Проекто –договоор Приложение №12 д о г о в о р заДата13.09.2016
Размер86.91 Kb.
Проекто –договоор

Приложение № 12

Д О Г О В О Р

ЗА

Абонаментна поддръжка с ежедневно изпълнение на ремонтни и аварийни работи на сграден фонд, електроенергийни уредби и съоръжения, отоплителна система, ВиК инсталации, почистване и хигиенизиране на БДПЛР Банкя към ВМА -София

Днес, ……../………../…………. г., в гр. София между:ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ - гр. София, бул. “Георги Софийски” № 3, Идент. № по ДДС BG 129000273, представлявана от Началника й – Бригаден – генерал, професор Николай Петров, д.м.н. и Началник Финансов отдел - Виталий Кръстев, наричана по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и
........................................” гр. …………. със седалище и адрес на управление......................................., регистрирано в ............................... съд по ф.д. .................. г.; т. .....; стр. .........., идентификационен номер по ДДС BG ............................ представлявано от ................................................. - Управител, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна
и на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществени поръчки се сключи настоящия договор за услуга при следните условия:


  1. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва абонаментна поддръжка с ежедневно изпълнение на ремонтни и аварийни работи на сграден фонд, електроенергийни уредби и съоръжения, отоплителна система, ВиК инсталации, почистване и хигиенизиране на БДПЛР Банкя към ВМА -София, с цел безопасно и безаварийно функциониране по приложено техническо задание– Приложение № 1 както и непредвидените ремонтни работи, срещу заплащане на договореното месечно възнаграждение.

1.2. При необходимост от аварийнте ремонти ще се изпълняват с предварително съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласувано с упълномощеното за контрол лице – гл.експерт от отдел “Инвестиции и експлоатация”.

1.3. Настоящият договор се сключва за срок от 2 /две/ години считано от датата на подписването.
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цените на услугите по настоящия договор са подробно описани в Приложение № 2/ неразделна част към договора/ и напълно съответстват на оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени.

2.2. Стойността на абонаментната поддръжка за една година на договора възлиза на ....................../словом / лв с включен ДДС

2.3. Стойността на аварийните ремонтни работи за една година, включително стойността на вложените материали и резервни части е ......../до 1%/ от стойността на абонаментната поддръжка, а именно ..................... /словом./ лв. с включен ДДС. Същата е ориентировъчна в зависимост от потребностите на Възложителя за периода на договора.


2.4. Общата стойност на договора за една година възлиза на .............................лв / словом / с включен ДДС /стойността на абонаментната поддръжка съгласно т.2.2. и максималната стойност на аварийните ремонтни работи и доставка на материали и резервни части съгласно т.2.3    1. Общата стойност на договора за целия период по т.1.3, възлиза на .........................../словом / лв с включен ДДС /стойността на абонаментната поддръжка и максималната стойност на аварийни ремонтни работи и доставка на материали и резервни части за 24 месеца./

    2. Извършването, доставката на материали и резервни части за аварийните ремонти /при необходимост/ ще се изпълнява с предварително съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласувано с упълномощеното за контрол лице – гл.експерт от отдел “Инвестиции и експлоатация”.

    3. Договореното абонаментно месечно възнаграждение съгласно Приложение 2 се изплаща с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN ....................., BIC............., .......банка................/, след приключване на съответния месец, 60 календарни дни от представяне на оригинална фактура и констативен протокол за извършено абонаментно задължение по обекта.

2.9. Плащанията на аварийните работи ще се извършва чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок - 60 календарни дни след представяне на следните документи: оригинална фактура и констативни протоколи за извършени ремонти заверени от инвеститорски контрол, придружени с анализи на единични цени, съгласно параметрите за ценообразуване и фактури за закупени материали и резервни части.

2.10. Параметри за ценообразуване на аварийните работи са валидни за целия период на изпълнение на договора и не подлежат на изменение.

2.11. Параметри за ценообразуване са както следва:

- часова ставка .........лв;

- допълнителни разходи върху ФРЗ ............ %;

- допълнителни разходи върху механизация .............%;

- доставно-складови разходи ........... %;

- печалба ............ %.

2.12. Вложените материали и резервни части да са придружени със сертификати (декларация за съответствие) съгласно Закона за техническите изисквания на продуктите.III.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.1. Със сключването на договора за абонаментна поддръжка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема за съхранение: наличната техническа документация, преписи от констативните протоколи, както и други приемателни протоколи и документация, съгласно двустранно подписан протокол.

При поискване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя незабавно документите на всички органи, имащи право да извършват проверки и вписвания, включително и на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Документите се връщат съгласно двустранно подписан протокол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при прекратяване на настоящия договор.

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението предмета на договора: помещения за дежурните, които да отговарят на санитарно – хигиенните изисквания, а при аварии –ползване на асансьори.

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща договореното месечно възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осугури свои представители, които да участват при периодични проверки, като предявяват своите искания и подписват съответните документи.

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осугури свои представители, които да следят за стопанисването на системите и правилната им експлоатация, да контролират изпълнението на задълженията по договора за функционални проверки и техническо обслужване, съгласно техническото задание.

3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема подписана фактура от Изпълнителя за абонаментна поддръжка, в която е описана стойността на абонаментната такса и стойността на допълнително извършените аварийни ремонти /ако има такива/ на основание протокола по т. 4.9 от настоящия договор.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва възложените работи в съответствие с клаузите на настоящия договор и нормативните актове, уреждащи дейността, предмет на същия, като предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за състоянието на системите.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва поддръжката съгласно техническите изисквания на инсталациите и техническото задание.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва поддръжката, ремонтните работи, почистването и хигиенизирането, съгласно техническото задание както следва:

- изпълнението на ремонтните работи в работно време в срок .........часа след получаване на заявката.

- изпълнение на аварийни работи в работно време по ел.част в срок .......минути след установяване на аварията

- изпълнение на аварийни ремонтни работи в срок .......часа след получаване на заявка.

- изпълнение на ремонтните работи в почивни дни и извън работно............часа след получаване на заявка

- осигурени дежурства на разположение по част Ел. и част ОВ и ВиК в празнични дни и извън работно време

- ежедневно , ежеседмично, ежемесечно и тримесечно почистване на съответните части в бл.А и бл.Б и прилежащите към тях терени, находящи се на територията на ВМА – Болнична база - Банкя.

4.4. Гаранционен срок на изпълнените аварийни ремонтни работи, съгласно Наредба № 2 от ЗУТ и започва да тече от датата на месечния констативен протокол.

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя ежемесечно на представители на Възложителя копие от “Дневник за заявки за ремонти по абонаментна поддръжка, огледи и профилактика на инсталации” и “Дневник за почистване и хигиенизиране”, съгласно препоръчителни образци / Приложение 3/ и /Приложение 4/

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да почиства техническите помещения и да осигурява безопасни условия на работа на своите служители.

4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен ежедневно през делничните дни до 8.00ч. да предава заявките за ремонт и поддръжка на технически персонал по поддръжка на базата,,а при евентуална авария своевременно да съобщава на съответния дежурен.

4.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен до пето число на следващия месец да предава на Упълномощеното лице от БДПЛР - БАНКЯ срещу подпис попълнени и оформени бланки форма “Месечен отчет за изпълнени заявки за ремонт и поддръжка” на база на дневниците по 4.5.

4.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен до осмо число на следващия месец да предаде на комисия назначена от Началник на БДПЛР - Банкя, количествата на вложените консумативи, материали и резервни части за извършените поддръжка, ремонти и почистване, като за дейността се изготвя протокол, който след утвърждаване от Началника на БДПЛР - Банкя се представя на Възложителя.

4.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да калкулира аварийните ремонти, които не са предвидени в абонаментната такса за поддръжка, отделно по анализи на единични цени, съгласно параметрите за ценообразуване по т. 2.11.

4.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, съвместно с квалифицирани лица от страна на Възложителя – ВМА, да организира постоянен и периодичен технически контрол за състоянието на обекта и енергообзавеждането в съответствие с изискванията за техническа експлоатация на енергообзавеждането. Техническият контрол за състоянието на енергообзавеждането включва техническо освидетелстване и технически надзор, резултатите от които се отбелязват в дневници и протоколи – за обходи и огледи, за установяване на дефекти, за разпореждания и др.

4.12. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя безусловна и неотменяема банкова или парична гаранция в размер на 2% от стойността на сключения договор без ДДС. Стойността на гаранцията е ............................лв.

4.13. Гаранцията за изпълнение на договора независимо от формата се редуцира на всеки 12-месечен срок, считано от датата на подписване на договора в срок от 30/тридесет/ работни дни след изпълнението на услугите.

4.14. В случаите на банкова гаранция ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да уведоми писмено банката издател за редуциране на гаранцията за добро изпълнение.

4.15. В случаите на парична гаранция ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да освободи редуцираната сума от гаранцията за добро изпълнение по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка.

4.16. След изтичане срока на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови гаранцията за добро изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) работни дни:

4.16.1. По посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка – в случаите на парична гаранция.

4.16.2. Като върне оригинала на банковата гаранция, в случай че валидността на същата не е изтекла
V. НЕУСТОЙКИ

5.1. При забавено плащане на договореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

5.2. При забавено изпълнение на възложените работи Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на законната лихва върху стойността на месечната абонаментна такса.

5.3. Неизправната страна дължи на изправната възстановяване на вредите, които виновно е причинила.

5.4. При предсрочно прекратяване на договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 30 процента от месечното възнаграждение по броя на месеците до края на срока на договора.

VI.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му и може да бъде изменян или допълван по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, без да се променят съществено условията в него.

6.2. В срок до 5/пет/ работни дни от влизането в сила на договора, двете страни подписват приемо- предавателен протокол за предаване на обекта .

6.3. Всички съобщения и уведомления между страните следва да бъдат направени в писмена форма на посочените по-горе адреси.

6.4. Всички спорове във връзка с настоящия договор се решават по пътя на преговори между страните.

6.5. За неуредените с настоящия договор въпроси страните ще прилагат съответните разпоредби на ЗЗД, ТЗ, ЗОП и действащото законодателство.

6.6. Неразделна част от настоящия договор са двустранно подписани: Техническо задание Приложение № 1, ценово предложение /Приложение № 2/, Приложение № 3 и Приложение №4.

Договорът се изготви в 3 /три / еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НАЧАЛНИК ВМА:………..........……….……...........................УПРАВИТЕЛ:........................

/БРИГ. ГЕН. ПРОФ. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, Д.М.Н/


НАЧАЛНИК ФИН. ОТДЕЛ:.......................

/В.КРЪСТЕВ/
Каталог: doc -> 2014
2014 -> Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
2014 -> Фолклорни вокални групи първа възрастова група
2014 -> За поправка №8-z-1104/08. 07. 2014 год
2014 -> Проект bg 051РО001 07-0187-С0001 „ Без граници за добрия мениджър" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
2014 -> Ноември 2014 г. 30 ч. Голяма зала в нч „Отец Паисий 1896”
2014 -> Ноември 2014 г. 30 ч. Голяма зала в нч „Отец Паисий 1896”
2014 -> 22 ноември 2014 г. 30 ч. Малка зала в нч „Отец Паисий 1896 „ гр. Созопол


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница