Prof. Dr. Nikolay slatinskiстраница4/4
Дата22.08.2017
Размер0.71 Mb.
1   2   3   4

4 Социетален (англ. societal). Отнасящ се към обществото като цяло, цялото общество. Тук се прави различие между социален – свързан с живота на хората в обществото, с техните отношения в обществото и към обществото; социумен – свързан с обществото като общност, т.е. като относително неструктурирана, голяма и устойчива общност от хора, характеризираща се с единство на условията на живот и общност на културата, но без разглеждане на институционалното измерение на обществото; и социетален – свързан с обществото като единна и интегрирана, цялостна система с нейните институции, т.е. с разглеждане и на институционалното измерение на обществото.


5 Най-напред в: Слатински, Николай. Петте нива на сигурността. С.: Военно издателство, 2010, 212-215.

6 Кун, Томас. Структура на научните революции. С.: Изток-Запад, 2016, 55-56.

7 Ноксологията (гр. ноксис, лат. noxius - вреден, опасен, нанасящ щета; гр. ноксо - опасност, logos - учение) е наука за опасностите - възникване, въздействие и противодействие. Съответно Ноксосфера е пространството, в което се появяват факторите, които водят до опасности и възникват опасностите. В практически план, засега тази наука е по-модерна реализация на техниките за безопасност и охрана на труда в производствените процеси. Ефремов, С.В., С.В. Ковшов, А.В.Зинченко, В.В. Цаплин, Ноксология. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012., с. 11.

8 Слатински, Николай. Петте нива на сигурността. С.: Военно издателство, 2010, 217-218.

9 Вж. напр. Бек, Улрих. Световното рисково общество. С.: Обсидиан, 2001.

10 Lupton, Deborah. Introduction: risk and sociocultural theory.//Lupton, Deborah (ed.) Risk and Sociocultural Theory: New Directions and Perspectives, assets.cambridge.org/97805216/.../9780521645546_excerpt.pdf, р. 1.

11 Mythen, Gabe. Ulrich Beck: A Critical Introduction to the Risk Society. Pluto Press, 2004, р. 4.

12 Foucault, Michel. Governmentality, 87-104. in: Burchell, Graham, Colin Gordon and Peter Miller, edts. The Foucault Effect. Studies in Governmentality. Chicago: The University of Chicago Press, 1991.

13 Зубков, Владимир. Социологическая теория риска. М.: Академический проект, 2009, с. 71.

14 Слатински, Николай. Сигурността – животът на Мрежата. С.: Военно издателство, 2014, с. 237 и следв.

15 Lupton, Deborah. Introduction: risk and sociocultural theory.//Lupton, Deborah (ed.) Risk and Sociocultural Theory: New Directions and Perspectives, assets.cambridge.org/97805216/.../9780521645546_excerpt.pdf, 13.

16 Дуглас, Мэри. Риск как судебный механизм.//Thesis, 1994, №. 5, 242–253, http://www.hse.ru/data/471/313/1234/5_4_2Daed.pdf, 248–249.

17 Lupton. Deborah. Risk. Key ideas. London and New York: Routledge, 1999, http://didel-old.script.univ-paris-diderot.fr/claroline/backends/download.php?url=L1JJU0suX0tleV9JZGVhcy5wZGY%3D&cidReset=true&cidReq=EL01AZ12, 48–50.

18 Douglas, Mary. A History of Grid and Group Cultural Theory. http://projects.chass.utoronto.ca/semiotics/cyber/douglas1.pdf, 2–3.

19 Зубков, Владимир. Социологическая теория риска. М.: Академический проект, 2009, с. 66.

20 Lupton, Deborah. Introduction: risk and sociocultural theory.//Lupton, Deborah (ed.) Risk and Sociocultural Theory: New Directions and Perspectives, assets.cambridge.org/97805216/.../9780521645546_excerpt.pdf, 23.

21 Гаврилов, Кирилл. Риск и социальный контекст. – В: Cultural Theory М. Дуглас: социологическия реконструкция. // Мозговая Алла (ред.). Социологические координаты риска", М.: ИС РАН, 2008, 33–67, http://www.isras.ru/publ.html?id=1487, 38–40.

22 Мозговая, Алла. Риск как объект эмпирической социологии: исследовательский опыт, проблемы и перспективы. // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. Ред. М.К. Горшков. Вып.7. М.: ИС РАН, 2008. 304315, http://www.isras.ru/files/File/publ/year-2008/Risk%20kak%20obekt%20empiricheskoj%20sociologii.pdf, с. 308.

23 Зубков, Владимир. Социологическая теория риска. М.: Академический проект, 2009, 65–66.

24 Lupton. Deborah. Risk. Key ideas. London and New York: Routledge, 1999, http://didel-old.script.univ-paris-diderot.fr/claroline/backends/download.php?url=L1JJU0suX0tleV9JZGVhcy5wZGY%3D&cidReset=true&cidReq=EL01AZ12, 48–52.

25 Зубков, Владимир. Социологическая теория риска. М.: Академический проект, 2009, с. 66.

26 Гаврилов, Кирилл. Риск и социальный контекст. – В: Cultural Theory М. Дуглас: социологическия реконструкция. // Мозговая Алла (ред.). Социологические координаты риска", М.: ИС РАН, 2008, 33–67, http://www.isras.ru/publ.html?id=1487, 44–45.

27 Зубков, Владимир. Социологическая теория риска. М.: Академический проект, 2009, 65–66.

 Lupton. Deborah. Risk. Key ideas. London and New York: Routledge, 1999, http://didel-old.script.univ-paris-diderot.fr/claroline/backends/download.php?url=L1JJU0suX0tleV9JZGVhcy5wZGY%3D&cidReset=true&cidReq=EL01AZ12, 48–52.

28 Зубков, Владимир. Социологическая теория риска. М.: Академический проект, 2009, 66–67.

29 Зубков, Владимир. Социологическая теория риска. М.: Академический проект, 2009, 66–67.

30 Гаврилов, Кирилл. Риск и социальный контекст. – В: Cultural Theory М. Дуглас: социологическия реконструкция. // Мозговая Алла (ред.). Социологические координаты риска", М.: ИС РАН, 2008, 33–67, http://www.isras.ru/publ.html?id=1487, 42–43.

31 Mythen, Gabe. Ulrich Beck: A Critical Introduction to the Risk Society. Pluto Press, 2004, р. 16.

32 Clarke,David B. The Consumer Society and the Postmodern City. London: Routledge, 2003, http://booksee.org/dl/1107962/0ec65f.

33 Гладичева, Румяна. Битие в дезионформираното общество, 7–19. – В: Лаш, Скот. Критика на информацията. С.: Кота, 2004, с. 9.

34 Reflective (англ.). Отразяващ, замислен, склонен към размисъл, към самоанализ, непроизволен; reflexive (англ.) възвратен, рефлексивен, несъзнателен, подсъзнателен, неволен, инстинктивен, машинален, механически, автоматически, по рефлекс. Вж. Гладичева, Румяна. Битие в дезионформираното общество, 7–19. – В: Лаш, Скот. Цит. съч., с. 9.

35 Ново време (Нова история, Modern Age, Modern Times, Modern History). Период в историята на човечеството между Средновековието (кр. V–нач. XVI в.) и Най-новото време (от началото на XX в).

36 Lupton, Deborah. Introduction: risk and sociocultural theory.//Lupton, Deborah (ed.) Risk and Sociocultural Theory: New Directions and Perspectives, assets.cambridge.org/97805216/.../9780521645546_excerpt.pdf, 34.

37 Бек, Улрих. Световното рисково общество. С.: Обсидиан, 2001, с. 115, 119.

38 Rumford Chris. Risk Society. Society and Sociology in the New Millennium – Lecture 6. Slides 3–24, http://www.powershow.com/view/507a5-NWVhM/RISK_SOCIETY_powerpoint_ppt_presentation, Slide 21.

39 Rumford Chris. Risk Society. Society and Sociology in the New Millennium – Lecture 6. Slides 3–24, http://www.powershow.com/view/507a5-NWVhM/RISK_SOCIETY_powerpoint_ppt_presentation, Slide 24.

40 Штомпка, Петр. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996, http://www.twirpx.com/file/12477/, 117–118.

41Телеология – философско учение за обяснение на развитието с помощта на крайни, целеви причини; разглеждане на нещата като целево причинени; схващане, според което всичко в света е целесъобразно и функционира на основата на разумна творческа воля и чрез съответствие между причини и цели; всичко в света е сътворено от Бога, така че едно нещо служи като средство за друго; всяко нещо има своя цел, която обуславя съществуването му.

42 Фуко, Мишел. Надзор и наказание. Раждането на затвора, С.: Св. Климент Охридски, 1998, 185–186, с. 228.

43 Lupton, Deborah. Introduction: risk and sociocultural theory.//Lupton, Deborah (ed.) Risk and Sociocultural Theory: New Directions and Perspectives, assets.cambridge.org/97805216/.../9780521645546_excerpt.pdf, 45.

44 Слатински, Николай. Сигурността – същност, смисъл и съдържание. С.: Военно издателство, 2011., 53–58.

45 Луман, Никлас. Въведение в системната теория. С.: Критика и хуманизъм, 2008, с. 23. Вж. също: Deutsch, Karl W. The Analysis of International Relations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., Harvard University, 1968, 15–16.

46 A (Adaptation), G (Goal Attainment), I (Integration), L (Latent Pattern Maintenance).

47 Lupton, Deborah. Introduction: risk and sociocultural theory.//Lupton, Deborah (ed.) Risk and Sociocultural Theory: New Directions and Perspectives, assets.cambridge.org/97805216/.../9780521645546_excerpt.pdf, 35.

48 За целите на своите анализи като правило използвам следното определение за система: „Система е интегрирана общност от взаимносвързани елементи, ефектът от взаимодействието между които се измерва със свойства, които са синергетичен резултат от свойствата на отделните елементи“.

49 Теория на системите, обща теория на системите – интердисциплинарна научна и методологическа концепция за изследване на обектите, представляващи система. Свързана е тясно със системния подход и е конкретизация на неговите принципи, подходи и методи. Нейната основна цел е извеждането на принципите на функционирането на системите (организми, организации, общности, общества).

50 Зубков, Владимир. Социологическая теория риска. М.: Академический проект, 2009, с. 37.

51 Зубков, Владимир. Социологическая теория риска. М.: Академический проект, 2009, с. 37.

52 Зубков, Владимир. Социологическая теория риска. М.: Академический проект, 2009, с. 38.

53 Психометрия – съвкупност от методи и техники, позволяващи измерване на психичните явления. В най-широк смисъл тази дума обхваща всички измерващи поведенческите и психологическите нагласи и отговори изследвания (прагове на усещане, време на реакция), но обикновено се употребява в по-тесен смисъл за означаване на съвкупността от когнитивни тестове и изобщо тестовете, които служат за преценка на способностите и нивата на развитие (например социалната зрялост).

54 Mythen, Gabe. Ulrich Beck: A Critical Introduction to the Risk Society. Pluto Press, 2004, р. 4.

55 Mythen, Gabe. Ulrich Beck: A Critical Introduction to the Risk Society. Pluto Press, 2004, р. 4.

56 Канеман, Даниъл. Мисленето. С.: Изток–Запад, 2012, 184–185.

57 Слатински, Николай. Сигурността – Животът на Мрежата. С.: Военно издателство, 2014, 201-205.

58 Фуко, Мишел. Власт, С.: Критика и хуманизъм, 1997, превод Антоанета Колева, с. 68.

59 Фуко, Мишель. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977-1978 учебном году. СПб.: Наука, 2011, перевод В. Ю. Быстрова, Н. В. Суслова, А. В. Шестакова, с. 161-162.

60 Фуко, Мишель. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью, Часть 2, М.: Праксис, 2005, перевод И. Окуневой, с. 206.

61 Фуко, Мишель. "Правительственность (идея государственного интереса и ее генезис).”, http://www.ruthenia.ru/logos/number/39/01.pdf, перевод О. Окуневой, с. 20.

62 Слатински, Николай. Сигуността – същност, смисъл и съдържание. С.: Военно издателство, 2011, с. .Каталог: publications
publications -> Докторант су „Св. Климент Охридски”
publications -> Глобализация на човешкото съзнание
publications -> Призрен и призраците
publications -> Код по продагро-2008 Наименование на позицията
publications -> Опит за интегративен подход при някои аспекти от Науката за Сигурността Проф д-р Николай Слатински Тази студия е написана за изданието „Научни трудове”
publications -> Диана Гергова – Публикации Монографии
publications -> Лекция за софтуер за обработка на фото/видео (PhotoShop) 3 ноември 2007 г., събота Посещение на обект
publications -> Access point a name, term, code, etc., through which bibliographic or authority data is searched and identified. Additional access point [NT], Authorized access point [NT]
publications -> Публикации на доц. Д-р стефан йорданов за периода 2002-2007 год


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница