Професионална биографияДата19.07.2018
Размер130 Kb.
ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

на
Име

Христо Иванов Белоев

Адрес

7000, Русе, ул. ”Олимпи Панов” 6

Телефони

сл. 082/888 553, 441, 236

дом. 082/870 147E-mail

hbeloev@ru.acad.bgДата и място на раждане

15.08.1958 гр. Павликени, обл. В. ТърновскаПреподавани дисциплини в професионалното направление
Име на дисциплината •

Вид занятия • Специалност • Машини за почвообр., сеитба и прибиране-ІІ - лекции, упр. спец. ЗТТ

 • Основи на конструиране и проектиране на ЗТ – лекции, упр. спец. ЗТТ

 • Курсов проект по ЗТ – семинарни, упр., сп ЗТТ

 • Земеделски машини – ІІ, лекции, упр., спец. ЗТТТрудов стаж
Дати (от-до) • Име на работодателя • Вид на трудовия договор (основен ОТД; граждански ГД) • Заемана длъжност

 • 1987 - 1990 докторант в РУ “А. Кънчев”

 • 1990 - ОТД в РУ ”А. Кънчев”

 • 1993 - 2003 секретар на ФС, член ФС

 • 2000 - 2003 зам. р-л катедра

 • 2003 - декан

 • 2003 - член на АС, ФС, ОС

 • 2008 -Висше образование
• Години (от-до) • Име на ВУЗ • Наименование на придобитата квалификация

 • 1979 - 1984 ВТУ “Ангел Кънчев” - Русе (сега Русенски университет “Ангел Кънчев”) Машинен инженер – Селскостопанска техникаНаучна степен и научно звание
• Година на получаване шифър на научната специалност

 • 2002 доцент по 02.01.39 “Селскостопански и хидромелиоративни машини”

 • 1997 доктор по 02.01.44 02.01.39 “Селскостопански и хидромелиоративни машини”

 • 1997 главен. асистент

 • 1994 старши асистент

 • 1992 асистент по “Селскостопански и хидромелиоративни машини”

 • 1990 инженер в катедра „Земеделска техника”Компетенции по други научни специалности

(доказват се с публикации) • 02.18.01 Механизация и електрификация в растениевъдството


Специализации и обучение в чужбина (през последните 5 години)
• Дати (от-до) • Страна • Име и вид на организацията • Вид дейност (специализация, обучение) • Период (години, месеци, седмици)

 • 1993 – 3 месеца, Университет Хоенхайм, Щутгарт, Германия

 • 1997 5 седмици, Тесалийски университет, Волос, Гърция

 • 2001 –2 седмици, Южночешки университет, Ческе Будейовице, Чехия

 • 2006 – 1 седмица, Agricultural University , Атина, Гърция.Участие в национални и международни проекти

(за последните 5 години)

• Година • Тема • Организация

 • 2006 - Разработване и изследване на нови работни органи и системи в земеделието – ФНИ -06- МСС-01, РУ “А. Кънчев”.

 • 2005 - Изследване на нови работни органи в земеделието – ФНИ – 01, РУ “А. Кънчев”;

 • 2005 - Изследване на експлоатационните свойства на земеделски и транспортни самоходни машини. Договор № ВУ-ТН-109/2005 г. с НФНИ-МОН, Сф.;

 • 2004 - Разработване и изследване на нови работни за пресоване на стеблени фуражи– ФНИ , РУ “А. Кънчев”.

 • 2003 – Изследване на нови работни органи в земеделието- ФНИ , РУ “А. Кънчев”.Научни публикации

(за последните 5 години)


 • Монографии, студии • Статии и др. публикувани в списания с импакт-фактор • Статии и др., публикувани в международни списания и сборници на международни конференции

1. Beloev, Hr. Multi-purpose machines for soil cultivation by ploughing the soil layer.Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in Ceske Budejovice, Series for Croup Sciences, Volume 19(1): 2002.

2. Братоев К., А. Митков, Хр. Белоев. Влияние на фракциите на семената на царевицата върху качествата на работа на пневматичните сеещи апарати. Proceedings of the union of scientists, Second conference, Energy efficiency and Agricultural engineering, Rousse, 2004.

3. Dimitrov P., Hr. Beloev. Power research on a breaker and dead-furrower with a hopper for vertical mulching. Energy efficiency and agricultural engineering, Third conference, Rousse,2006.

4. Dimitrov P., Hr. Beloev. Patterns for primary tillage on slopes. Energy efficiency and agricultural engineering, Third conference, Rousse,2006.

5. Dimitrov P., Hr. Beloev. Erosion control field management for protecting agricultural land in the republic of Bulgaria from water erosion. Agriculture machinery usage and its current problems. International scientific conference, Jihocecka univerzita v Ceskych Budejovicich, Cesky Krumlov, ISBN 80-7040-861-8, 410-414, 2006.

6. Dimitrov P., Hr. Beloev. Metods and technical equipment for soil vertical mulching in areas affected by water erosion in the republic of Bulgaria. Agriculture machinery usage and its current problems. International scientific conference, Jihocecka univerzita v Ceskych Budejovicich, Cesky Krumlov, ISBN 80-7040-861-8, 415-420, 2006.
 • Статии и др., публикувани в български списания

1. Белоев, Хр., М. Михайлов, С. Стоянов. Опитна уредба и методика за изследване на влиянието на смущенията върху работата на дисковите бутуши. Селскостопанска техника № 5, София, с.33-38, 2001.

2. Белоев, Хр., Ж. Демирев. Производствен опит със сеялка за точна сеитба СМН-3. Селскостопанска техника, №6, с.6-9, София, 2001.

3. Vavra, V., Hr. Beloev. Tillage energy demands. Agricultural Engineering, №1, Sofia, 2002.

4. Белоев, Хр. Комбинирани машини за обработка на почвата с обръщане на почвения пласт. Селскостопанска техника, № 2, София, 2002.

5. Белоев, Хр., Д. Бекана. Съпротивление на почвата при различни условия. Известия на Съюза на учените-Русе, Серия 1“Технически науки”, том 4, 2002.

6. Стоянов, С., Хр. Белоев, М. Михайлов. Оптимизиране на параметрите на механизъм за окачване и задълбаване на дискови ботуши. Селскостопанска техника, № 2, София, 2002.

7. Йех Ян, Аурел Слобода, Хр. Белоев. Конструкционное и прочностное решение стеблеподъемников полеглых сельскохозяиственных култур. Селскостопанска техника, №3, София, 2006.


1. Белоев, Хр., Г. Тончев, Ж. Демирев. Биологичност на почвообработващата техника и технологии. Русенски университет “А. Кънчев”, Научни трудове, том 38, серия 5, Русе, с.107-112, 2001.

2. Белоев, Хр., Г. Тончев, Д. Бекана. Биологичност на земеделската техника и технологии за прибиране и съхранение на зърнено-житни култури. РУ “А. Кънчев”, Научни трудове, том 38, серия 5, Русе, с.113-118, 2001.

3. Белоев, Хр. Опазване на почвата от вредни въздействия. РУ “А. Кънчев”, Научни трудове, том 38, серия 5, Русе, с.119-124, 2001.

4. Стоянов, С., Хр. Белоев. Векторна идентификация на механизъм за окачване и задълбаване на сеещи ботуши. Национален комитет по теория на механизмите и машините, Механика на машините, година Х, книга 2, Варна, с. 115-119, 2002.

5. Демирев, Ж., Хр. Белоев. Обосноваване на конструкцията на механичен сеещ апарат за точна сеитба. Годишник на Техническия университет във Варна, Варна, с. 1751-1756, 2001.

6. Celijak I., Hr. Beloev. Tires as constituent parts of chassis of agrarian and forestry traffic mechsnization. Proceedings, Volume 39, book 4.1,Rousse, 2002.

Kонстантинов Г., Хр. Белоев, Я. Илиев. Метод за флуидна сеитба на покълнали семена. Научни трудове, Том 39, серия 4.1, Русе, 2003.

7. Белоев Хр., Я. Илиев. Изследване на иззяващ апарат за сеитба на покълнали семена. РУ “А. Кънчев”, Научни трудове, Том 39, серия 4.1, Русе, 2004.

8. Георгиев Г., Б. Борисов, Хр. Белоев, Т. Тодоров. Възможност за използване на устройства за телеметрия и дистанционен контрол при някои процеси в земеделието. РУ “А. Кънчев”, Научни трудове, Том 44, Допълнително издание, Русе, стр.95-102, 2005.

9. Георгиев Г., Б. Борисов, Хр. Белоев, Т. Тодоров. Една възможност за пресоване на отпадъци от растения и дървесина с цел ефестивното им оползотворяване. РУ “А. Кънчев”, Научни трудове, Том 44, Допълнително издание, Русе, стр.103-107, 2005.

10. Димов Д., П. Димитров, Хр. Белоев, П. Радулов. Оптимизиране размерите на работните участъци в растениевъдството за постигане на високи технико-икономически показатели на земеделските агрегати. ИП “Н. Пушкаров”, Научен семинар”Подходи за уедряване и комасация”, София, 2006.

11. Димов Д., П. Димитров, Хр. Белоев, П. Радулов. Причинно-следствени връзки между размерите на работните участъци и преуплътняването на почвите в България. ИП “Н. Пушкаров”, Научен семинар”Подходи за уедряване и комасация”, София, 2006.

Учебници и учебни помагала

(вкл. и на електронен носител) • Даскалов Д., Ж.Демирев, Хр. Белоев. Ръководство за упражнения и курсови работи по Земеделски машини – І. Русенски университет „А. Кънчев”, Печатна база, Русе, 1995.

 • Белоев Хр. Методологични основи на конструирането. Записки за студенти от специалност Земеделска техника и технологии. Русе, 1996.


Друга научноизследова телска дейност

(за последните 5 години)


 • Изготвени отзиви, рецензии и др. у нас и в чужбина върху научни трудове
 • 4 отзива на автореферати на докторски дисертации

 • 5 броя рецензии на статии за научни списания

 • 3 рецензии на доклади за научни конференции

 • реферирания, цитати • 1 бр. Заявка за патент 109680/19.09.06. Устройство за гранули.

 • Обем на договори в лв. чрез НИС или други оторизирани органи на РУ

 • За периода 2001-2006 участие в договори чрез НИС, обемът на които е над 40 000 лв.


Научно ръководство

на докторанти и студенти
• участие в международни и национални олимпиади • участие в международни и национални проекти • участие в научни форуми с публикации

 Участие в договор по НФНИ – МОН, обем 94000 лв., 2005-2006

 Научен семинар на МЗГ - ”Подходи за уедряване и комасация”, 2006Общ брой ръководени докторанти

Общ брой ръководени дипломанти 4, от тях 1 защитил

 над 70 дипломанта

Провеждане на занятия

в други ВУЗ
Години (от-до) • Име на ВУЗ

2004 – 2006 ВУ “Земеделски колеж”, Филиали – Русе и СилистраУчастия в научни съвети, комисии, редколегии и др.
Години (от-до)• Вид участие

2005 - зам. главен редактор на сп. “Механизация на земеделието”

2005 - член на ред. Колегията на сп. “Селскостопанска техника”

2006 - член на ред. Колегията на в-к “Земеделска техника”

2005 - председател на Експертен съвет за професионално направление „Машинно инженерство”

Членство в научно-творчески съюзи и организации
Години (от-до)• Организация•

1997 - Съюз на учените - Русе
1995 - НТСПовишаване на квалификацията • 1992 – курс по немски език 600 часа

 • 1997 - курс по английски език – 480 часа

 • 1998 - курсове за Статистическа обработка на данни

 • 1990 – 2005 – 6 курса за работа с основните компътърни програмиВладеене на чужди езици
Вид • Степен на владеене

 • Руски – добро

 • Немски - добро

 • Английски - задоволителноПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница