Проф д-р инж. Теню Пейчев бавк – Българска асоциация по Вик р е з ю м еДата01.09.2016
Размер236.84 Kb.
МЕЖДУНАРОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

ЕФЕКТИВНОСТТА ВЪВ ВОДНИТЕ УСЛУГИ

проф. д-р инж. Теню Пейчев*

* БАВК – Българска асоциация по ВиК

Р Е З Ю М Е

Водоснабдителните и канализационните услуги, т.е. водните услуги са естествена и най-силно изразена монополна дейност, с голямо здравно и социално значение. Ето защо, въвеждането на система от показатели за оценяване на ефективността на тази дейност е крайно необходимо. Това ще бъде особено полезно за България, поради нейната национална стратегия за членство в ЕС.

Съществуват няколко международни системи за оценъчни показатели, както и някои национални такива.

В настоящата публикация се разглеждат само показателите на IWA, тъй като нейната цел е да даде обща представа за системата IWA-PIs. Предстои много сериозна работа за въвеждане на PIs, в която най-голяма роля трябва да играе МРРБ, като държавен орган, отговорен за националната политика във ВиК на населените места.


Ключови думи:


 • Оценяване на ефективността – Performance Assessment (PA);

 • Показатели за ефективност – Performance Indicators (PIs);

 • Нива /стойности/ на показателите за ефективност – Benchmarking.


Проблемът за въвеждане на показатели за оценяване на ефективността на водните услуги, възниква преди около 10 години. Засилващата се глобализация във ВиК и участие на частния сектор, също упражняват натиск в това направление. Стремежът към непрекъснато повишаване качеството на водните услуги се диктува от желанието на консуматорите да получават вода непрекъснато, безвредна за здравето, приятна за пиене и на социално приемлива цена. Гарантирането на свещенното право на всеки човек да ползва природното благо вода, трябва да бъде едно от най-главните задължения на публичните власти, а публичната собственост върху водните ресурси да бъде гарантирана със закон.

Нуждата от точно дефиниране на целите на управлението и мониторинга за тяхното постигане е очевидна и наложителна. Оценяването на ефективността на водните услуги е необходима преди всичко на операторите, за анализиране на практическите резултати, да видят тенденциите за развитието и да предприемат съответните действия.

Оценяването е необходимо и за публичните власти, които са пряко отговорни за организиране на водните услуги. То е необходимо и за оценяване дейността на операторите; за провеждане на търгове за опериране; за органите, които контролират водните услуги; за формиране на национална, регионална и местна политика.

На настоящия етап в света съществуват главно две системи за оценяване на ефективността във водните услуги:


 • На Международнита водна асоциация /МВА/ - IWA - PIs.

 • На Световната банка.

Ще бъде разгледана само системата IWA - PIs, която по наша преценка, отразява по-пълно специфичните условия в сектор ВиК. Наличието на международни показатели за оценка, позволява сравняване на водните услуги в различни населени места, региони и държави.


Показателите за оценка, общо 133, са систематизирани в 6 категории: водни ресурси; експлоатационен персонал; физически; експлоатационни /оперативни/; качество на услугата и финансови. От всичките 133 показатели, 26 се считат за най-важни.

Системата IWA е публикувана, като издание на IWA (1) и е съпроводена с СD-ROM за софтуер SIGMA Life.

Показателите са количествени измерители на ефективността, на качеството и на стандартите.
Въведени са три нива на показателите, според тяхната важност:


 • Ниво 1 (L1). Дава общ управленски поглед върху производителността и ефективността на оператора, чрез 26 PIs.

 • Ниво 2 (L2). Съдържа допълнителни показатели, които детайлизират тези от L1.

 • Ниво 3 (L3). Дава специфични PIs, които също са важни за оценката.

Структурата, броят и нивата на PIs са представени в табл. 1.


Таблица 1

Кате-гория

Показатели по категории

Код

Нива

Общо

L1


L2

L3

1.

Водни ресурси

WR

1

1

0

2

2.

Персонални

Pe

1

4

17

22

3.

Физически

Ph

1

4

7

12

4.

Експлоатационни /операционни/

Op

8

17

11

36

5.

Качество на услугите

QS

7

17

1

25

6.

Финансови

Fi

8

13

15

36

Общ брой на показателите


26

56

51

133

В наръчника на IWA са дадени дефиниции на всички показатели, което избягва двусмислието на понятията. Особено внимание е отделено на показателите за водните загуби, за които водният баланс има фундаментално значение.

За да се разбере голямото значение на терминологичните дефиниции, се посочват само няколко от тях, отнасящи се до водните загуби.
Водни загуби.

Разликата между водното количество подадено във водоснабдителната система (ВС) и оторизираната консумация. Водните загуби могат да се отнасят за цялата ВС или за част от нея, например в довеждащите /външни/ водопроводи, във водопроводната мрежа и т.н. Водните загуби се състоят от реални загуби и явни /очевидни/ загуби.


Реални загуби.

Физическите загуби от напорна ВС, до водомерите на консуматорите. В този годишен обем вода, се включват всички видове течове – аварийни; преливания, които зависят от честотата, продължителността, скоростта на изтичането и т.н.


Явни /очевидни/ загуби.

Това са всички загуби причинени от неточно измерване на водомерите на операторите и на консуматорите, и от неоторизирани консуматори.


Незаплатена вода.

Разликата между годишният воден обем подаден във ВС и фактурираната оторизирана консумация. В нея се включват не само сумата от реални и очевидни загуби, но също и нефактурираната оторизирана консумация.


Трябва да се отбележи, че водните загуби се изразяват по няколко начина:


 • По обем или по стойностно изражение –в абсолютни стойности или в %.

 • На км. дължина от водопроводната мрежа, ако плътността на сервизните /сградни/ отклонения са под 20 бр./км и на 1000 бр. отклонения, ако те са над 20 бр./км.

Като правило водният баланс /приток и разход/ се установява за период не по-малък от 12 месеца и представлява усреднени данни за всички компоненти. На фиг.1 са посочени примерни точки от водоснабдителната система за определяне на водния баланс по пътя на водата.


За определяне на водния баланс се използват 14 показатела, като в табл. 2 са посочени най-общите им компоненти.Фиг. 1. Определяне на водния баланс във водоснабдителните системи


Изчисляването на водните загуби и на незаплатената вода се провежда по 9 последователни стъпки /алгоритъм/:


 1. Уточняване (определяне) на обема вода подаден във ВС и вписване в колона А на табл.2.
 1. Определяне на фактурираната измерена и на фактурираната неизмерена консумация в колона D; записване на общата фактурирана оторизирана консумация (колона С) и на заплатената вода (колона Е).
 1. Изчисляване на обема на незаплатената вода (колона Е), чрез разликата между подадената във ВС вода (колона А) и незаплатената вода (колона Е).
 1. Определяне на нефактурираната измерена и на нефактурираната неизмерена консумация в колона D и пренасяне на общия обем в нефактурираната оторизирана консумация в колона С.
 1. Събиране на обемите на фактурираната оторизирана и на нефактурираната оторизирана консумация в колона С и въвеждане на сумата, като оторизирана консумация (колона В).

Таблица 2. Компоненти на водния баланс
А

B

C

D

E

Воден обем подаден във ВС

3 /год)

Оторизирана консумация

3 /год)

Платена оторизирана консумация

3 /год)


Фактурирана измерена консумация

3 /год)


Платена вода

3 /год)

Нефактурирана неизмерена консумация

3 /год)

Нефактурирана оторизирана консумация

3 /год)

Нефактурирана измерена консумация

3 /год)

Незаплатена вода

3 /год)

Нефактурирана неизмерена консумация

3 /год)


Водни загуби

3 /год)

Явни /видими/ загуби

3 /год)

Неоторизирана консумация

3 /год)

Неточни измервания

3 /год)

Реални загуби

3 /год)

Реални загуби на сурова вода в главния /довеждащ/ водопровод и в ПСПВ /ако има такива/

3 /год)

Течове при транспортирането и във водопроводната мрежа

3 /год)

Течове и преливания при транспортните или разпределителните резервоари

3 /год)

Течове в сграднитне /сервизните/ отклонения до измерителния общ сграден водомерен възел

3 /год)

Забележка:

ВС – водоснабдителна система


 1. Изчисляване на водните загуби (колона В), като разлика между общия въведен обем във ВС (колона А) и оторизираната консумация (колона В).
 1. Определяне на компонентите на неоторизираната консумация и на измерителните грешки (колона D), чрез най-подходящи начини, събират се и сумата се записва като явни загуби (колона С).
 1. Изчисляване на реалните загуби (колона С) като от водни загуби (колона В) се изваждат явните загуби от колона С.
 1. Определяне на компонентите на реалните загуби (колона D), чрез най-подходящи начини (нощни измервания, честота на авариите, скорост на потока, продължителност на измерванията, моделиране и т.н.), добавят се и се съпоставят с обема на реалните загуби в колона С.

Изобщо за всички PIs, за всеки параметър е дадено точно дефиниране, алгоритъма за неговото определяне, за кого представлява интерес и т.н.

Особено важно е да се приложат най-подходящите начини за разделяне водните загуби на явни (очевидни) и реални. Това би позволило да се изчислят PIs за водните ресурси, за експлоатацията и за финансовите характеристики, както е показано на табл.3 и табл.4.Гледна точка

Водни ресурси

Експлоатация

Финансии

Ниво 1

PI


Не ефективно използване на водните ресурси

Водни загуби

м3/бр.сгр.откл./год.


Реални загуби

l/бр.сгр.откл./ден*
Не заплатена вода по обем - %

Ниво 2

PI

-
-


Ниво 3

PI

-


Явни загуби

м3/бр.сгр.откл./год.


инфраструктурен течов показател

Не заплатена вода по финансов разход - %

*- при напорна ВСТабл.3. Гледни точки и относителна важност на препоръчителните PIs за водните загуби и за незаплатената вода
Таблица 4. Код, препоръчителни единици и пояснения към PIs за

водните загуби и незаплатената вода
Показател PI

Код

Ниво на важност

Препоръчителна единица

Забележка

Неефективно използване на водните ресурси

WR1

L1

Реални загуби в % от подаденото във ВС водно количество

Не е подходящ за оценяване ефективността на управлението на ВС

Водни загуби

Op22

L1

м3 /бр.сгр.откл./год.*

Някои единици, като оторизираната консумация

Явни загуби

Op23

L2

м3 /бр.сгр.откл./год.*

Някои единици, като оторизираната консумация

Реални загуби

Op24

L1

л/бр.сгр.откл./ден при напорна ВС *

При случаи на периодично /пулсиращо водоснабдяване/

Индекс на инфраструктурни течове

Op25

L3

Степен на реалните загуби /Ор24/ са технически достигнати най-ниски годишни реални загубиНай-ниско достигнато ниво на технически реални загуби, които са най-добрата оценка за неизбежните средни годишни реални загуби. Те включват специфичните условия на ВС, плътността на сервизните отклонения, водомерите на консуматорите и средното налягане във ВС

Незаплатена вода - по обем

Fi36

L1

Обем на заплатената вода, като % от подадения общ обем във ВС

Може да се изчисли, чрез обикновен воден баланс

Незаплатена вода - по финансови разходи

Fi37

L3

Обем на незаплатената вода, като % от годишните експл. разходи

Позволява разделяне на стойността/м3 за компонентите на незаплатената вода

* Когато плътността на сградните отклонения е под 20бр./км. водопроводи, се използва единицата водни загуби/км. водопроводи, вместо на “бр.сгр.откл”.Обобщено представяне на показателите за оценяване на ефективността (PI)


 1. Водни ресурси (WR)

 • WR 1(%) – Ефективност в използването на водния ресурс – отношение на реалните загуби към общото количество на извлечения воден ресурс.
 • WR 2 (%) – степен на наличен воден ресурс – отношение на сбора от оторизираната консумация и водните загуби към общото количество на извлечения воден ресурс.
 1. Експлоатационен персонал (Pe)

 • Pe1 – Брой на постоянния персонал отнесен към 1000 бр. отклонения.
 • Ре2 – Ре7 – Брой на постоянния персонал отнесен към персонала изпълняващ определени главни дейности /управление, финансии и търговия, технически и др./.
 • Ре8 – Ре12 – Брой на персонала в отделни технически дейности.
 • Ре13 – Ре15 – Брой на персонала по степен на квалификация и образование.
 • Ре16 – Ре18 – Брой на дните за обучение на персонал.
 • Ре19 – Ре22 – за здравния статус и безопасността.
 1. Физически (технически) показатели - Ph

 • Ph (%) – Пречиствано водно количество – максимално дневно пречиствано количество в една година, отнесено към максимално дневния капацитет на пречиствателните станции.
 • Ph2 – Ph6 – Резервоари и помпени станции.
 • Ph7 – Ph12 – Транспортиране (външни водопроводи) и водопроводна мрежа.
 1. Експлоатационни (оперативни) показатели - Ор

 • Ор1 – Ор14 – Инспекция и поддръжка.
 • Ор15 – Ор19 – Рехабилитация на водопроводи; спирателни кранове и сградни отклонения.
 • Ор20 – Ор21 – Рехабилитация на помпи. • Ор22 – Ниво L1 – Водни загуби:

 • м3/бр. откл./год. – при бр. откл. 20 бр./км.

 • м3/км./год. – при бр. откл. 20 бр./км.
 • Ор23 – Ниво L2 – Явни водни загуби - м3/бр. откл./год.
 • Ор24 – Ниво L1 – Реални водни загуби – л/бр.откл./ден.

Забележка: Когато бр.откл./км. водопровод е  20, загубите се изразяват на бр.отклонения, а при  20 - на 1 км водопровод.
 • Ор25 – Ниво L3 – Индекс на инфраструктурния теч.
 • Ор26 – Ор29 – Аварии във водопроводите; в отклоненията; хидрантите и прекъсване на ел. ток.
 • Ор30 – Ор31 – Измерване на консумацията.
 • Ор32 – Ор36 – Мониторинг за качеството на водата.
 1. Показатели за качеството на обслужването - QS

 • QS1 – QS21 – Обслужване на жилища; сгради; бизнес и др.
 • QS22 – QS29 – Задоволяване на нуждите на консуматорите.
 1. Финансови показатели - Fi

 • Fi1 – Fi14 – Годишни разходи.
 • Fi15 – Fi17 – Годишни приходи.
 • Fi18 – Fi20 – Годишни инвестиции.
 • Fi21 – Fi22 – Средни водни такси.
 • Fi23 – Fi27 – Степен на покриване на общите и на експлоатационните разходи; инвестиции.
 • Fi28 – Fi30 – Амортизационни отчисления.
 • Fi31 – Fi32 – Степен на финансови задължения.
 • Fi33 – Степен на ликвидност.
 • Fi34 – Fi35 – Печалба и възвращаемост.
 • Fi36 – Fi37 – % на незаплатената вода, т.е. която не е донесла приход, изразена по обем или по стойност.

В табл. 5 са представени PIs с ниво на важност L1, а в табл. 6 е представена тяхната важност от гледна точка на операторите, регулаторните органи и консуматорите.

Таблбица 5. Показатели на ефективност PIs с ниво на важност L1
Ниво L1

по ред

Код

Наименование PI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.


16.
17.
18.
19.

20.


21.

22.


23.

24.
25.


26.


27.

28.
29.WR 1
Pe 1
Ph 1
Op 15
Ор 19
Ор 22

Ор 24
Ор 26

Ор 27
Ор 30
Ор 31
Ор 32

QS 1

QS 2

QS 3


QS 6
QS 7
QS 10
QS 16

QS 22


QS 27

Fi 1


Fi 2

Fi 21
Fi 22


Fi 23


Fi 24

Fi 33
Fi 36
Неефективно използване на водните ресурси
Обслужващ (експлоатационен) персонал за 1000 бр. сгр. откл.
Максимален дневен обем на пречистената вода за 1 год.
Рехабилитация на водопроводите в % от общата им дължина.
Рехабилитирани сградни отклонения в % от общия им брой
Водни загуби в м3/сгр.откл./год. В случай, че плътността на сгр. отклонения е под 20 бр./км. водопр. мрежа, показателят се изразява чрез м3/км./год.
Реални водни загуби. Изразяват се по подобие на т.6 /Ор 22/.
Брой аварии по водопроводите, в бр./100 км./год., включително авариите в спирателните кранове и фитингите.
Брой аварии в сградните отклонения – бр. аварии/100 сгр. откл.
Ефективност /КПД/ на отчитането на абонатните водомери.
Ефективност /КПД/ на отчитането на водомерите в жилищата.
Тестове за качеството на водата - % на оценъчните тестове от стандартно определените течове за 1 година.
Покритие на жилищата и бизнеса от водната компания – в % на свързаните с водопроводната мрежа жилища и бизнес консуматори към общия им брой.
Покритие на сградите - % на сградите със сградни отклонения от общия брой на сградите.
Покритие на населението от водната компания - % на населението водоснабдено от водопроводната мрежа, от общото население.
Средна дължина на отклоненията, м
Средна консумация на вода – л/жит./ден.
Продължителност на водоподаването – бр. на часове , в които мрежата е с необходимото налягане за 1 год. – в %.

Качество на подаваната вода – брой на тестовете /пробите/ за качеството на водата за 1 год., които отговарят на стандартните изисквания към общия брой на направените проби.


Оплаквания /жалби/ на консуматори – бр.оплаквания/бр.сгр.откл./год
Оплаквания от сметките /фактурите/ - бр.фактурните оплаквания за 1 год/бр. на регистрираните консуматори.
Единица общи разходи (лв/м3)/годишни текущи разходи + годишни капиталови разходи / оторизираната годишна консумация.
Единица текущи разходи (лв/м3) – годишни текущи разходи / годишна оторизирана консумация.
Средно водна цена при директна консумация (лв/м3) – годишни приходи от водни продажби от домакинства, търговци, индустрия, публични, институционални и други консуматори (без експортираната вода; без публичните водни цени)/обща годишна оторизирана – експортираната консумация.
Средна водна цена за експортираната вода (лв/м3) – годишни приходи от водни продажби за експорт – (публичните водни цени) експортираната вода.
Степен на покриване на общите разходи – годишни приходи/ общи разходи.
Степен на покриване на експлоатационните разходи – годишни приходи / годишни текущи разходи.
Текуща степен (отношение) - Текущи активи/ текущи задължения.
Незаплатена вода, по обем (%) – Незаплатена вода / общия воден обем постъпил във ВС.

Таблица 6. Важност на показателите PI според гледната точкаГрупи на PI

Код

Оператори


Регулаторни органи

Консуматори

L 1

L 2

L 3


Общо

L 1

L 2

L 3

Общо

L 1

L 2

L 3

Общо

Водни ресурсиWR

1

1

0

2

1

1

0

2

0

0

2

2


Експлоатационен персонал


Pe

1

4

17

22

0

0

0

0

0

0

0

0


Физически характеристики


Ph

1

4

7

12

0

3

2

5

0

2

0

2


Експлоатационни характеристики


Op

8

17

11

36

5

10

2

17

0

0

10

10


Качество на обслужването


QS

7

17

1

25

7

17

1

25

9

15

1

25


ФинансииFi

8

13

15

36

N/A

N/A

N/A

N/A

2

0

1

3


Общ брой на показателите
26

56

51

133

N/A

N/A

N/A

N/A

11

17

14

42


В отделна таблица от Наръчника на IWA е представена генерална таблица за важността на нивата на PI за операторите, ретулаторния орган и консуматорите.
Посочени са променливи величини /параметри/ и съответните им PI, по които се определят. Такива параметри са: явни водни загуби; оторизирана консумация; платена вода /оторизирана, измерена и неизмерена/; общ приток във водоснабдителната система и общо количество подадено във водопроводната мрежа; различните компоненти на водните загуби; дължина на водопроводите и вид на тръбите по материал; година на полагане и диаметър (до 100мм; 100-300 мм; над 300 мм); помпени и пречиствателни станции; експлоатационни; демографски; качествени и финансови - икономически показатели.
Методиката на IWA е съпроводена с формуляри за събиране на 227 данни за:


 • Сектор А. Водни обеми (количества) - А1 – А26
 • Сектор В. Данни за персонала – В1 – В29
 • Сектор С. Физически активи – С1 – С33
 • Сектор D. Експлоатационни – D1 – D54
 • Сектор Е. Демографски и за абонатите – Е1 – Е16
 • Сектор F. Качеството на обслужване – F1 – F19
 • Сектор G. Финансови – G1 – G50


Общо данни – 227 бр.

Изложената система IWA за водоснабдяването се прилага експериментално в над 20 страни в света.

Към IWA има и друга работна група, която подготвя оценъчни показатели за канализационните услуги. Очаква се задачата да завърши през 2003г., а от 2004г. да започне експериментално прилагане.

В някои страни се прилагат смесени системи адаптирани и за канализационни услуги, например в Румъния, която има 19 показатели и се прилага от 1999г.Поради утвърдената специфика на българските компании за ВиК услуги, може би ще бъде по-правилно да се прилага обща система за ВиК услуги, като се запазят 6те категории показатели на IWA, но се редуцира техния брой. В началото да се започне с минимален /най-необходим/ брой показатели, а после този брой да се увеличава постепенно, според резултатите от прилагането.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


 1. Изложената система от показатели за оценяването на ефективността на водните услуги IWA-PIs се отнася само за водоснабдяването. Тя се прилага експериментално в много страни. В условията на реален, супер монополизъм, тази система предлага изгоди за всички участници в този процес – водни компании, консуматори, регулаторни органи. Тя ще бъде полезна най-вече за водните компании, защото ще им помогне да получат по-добра производствена и икономическа ефективност, и по-добро качество на водата и на водните услуги, като цяло.
 1. Докладът има само информационен характер и е предназначен за мениджърите и експертите на водните компании, за държавните и общинските органи, за преподавателите във ВУЗ и за всички други експерти във водните услуги.
 1. За внедряване на подобна система в България е необходимо към МРРБ да се сформира експертна работна група със следните задължения:
 • Проучване на методиките за оценяване на ефективността, прилагани в ЕС.

 • Подбор на оценъчните показатели и параметрите, с които да се започне внедряването.

 • Съставяне на национална програма от показатели за оценяване на ефективността във ВиК в България.
 1. Да започне експериментално прилагане на системата в няколоко държавни и общински водни компании, които да работят в тясно сътрудничество с експертната група към МРРБ.Литература:


 1. Alegre H., Hirner W., Baptista J.M. and Parena R. (2000) Performance Indicators for Water Supply Services. IWA Manual of Best Practice. ISBN 900222272.

 2. Lambert A. and Hirner W.(2000): Losses from Water Supply Systems: Standard Terminology and Recommended Performance Measures. IWA Website, www.iwahq.org.uk/bluepages .

 3. Lambert A., Brown T.G., Takizawa M. and Weimer D. (1999) A Review of Performance Indicators for Real Losses from Water Supply Systems. AQUA, Vol.48 No 6. ISSN 0003-7214.

 4. White S., Dupont P. and Robinson D. (1999). International Report on Water demand management and conservation including water losses control. IWSA.

 5. Water Services Association of Australia (2001). Benchmarking of Water Losses in Australia. ISSN 1 876088 96 6 Website: www.wsaa.asn.au

 6. Office of Water Services (2000). Leakage and the Efficient Use of Water. ISBN 1 874234 69 8. Website: www.open.gov.uk/ofwat/.

 7. American Water Works Association (1999). Manual of Water Supply Practices M36, 2nd Ed. Water Audits and Leak Detection. ISBN 1-58321-018-0

 8. South Africa Water Research Commission (2001). Development of a Pragmatic Approach to Evaluate the Potentional Savings from Pressure Management in Potable Water Distribution Systems in South Africa. WRC Report No. TT152/01 ISBN 1 86845 722 2

 9. Lambert A (2000): What do we know about Pressure: Leakage Relationships in Distribution Systems? IWA Conference on System Approach to Leakage Control and Water Distribution Systems Management, Brno ISBN 80-7204-197-5

 10. May, J. (1994) Preassure Dependent Leakage. World Water and Environmental Engineering, October 1994

 11. Ogura. Japan Waterworks Journal, June 1979. P 38-45

 12. Lallana C., Krinner W., Estrela T., Nixon S., Leonard J. Berland J.M., Lack T.J., Thyssen N.(2001).Environmental issue Report No. 19: Sustainable water use in Europe: Part 2: Demand Management. European Environment Agency.


Каталог: document
document -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
document -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
document -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
document -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
document -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
document -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
document -> Становище за осъществен предварителен контрол
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница