифровия филтър в [Hz].
Преобразуваме габаритите на цифровия филтър в габарити на аналогов филтър, защото използваме аналогова апроксимация.Преобразуваните честоти ще са съответно:


Честота на цифровия Честота на аналоговия
филтър в херци [Hz] филтър в херци [Hz]
3280 3415.238958
3480 3642.528707
3580 3757.527058
3680 3873.476118
3880 4108.377708
3980 4227.408663
4080 4347.547294

  1. 4591.317835

Така преобразуваните честоти ги задаваме в програмата Approx. Работата с нея се състои в следното:
След стартиране на програмата Approx се появява следното меню.

ТИП НА ФИЛТЪРА:


=> НЧФ
ВЧФ
ЛФ
Чрез клавиша избираме типа на филтъра който в случая е лентов филтър .След избор на дадения филтър програмата изкарва меню в което вкарваме данни за изследвания филтър за:

ЛФ
Л Е Н Т А Н А П Р О П У С К А Н Е


ГРАНИЧНИ ЧЕСТОТИ, HZ

ДОЛНА: ………..


ГОРНА: …………
ДОП. НЕРАВНОМЕРНОСТ DA,DB = …………..

За зададения филтър това е честотната лента на пропускане на преобразувания цифров филтър, както и нивото на задържане в [dB]. След задаване на лентата на пропускане се задава и лентата на задържане на изследвния филтър.


Л Е Н Т А Н А З А Д Ъ Р Ж А Н Е


ГРАНИЧНИ ЧЕСТОТИ, HZ

ДОЛНА: ……..


ГОРНА: ……...
След като продължим работата си в Approx получаваме следното меню:
Г А Б А Р И Т В Л Е Н Т А Т А Н А З А Д Ъ Р Ж А Н Е
ВИД НА УЧАСТЪКА:
=> ХОРИЗОНТАЛЕН
НАКЛОНЕН
КРАЙ НА ОПИСАНИЕТО
Отнов чрез клавиша избираме вида на участъка в лентата на задържане който може да е хоризонтален или наклонен.При хоризонтален участък записваме долната граница в [Hz] и затихването в [dB]. При избора на наклонен участък записваме долна граница, горна граница, както и затихването съответно за горната и долната граница.
Г А Б А Р И Т В Л Е Н Т А Т А Н А З А Д Ъ Р Ж А Н Е

ВИД НА УЧАСТЪКА: ХОРИЗОНТАЛЕН


ДОЛНА ГРАНИЦА FL,HZ = ……..
ЗАТИХВАНЕ AL,DB = …………..

ВИД НА УЧАСТЪКА: НАКЛОНЕН


ДОЛНА ГРАНИЦА FL,HZ =………
ЗАТИХВАНЕ AL,DB = ……………
ГОРНА ГРАНИЦА FL,HZ = ……...
ЗАТИХВАНЕ AL,DB = ……………
След като въведем габарита на филтъра от менюто:
ВИД НА УЧАСТЪКА:
ХОРИЗОНТАЛЕН
НАКЛОНЕН
=> КРАЙ НА ОПИСАНИЕТО
Избираме краи на описанието на филтъра. След което програмата продължава със следното меню:
A Ч X В Л Е Н Т А Т А Н А П Р О П У С К А Н Е :

=> РАВНОВЪЛНОВА


МАКСИМАЛНО-ПЛОСКА
РАВНОВЪЛНОВА ПАРАМЕТРИЧНА
МАКСИМАЛНО-ПЛОСКА ПАРАМЕТРИЧНА
От него избираме вида на апроксимацията на АЧХ на дадения филтър, като всяка от изброените 4 апроксимации се характеризира със специфична за себе си особеност.След избора на една от дадените четири апроксимации влизаме в главното меню на програмата:
И З Б О Р Н А Р Е Ж И М :

=> ВИД НА АЧХ В ЛП


ПОЛЮСИ НА ЗАТИХВАНЕ
РАВНОВЪЛНОВА АЧХ В ЛЗ
ИЗЧИСЛЕНИЕ НА АЧХ
АВТ. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛЮСИ
ПЕЧАТ ГАБАРИТ
ИЗЧИСЛЕНИЕ ПОЛИНОМИ

От това меню избираме определена функция, като най-често те се избират в следната последователност:


-полюси на затихване или автоматично разпределяне полюси задават се и се коригират полюсите на затихването;
-изчисление на АЧХ - този режим може да се избира само ако са зададени полюсите на затихването на филтъра в режим "полюси на затихване". При него се изчислява затихването в ЛЗ , изследва се резервът от затихване и се намират локалните му маинимуми. Резултатите се изписват в таблица, в която са дадени всички характерни точки на габарита и на кривата на затихването.Таблицата има пет колони. Първата съдържа текстова характеристика на съответната точка:GAB-граници на ЛЗ и граница на участък от габарита, POL- полюс на безкрайно затихване, MIN- локален минимум на кривата на затихване. Втората колона съдържа честотата на съответната точка, а третата със заглавие "ГАБАРИТ, dB" съдържа затихването, което се изисква от габарита на тази точка.Четвъртата колона "ЗАТИХВАНЕ , dB" дава резерва от затихване, т.е. разликата на затихванията от третата и четвъртата колони. /ако при изчисление на АЧХ-то в графата запас получиме отрицателно число се връщаме отново в избор на полюси на затихване/
-изчисление полиноми - този режим е последен при работа на програмата. При него се определят полиномите p(s), q(s) и e(s) в нормиран вид като произведение от множители от втори ред;

С извикване на функцията "изчисление полиноми"се завършва работата в Approx т.е. имаме вече предавателната функция чрез която можем чрез различни програмни пакети да синтезираме зададения ни филтър.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница