Професионална гимназия по корабостроене и корабоплаванеДата07.05.2018
Размер136.03 Kb.
#67768
РОЛЯТА НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И ОБЩОТЕХНИЧЕСКИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ В ПОДГОТОВКАТА НА МОРСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА КОРАБОПЛАВАНЕТО И КОРАБОСТРОЕНЕТО
инж. Пепа Пр. Василева

Професионална гимназия по корабостроене и корабоплаване


Свети Николай Чудотворец”, Варна, Р. България

THE ROLE OF GENERAL EDUCATIONAL AND GENERAL TECHNICAL SUBJECTS DURING THE TRAINING OF MARITIME SPECIALITIES FOR NAVIGATION AND SHIPBUILDING
engineer Pepa P. Vassileva
Abstract. General education and general technical subjects what are studied in the professional school – means for providing an educational level, a seqeence and continuity of the education, a possibility to correspond to the specific requirement of maritime education.
Key words: Curriculum, syllabus, compulsory subjects, optional subjects 1. Въведение

Всяка образователна система трябва да отговаря на очаквани промени в обществото и икономиката, да бъде действена, ефективна и полезна.

Подготовката на морски специалисти в нашата страна при внимателен поглед назад във времето, недвусмислено показва, че българското морско образование се развива и служи по един достоен начин на потребностите на българското общество и държава, стреми се да отразява най-прогресивните тенденции на своето време, а неговите ориентири са европейските измерения, съобразени с българските условия и традиции.

В началото на 21 век то е изправено пред нови предизвикателства:


 1. световните процеси на глобализация;

 2. процесите на демократични промени у нас.

Образованието днес, в частност морското се превръща в залог от първостепенна важност в световната икономическа и образователна културна битка. Бъдещето на нашата морска индустрия независимо от нейната степен на социално-икономическо развитие, ще се определя от способността й бързо да се ориентира и пълноценно да се включи в тези световни процеси. В голяма степен това ще зависи не само от икономическата мощ, но и от равнището на образованост, от професионалната мобилност и комуникативност на нейните граждани.

В Бялата книга за образованието на Европейската комисия са очертани в най-общ вид съвременните насоки за промени и развитие на европейското средно образование в началото на 21 век и са обосновани четирите основни ръководни принципа (стълба), а именно: 1. Да се научим да знаем, да правим, да живеем заедно и да бъдем.

Образованието трябва да се приема като “цялостен жизнен път”, да се свързва не само с усвояването, но и с прилагането на наученото, и да се фокусира, “както към индивида, така и върху неговото място в живота”.

Българската образователна политика и законодателство трябва да осъществяват демократичните норми на управление и учебна дейност и да отчитат максимата:

Изборът на образование е избор на тип общество”.


 1. Изложение

В подготовката на морски специалисти за корабоплаване и кораборемонт наред с дисциплините, които дават специалната подготовка се изучават и учебни дисциплини, които като учебно съдържание включват постоянните знания, умения и отношения, които се измерват или наблюдават като резултати на учащите по учебните предмети от културно-образователни области:

 1. математика, информатика и информационни технологии;

 2. природни науки и екология;

 3. обществени науки и гражданско образование;

 4. чужди езици.

и дисциплини, които са групирани като общотехнически дисциплини.

Изискванията за учебно съдържание по горната класификация включва общи и специфични ключови групи умения, интегрална и междупредметна област на учебно съдържание в зависимост от спецификата на учебните предмети, на културно-образователните области и на целите които преследва морското образование.

Значението на общообразователните и общотехнически дисциплини се обуславя от следното:


 1. Науката се развива и усъвършенства с невероятна бързина, което по необходимост налага специалистите непрекъснато да разширяват, задълбочават и попълват своите знания. Това е възможно само ако те имат солидни знания, на основата на които да се усвоява новото;

 2. Задълбочените знания, получени в процеса на обучението в учебното заведение са важна, необходима и задължителна предпоставка за добра подготовка на технически кадри и за други области на промишлеността;

 3. Обучението по гореизброените дисциплини изпълнява възпитателни, образователни и развиващи функции, които се изразяват във формиране на научен мироглед, нравствени и естетически възгледи, убеждения, в овладяване на определена система от знания, във формиране на общоучебни умения и навици, в развитие на познавателни способности, самостоятелно мнение, въображение и умения за самостоятелно обучение.

  1. Културно-образователна област математика, информатика и информационни технологии.

Специалистите, които се подготвят в областта на морския бизнес са хора, които ще работят в условията на съвременното информационно общество, поради което те трябва да имат знанията и уменията да се адаптират към него.

Математиката е наука за количествените отношения на пространствените форми на реалния сват. Изучаването на основните и области, позволява на учениците да развият умения да мислят и подреждат правилно мислите си, да излагат логически аргументи и да правят верни изводи. Придобитите математически знания и умения са изключително важни за всички други предмети, подпомагат обучаваните в изследване на количествените характеристики на обекти и явления от реалния свят, предоставят адекватни математически модели за решаване на задачите свързани с тези количествени характеристики, посредством добре специфицирани процедури.

Методите и средствата за натрупване, съхраняване, обработка и пренасяне на данни са обект на другия предмет от тази област – информатиката. Тя се занимава със алгоритмичните процедури за решаване на задачи, с тяхното специфициране, както и с принципите на построение и функциониране на компютъра и системното програмно осигуряване. Информатиката изгражда компютърните варианти на математическите модели на обектите и явленията, които се изучават и преподават в хода на обучението.Информационните технологии са учебният предмет, който създава достъпни за масово използване методи и средства за представяне, анализ, интерпретиране и пренасяне на данни.

Математика, информатика и информационни технологии са трите предмета от областта, които взаимно се допълват и в тясно взаимодействие полагат основата на описанието, структурирането и анализирането на данни от различните области, като чрез програми и задачи изграждат творчески компоненти за решаване на проблемно-познавателни задачи по другите дисциплини.

Качествата и способностите, които формира в обучаемите тази културно-образователна област е критерият за постигане целите на обучението, а знанията които те получават са част от общата култура на човечеството.

Организацията на обучението по тази културно-образователна област в средните училища за подготовка на морски специалисти, се осъществява по училищен учебен пан, разработен въз основа на учебния план за средното училище с отчитане на всички специфични нужди и изисквания.  1. Културно-образователна област: Природни науки и екология

Учебни предмети: околен свят, човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда.

За бъдещите специалисти, които ще упражняват морска професия от изключително голямо значение е да притежават система от знания, умения и включените в тях отношения с природата, с нейната цялост и многообразие. Задължителна част от образованието на съвременния човек е и формирането на знания, умения и особени отношения, свързани с екология, опазване на околната среда, опазване на здравето, толерантност към всичко живо. Така областта допринася за пълноценното развитие на младежите и ги подготвя за бъдещия им живот и професионална реализация.Околен свят и човекът и природата изграждат основни представи за обектите и явленията в живота и неживата природа, за човека и неговото здраве.

Биология и здравно образование – изграждат умения за приложение на знанията за живота, правила за здравословен начин на живот и норми на поведение в природната среда.

Физика и астрономия – физиката изучава закономерностите в природата, приложението на физичните процеси, изгражда умения за практическо прилагане на физичните знания при изучаване на специални предмети. Астрономията и физиката изграждат цялостна представа за Вселената и единството на материалния свят и дават фундаментални знания за усвояване на професията “Корабоводител”.

Химия и опазване на околната среда – изучава свойствата и превръщането на веществата, изгражда практически умения при боравене с вещества, обръща внимание върху тяхното значение за живите организми. Този предмет позволява на учениците да получат знания за сложността и изменчивостта на веществата, за методите на изследване и основните закономерности, на които се подчиняват тези изменения.

Предметите от тази област изграждат в обучаемите умения за обработка на опитни резултати и интерпретирането им, дават знания за работа с обекти, материали и апарати, знания за топлинните процеси, химичните и органичните процеси, за веществата и материалите, за факторите на средата и условията на живот, за природата, за природните ресурси и закони, за ролята на човека в природата, съвременната представа за Вселената, връзката между физиката, астрофизиката и космологията, дава знания за решаване на задачи и обработка на експериментални резултати.1.3. Култрно-образователна област: Обществени науки и гражданско образование.

Учебни предмети: роден край, човекът и обществото, история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл”Философия” (психология и логика, етика и право, философия), свят и личност.

Областта “Обществени науки и гражданско образование” има водеща роля в развитието на социалната култура и в реализиране на гражданската мисия на образованието, подпомага адаптирането и реализирането в съвременното демократично общество, развива умения за активно гражданско участие в социалния живот в условията на културно многообразие и глобализация. Гражданското образование е основата на личностното развитие и подготовка на младия човек за социална реализация чрез познаването, владеенето и използването на човешките права и свободи, съобразени със законите на демократичното общество.

Наред с главните общообразователни цели: подпомагане развитието и утвърждаването на младия човек като гражданин, който: 1. е автономна, свободна личност, способна да поема отговорност за себе си и за другите;

 2. познава и отстоява своите права, свободи и отговорности;

 3. съзнава духовното си единство с българския народ и с европейските народи;

 4. има осъзнати отношения с държавата и обществото;

 5. владее механизми за конструктивно социално участие и промяна,

с училищните учебни планове в средните професионални морски учебни заведения се преследват и конкретни цели свързани с формиране на качества и способности характерни за морските специалисти, а именно:

Плавателната дейност и произтичащите от нея функционални задължения на корабните специалисти предявяват следните обобщени изисквания към качествата и способностите на неговата личност: 1. Трайни и действени интереси към морето /вътрешна мотивация за извършване на определен вид дейност/, стремеж към непрекъснато усъвършенстване на професията;

 2. Положителни типологични особености – сила, подвижност и равновесие на нервните процеси;

 3. Висока способност за зрителни и слухови възприятия;

 4. Добре изразено пространствено въображение;

 5. Висока усложливост на дълговременната и оперативната памет. Повишени изисквания към словесно-логическата памет;

 6. Висока степен на съсредоточеност, разпределено и бързо превключващо се внимание, т.е. необходимост от съзнателно насочване на психическата дейност едновременно към няколко обекта;

 7. Способност за творческа, аналитико-синтетична дейност на мисленето, осигуряваща оптимално функциониране на системата кораб-екипаж т.е. първостепенно значение имат качествата на мисленето, като бързина, критичност, самостоятелност, обхватност, дълбочина, проявяващи се ярко в критични ситуации;

 8. Емоционално-волева устойчивост /самообладание, настойчивост, твърдост/ т.е. способност за безупречно ориентиране в ситуациите, изискващи бързи решения;

 9. Способност за съвместна дейност с другите членове на дадено звено /екипна дейност/, т.е. комуникативните умения на личността;

1.4. Културно-образователна област: Чужди езици

Учебни предмети: английски език, руски език, немски език.

Най-общите цели на обучението по чужди езици се конкретизират в изграждане и развитие на комуникативна компетентност на учениците, на тяхната способност да възприемат устна и писмена реч и да създават устни и писмени изказвания.

В частност, с оглед упражняване на морска професия, културно-образователната област има за цел да подготвя учениците за общуване с хора, принадлежащи към други културни и езикови общности, в ситуации, надхвърлящи рамките на родноезиковата среда, да ги научи да търсят, откриват и разбират информация от източници на чужд език; да повиши тяхната езикова култура; да изгради у тях умения за по-нататъшно самостоятелно изучаване и усъвършенстване на владеенето на чужди езици.

Учебните програми по които се обучават учениците в средните професионални училища за подготовка на специалисти, които ще упражняват морски професии определят скала на владеене на езика, която до голяма степен е съобразена с първите пет равнища на Общата европейска рамка. Постигането на шестото равнище, доближаващо се до владеенето на езика от представител на съответната култура, не е цел на обучението в средното училище.

В средното училище по чуждоезикова подготовка е заложен етап от бъдещото единно морско образование в тази културно-образователна област.1.5. Общотехнически дисциплини

Учебни предмети: технология на материалите, техническа механика и машинни елементи, техническо чертане, електротехника и електроника.Съдържанието и структурата на предметите от областта “Общотехнически дисциплини” се определят от задачата да се осигури възможно най-пълна представа и знания за различните процеси и явления, развиващи се в различните технически устройства и за методите на изчисляване на същите. Значението на изучаваните в областта предмети се обуславя от следното:

 1. Науката и в частност отделните дисциплини се развиват и усъвършенстват с невероятна бързина, което по необходимост налага специалистите непрекъснато да разширяват, задълбочават и попълват своите знания. Това е възможно само ако те имат солидни знания, на основата на които се усвоява новото.

 2. Задълбочените знания по общотехническите дисциплини, получени в процеса на обучението са важна, необходима и задължителна предпоставка и важен фактор за подготовката на изпълнителски и технически кадри в областта на корабоплаването и корабостроенето.

В изпълнение на задачите, които си поставя професионалното обучение в средното училище се съсредоточват усилия за подобряване качеството на професионалната подготовка в следните насоки:

 1. Творческо прилагане на учебните програми по общотехническите и специалните предмети, като се акцентира върху състоянието и тенденциите на научно-техническото развитие, интелектуализацията на производството и развитието на типизиращите технологии.

 2. Изучаване на отделните процеси, агрегати, машини, технологични възли и др., като части на дадена технологична система, разкриване на общите харастеристики на съвременните технологии, на общите базисни технологични структури;

 3. Сравняване и разкриване на общото в различните производствени дейности, процеси и технологии;

 4. Поставяне на ученика в нова позиция в процеса на изграждане на професионалната подготовка, като се въоръжава с методи на познание и на самостоятелно ориентиране при внедряване на нови технологии;

 5. Участие на учениците в системен производителен труд в условията на новите постижения на техниката и технологията;

 6. При изучаване на техниката и технологията на производството и обслужването по специалности се засилва вниманието върху приложението и перспективите на комплексната механизация, кибернетичната автоматизация и роботиката на процесите на основата на електрониката, микропроцесорната техника, лазерната техника, биониката и др.;

 7. Възлагане на творчески задачи на учениците във връзка с решаване на проблемите за подобряване условията на работа, намаляване на ръчния труд, автоматизиране на процесите, повишаване качеството на продукцията, намаляване разхдите на суровини и енергия и др.; формиране на творческо технологично мислене и действие;

 8. В процеса на обучение се прилагат по-целенасочено и системно връзките и взаимодействието с другите учебни предмети от общообразователната и професионалната подготовка чрез поставяне на проблемни и творчески задачи, самостоятелна работа с учебна и техническа литература, организиране на дискусия, участие в лабораторно-практически дейности;

 9. Особено внимание се отделя на изучаването на приложението на микроелектрониката и елементите на автоматиката в устройството, действието, ремонта и управлението на корабите, за сметка на някои елементарни описания на отделни техни части което се усвоява в процеса на учебната практика.

При обучението по отделните учебни предмети от област “Общотехнически дисциплини” се разкрива приложението на общите природни закономерности, поставят се творчески практически задачи, свързани с подобряването на организацията на труда, с усъвършенстването на транспортната технология и техника, с механизацията и автоматизацията на процесите, открояват се основните закономерности и понятия, системно и целенасочено се прилагат връзките и взаимодействието с другите учебни предмети от общообразователната и професионалната подготовка.

С въведения през 1999 год “Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план” се дава възможност степените на образование да осигуряват необходимото развище на образованост, както и последователност и непрекънатост на образованието. Специфичните изисквания предявявани към обучението на специалисти в средните морски училища съгласно Конвенция STCW 78/95 и Наредба №6 на Министерството на транспорта по отношение съдържание на учебните планове и програми, съгласно горецитирания закон и Наредба на Министъра на образованието, могат да бъдат изпълнявани, чрез изготвяне във всяко учебно заведение на “Училищен учебен план”. В този училищен учебен план се предвижда разпределение на 263 часа задължително - избираема подготовка и 680 часа свободно – избираема подготовка. Този значителен обем от часове се разпределя по начин осигуряващ на възпитаниците на училищата наред със задължителните знания и умения, необходими за полагане на основата на общообразователната и общотехническа подготовка, да се създадат предпоставки и за необходимата успешна реализация на учениците в следващата степен на образование.
 1. Заключение

В хуманизирания и глобализиран 21 век човешката разумна мощ е изправена пред бъдещето, а техническия прогрес формира нов облик на човешка заетост.

 • Учебният процес в средните морски училища преодолявайки някои трудности и непълноти в нормативната уредба се моделира така, че да имплантира в най-голяма степен сложната и комплексна икономическа дейност и социална действителност.

 • Възможностите които дава “Закона за степента на образование, общообразователният минимум и учебния план”, чрез разпределяне на часове за задължително – избираема и свободно – избираема подготовка по учебни дисциплини, създава предпоставка учебните планове в средните морски учебни заведения да притежават необходимата мобилност и възможност да отговарят на изискванията на Конвенция STCW 78/95 и Наредба №6 на Министерството на транспорта.

 • Наред с положителните промени в законодателството по отношение на средното образование, къдете определено се откроява възможността за непрекъсната преквалификация с възможности за надграждане на учебно съдържание за различни степени на професионална квалификация, налице са и нерешени проблеми, а именно:

  • Не е дефинирано съдържанието на изискванията за качество и набор от инструменти за оценка;

  • Допускат се необмислени и хаотични промени, които при отсъствие на участие на всички заинтересовани страни, лишават професионалното образование от широка обществена и държавна подкрепа;

  • Не е законодателно уреден въпроса с намиране на нови източници на финансиране и ангажираност на фирмите корабособственици.И з п о л з в а н а л и т е р а т у р а

 1. Министерство на образованието и науката. Насоки за усъвършенстване на учебно-възпитателния процес, 2000г.

 2. Гюрова В., Образованието по света, 1994г.

 3. Хуманизмът и прагматизмът в образованието на ХХІ век, Международна научно-практическа конференция, 24-26, 2000г.

Каталог: nauch-forum -> bulmet03 -> dokladi
dokladi -> Морското образование и практика, втория флаг като стъпка за икономически просперитет в началото на XXI век
dokladi -> Application of imo requirements for seafarers in maritime education and qualification
dokladi -> Applying imo requirements and nato standards in the education process of command cadre for bulgarian naval forces
dokladi -> Ролята на фундаменталната подготовка в обучението на корабните офицери
dokladi -> Илчо Г. Томов Български морски квалификационен център
dokladi -> Състояние на учебно-материалната база на ввму “Н. Й. Вапцаров” и потребности за развитието й
dokladi -> Съпоставителен анализ между броя на морските училища в страните от Европейската общност и България
dokladi -> И квалификацията на кадрите георги Г. Генчев
dokladi -> Прилагане на стандартите на нато и изискванията на Международната морска организация при обучението във ввму ”Никола Йонков Вапцаров”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница