Проектобюджет за 2016 Г. И актуализирани разчети на бюджетната прогноза за 2017 и 2018 Г. В програмен формат на министерство на младежта и спорта


БЮДЖЕТНА Програма “СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ”страница9/9
Дата09.08.2018
Размер0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6. БЮДЖЕТНА Програма “СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ”


Цели на програмата

 • Изграждане, ремонт и поддръжка на спортна инфраструктура, отговаряща на съвременните стандарти;

Основната цел е изграждането на нова спортна инфраструктура, реконструкция и модернизация на съществуващите спортни обекти и съоръжения, в съответствие с изискванията на съответните международни нормативи и създаване на условия за достъп до тях на хора с увреждания.

Изграждането на съвременна спортна инфраструктура дава възможност за оптимални условия за спортна подготовка и възстановяване на спортисти, провеждане на подготвителни лагери и организиране на състезания от държавния и международен спортен календар. Изграждането на модерни спортни съоръжения е предпоставка за привличане на подрастващите към системни занимания със спорт, привикване към здравословен начин на живот и превенция на зависимости. Модерната спортна инфраструктура създава подходящи условия за повишаване на квалификацията на треньори, рехабилитатори и медицински лица, обслужващи спорта посредством целеви обучения, семинари и обмяна на опит.

Съществуващата спортна инфраструктура на територията на страната в голямата си част е амортизирана и неотговаряща на съвременните изисквания за спортни занимания, като същевременно е предпоставка за получаване на травми и контузии, което налага отделянето на значителни средства за реконструкцията и модернизацията и.

Създаването на условия за достъпност до спортните обекти и съоръжения на хора с двигателни и сензорни дефицити ще разшири възможностите им за спорт, повишаването на двигателната им активност, подпомагане на моторно-двигателните им умения и посещение на спортни мероприятия. • Реконструкция и модернизация на материално-техническата база ползвана от държавните спортни училища.

Възстановяването на силно амортизираната материално-техническа база на държавните спортни училища е основен приоритет на ММС за периода 2015-2017 г. Предвидените ремонтни дейности са неотложни и същевременно са насочени към подобряване на енергийната ефективност на сградите, респективно към намаляване разходите за издръжка и създаване на нормални условия за провеждане на учебно -тренировъчния процес. Материалната база е силно амортизирана. Нарушени са хидроизолацията на покривите, необходима е подмяна на вътрешните инсталации, извършване на ремонтни дейности по подмяна на настилките, изкърпване на мазилки, боядисване, както и подмяна на обзавеждането на класните стаи. Предвижда се ремонтните дейности да стартират през 2014 г., за което са предвидени средства в капиталовите разходи на ММС.

 • Изграждане, реконструкция и модернизацията на спортни обекти и съоръжения в училищата (национални, държавни или общински), предоставени за ползване на спортни организации чрез финансово подпомагане на проекти по реда на Наредба Н-2/08.05.2014 г. Осигуряването на модерни спортни съоръжения е предпоставка за привличане на подрастващите към системни занимания със спорт, привикване към здравословен начин на живот и превенция на зависимости. Реконструираната и добре поддържана спортна инфраструктура създава подходящи условия за ефективен тренировъчен процес и възстановяване на спортистите, провеждането на турнири и състезания. Средствата са предвидени в §§55-00 Капиталови трансфери, Показател „Подпомагане на спортни организации, стопанисващи и управляващи обекти (общинска и държавна собственост) за ремонт, реконструкция и модернизацията на обектите и съоръженията.

 • Реконструкция и модернизацията на спортни съоръжения в училищата.

Реализирането на стратегическите цели на ММС в областта на спорта за учащи е свързано с поетапното осигуряване на подходяща материално-техническа база и оборудване със спортни уреди и пособия на субекти, изпълняващи функции в областта на спорта за учащи. Ремонта и реконструкцията на спортните съоръжения в училищата е предпоставка за оптимизиране на двигателния режим в предучилищните и училищни заведения, като неразделна част от интелектуалното и емоционално развитие и възпитание на децата. Наличието на съвременни спортни съоръжения в училищата ще създадат необходимите предпоставки за ефективен учебно – възпитателен и тренировъчен процес, както и за организиране на спортни прояви през учебната година и ваканциите. В процес на подготовка е Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на строителни и монтажни дейности на спортни обекти и/или съоръжения в държавните и общинските училища.

Организационни структури, участващи в програмата

 • Министерство на младежта и спорта и ВРБ (държавни спортни училища);

 • Министерство на образованието и науката – финансиране ремонта и реконструкцията на открити спортни площадки в училищата;

 • Министерство на труда и социалната политика – във връзка с осигуряване на свободен достъп до спортните обекти и съоръжения на хора с увреждания и участие в съвместни комисии;

 • Неправителствени организации и фондации имащи отношение към спорта и социалния туризъм;

 • Общински и областни администрации – във връзка с ползване, поддръжка и експлоатация на спортни обекти и съоръжения с местно значение;

 • Български олимпийски комитет – съвместна експлоатация на националните спортни бази;

 • Министерство на регионалното развитие – във връзка с изграждането, реконструкцията и модернизацията на националните спортни обекти и съоръжения, с прехвърляне на собственост от ведомство във ведомство, изготвяне на национални комплексни устройствени схеми;

 • Министерство на отбраната – съвместно ползване на материално техническата база и предоставени от МО на ММС, спортни комплекси.

 • Министерство на финансите – осигуряване на финансови средства за реализация на програмата.

 • Български спортен тотализатор – осигуряване на финансови средства за реализация на програмата.

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие“.Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

Бюджетна програма - 2500.03.01 – „Спортни обекти и съоръжения”

 

 

 

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)

 

Мерна единица

Прогноза 2015 г.

Прогноза 2016 г.

Прогноза 2017 г.

 Разработване на политика по отношение на спортните обекти и съоръжения

 

 

 

 

1. Изграждане на нови спортни съоръжения, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения

 лв.

 273 000

247 000

243 000

2. Изграждане, ремонт и реконструкция на спортни съоръжения, ползвани от спортни организации по реда на Наредба Н-2/08.05.2014 и спортни училища

 лв.

900 000

450 000

450 000

3. Поддържане на материално-техническата база на спортните училища.

 лв.

300 000

300 000

0 000Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите


 • Субсидии на спортни организации,стопанисващи и управляващи обекти общинска или държавна собственост за ремонт, реконструкция и модернизация на обектите и съоръженията – 900 000 лв.;

 • Поддържане на материално-техническата база на спортни училища – 300 000 лв.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Външните фактори, които оказват влияние върху реализирането и постигане на стратегическите цели са Министерство на финансите, Министерство на отбраната, Министерство на образованието и науката, както областни и общински администрации.Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните се събира и обобщава в дирекция „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие”. Базата данни се обобщава от месечното изпълнение на плана на дирекцията.


7. БЮДЖЕТНА Програма “Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество В СФЕРАТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ”


Цели на програмата

 • Участие в разработването на политиките на ЕС и Съвета на Европа в областта на спорта в спортната политика и прилагането им на национално ниво;

 • Подкрепа на дейността на спортните организации за внедряване на нови европейски и световни управленски практики;

 • Изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно сътрудничество с държавите-членки на ЕС;

 • Модернизиране на българското спортно законодателство в съответствие с най-добрите достижения в ЕС и в света;

 • Предоставяне на информация относно възможностите за усвояване на европейски средства за подобряване инфраструктурата и условията за практикуване на спорт.

 • Проучване на възможностите и подпомагане изготвянето на проекти в рамките на оперативните програми по европейските структурни фондове и тяхното максимално реализиране на територията на страната.

 • Повишаване на информираността на обществото за успехите и постиженията на Република България в областта на спорта;

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се изпълнява и администрира от дирекция “Европейски програми и проекти и международно сътрудничество”.Целеви стойности по показателите за изпълнениеЦелева стойност

Бюджетна програма – 2500.04.01– „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)

 

 

 

 

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Прогноза 2016 г.

Прогноза 2017 г.

Прогноза 2018 г.

 

 


1. Участия в заседания на ниво ЕС, международни и национални конференции, заседания, кръгли маси и други форуми

Бр. участия

 60

60 

120 

2. Издадени визи за спортни организации

 брой

 6500

7000 

7000 

3. Преводи

 Брой документи

 150

170 

170 

4. Проучвания и бази данни за проученото европейско законодателство

 Брой проучвания

6

6

6

5. Участие в междуведомствени работни групи (РГ)

Брой РГ

7

7

7

6.Членски внос (ICSSPE, CONFEJES)

лева

 10 000

10 000 

10 000 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Текучество на персонала, приемственост и последователност в управлението, повишено заплащане в други сектори, професионална преориентация на експертите, нивото на владеене на чужди езици на служителите, законови регулации.Информация за наличността и качеството на данните

Данните за показателите се събират, анализират и съхраняват в дирекция “Европейски програми и проекти и международно сътрудничество”.Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

 • Съдействие за издаване на визи за чуждестранни спортисти и спортни специалисти, пристигащи в България; съдействие пред консулски служби в България за издаване на визи на български спортисти и спортни специалисти, пътуващи в чужбина;

 • Организационно и информационно осигуряване на командировки в чужбина;

 • Предоставяне на информация за спортни мероприятия, програми, събития;

 • Предоставяне на информация относно политическите действия (документи, инициативи и др.) в областта на спорта на ниво ЕС, Съвета на Европа, Световната антидопингова агенция и др.;

 • Осъществяване на преводи – писмени и устни;

 • Предоставяне на информация относно възможностите за усвояване на европейски средства за подобряване инфраструктурата и условията за практикуване на спорт.8. БЮДЖЕТНА Програма “АДМИНИСТРАЦИЯ”

По програмата са планирани разходите за услуги и дейности, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на младежта и спорта : • участие в разработването на проекти на нормативни актове;

 • процесуално представителство на министерството пред съдилищата;

 • изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;

 • изготвяне на проектите на годишния бюджет на министерството и бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

 • отчитане изпълнението на бюджета и набирателната сметка на министерството;

 • финансово осигуряване на дейностите за изпълнение на политиките и програмите на ММС;

 • снабдяване на Министерството с дълготрайни материални активи и консумативи;

 • осигуряване на поддръжката на движимото и недвижимото имущество – държавна собственост, предоставено на Министерството за управление;

 • организиране и осъществяване на цялостното техническо обслужване на звената в министерството с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар;

 • създаване на организация по охрана на труда и по техника на безопасността;

 • финансово стопански дейности и цялостно счетоводно обслужване на дейността;

 • анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;

 • управление на човешките ресурси;

 • деловодно обслужване;

 • медийна политика и връзки с обществеността;

 • протоколна дейност;

 • електронни услуги и обслужване на информационната система;

 • подготовка на документация и провеждане на обществени поръчки.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница