Проф. Нина Ивановска, д б. н Завеждащ отдел „Имунология”Дата30.01.2017
Размер97.97 Kb.
#13863
Проф. Нина Ивановска, д.б.н

Завеждащ отдел „Имунология”

Teл: (+359 2) 979 31 95

E-mail: nina@microbio.bas.bg1958

Родена 1 февруари

1981

Дипломиране Софийски Университет, Биологически факултет

1987

Защитена дисертация за научната и образователна степен “доктор” по имунология, Академия на медицинските науки, Москва

1995

доцент, Институт по микробиология, БАН

2006

Защитена дисертация за научната степен “доктор на биологичните науки” Институт по микробиология, БАН

2009

професор, Институт по микробиология, БАН

преподавателска дейност:

Софийски Университет, Биологически факултет

2010

Завеждащ отдел „Имунология” Институт по микробиология, БАН

След 1997

Научен ръководител на 5 докторанти

състав

Лаборатория по имунопатология и експериментлна имунотерапия

Чавдар Василев, д.м.н., професор, Завеждащ лаборатория, vassilev@microbio.bas.bg

Андрей Чорбанов, д-р, доцент, tchorban@microbio.bas.bg

Анастас Пашов, д-р, доцент, a_pashov@microbio.bas.bg

Иглика Джумерка-Алексиева, д-р, гл. асистент, joumer@microbio.bas.bg

Николина Михайлова, д-р, гл. асистент, mihaylova_n@microbio.bas.bg

Калина Николова, биолог, nikolova_k@microbio.bas.bg

Никола Кереков, докторант, nikolakerekov@gmail.com

Вера Гешева, докторант, veragesheva@gmail.com

Стела Петкова, биолог, petkova_stela@yahoo.com

Стела Чаушева, студент, stella.chausheva@gmail.com

Илиян Манойлов, студент, iliom@abv.bgЛаборатория по имуномодулатори

Нина Ивановска, д.б.н., професор, nina@microbio.bas.bg Завеждащ лаборатория,

Петя Димитрова, д-р, доцент, petya_dimitrova@web.de

Виктория Миланова, биолог, v.milanova8@gmail.com

Валерия Гюрковска, докторант, vali_lqs@yahoo.com

Лаборатория по неспецифична резистентност

Христо Нейчев, д-р, доцент, Завеждащ лаборатория, neychev@microbio.bas.bg

Цветанка Стефанова, д-р, гл. систент tsvetankastefanova@yahoo.com

Петя Стоянова, ветеринарен лекарИзследователски направления

  • Автоимунитет

  • Ново поколение ваксини и имуноглобулинови препарати

  • Взаимоотношения инфекции – артритни заболявания

  • Имуномодулиращо действие на вещества от природен и синтетичен произход


Текущи проекти

ДДВУ 02/34 НФНИ: Функционално подтискане на автореактивни Т клетки чрез антитялова терапия при миши и хуманизирани SCID модели на Системен лупус еритематозус и Множествена склероза. Ръководител: доц. Андрей Чорбанов

Седма рамкова програма ЕС PIRG05-GA-2009-248289: Транслиращо сравнително изследване на антиген представящи свойства на субпопулации от човешки и миши В лимфоцити. Ръководител: доц. А. Пашов

ДРНФ 02/15.12.09 НФНИ: Биологичен отговор на неопластични и автоимунни В клетки към протеин-генерирани химерни антитела: флоуцитометричен анализ на апоптоза чрез нови цианинови багрила за нуклеинови киселини. Ръководител: доц. Петя Димитрова

ВУХ 11/07 НФНИ: Създаване на инженерни химерни молекули чрез протеинови нано-технологии за терапия на автоимунни болести. Ръководител: доц. Андрей Чорбанов

ВУ–704/07 НФНИ: Нов подход за селективно подтискане на автореактивни В клетки чрез химерно анти -CD35 антитяло. Ръководител: доц. Андрей Чорбанов

ДО 02-312/08 НФНИ: Подтискане на алерген-специфични В - клетки при хуманизирани SCID мишки чрез химерни антитела. Ръководител: доц. Андрей Чорбанов

ДТК 02/19 НФНИ: ДНК ваксини: насочване на вирусни антигени чрез генетично- конструирани химерни молекули. Ръководител: доц. Андрей Чорбанов

ДТК 02/78 НФНИ: Антитуморна активност на хемоцианини от гастроподни организми. Ръководител: доц. Андрей Чорбанов

TK 317/07 НФНИ: Създаване на генно-инженерни ДНК молекули чрез рекомбинантни технологии за специфична терапия на автоимунни болести. Ръководител: доц. Андрей ЧорбановОсновни резултати

  • Патологичните ДНК-специфични В и Т клетки при системен лупус са подходящи мишени за селективна терапия. Ние конструирахме химерни молекули, чрез присъединяване на различни епитоп-специфични пептиди към моноклонални антитела. Нашите резултати показват, че е възможно селективно да се подтисне активността на прицелните Б и Т лимфоцити и да бъде променено протичането на автоимунни заболявания при миши модели или при хуманизирани модели на лупус, чрез прилагане на химерни молекули, които кръстосано свързват инхибиторните рецептори с имуноглобулиновите Б клетъчни рецептори.

  • Въвеждането на ДНК ваксините е принципно нов подход във ваксинирането. Ние конструирахме такива хибридни ДНК молекули, чрез свързване на последователности кодиращи грипен вирусен пептид и scFv фрагмент, свързващ миши комплементни рецептори I и II или човешки FcγRI. Еднократна или повтаряща се имунизация с плазмид, съдържащ описания конструкт предизвиква силен анти-грипен цитотоксичен отговор в продължение на повече от 6 месеца и слаб антитяло отговор.

  • Незадоволителните резултати при лечението на сепсис изисква търсенето на нови нестандартни методи. Нашият терапевтичен подход има за цел създаване и приложение на подобрени „ново поколение” имуноглобулинови препарати с повишена антивъзпалителна ктивност.

  • Изследвана е ролята на пропердина, позитивен регулатор на системата на комплемента в експериментални модели на сепсис и артрит. Нашите резултати показват, че дефицитът на пропердин смекчава симптомите при зимозан-индуциран шок и обостря протичането на липополизахарид-индуциран шок. Ефектът е свързан с промяна на функционалната активност на мкрофагите и тромбоцитите. Пропердинът проявява протективна роля в процесите на костна ерозия, което предполага участието на алтернативния път на комплемента при ревматоиден артрит. Изследвано е антивъзпалителното действие на тирозин киназни инхибитори при модели на сепсис в зависимоист от STAT сигналните пътища.

  • На молекулно ниво е изследвано как възпалението нарушава костното възстановяване и как се променят сигналните пътища при пациенти с остеоартрит и при модел на колагеназа-индуциран артрит. Настоящите ни разработки са насочени към характеризиране механизма на действие на глюкозамин като антиревматичен агент във връзка с участието на неутрофилите, ключови цитокини и хемокини, и RANKL сигнализираето в остеокластогенезата.

Публикации

Djoumerska I., Tchorbanov A., Donkova-Petrini V., Pashov A., Vassilev T. (2005): Serum IgM, IgG and IgA block by F(ab’)2 dependent mechanism the binding of natural IgG autoantibodies from therapeutic immunoglobulin preparations to self-antigens. Eur.J.Haematol. 74, 101-110.

Yordanov M., Tchorbanov A., Ivanovska N. (2005). Candida albicans cell wall fraction exacerbates collagen-induced arthritis in mice. Scand. J. Immunol., 61, 301-308.

Yordanov M., Dimitrova P., Danova S., Ivanovska, N. (2005): Candida albicans dsDNA can participate in the host defence against disseminated candidiasis. Microbes and Infection, 7: 178-86.

Yordanov M., Dimitrova P., Patkar S., Falcocchio S., Xoxi E., Saso L., Ivanovska N. (2005): Ibogaine reduces organ colonization in murine systemic and gastrointestinal Candida albicans infections. J. Med. Microbiol., 54: 647-53.

Djoumerska A. Tchorbanov A. Pashov A., Vassilev T. (2005): The autoreactivity of therapeutic intravenous immunoglobulin (IVIg) preparations depends on the fractionation methods used. Scand. J. Immunol., 61, 357–363.

Voynova E., Tchorbanov A., Todorov T., Vassilev T. (2005): Breaking of tolerance to native DNA in nonautoimmune mice by immunization with natural protein/DNA complexes. Lupus, 14, 543-550.

Wen Y. J., Mancino A., Pashov A., Whitehead T., Stanley J., Kieber-Emmons T. (2005): Antigen binding of human IgG Fabs mediate ERK-associated proliferation of human breast cancer cells. DNA and Cell Biology. 24,73-84

Pashov A., Perry M., Dyar M., Chow M., Kieber-Emmons T. (2005): Carbohydrate mimotopes in the rational design of cancer vaccines. Curr. Top. Med. Chem. 5, 1171-1185.

Pashov A., MacLeod S., Saha R., Perry M., VanCott T. C., Kieber-Emmons T. (2005): Concanavalin A binding to HIV envelope protein is less sensitive to mutations in glycosylation sites than monoclonal antibody 2G12. Glycobiology 15,994-1001.

Pashov A., Canziani G., Monzavi-Karbassi B., Kaveri S. V., Macleod S., Saha R., Perry M., Vancott T. C., Kieber-Emmons T. (2005): Antigenic properties of peptide mimotopes of HIV-1-associated carbohydrate antigens. J. Biol. Chem. 280, 28959-28965.

Pashov A., Canziani G., Macleod S., Plaxco J., Monzavi-Karbassi B., T. Kieber-Emmons T. (2005): Targeting carbohydrate antigens in HIV vaccine development. Vaccine 23, 2168-2175.

Djoumerska I. K., Tchorbanov A. I., Donkova-Petrini V. D., Pashov A. D., Vassilev T. (2005): Serum IgM, IgG and IgA block by F(ab')-dependent mechanism the binding of natural IgG autoantibodies from therapeutic immunoglobulin preparations to self-antigens. Eur. J. Haematol. 74, 101-110.

Djoumerska, I., Tchorbanov A., Pashov A., VassilevT. (2005): The Autoreactivity of Therapeutic Intravenous Immunoglobulin (IVIg) Preparations Depends on the Fractionation Methods Used. Scand. J. Immunol. 6, 357-363.

Toshkova, R., Ts. Stefanova, N. Nikolova, J. Serkedjieva. (2006). A plant polyphenol extract ameliorates the disfunctions of alveolar macrophages in influenza virus-infected mice. Pharmacologyonline, 3:778-784.

Yordanov M., Golkocheva E., Najdenski H. (2006): Modulation of complement activity in vitro and in vivo by Yersinia wild and mutant strains. Folia Microbiol (Praha), 51, 27-32.

Dimitrova P., Ivanovska N. (2006): Host resistance to Candida albicans infection of mice with collagen-induced arthritis treated with leflunomide. Res. Microbiol., 15, 525-530.

Dimitrova P., Ivanovska N. (2006): Influence of leflunomide on gastrointestinal Candida albicans infection induced in naive and arthritic newborn mice. Int. Immunopharmacol., 6: 1682-1689.

Shalova I.N., Cechalova K., Rehakova Z., Dimitrova P., Ognibene E., Caprioli A., Schmalhausen, E.V., Muronetz V.I., Saso, L. (2006): Decrease of dehydrogenase activity of cerebral glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase in different animal models of Alzheimer’s disease. BBA-GEN Subjects General 1760, 636-651.

Pashov A. D., Plaxco J., Kaveri S. V., Monzavi-Karbassi B., Harn D., Kieber-Emmons T. (2006): Multiple antigenic mimotopes of HIV carbohydrate antigens: relating structure and antigenicity. J. Biol. Chem. 28, 29675-29683.

Monzavi-Karbassi B., Pashov A., Jousheghany F., Artaud C., Kieber-Emmons T. (2006): Evaluating strategies to enhance the anti-tumor immune response to a carbohydrate mimetic peptide vaccine. Int J. Mol. Med. 17, 1045-1052.

Dimitrov J.D., Ivanovska N.D., Lacroix-Desmazes S., Doltchinkova V.R., Kaveri S.K., Vassilev T.L. (2006): Ferrous ions and reactive oxygen species increase antigen-binding and anti-inflammatory activities of immunoglobulin G. J.Biol.Chem., 281, 439-446.

Ivanovska N., Tchorbanov A., Prechl J., Maximova V., Voynova E., Vassilev T.L., (2006): Immunization with a DNA chimeric molecule encoding a hemagglutinin peptide and a scFv CD21-specific antibody fragment induces long-lasting IgM and CTL responses to influenza virus. Vaccine, 24, 1830-1837.

Vassilev T., Mihaylova N., Voynova E., Nikolova M., Kazatchkine M., Kaveri S., (2006): IgM-enriched human intravenous immunoglobulin suppresses T lymphocyte functions in vitro and delays the activation of T lymphocytes in hu-SCID mice. Clin. Exp. Immunol., 145, 108-115.

Dimitrov, J.D. Lacroix-Desmazes, S., Kaveri, S.K., and Vassilev, T.L. (2007): Transition towards antigen-binding promiscuity of a monospecific antibody. Molec.Immunol., 44, 1864-1873.

Ivanovska N., Kalfin R., Lazarova M., Dimitrova P. (2007): Exogenous VIP limits zymosan-induced generalized inflammation (ZIGI) in mice. Immunol. Lett., 110, 126-132.

Pashov A., Monzavi-Karbassi B., Raghava G., Kieber-Emmons T. (2007). Peptide mimotopes as prototypic templates of broad-spectrum surrogates of carbohydrate antigens for cancer vaccination. Crit. Rev. Immunol., 27, 247-270.

Pashov A., Monzavi-Karbassi B., Chow M., Cannon M., Kieber-Emmons T. (2007): Immune surveillance as a Rationale for Immunotherapy? Hun. Vaccin, 3, 224-228.

Monzavi-Karbassi, B., L. J. Hennings, C. Artaud, T. Liu, F. Jousheghany, A. Pashov, R. Murali, L. F. Hutchins, and T. Kieber-Emmons. 2007. Preclinical studies of carbohydrate mimetic peptide vaccines for breast cancer and melanoma. Vaccine 25:3022-3031.

Pashov A., Perry M., Dyar M., Chow M., Kieber-Emmons T. (2007): Defining carbohydrate antigens as HIV vaccine candidates. Curr. Pharm. Des. 13, 185-201.

Dimitrov J.D., Roumenina L.T., Doltchinkova V.R., Vassilev T.L. (2007): Iron Ions and Heme Modulate the Binding Properties of Complement Subcomponent C1q and of Immunoglobulins. Scand.J.Immunol., 65, 230-239.

Dimitrov J., Roumenina, L., Doltchinkova V., Mihaylova N., Desmazes S.-L., Kaveri S., Vassilev T. (2007): Antibodies use heme as a cofactor to extend their pathogen-eliminating activity and to acquire new effector functions. J.Biol.Chem., 282, 26696-26706.

Stefanova T., Nikolova N., Michailova A., Mitov I., Iancov I., Zlabinger G, Neychev O. (2007): Enhanced resistance to Salmonella enterica serovar Typhimurium infection in mice after coumarin treatment. Microbes Infect., 9: 7-14.

Stefanova, T., N. Nikolova, R. Toshkova, H. Neychev. (2007). Antitumor and immunomodulatory effect of coumarin and 7-hydroxycoumarin against Sarcoma 180 in mice. J. Exp. Ther. Oncol., 6:107-115.

Serkedjieva, J., R. Toshkova, S. Antonova-Nikolova, T. Stefanova, A. Teodosieva, I. Ivanova. (2007). Effect of a plant polyphenol-rich extract on the lung protease activities of influenza virus infected mice. Antivir. Chem. Chemother., 18:75-82.

Tchorbanov A., Voynova E., Mihaylova N., Todorov T., Nikolova M., Yomtova V., Chiang B.-L., Vassilev T. (2007): Selective silencing of DNA-specific B lymphocytes delays lupus activity in MRL/lpr mice. Eur.J.Immunol., 37, 3587-3596.

Mihaylova N., Dimitrov J., Djoumerska-Alexieva I., Vassilev T. (2008): Inflammation-induced enhancement of IgG immunoreactivity. Inflamm. Res., 57, 1-3.

Mihaylova N., Voynova E., Tchorbanov A., Nikolova M., Michova A., Todorov T., Srebreva, L., Taskov H., Vassilev T. (2008): Selective silencing of disease-associated B-lymphocytes by chimeric molecules targeting their FcγRIIb receptor. Int.Immunol., 20, 165-175.

Dolashka-Angelova P., Stefanova T., Livaniou E., Velkova L., Klimentzou P., Stevanovic S., Salvato B., Neychev H., Voelter W. (2008): Immunological potential of Helix vulgaris and Rapana venosa hemocyanins. Immunol. Invest., 37, 822-840.

Remichkova M., Yordanov M., Dimitrova P. (2008): Etoposide attenuates zymosan-induced shock in mice. Inflammation, 31, 57-564.

Ivanovska N., Dimitrova P., Luckett J., El-Rachkidy Lonnen R., Schwaeble, W., Stover C. (2008): Properdin deficiency in murine models of nonseptic shock. J. Immunol., 180, 6962-6969.

Dimitrova P., Yordanov M., Danova S., Ivanovska N. (2008): Enhanced resistance against systemic Candida albicans infection in mice treated with C. albicans DNA. FEMS Immuno.l Med. Microbiol., 53, 231-6.

Yordanov M., Dimitrova P., Patkar S., Saso L., Ivanovska N. (2008): Inhibition of Candida albicans extracellular enzyme activity by selected natural substances and their application in Candida infection. Can. J. Microbiol., 54, 435-440.

Dimitrova P., Ivanovska N. (2008): Tyrphostin AG-490 inhibited the acute phase of zymosan-induced inflammation. Int. Immunopharmacol., 8, 1567-1577.

Voynova Е., Tchorbanov A., Prechl J., Nikolova M., Baleva M., Erdei A., Vassilev T. (2008): Вi-specific antibody targeting CR1(CD35) selectively suppresses human autoreactive disease-associated B lymphocytes. Immunol.Lett., 116, 168-173.

Dimitrov J.D., Lacroix-Desmazes S., Kaveri S.K., Vassilev T.L. (2008): Insight into the mechanism of the acquired antibody autoreactivity. Autoimm.Rev. 7, 410-414.

Dimitrov J.D., Vassilev T.L., Andre S., Kaveri S.K., Lacroix-Desmazes S. (2008): Functional variability of antibodies upon oxidative processes. Autoimmun.Rev.: 7, 574-578.

Tchorbanov A., Idakieva K., Mihaylova N., Doumanova L. (2008): Modulation of the immune response using Rapana thomasiana hemocyanin. Int. Immunopharmacol. 8, 1033–1038.

Mihaylova N., Voynova E., Tchorbanov A., Dolashka-Angelova P., Bayry J., Devreese B., Kaveri S., Vassilev T. (2009): Simultaneous engagement of FcγIIb and CD22 inhibitory receptors silences targeted B cells and suppresses autoimmune disease activity. Molec. Immunol. 2009: 47, 123-130.

Djoumerska-Alexieva I., Dimitrov J., Nacheva J., Kaveri S., Vassilev T. (2009): Protein-destabilizing agents induce polyreactivity and enhanced immunomodulatory activity in IVIg preparations. Autoimmun., 43, 365-367.

Krumova E.Z., Pashova S.B., Dolashka-Angelova P.A., Stefanova T., Angelova M.B. (2009). Biomarkers of oxidative stress in the fungal strain Humicola lutea under copper exposure. Proc. Biochem., 44, 288-295.

Kostova, I., Ts. Stefanova. (2009). Synthesis, characterization and cytotoxic/cytostatic activity of Sm(III) and Gd(III) complexes. J. Coord. Chem., 62:3187-3197.

Pashov A., Monzavi-Karbassi B., Kieber-Emmons T. (2009). Immune surveillance and immunotherapy: lessons from carbohydrate mimotopes. Vaccine, 27, 3405-3415.

Pashov A., Garimalla S., Monzavi-Karbassi B., Kieber_Emmons T. (2009): Carbohydrate targets in HIV vaccine research: lessons from failures. Immunotherapy, 1, 777-794.

Toncheva A., Remichkova M., Ikonomova K., Dimitrova P., Ivanovska N. (2009): Inflammatory response in patients with active and inactive osteoarthritis. Rheumatol. Int., 29, 1197-1203.

Remichkova M., Dimitrova P., Philipov S., Ivanovska N. (2009): Toll-like receptor-mediated anti-inflammatory action of glaucine and oxoglaucine. Fitoterapia, 80, 411-414.

Dimitrova P., Gyurkovska V., Shalova I., Saso L., Ivanovska N. (2009): Inhibition of zymosan- induced kidney dysfunction by tyrphostin AG-490. J. Inflam., 6, 13.

Nikolova K., Tchorbanov A., Djoumerska-Alexieva I., Nikolova, M., Vassilev T. (2009): Intravenous immunoglobulin up-regulates the expression of the inhibitory FcγIIB receptor on B cells. Immunol.Cell.Biol., 87, 529-533.

Dimitrov J.D., Vassilev T.L. (2009): Cofactor-mediated protein promiscuity. Nat. Biotechnol., 27, 892.

Kostova, I., Ts. Stefanova. (2010). Synthesis, characterization and cytotoxic/cytostatic activity of La(III) and Dy(III) complexes. J. Trace Elem. Med. Biol., 24:7-13.

Stefanova, Ts. H., I. Ratcheva, N. J. Nikolova. H.O. Neychev. (2010). Effect of yeast superoxide dismutase treatment on some mediators of inflammation during adjuvant-induced arthritis in mice. Z. Naturforsch., 65c:141-147.

Serkedjieva J., Ts. Stefanova, E. Krumova. (2010). A fungal Cu/Zn-containing superoxide dismutase enhances the therapeutic efficacy of a plant polyphenol extract in experimental influenza virus infection. Z. Naturforsch., 65c:419-428.

Dimitrova P., Ivanovska N., Schwaeble W., Gyurkovska V., Stover C. (2010): The role of properdin in murine zymosan-induced arthritiw. Mol. Immunol., 47, 1458-1466.

Djoumerska-Alexieva I., Dimitrov J., Voynova E., Lacroix-Desmazes S., Kaveri S., Vassilev, T. (2010): Exposure of IgG to an acidic environment results in molecular modifications and in enhanced protective activity in sepsis. FEBS J., 277, 3039-3050.

Gesheva V, Idakieva K, Kerekov N, Nikolova K, Mihaylova N, Doumanova L, Tchorbanov A. (2010): Marine gastropod hemocyanins as adjuvants of non-conjugated bacterial and viral proteins. Fish Shellfish Immunol., 30, 135-142.

Dimitrov J.D., Planchais C., Kang J., Pashov A., Vassilev T.L., Kaveri S.V., Lacroix-Desmazes S. (2010): Heterogeneous antigen recognition behavior of induced polyspecific antibodies. Biochem.Biophys.Res.Commun., 398, 266-271.

Nikolova K.A., Mihaylova N.M., Voynova E.N., Tchorbanov A.I., Voll R.E., Vassilev T.L. (2010): Selective silencing of autoreactive B lymphocytes – following the Nature’s way. Rev.Autoimmun., 9, 775-779.

Todorova V. K., Klimberg V. S., Hennings L., Kieber-Emmons T., Pashov A. (2010): Immunomodulatory effects of radiofrequency ablation in a breast cancer model. Immunol. Invest., 39, 1-19.

Pashov A., Monzavi-Karbassi B., Raghava G., Kieber-Emmons T. (2010): Bridging Innate and Adaptive Antitumor Immunity Targeting Glycans. J. Biomed. Biotech. online 2010 June 15. doi: 10.1155/2010/354068

Dimitrova I., Gesheva V., Nikolova K., Mihaylova N., Todorov T., Nikolova M., Tchorbanov A. (2010): Target silencing of disease-associated B-lymphocytes by chimeric molecules in SCID model of pristane-induced autoimmunity. Lupus, 19, 1261-1271.

Nikolova K, Mihaylova N, Voynova E, Kerekov N, Gesheva V, Prechl J, Nikolova M, Tchorbanov A. (2010): Re-establishing tolerance to DNA in humanized and murine models of SLE. Autoimmun Rev., 9, 499–450.

Papp K., Végh P., Miklós K., Tchorbanov A., Vassilev T., Erdei A., Prechl J. (2010): Anti-DNA IgG antibodies tilt the balance from smothered classical pathway complement activation to abundant C3 generation. Rheumatology, 49, 2273-2280.

Pavlovic S., Zdravkovic N., Dimitrov J., Djukic A., Arsenijevic N., Vassilev T., Lukic M. (2010): Intravenous immunoglobulins exposed to heme (heme IVIG) are more efficient than IVIG in attenuating autoimmune diabetes. Clin.Immunol. doi:10.1016/j.clim.2010.10.010, 2010.

Dimitrova, P., Toncheva, A., Gyurkovska, V., Ivanovska, N. (2011): Involvement of soluble receptor activator of nuclear factor B ligand (sRANKL) in collagenase-induced murine osteoarthritis and human osteoarthritis. Rheum. Internat., DOI: 10.1007/s00296-010-1723-8.

Ivanovska N., Dimitrova P. (2011): Bone resorption and remodeling in murine collagenase-induced osteoarthritis after administration of glucosamine. Arth. Res. Ther., 13, R44.
Каталог: IMB%20web%20page -> microbio -> Departments -> Immunology
Departments -> Секция Микробна генетика лаборатория по генетика на млечно кисели бактерии ръководител: доц д-р Светла Трифонова Данова
Departments -> Лаборатория по приложни биотехнологии
Departments -> Секция „морфология на микроорганизмите и електронна микроскопия” Завеждащ секция: Доц д-р Стоянка Р. Стоицова
Departments -> Колектив: Главен асистент д-р Виолета Вълчева, доктор по биология
Departments -> Информация за нов сайт на Имикб Секция Микробна генетика
Departments -> Отдел Обща микробиология Секция Микробна биохимия Ръководител: Доц. Данка Гълъбова, д-р
Departments -> Екстремофилни бактерии


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница