Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спортастраница11/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25

СЪДЪРЖАНИЕ


1.Социална ситуация и предпоставки за утвърждаването на мениджмънта като съвременна управленска практика в спорта................................................................... Error: Reference source not found.45

1.Социална ситуация и обща характеристика на системата 10

2 Тенденции и проблеми при функционирането на системата 14

3. Организационно-управленска структура на системата 16

1. Въведение в науката за управлението и отражението й в спорта 24

2.   Ключови понятия в управлението, тяхната логика, взаимна обвързаност и зависимост 25

3.   Информацията и информационното осигуряване при управлението - основни понятия и комуникационни структури 29

4. Управленски цикъл - цикличност на управленския процес 32

7.Теория и технология на някои управленски функции 36

1.Социална ситуация и предпоставки за утвърждаването на спортния мениджмънт като съвременна управленска практика в спорта 55

2. Произход и същност на някои понятия от общия и от спортния мениджмънт 56

3.Същност на спортния мениджмънт - класификация. Принципни положения 57

4. Особености на мениджмънта в спорта 59

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НЯКОИ ИКОНОМИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ- ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ЗАВИСИМОСТИ 84

2. НЯКОИ ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРОУЧВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКаТА НА СПОРТА 86

3.ОСНОВНИ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В СПОРТА 87

4. СПОРТНИЯТ ПРОДУКТ И НЕГОВИТЕ ПАЗАРИ 88

5. СУБЕКТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОТРАСЪЛ НА СПОРТА 89

6. МАКРО И МИКРОИКОНОМИКА НА СПОРТА 92

класификация на проектите 99

Сходства и различия между проект и план 100

1.Същност и характерни особености на спонсорството 115

2.Технология на спонсорската кампания 118

3.   Причинно-следствена същност на интересите при спонсорството 119

4. Структура и същност на спонсорската оферта 121

1.Социална ситуация и предпоставки за утвърждаването на спортния мениджмънт като съвременна управленска практика в спорта


Радикалните промени в обществото и преди всичко ориентацията към пазарна икономика предизвикаха срив на социалните структури и утвърдения стил на управление в тях. Основните фактори които разрушиха икономическата система са постепенната демонополизация на пазарните субекти и децентрализация на управлението. Появи се остър дисонанс между разнообразието на социалната среда и начините за реагиране от страна на стопанските субекти. На динамично променящите се условия и съвременните изисквания на производството се реагира еднотипно и тромаво по отношение на фактора време. Като се прибави към това затрудненото материално осигуряване, липсата на ясна стратегия и иновационна политика, съществени пропуски в квалификацията на кадрите, не е трудно да се направи изводът за навлизане в етап на хронична несъстоятелност водеща до дълбока икономическа криза.

За преодоляването на кризисните моменти е необходимо да се възприеме подход към системно адаптиране на производството, разпределението и потреблението спрямо изискванията на непрекъснато, променящата се социална и икономическа ситуация.Макар и непроизводствена, но социална по своята същност системата на спорта не остана незасегната от описаните процеси. Може определено да се каже, че в следствие на настъпилата децентрализация на управлението в т.ч. прекратяване на централизираното финансиране системата на спорта у нас претърпя разруха, чиито последствия е все още трудно да бъдат обхванати. Оказа се, че производствените структури (професионалните спортни клубове), а също и административните (обществени спортни организации, федерации, сдружения и пр.) трябва да функционират и оцеляват според законите на пазарната икономика, т.е. да се самоуправляват и самоиздържат, тъй като делът на държавното субсидиране е съвсем недостатъчен, за да се посрещат постоянно растящите изисквания на модерния спорт, който вече имаше утвърдени позиции на международното спортно поле. Клубовете и звената н т.нар. “Масов спорт”, както и създадената през годините система за финансиране бяха сполетени от същата участ - те престанаха да съществуват. Оказа се също, че недъзите на икономическата система да реагира адекватно на социалните промени, са недъзи и на системата на спорта. От една страна подготовката на класни спортисти, която винаги е била елитарна дейност, изисква сериозни капиталовложения и създаване на модерни условия, а от друга страна държавата като субект вече не е в състояние да откликне адекватно на тези изисквания. Хората много повече от всякога се нуждаят от активен начин на живот, като противовес на перманентния стрес, нуждаят се от подобряване на физическата дееспособност и здравно укрепване, но в действителност държавата не е в състояние да им създаде такива условия нито пък тяхната платежоспособност е такава, че да е възможно ползването на платени спортни услуги в многобройните създадени частни фитнесцентрове. Следователно както икономическите, така и спортните структури се нуждаят от една обновена стратегия на поведение, чиято основна цел е максимално адаптиране към социалната среда. От самосебе си се разбира, че проблемът засяга най-вече създаването на специфичния продукт и по-рационалното му усвояване от страна на потребителя. Именно за целите на рационалното адаптиране в последните години се говори за своеобразен тип управление, каквото е професионалният мениджмънт.

2. Произход и същност на някои понятия от общия и от спортния мениджмънт


Президент на спортна организация, спортен организатор, треньор на спортисти, методист по вид спорт, учител по физическо възпитание - различни са длъжностните наименования на специалистите, които работят в областта на “малкия” или “големия” спорт, различни са уменията и знанията, които трябва да притежават, но без съмнение всички те в професионалната си изява си приличат по организаторските способности, по усета, нагласата и специалната подготовка за работа с хора. Тези качества са задължителни за малко странната в наши условия професия на спортния мениджър.Склонни сме да възприемаме понятието като ново и непознато, но всъщност - то има солидна история и което е по-важно - оказва се, че това е един стар занаят с бъдеще.

Думата “менажер” (с ударение на последната сричка) е навлязла в разговорната ни реч от френския език. Коренът й обаче е с латински произход и буквално означава “Manhus” - ръка. Още през 1281 г. във вида “Mainager” понятието се употребява във Франция в смисъл “управляващ малка общност или домакинство”. През 1968 г. в английски език се появява съществителното име “manager” (ръководител) и глаголът “Tomanage” (управлявам, ръководя, грижа се). Всъщност понятието “менажер” първоначално е означавало “човек, който в професионалния спорт организира тренировките и изявите на спортистите”. Предмет на дейността следователно е “менажерството” (наставката “ство”, означава същото, което в английския език означава “мънт”). Така, че понятието “менежер” и менажерство” произносително и графично се разграничава от английската заемка в българския език, която се произнася като “мениджър” и “мениджмънт” (с ударение на първата сричка) и която означава управляващ, ръководител, директор, администратор. Най-близко до съвременното съдържание на понятието “треньор в спорта е понятието “менажер”, което и сега на запад употребяват като синоним на “треньор”. От друга страна, английското “мениджър” напълно съответства на дейността, която извършват съвременните администратори в спорта (президенти на спортни клубове и федерации и други спортни формирования, ръководители на стопански обединения, свързани със спорта и др.). Необходимо е обаче да се направи едно уточнение. Организационните проблеми, които трябва да решава един треньор в процеса на учебно тренировъчната работа са едно, а съвсем друго са проблемите, свързани със спортно-техническото осигуряване на тренировката (уреди, пособия, тренажори, апаратура, екипировка). Съвършено друга насоченост има организационната дейност, чийто характер дава основание да бъде определена като административна (хранене на спортистите, отдих, възстановяване, организация на тренировъчни лагери и сборове, извършване на финансови и договорни операции). В световната практика се среща голямо разнообразие на длъжностни наименования, свързани с треньорската работа и мениджърството. В зависимост от пропорцията между треньорските и административни задължения са известни: “треньор-мениджър”, “мениджър-треньор”, “спортен мениджър”, “треньор”. В много от известните спортни клубове освен менажера, който се занимава с чисто треньорска работа, е назначен и мениджър по административните въпроси или мениджър по осигуряване на тренировъчния процес. Този тип мениджъри организират пътуванията на спортистите, осигуряват битовите им проблеми, договарят трансфери, събират и обработват информация в областта на спортното разузнаване. В нашите условия предимно във футболните клубове преобладават треньор-мениджърите (в смисъл, че техните треньорски задължения имат приоритет в сравнение с административните). Напоследък обаче биват назначавани специално администратори или организатори, което означава, че е назряла необходимостта от диференциация на задълженията им от тези на треньорите.

Понятието мениджмънт е свързано с понятието бизнес. Когато един продукт навлезе в пазарните отношения, той се превръща в стока. При покупко-продажбата се извършва сделка, т.е. осъществява се бизнес. След като става дума за пазари, тяхното проучване е изключително важно за всеки производител. Проучвателската дейност свързана с пазара се нарича маркетинг и той е неделима част от мениджмънта. Тази постановка на проблематиката има методологическо значение и се отнася напълно за продуктите от сферата на спорта.Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница