Проф., Д-р ик. Н. Гарабед минасянДата06.09.2016
Размер48.03 Kb.
#8386


ПРОФ., Д-Р ИК.Н. ГАРАБЕД МИНАСЯННаучно-приложни проекти


 1. Инвестиционен проект “Аспарухов вал (плавателен канал Русе – Варна).
  Икономическа оценка и ефективност.
  Пълномощен координатор на ЦК на БКП – В.Цонев; Координатор на икономическата част – Н.Коларов, 1971-1973;

 2. Comprehensive Gas Utilization Study. Books 1-10.
  Contract 262/82, Phase "C", between the Syrian Petroleum Company - Directorate NGDE and SEC "BULGARGEOMIN" - SEC "MONTAGI", 1985. G.Minassian - Coordinator of the Economic part;

 3. System of Models for Socialist Countries' National Economy Planning.
  Joint CMEA Research Project, 1988. Co-ordinator: A. Granberg (USSR);

 4. Прогноза за условията, факторите, динамиката и ефективността на икономическия растеж в НР България за периода 1987-2010 г. Ст.Стоилов – Ръководител на изследователския колектив, Изд. на БАН, 1989 (за служебно ползване);

 5. Dynamic Economy.
  Soviet-Bulgarian Joint Research Project, Institute of Economics BAS - Institute of Economics AS USSR, 1989. Co-ordinator: G.Minassian;

 6. Насоки за развитие на промишленото производство.
  Договор с Министерството на индустрията и технологиите, 1989. Г.Минасян – ръководител на изследователския колектив;

 7. Операционен модел на социалната инфраструктура.
  Договор N 181/03.07.1989 между ИКО-КОНТАКТ и Института по икономика и управление. Г.Минасян – ръководител на изследователския колектив;

 8. Икономическата криза в България в края на 80-те и началото на 90-те години.
  Възложител Главен прокурор на Република България, писмо N И 152/26.02.1991. Г.Минасян – ръководител на изследователския колектив;

 9. Макроикономическа проекция България 95.
  Възложител министерство на Финансите, писмо N 91-00-0003/07.05.1992 г. Г.Минасян – ръководител на изследователския колектив;

 10. България до средата на ХХІ век: Макроикономически поглед.
  Договор N 69/08.08.1992 г. с Център за социално осигуряване и социално подпомагане по поръчка на Министерството на труда и социалните грижи. Г.Минасян – ръководител на изследователския колектив;

 11. Transition Vers Le Marche Et Modernisation Des Entreprises En Bulgarie.
  French-Bulgarian Joint Project, Financed by the Ministry of Research and Technology (France), 1992. Co-ordinator: X. Richet (ROSES-Universite Paris I, France);

 12. North-East Greece and Bulgaria Transportation Network.
  Feasibility study on behalf of Kavala Chamber, 1993. Co-ordinator of the economic part - G.Minassian;

 13. The Prospects for the Black Sea Economic Co-operation.
  Financed by the Ministry of Finance and Private Sponsors. International Conference, Varna 1993. Co-ordinator: G.Minassian;

 14. Organization and Policy Formulation for the Bulgarian Energy Sector.
  Project N 200/01, prepared by NERA - London, as part of the overall PHARE programme, 1993. G.Minassian - consultant;

 15. Structural Change And Spillovers In The East European Reform Process.
  ACE Project, 1993. Co-ordinator: D. Currie (London Business School, United Kingdom);

 16. The Redevelopment Of Regions Expected To Experience Severe Impacts From Technological And Environmental Reconstruction.
  ACE Project, 1993. Co-ordinator: M. Jackson (The Leuven Institute for Central and East European Studies, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium);

 17. Econometric Inference Into The Macroeconomic Dynamics Of East European Countries.
  ACE Project, 1993. Co-ordinator: W. Charemza (University of Leicester, United Kingdom);

 18. Макроикономическа прогноза: България 2020.
  Част ІІІ от проект: “Прогноза за развитие на енергийния сектор в България до 2020 г.”, договор N 44Т/18.03.1994 г. между Комитета по Енергетика и “Енергопроект”, САД. Г.Минасян – ръководител на изследователския колектив;

 19. България в ХХІ век: Макроикономическа траектория и политика. Проект, финансиран от фондация “Отворено общество”, 1994. Координатор: Ал.Димитров (ИИ на БАН);

 20. Bulgaria Country Study to Address Climate Change.
  Договор между “Енергопроект” САД и US Department of Energy, Елемент 3: “Макроикономически и енергоспестителни алтернативо за намаляване на емисиите на парникови газове”, DE-FC02-93 PO10099, 1994, Г.Минасян – ръководител на изпълнението на елемент 3;

 21. Опыт Болгарии в области выпуска в обращение государственных ценных бумаг в начале 90-тых годов.
  Проект, финансиран от МНИИПУ (Международный научно-исследовательский институт проблем управления), Москва, 1994. Г.Минасян – ръководител;

 22. Quantitative Energy Scenarios for Bulgaria.
  PHARE Project, Contract B9107-01-14-L001, 1995; G.Minassian - coordinator of the economic part;

 23. Оценка на влиянието на енергийните цени върху общата ценова динамика.
  Проект, финансиран от Комитета по енергетика, 1-95/10.06.1995. Г.Минасян – ръководител;

 24. Стопански и финансови взаимодействия в условията на преход към пазарна икономика.
  Проект, финансиран от Национален фонд “Научни изследвания”, ТК-10-1/1995;

 25. Inflation and Unemployment in Economies in Transition.
  ACE Project 1995, contract No. P95-2145-R. Co-ordinator: Al. Welfe (Lodz Institute of Forecasts and Economic Analyses, Poland);

 26. Central Banking in Transition Economies.
  ACE Project 1995, contract No. P95-2038-R. Co-ordinator: N. Healey (Manchester Metropolitan University, UK);

 27. Information Memorandum for the Prospects of Bulgarian Economy.
  Договор с Българска консултантска група – АД, 1996;

 28. The Long-term Growth Prospects of the Central and Eastern European Countries in Relation with the Economic and Monetary Union. The Case of Bulgaria.
  Contract between European Commission of the European Community (Director General for Economic and Financial Affairs) and the Institute of Economics with the Bulgarian Academy of Sciences, 19.12.95 /II/10204. Coordinator: G.Minassian;

 29. Reform and Development of Public Finance.
  PHARE Project BG 9306-02-05. G.Minassian - consultant;

 30. Оценка на последствията от въвеждането на паричен съвет в България.
  Проект, финансиран от фондация “Отворено общество”, N 903/23.05.1997, Г.Минасян – ръководител;

 31. Recent Macroeconomic Developments and Prospects for the Bulgarian Economy.
  Contract with FAO, UN, 1999;

 32. Overcoming Isolation. Strategies of Development and Policies of Cross-Border Cooperation in South Eastern Europe after «Agenda 2000»”.
  PHARE-ACE Project No. P97-8196-R. Co-ordinator: St. Totev (Institute of Economics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia);

 33. Възможности за финансиране на отбраната в дългосрочна перспектива.
  Договор между Министерство на отбраната и ЦУ на БАН, N 6, 2000;

 34. Оценка на икономическата целесъобразност от реконструкция на ИТР-2000 като реактор на малка мощност.
  Договор с Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, 22/01/2001;

 35. Enlargement Futures (The Techno-economic and Social Impact of Enlargement). Economic Transformation Panel.
  Co-ordinator: Andries Brandsma (TECS, Institute for Prospective Technological Studies – Seville);

 36. European MACROTEC Project: Integration of Macroeconomic and S&T Policies for Growth, Employment and Technology.
  Part of the Fifth Framework Programme of the EU. Co-ordinator: Nick von Tunzelmann (Science Policy Research Unit, Sussex, UK). G.Minassian - member of the Steering Committee.

 37. Основни макроикономически показатели, развитие и промени в структурата на първичния, вторичния и третичния сектори в България в процеса на присъединяване на страната към ЕС.
  Договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция “Стратегическо планиране”, № 1401, 30.09.2002;

 38. The Road to the EUR of the Countries with CBA in CEE.
  Paper for the Fall Meeting of Project LINK 2004. Contract No. 11402, Department: 3558 DESA DPPO, UN, November 2004;

 39. Икономически и социални аспекти на присъединяването (Интегриране на България в ЕС. Макрониво – преструктуриране на промишлеността).
  Договор между Министерство на външните работи и ИИ на БАН във връзка с „организиране и публично представяне на експертни анализи по определени теми в областта на присъединяването на България към ЕС”, № 97/ОИ/04 от 04/10/2004. Координатор: В.Минчев (ИИ на БАН);

 40. The Impact of European Integration and Enlargement of Regional Structural Change and Cohesion.
  EU Fifth Framework Programme (SERD-2002-00080). Co-ordinator: Center for European Integration Studies, University of Bonn (ZEI), 11/2002 – 10/2005. National co-ordinator: Stoyan Totev;

 41. Стратегия за ускорено икономическо развитие на Република България.
  Доклад за Президента на Република България, 2007. Координатор: М.Димитров (Директор на ИИ на БАН);

 42. Световната финансово-икономическа криза и България.
  Четвърти доклад за Президента на Република България, 2009. Координатор: М.Димитров (Директор на ИИ на БАН);

 43. Задлъжнялост на населението в България (аналитично-анкетно проучване).
  Съвместен научен проект на Социологическия институт на БАН и на Икономическия институт на БАН, 2009. Координатор: Д.Димитров (Директор на СИ на БАН);

 44. Макроикономически последствия от закриването на въгледобивни предприятия и ТЕЦ на местни въглища в България.
  Научно-приложен проект, разработван от Български енергиен форум НПО, 2010. Координатор: Ив.Хиновски, Председател на Български енергиен форум;

 45. Парична динамика и икономическа ефективност.
  Научно-приложен проект, възложен от Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес (БСК-СББ), договор от 01.03.2010 г. Координатор: Г.Минасян (ИИ на БАН);

 46. Macro Policy Study for Bulgaria in the Context of the Crisis.
  ILO, External Collaboration Contract No. 40066172 / 0 of 09.08.2010;

 47. Структуриране на платежния баланс.
  Научно-приложен проект, финансиран от Института за икономически изследвания на БАН, 2009-2011 г. Изпълнител: Г.Минасян;

 48. Лихвени проценти и икономическа динамика.
  Научно-приложен проект, финансиран от Стопанския факултет на Тракийския университет. Координатор: Доц., д-р Т.Атанасова, 2011 г.;

 49. LINK Project on Medium-term Forecasting of Economic Development of the World and Separate Countries and Regions.
  Financed by the UN, University of Pennsylvania, University of Toronto (permanent activity, from 1992 on). Co-ordinator: P.Pauly (Uni. of Toronto, Institute for Policy Analysis, Canada);Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница