Проектът се реализира чрез съ-финансиране от Общия бюджет на ес по Финансов меморандум 2001Дата19.05.2017
Размер41.77 Kb.

Проектът се реализира чрез съ-финансиране от Общия бюджет на ЕС по Финансов меморандум 2001A project co-financed by the General budget of EU under PHARE 2001 Programme
ДЕКЛАРАЦИЯ
Аз, долуподписаният ……..…………..……………………………………, ЕГН …………………...,

/трите имена на официалният представител на организацията, съгласно удостоверение за актуално съдебно състояние/


в качеството ми на представител на

………………………………………………………………………………………………………………,

/пълно име на организацията /
последния като Изпълнител
по Договор за безвъзмездна помощ с
регистрационен номер:BG0102.___.___.____
………………………………………………………………………………………………………………,

/име на проекта/

с настоящата, декларирам, че:


 1. Извършените дейности са в пълно съответствие и в изпълнение на така сключения договор за безвъзмездна помощ по програма BG 0102.0_

“__________________________”; 1. Всички тръжните процедури за избор на под-изпълнители са извършени в пълно съответствие с изискванията на Практическото ръководство за договорни процедури по ФАР, ИСПА и САПАРД (Practical Guide to Phare, Ispa & Sapard contract procedures/ Practical Guide to contract procedures financed from the General Budget of the European Communities in the context of external actions contract procedures), съгласно условията на договора за безвъзмездна помощ;
 1. Всички дейности са приключени в рамките на срока за изпълнение на договора за безвъзмездна помощ;
 1. Всички разходи, подлежащи на възстановяване, са направени в периода на изпълнение на договора за безвъзмездна помощ;
 1. Всички извършени плащания по договора за безвъзмездна помощ са действителни и прилежащите разходно-оправдателните документи, представени пред Възложителя, са в съответствие с действащата нормативна уредба на Р България и условията на договора за безвъзмездна помощ;
 1. Документацията, съпътстваща изпълнението на договора за безвъзмездна помощ, ще бъде съхранявана за период от пет/седем години след изтичане срока на договора за безвъзмездна помощ и следва да бъде предоставена за проверка от съответните одитиращи институции при поискване;
 1. Предназначението и собствеността на оборудването, превозните средства и материалите, закупени с безвъзмездната помощ, предоставена от Възложителя ще се запазят за срок не по-малък от пет години след изтичане на договора за безвъзмездна и ще се съхраняват в региона на изпълнение на договора за безвъзмездна помощ или ако условията на договора предвиждат - същите следва да се прехвърлят на крайните потребители на Проекта и да се съхраняват за период не по-малък от пет години след изтичане срока на договора за безвъзмездна помощ.
 1. Ще бъде осигурен достъп на оторизиран/и представител на Възложителя до документацията, съпътстваща изпълнението на договор за безвъзмездна помощ, посочена в т. 6 на настоящата декларация;

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося отговорност.


…….………

/дата/


………………………………………………………

/подпис и печат/

DECLARATION
I, undersigned

............…......................................………………, UCN………………………

/surname, name, father’s name of the official representative of the organization, as per current legal standing certificate/

In my capacity of an official representative of

……………………………………………………………...………………………………………………,

/full name of the organization /


the last, as Beneficiary
for Grant contract with registration number:
BG0102.___.____.___

………………………………………………………………………………………………………………,

/operation /project/ name/
I, hereby, declare:


 1. The implemented Actions’ activities are in full compliance and are executed in accordance with the requirements of a.m. grant contract, signed under programme

BG0102.___ “__________________________”;


 1. All sub- contracting tender procedures are done in full compliance with the requirements of Practical Guide to Phare, Ispa & Sapard/Practical Guide to contract procedures financed from the General Budget of the European Communities in the context of external actions contract procedures, as stated in a.m. grant contract’ conditions. 1. All Operation’ activities are concluded within the framework of period of execution of the a.m. grant contract.

 2. All expenditures /eligible direct cost/ are made within the framework of period of execution of the a.m. grant contract. 1. All payments made under the a.m. grant contract are actual and the submitted to the Contracting Authority cost proving documents are in full compliance with the legislation enforce of Republic of Bulgaria and in compliance with the a.m. grant contract. 1. The documentation, concerning the a.m. grant contract implementation shall be kept by the Beneficiary for the period of five/seven years after bringing to a conclusion the a.m. grant contract’ implementation and available for auditing where requested. 1. The aims and ownership of the equipment and other supplies financed by the grant will be kept for at least five years after the end of the a.m. grant contract, and they must stay in the region where the a.m. grant contract was implemented or if the conditions of the a.m. grant contract envisages- those must be transferred to the final recipients of the Operation and must be kept for at least five years after the end of the a.m. grant contract. 1. I, shall assure admission of /an/ authorized representative/s of the Contracting Authority to the documentation, concerning the a.m. grant contract implementation, specified in point 6 of the present declaration.

I am aware of the fact I am legally liable for making false declarations.

…….………

/month/date/year/

…………………………………………………

/signature and stamp/

ДЕКЛАРАЦИЯ DECLARATION

BG 0102.0__.0__.0__ BG 0102.0__.0__.0__

Page of

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница