Проф д-р Петър Лозанов Славейков публикации І. Преди получаване званието „доцент”Дата13.01.2018
Размер114.93 Kb.
Проф. д-р Петър Лозанов Славейков
ПУБЛИКАЦИИ
І. ПРЕДИ ПОЛУЧАВАНЕ ЗВАНИЕТО „доцент”.
1.Славейков,П.- „Географски особености в демографското развитие на селищна система Елена”-год.СУ,кн.2,т.80,С.,1986.

2.Славейков,П. – „Геодемографско развитие и проблеми на територията гравитираща към градовете Перник и Радомир”/Дисертация/,С.,1990.

3.Славейков,П. – „Динамика на населението от Пернишко-Радомирския промишлен възел”-год.СУ,т.81,кн.2,С.,1992.

4.Славейков,П. – „Демографското и селищно развитие на България, отразени в учебника по Хуманитарна география за Х клас на средното общообразователно училище”-сб.”Промените в България,Европа, света и отражението им в училищния курс по география”,ВТ,1992.

5.Славейков,П.,П.Петров – „Модел за прогнозиране на динамиката и възпроизводството на населението с отчитане на миграционното влияние”-Изв.на БГД,т.ХХVІІІ/ХХХVІІІ/,С.,1993.

6.Славейков,П. – „ Тенденции в изменението на броя на населението в света от Древността до наши дни”-сп.”Обучението по география”,кн.3,С.,1992.

7.Бояджиев,В.,Л.Цанкова,Е.Лазарова,П.Славейков – „В десети клас – нов учебник и ново учебно съдържание по география на България”-сп.”Обучението по география”,кн.5,С.,1992.

8.Славейков,П. – „Геодемографската ситуация в България в началото на 90-те години на ХХ век”-сп.”Обучението по география”,кн.3,С.,1993.

9.Славейков,П. – „Тенденции и особености в модела на семействата в България”-сб.”Семейството и променящия се свят”,С.,1994.

10.Ганев,Хр.,П.Славейков – „Демографско развитие на крайграничните територии в южната част на Софийска област”-год. На СУ,т.85,С.,1994.

11.Славейков,П. – „Тенденции в заетостта на българското население в условията на преход към пазарно стопанство”-сп.”Обучението по география”,кн.2,С.,1994.

12.Славейков,П. – „Политико-географски анализ на съотношението между основните политически сили у нас”-сп.”Проблеми на географията”,кн.1,С.,1994.

13.Славейков,П. – „Град Казанлък /комплексна географска характеристика/” – сп.”Архив за поселищни проучвания”,кн.3-4,ВТ,1994.

14.Славейков,П. – „География на религиите и религиозните общности”-сп.”Обучението по география”,кн.2,С.,1995.

15.Славейков,П. – „Безработицата в България – тенденции и особености”-сп.”Проблеми на географията”,кн.2,С.,1995.

16.Славейков,П. – „Историко-географски аспекти на проблема за произхода на човека”-сп.”Епохи”,кн.3-4,ВТ,1995.

17.Славейков,П. – „Географски анализ на височинното разпределение на населението и селищата в България”-год.на СУ,т.87,С.,1995.

18.Славейков,П.,Р.Янков – „Влиянието на миграциите върху промените в броя на градското население в България”-сп.”Трудове на ВТУ”,кнв.”География”,т.2,1994.

19.Славейков,П. – „Демографско развитие на старите български градове през периода 1956-1992г.”-год.на СУ,т.88,С.,1995.

20.Славейков,П.,И.Балев – „Регионални различия в тенденциите на демографското развитие на България в края на ХХ век”-сп.”Проблеми на регионалното развитие на България”,Несебър,1995.

21.Славейков,П. – „Регионално особености в заетостта на населението в България в средата на 90-те години”-сп.”Проблеми на регионалното развитие на България”,Несебър,1995.

22.Славейков,П. – „Комплексна географска характеристика на град Харманли”-сп.”Архив за поселищни проучвания”,кн.3-4,ВТ,1996.

23.Славейков,П.,И.Балев – „Промени в миграционната подвижност на селското население в България и влиянието им върху демографските процеси в селата”-сб.”Потенциалът на селото за глобалното утре”,С.,1996.

24.Славейков,П. – „Етно-културни особености на населението в Югозападна България”-сб.”Екологични, природни и здравни основи на туризма в Югозападна България-специфичен регион на Балканите”,Бл,1996.

25.Ганев,Хр.,П.Славейков – „Демографското развитие на крайграничните общини в южната част на Софийска област-фактор за развитието на туризма”-сб.”Екологични,природни и здравни основи на туризма в Югозападна България-специфичен регион на Балканите”,Благоевград,1996.

26.Славейков,П.,И.Балев – „Градът-същност,развитие,критерии”-сп.”Статистика”,кн.4,НСИ,С.,1996.

27.Славейков,П. – „Геодемографски анализ на раждаемостта в света”-год. на СУ,т.89,кн.2,1997.

28.Славейков,П.,Р.Янков – „География на населението и селищата”/учебник за ВУ/,ВТ,1995.

29.Славейков,П.,И.Балев – „Жилищен фонд и жирищни условия в българското село”-сб.”Потенциалът на селото за тлобалното утре”,С.,1996.

30.Slaveykov,P. – “A Geographical Analysis of the Correlation between Bulgarian Major Political Parties”-mag.”GeoJournal”, 36.4/1995, Hamburg,Germany.
УЧЕБНИЦИ.

1.Бояджиев,В.,Л.Цанкова,П.Славейков,Е.Лазарова – „ХУманитарна география на България за Х клас на СОУ”/І-ва част/,ИК”Орфия”,С.,1992.

2.Бояджиев,В.,Л.Цанкова,П.Славейков,Е.Лазарова – „Хуманитарна география на България за Х клас на СОУ”/ІІІ-та част/,ИК”ЛЕнарт”,С.,1993.

3.Карастоянов, Ст., П.Славейков, А.Попов, Б.Димитров, Н.Гъдев – „География на България за средношколци и кандидат-студенти/Методическо ръководство/”, ИК”Земя”,С.,1993.

4.Бояджиев,В.,М.Бъчваров,Л.Цанкова,П.Славейков,Е.Лазарова – „Хуманитарна география на България за Х клас”,ИК”ЛЕнарт”,С.,1993.

ІІ.СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ ЗВАНИЕТО „доцент”.
ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД.

1.Славейков,П. – „Същност, развитие и състояние на географското познание за етносите/Етногеография/”,С.,2006.
УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ ЗА ВУ.

1.Славейков,П..,Р.Янков – „География на населението и селищата в света”,В.Т.,1997.

2.Карастоянов,Ст.,П.Славейков – „Регионална география на България /кратка характеристика на районите за планиране/”,Изд.СУ,С.,2000.

3.Иванов,В.,П.Славейков – „Демографската картина и военната мощ на страната”,ВА,С.,2003.

4.Иванов,В.,П.Славейков – „Географско разпределение на стратегическите ресурси.Стратегическите ресурси като рисков фактор.”,ВА,С.2003.

5.Славейков,П.,Кл.Найденов – „Туризъм”,Кн.,2005.

6.Славейков,П.,Д.Златунова – „География на България”, С.,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006.

7.Славейков,П., Кл.Найденов – „Икономика на туризма”,СУ,С.,2009.


МОНОГРАФИИ.

1.Гешев,Г., П.Славейков, Хр.Ганев - „Урбанизирани територии в София / юбилейна книга за София/”.,С.,1999.

2.Славейков,П. - „Географски терминологичен речник /Пернишка област и термини с буквата “П” и”Ю”/”.,С.2000.

3.Карастоянов,Ст.,П.Славейков,Б.Колев и др. – „Портрет на регионите” – проект на ЕВРОГРАМ – Люксембург, С.,2000.

4.Karastoyanov,S.,P.Slaveykov,B.Kolev – “Portrait of the regions”-EVROGRAM,Evrostat,Luxemburg,2000.

5.Славейков,П. – „Етногеография”,изд.СУ”Св.Кл.Охридски”,С.,2006.
СТУДИИ, СТАТИИ И ПУБЛИКУВАНИ ДОКЛАДИ.

1.Славейков,П. – „Моделът на семействата в София”. - в: сб.доклади от юбилейната научна конференция по случай 120 години от обявяването на София за столица.ІІІ,1999.

2.Славейков,П. – „Място и значение на Географията на населението в системата от географски науки”-в сб.”100 години География в СУ”,С.,1998.

3.Славейков,П. – „Териториално-административното деление на България - традиции и реалности”. – в сп: „Обучението по География”,кн.4-6,С.,1998.

4. Славейков,П. – „Етногеографска характеристика на българското население”.- в: Год.на СУ,т.91,С.1998-2001.

5.Славейков,П. – „Селищното развитие на Смолянска област през ХХ век”-сб.”Родопите през ХІХ и началото на ХХ век /език,култура,история/,См,2000.

6.Славейков,П.- „Район, или регион/същност на понятията и тяхното приложение/”-сб.”50 години ГИ на БАН”,С.2000.

7.Славейков,П. – „Място на географията в изследването на глобалните промени и човешките им измерения”-сб.доклади,Китен-22-25ІХ,С.,2002.

8.Славейков,П. – „Етно-демографска характеристика на населението в България”-сп.”Етнодиалог”,брой 3,2001.

9.Златунова,Д., И.Пенков, П.Славейков – „Състояние на водните ресурси на Бургаската низина в периода на преход към пазарно стопанство”-Год.на СУ,кн.2,т.94,С.,2002.

10.Славейков,П. – „Сравнителен географски анализ на резултатите от парламентарните избори през 1997 и 2002г.”-сб.”Научна конференция в памет на проф.Д.Яранов,8-11.09.,Варна,2002.

11.Славейков,П. – „Етническа структура на българското население”-сп.Статистика,кн.1,2002.

12.Славейков,П. – „Демографско и селищно развитие на Кърджалийска област”-сб.”Балканска научна конференция”,Кж,2002.

13.Славейков,П.,Кл.Найденов – „Географски анализ на престъпността в ЕС, страните кандидат-членки и някои от най-развитите страни в света”-сп.”Военен журнал”,кн.6,С.,2002.

14.Славейков,П.,Кл.Найденов – „Географски анализ на престъпността в ЕС, страните кандидат-членки и някои от най-развитите страни в света”-Сп.”Обучението по география”,кн.5-6,С.,2002.

15.Славейков,П. – „Демографско и селищно развитие на община Ардино» – сб.»Проблеми и перспективи за развитие на източни Родопи»,С.,2002.

16.Славейков,П. – «Стратегическите природни ресурси в света»-сп.»Военен журнал»,кн.1,2003.

17.Славейков,П. – «Анализ на резултатите от парламентарните избори в Смолянския избирателен район»-сб.»Науката,методиката и училището – конфликтни точки,срещи и разминавания»,См,2003.

18.Славейков,П. – «Влияние на демографската ситуация в България върху развитието на туризма»-сб.»Туризмът през ХХІ век»,С.,2002.

19.Славейков,П. – «Човешките ресурси в света»-сп.»Военен журнал»,кн.4,2003.

20.Славейков,П. – «Човешките ресурси в света»-сп.»Обучението по география»,кн.1,С.,2003.

21.Славейков,П. – «Възможности за приложение на някои слабо познати у нас методи и показатели за изследване на връзките между населението и пространството»-сб.доклади”Регионално развитие и география”, Созопол,2003.

22.Славейков,П.,Кл.Найденов – «Тероризмът-новата световна заплаха»-сп.»Военен журнал»,кн.4,С.,2003.

23.Славейков,П. – «40 години Геолого-Географски факултет».сп.»Проблеми на географията»,БАН,кн.3-4,С.,2003.

24.Славейков,П. – «40 години Геолого-Географски факултет»-год.на СУ,т.97,2004.

25.Славейков,П. – «Демографската ситуация в България и необходимостта от ефективна демографска политика»-сп.»Военен журнал»,кн.6,2004.

26.Славейков,П. – «Възможности за приложение на някои слабо познати у нас методи и показатели за изследване на връзките между населението и пространството»-год.на СУ,кн.2,т.97,2004.

27.Славейков,П. – «Демографската ситуация в България и необходимостта от ефективна демографска политика»-сб.доклади от ІІ географски конгрес в Скопие,15-17.10.2005,Скопие,Македония,2005.

28.Славейков,П. – „Географски анализ на детния модел на семействата в България”-сб. Доклади от VІІ-ми конгрес по Медицинска география,С.,25-28.10.2005.

29.Славейков,П. – „Анализ на районите за целенасочено въздействие в България”-сб.”20 години катедра География във ВТУ”,ВТ,2005.

30.Славейков,П. – „Заселването на Америка и расовият облик на коренното й население”-сб.”География и регионално развитие”,Созопол,2006.

31.Славейков,П. – „Същност и развитие на етногеографията”-сб.”География и регионално развитие”,Созопол,2006.

32.Славейков,П. – „Промени и особености в модела на семействата в град София”-сп.”Военен журнал”,кн.3,С.,2006.

33.Славейков,П. – „Околната среда в България в периода на преход”-сп.”Военен журнал”,кн.2,С.,2006.

34.Славейков,П. – „Човешките ресурси на Смолянска област като фактор за развитието на туризма”-сб доклади от конференция в Смолян,Октомври,2006.

35.Славейков,П. – «Етно-културните особености на населението в Югозападна България като фактор и ресурс за развитието на туризма в региона»-сп.»Пирински книжовни листи»,кн.2,Бл,2006.

36.Славейков,П. – «Глобализация,регионализация и възможности за географията»-сб.»Доклади от конференцията в Созопол»,22-24,Септември,2006.

37.Славейков,П. – „Сравнителна геодемографска характеристика на общините Кюстендил и Босилеград”,сборник доклади „География и регионално развитие”, Созопол, 2007.

38.Славейков,П. – „Развитие на селищната мрежа в Смолянска област от Освобождението до днес”-сб.”95 години от освобождението на Смолянско”,См,2007.

39.Славейков,П. – „Етно-културните особености на населението в Смолянска област като фактор и ресурс за развитието на туризма”-сб.”Науката, образованието и времето като грижа”, Смолян, 30.11.-1.12.2007г.

40.Славейков,П. – „Развитие на географията в България”, ГСУ,кн.2, т.101.

41.Славейков,П. – „Развитие на географията в България”, сп.”География 21”,кн.4,МОН,2008.

42. Попов, А., П.Славейков, Ст.Димитров, Ал.Коцев, Кл.Найденов – „България – региони, области и общини”, Изд.СУ,2009.

43. Славейков,П. – „Анастас Иширков”/избрани трудове/,С, изд.СУ,2009.

44.Славейков,П., Кл.Найденов – „Икономика на туризма”,Изд.СУ,С,2009,220стр./учебник/

45.Slaveykov,P.,Kl.Naydenov –“Ecological problems of Bulgaria and some Balkan states during the transition period”-in:”Natural cataclysms and Global problems of the modern civilization”,Baku-Insbruck,2007.

46.Balev,I.,P.Slaveykov – “A Residental Fund and Housing Conditions in Bulgarian villages”, Finland, 1997.

47.Slaveykov,P. – “Ethnogeograficzna charakterystyka ludnosci Bulgarii”- in:”Chastopismo Geograficzne”,LXX,Wroclaw,Polska,2000,p.223-231

48.Zlatunova,D.,P.Slaveykov and other – “Geographic and Methological aspects of integrated Water Management in Bulgaria” –in:”Partnership for integrated water resourses management in Central and Eastern Europe”,2000.

49.Slaveykov,P.,D.Zlatunova,V.Nikolova – “System for integrated water resourses management /on the example of the Kamchia River/.”,Ohryd,Macedonia,2000.

50.Zlatunova,D.,P.Slaveykov – “Bulgarian Enviroment status in the transition period to the market economy”-in:”Global Enviromental Change Research Community”, Montreal,Canada,16-18 October,2003.

51.Slaveykov,P.,Kl.Naydenov –“Ecological problems of Bulgaria and some Balkan states during the transition period”-in:”Natural cataclysms and Global problems of the modern civilization”,Baku-Insbruck,2007.

52.Zlatunova,D.P.Slaveykov – “Bulgaria in the contex of the global change”-in:First international Conference “Human Dimensions of Global Change in Bulgaria”, Sofia,22 April,2004.

53.Naydenov,Kl., P.Slaveykov,S.Dimitrov,A.Kotzev- “Teaching and Research Activities within the Faculty of Geology and Geography at the Sofia University , Geography and GIS Degree Programmes”-in:Aspects of Geography in European higher education,GIS,London,2005.

54.Naydenov,Kl.,P.Slaveykov – “Why Managers from Multinational Companies must have specialization in Geography”-in:”Changing Horizons in Geography Education”,Torun,Poland,2005.

55.Zlatunova,D.,P.Slaveykov- “Water Security Problems impacted by Climate Change and Human Activity in transition countries /Case study in Bulgaria/”-in:”The 6th Open Meeting of the Human Dimentions of Global Environmental Change Research Community”,9-13 October,Bonn,Germany,2005.

56.Slaveykov,P. – “Relation between Globalization and Population”-in:”The Second International Conference Global Change-Challenges of 21-st Century,Sofia,22 April,2005.

57.Slaveykov,P.,Kl.Naydenov – “Management and Geography-Why not”-in:”Planet Magazine”,London,UK,2006.

58.Slaveykov,P. – “Regional policy in Bulgaria – Strengths and weakness”,Nish,Serbia,2006.

59.Slaveykov,P. – “The Ethnic Conflicts – The struggle for strategic resourses”-in:”The third international Scientific Conference Global Changes and Regional Challenges”,Sofia,28-29 April,2006.

60.Slaveykov,P,Kl.Naydenov - “Ecological problems of Bulgaria and some Balkan states during the transition period”-in:”Natural cataclysms and Global problems of the modern civilization”,Baku-Insbruck,2007.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ.

1.Славейков,П. – „Демографската ситуация в България и необходимостта от ефективна демографска политика”, ВТ, НСИ и ФАР,2004.

2.Славейков,П. – „Моделът на семействата в София”-в: ”Юбилейна научна конференция за 120 години от обябяването на София за столица”, С,Март,1999.

3. Slaveykov,P. – member of International Scietific Committee of GeoMed 2007 /International Symposium on Geography/, Antalya, June 5-8,2007.

4.Славейков, П. – член на научния комитет на международната конференция „Регионални проблеми на Балканите” в Белград, 2009.
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

1.Ръководител на проекта №ОХН 1413 от НФ”Научни изследвания” към МОН на тема „Пространствена мобилност на главните етнически общности в България през периода на преход, С.,2004.

2.Ръководител на колектив към МРРБ по тема „Регионалната политика в България през периода 1998-2001”, С.,2001.

3.Отговорник от българска страна за проекта „Природни предпоставки за заселването в България и Полша-сравнителен анализ”, С.,1998.

4.Участие в проект „Потенциалната емиграция от България”рС., НСИ, 2000.

5.Консултант на „Пампорово”АД-2000 и 2001г.

6.Участие в проект „Проблеми и перспективи за развитие на общините Земен и Трекляно”, НЦТРЖП към МРРБ, С.,1998.

7.Отговорник от българска страна за съвместните проекти между СУ и Краковския университет „Миграциите в Източна Европа след 1989г.” и „Развитие на големите градове в Източна Европа след 1989г.” -2001 и 2002г.

8.Участие в проекта „Използване на ГИС технологиите в географските изследвания” по програма „Херодот”, ЕС, Малта, 2004.

9.Участие в проекта „Характеристика на регионите в Източна Европа /България/”, ЕВРОГРАМ/ЕС/,Люксембург и НСИ,2001г.

10.Участие в разработването на областна стратегия за развитие на ШУменска област, 2004г.

11.Ръководител на научен колектив за разработването на общински планове за развитие на Ардино, Сапарева баня, Кресна и др.

12.Участие в проекти за икономическо развитие на общините Сапарева баня, Върбица, Хитрино, Каспичан, Смядово и др.

13.Участие в проекта „Демографските процеси в административно-териториалните единици”, МРРБ, С., 2001.

14.Участие в проект за развитие на туризма в област Кюстендил,2004.

15.Участие в проект /финансиран от Японската търговска камара/ „Възможности и ресурси за развитието на туризма в община Казанлък”, С., 2005.

16.Ръководител на проекти към ФНИ в СУ, 2004,2005,2006,2007,2008,2009.

17.Участие в проект на ФНИ към МОН №ВУ-09/06 – „Интегрирана оценка на риска от наводнения”.

18.Участие в проект към ФНИ на МОМН – „Предварителен анализ и разработка на концептуален подход за управление на риска от наводнения в басейна на река Росица” /Дунавски район за басейново управление на водите/.

19.Участие в проект по ТГС със Сърбия за опасността от трансгранични наводнения.

20. Участие в проект за археологическите находки и приложението на ГИС при изследванията им./съвместен с ГИ на БАН/.

УЧЕБНИЦИ И ПОСОБИЯ ЗА СРЕДНОТО И ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

1.Бояджиев,В.,М.Бъчваров,П.Славейков – „География за Х клас”,изд.”Летера”,С.,1991.

2.Попов,А.,Д.Кънчев,П.Славейков,Л.Кънчева – „География и икономика за 10 клас”, изд.”Гея Либрис”,С.,1997 и 2001.

3.Попов,А.,П.Славейков и др. – „География и икономика”/ЗИП за 9 клас на СОУ/,изд.”СИела”,С.,2002. П.Славейков е автор изцяло на раздел ІІ „Население и селища”, „Електорална география” от раздел ІІІ и др.

4.Попов,Ал,П.Славейков и др. – „География и икономика за ІХ клас”,изд.”Сиела”,С.,2001.

5.Попов,А.,П.Славейков и др. – „География и икономика/ЗИП за 11 клас на СОУ/”,изд.”Сиела”,С.,2002.-написан от П.Славейков е раздел „Население и урбанизация”.

6.Попов,А.,П.Славейков и др. – „География и икономика за Х клас”,изд.”Сиела”,С.,2002.

7.Попов,А.,П.Славейков и др. – „География и икономика”/ЗИП за 12 клас на СОУ/, изд.”Сиела”,С.,2002. Написани от П.Славейков са раздел Втори/Демографската ситуация в света/,Раздел пети и др.

Славейков,П.,В.Маринов - Регионалната политика на България през последните 3 години - положителни и отрицателни страни. - МРРБ, 2001.8.Попов,А.,П.Славейков,Д.Кънчев – «География/ЗИП за 10 клас/»,изд.»Гея Либрис»,С.,1997. – написани са от П.Славейков темите:Териториално-административно деление и социално-икономическо райониране на България; Особености на териториалното развитие; Географското познание у нас в условията на пазарната икономика; Глобалните проблеми на нашето време и тяхното проявление в България и в родния край.

9.Попов,А.,П.Славейков и др. – «География и икономика за V клас»,изд.»Анубис»,С.,2006.

10.Попов,А.,П.Славейков,И.Чолеев,Ж.Желев – «География и икономика за 6 клас»/комплект учебник, учебна тетрадка и книга за учителя/.,изд.»Анубис»,С.,2007.

11.Попов,А.,П.Славейков,И.Чолеев,Ж.Желев – «География и икономика за 7 клас»/комплект учебник, учебна тетрадка и книга за учителя/,изд.»Анубис»,С.,2008г.

12.Попов,А.,П.Славейков,И.Чолеев,Ж.Желев – «Тестове по география и икономика» /за 6-ти и 7-ми клас/-изд.»Анубис», С.,2008.

13.Попов,А., П.Славейков, И.Чолеев, Ж.Желев – „География и икономика” за 8-ми клас – изд.”Анубис”, С.2009.
ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕСАТА

1.Славейков,П. – „Нуждае ли се България от имигранти?” – в.”Прелом”,2.V.2000г.2.Славейков,П. – „ Ще влезе ли България в НАТО и ЕС?” - в: „България без граници”, 5/97

3.Славейков,П. – „Какво печелим с механичната подялба?” - в: „Учителско дело”, 25.І.1999г.

4.Славейков,П. – „Държавните ВУ са обречени на мизерия”-в:”Стандарт”,2.6.2007.
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница