Професионално направление (на курса)Дата12.03.2018
Размер100.81 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 13/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра Английска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.Специалност(и)

<наименование>1


Лингвистика с ИТ технологии и английски език

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Практически английски

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС ‘бакалавър’

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


2

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


3,4

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Главен асистент Росица Пашова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучение по тази дисциплина ще са повишили езиковата си компетенция по различните аспекти на практически английски като естествен етап към по-нататъшното им обучение.

ще могат ...


С придобитите им езикови умения студентите ще могат уверено да посрещнат предизвикателствата на следващите етапи в обучението им.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


семинари

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Езикови знания на напреднало ниво, което улеснява усвояването на учебното съдържание и на учебните дисциплини, преподавани на английски език

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Интерактивния подход в обучението по английски език повишава езиковата компетенция на студентите и ги улеснява в по-нататъшното им обучение.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Целите на курса са доразвиване и усъвършенстване на практическите езикови умения на студентите с подчертана комуникативна насоченост. В курсът по лексика се обогатява активния и пасивния речников запас на студентите и се развиват умения за лексикален анализ на текст.

Той се изгражда върху съвременен, автентичен езиков материал от научно-популярна и художествена литература , което води до повишаване на езиковата компетентност на студентите и улеснява усвояването на учебното съдържание по теоретичните дисциплини, преподавано на английски език..

В курсът по писмени упражнения студентите затвърждават правописните си умения и се запознават със структурата на жанра есе. Поставя се акцент върху дескриптивно и аргументативно изложение.

В курсът по писмени упражнения студентите затвърждават правописните си умения и се запознават със структурата на жанра есе. Поставя се акцент върху дескриптивно и аргументативно изложение.

Задачите на курса по превод включват творческо прилагане на усвоени лексикални и граматически структури и дискусия върху най-често срещаните трудности и начини за тяхното преодоляване. Използва се автентичен материал от съвременна българска и английска художествена проза.

Курсът завършва с комлексен изпит - писмен и устен. Писмента част включва диктовка, писмено задание по изучаваните формати, превод от български и от английски език. Устната част включва 250 страници превод на свременна художествена литература от английски език . Крайната оценка се формира от двата компонента на изпита.


14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


1.Translation Practicum –English and Bulgarian- авторски колектив ,Университетско издателство „Паисий Хилендарски”

2. XL Translation – Philosophy series -авторски колектив към катедра Английска филология –1999

3. New English Way

4.Grammar and Composition – Fifth Course –Houghton Mifflin English,1986


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


семинари, самоподготовка, превод на 250 страници от художествена проза

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с изпит – писмен и устен

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


английски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Главен асистент Росица Пашова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)


VOCABULARY AND GRAMMAR SYLLABUS

/ based on New English File- Advanced/

TOPIC 1: Wko’s in Control? Just Any Old Bed?Trick or Tratment?

Grammar: permission, obligation, and necessity ; verbs of senses; gerunds and infinitives.

Vocabulary: word formation, prefixes; place and movement; health and medicine, smiles.

TOPIC 2: A Moving Experience. Pets and Pests. The promised Land?.Grammar: expressing future plans and arrangements; ellipsis and substitution; adding emphasis (2) : cleft sentences.

Vocabulary: travel and tourism; the natural world; words that are often confused.

TOPIC 3: A Recipe or Disaster. Sport on Trial. The Funniest Joke in the World.Grammar: nouns: compound and possessive forms; so and such; comparison.

Vocabulary: preparing food; word building: adjectives, nouns, and verbs; humour.

TOPIC 4: Getting Ready for CAE. Grammar and Vocabulary Strategies.

Reviewing and Practicing tools necessary for accomplishing CAE level.

Bibliography:

Course Book: Clive Oxenden and Christina Latham-Koening, New English File-Advanced, Oxford University Press, 2010.

Supplementary Books:

Michael Vince and Paul Emmerson, CAE Language Practice: English Grammar and Vocabulary, Macmillan Publishers Limited, 2003.

Malcolm Mann and Steve Taylore-Knowles, Destination C1 and C2-Grammar and Vocabulary, Macmillan Publishers Limited, 2008.

Mark Harrison, CAE:Practice Tests, Oxford University Press, 2008.

Nick Kenny and Jacky Newbrook, CAE:Practice Tests, Pearson Education Ltd, 2008.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

БЪЛГАРО –АНГЛИЙСКИ ПРЕВОД

ТЕМА No АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Павел Вежинов Бариерата

2. Павел Вежинов Бариерата

3. Павел Вежинов Бариерата

4. Павел Вежинов Бариерата

5. Йордан Костурков В затвора, или разказ за мен

6. Йордан Костурков В затвора, или разказ за мен

7. Йордан Костурков В затвора, или разказ за мен

8. Йордан Костурков В затвора, или разказ за мен

9. Йордан Костурков България без изход

10. Йордан Костурков България без изход

11.Николай Хайтов Ибрям Али

12. Николай Хайтов Ибрям Али

13. Николай Хайтов Ибрям Али

14.Иван Кулеков Разни монолози - Дъвка

15. Иван Кулеков Разни монолози – Юда

16. Иван Кулеков Разни монолози - Юда

17..Йордан Радичков Ние врабчетата

18. Йордан Йовков Ако можеха да говорят – По-малката сестра

19. Йордан Йовков Ако можеха да говорят - По- малката сестра

20. Йордан Йовков Ако можеха да говорят – По-малката сестра

21. Розмари Стателова Социализъм vs. демокрация

22. Розмари Стателова Постоянно актуален спор

23. Александър Янакиев Митологеми и реалности в очакване на

Продуцента

24. Антония Ковачева Лачените обувки на незнайното бълг. Кино

25. Антония Ковачева Лачените обувки на незнайното бълг. Кино

26. Димитър Камбуров Българската литература след1989: преходи

и преводи, разходи и разводи

27.Бешкова и колектив Изследвания в/у фитопланктона на язовир

Студен кладенец

28. Бешкова и колектив Изследвания в/у фитопланктона на язовир

Студен кладенец

29. В-к „Пари” Смяна на ръководния екип в Пежо

30 В-к „Пари” Смяна на ръководния екип на Пежо

БИБЛИОГРАФИЯ:

XL TRANSLATION SERIES -PHILOLOGY Series, авторски колектив към катедра Английска филология, издателство Nancy Publishers,1999

колектив към катедра Английска филология, университетско издателство SELECTED ENGLISH AND BULGARIAN TEXTS FOR TRANSLATION- Christo Grancharov, Издателство Nancy publishers, 1999

TRANSLATION PRACTICUM –ENGLISH AND BULGARIAN, aвторски

„Паисий Хилендарски, 2008

АНГЛО – БЪЛГАРСКИ ПРЕВОД

ТЕМА No AВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Ayn Rand Atlas Shrugged

2. .Ayn Rand Atlas Shrugged

3. Ayn Rand Atlas Shrugged

4 .J.K. Rowling Harry Potter and the Philosopher’s Stone

5 .J. K. Rowling Harry Potter and the Philosopher’s Stone

6. J. K. Rowling Harry Potter and the Goblet of Fire

7. D. H.Lawrence Odour of Chrysanthemums

8. D. H. Lawrence Odour of Chrysanthemums

9. Jane Austen Sense and Sensibility

10. Jane Austen Sense and Sensibility

11. David Lodge Changing Places

12. David lodge Changing Places

13. An advert ‘ The hunt for the odourless pig. Regulating

America’s big farms’

14. An advert ‘The hunt for the odourless pig.Regulating

America’s big farms

15. Robert Nurden ‘Bulgaria – I predict this place to be a big hit’

16. Robert Nurden ‘Bulgaria – I predict this place to be a big hit’

17.John Vinocur ‘ Politicus: France and Germany find reform

doesn’t get easier’

18. John Vinocur ‘ Politicus; France and Germany find reform

doesn’t get easier’

19. John Vinocur ‘Politicus: France and Germany find reform

doesn’t get easier’

20. Simon Frith ‘The Infinite Spaces of Disco’

21. Simon Frith ‘ The Infinite Spaces of Disco’

22. John Darnton Writers on Writing

23. Susan Sontag ‘Directions: Write,Read, Rewrite, Repeat

Steps 2 and 3 as Needed’

24. Joyce Carol Oates ‘ To Invigorate Literary Mind, Start Moving

Literary feet’

25. Joyce Carol Oates ‘To Invigorate Literary Mind, Start Moving

Literary Feet’

26. E. l. Doctorow ‘Quick Cuts: The Novel Follows Film Into a

World of Fewer Words’

27. E .L. Doctorow ‘ Quick Cuts: The Novel Follows Film Into a

World of Fewer Words’

28. Gish Jen ‘ Inventing Life Steals Time; Living Life

Begs it Back’

29 Gish Jen ‘ Inventing Life Steals Time; Living Life

Begs it Back’

30. David Hawkins Power verses Force – An Anatomy of

Consciousness

БИБЛИОГРАФИЯ:

XL TRANSLATION SERIES -PHILOLOGY Series, авторски колектив към катедра Английска филология, издателство Nancy Publishers,1999

SELECTED ENGLISH AND BULGARIAN TEXTS FOR TRANSLATION- Christo Grancharov, Издателство Nancy publishers, 1999

TRANSLATION PRACTICUM –ENGLISH AND BULGARIAN, aвторски колектив към катедра Английска филология, университетско издателство

„Паисий Хилендарски, 2008ПРОГРАМА ПО ПИСМЕНИ УПРАЖНЕНИЯ

WRITING CLASSES

TOPICS

1. Reading and writing

2. The writer’s purposes

3. Prewriting

-Discovering ideas

-Developing a thesis sentence

4. The writing process: Drafting

5. The writing process: Revising

6. Writing to reflect

7. Writing to persuade

8. Writing to entertain and move

9. Writing to record

-Journals, letters and notes

-Recording interviews

-Taking minutes

10. Writing to report

-Narrating

-Describing

-Writing a book report

11. Writing to inform

-Defining

-Persuading

12. Writing to explain

-Explaining by analogy and exemplification

-Explaining causes and reasons

-Explaining by definition

-Explaining by classification

13. Writing to instruct (4 classes)

-Following and writing instructions

-Using humour in instruction

14. Writing to praise and censure

-Audience and writer

-Secondary purposes

-Descriptive details

-Style and tone of registering disapproval

-Tone and purpose of praising

15. Writing to summarize and respond

-Summaries and abstracts

-Essay examinations

-Critiques and responses

16. Writing a research paper (introduction)

BIBLIOGRAPHY

Alexander, L. G. Essay and Letter Writing. Harlow: Longman, 1965.

Beaty J. & J. Paul Hunter. New Worlds of Literature. Writings from America’s Many Cultures. 2 edn. Norton.1994.

Gorrell, Donna. The Purposeful Writer. A Rhetoric with Readings. 2 edn. Boston etc.: Allyn and Bacon, 1993Grammar and Composition. Houghton Mufflin English. Fifth Course. Boston: Houghton Mufflin Company. 1986.

Ilieva R. Essay Panorama. Plovdiv: Hermes. 2001.

Kirszner & Mandell, The Pocket Handbook, Thomson Heinle ISBN 0-15-505121-0

Light, Richard and Fan Lan-Ying. Contemporary World Issuaes. An Interactive Approach to reading and Writing. New York: Macmillan, 1989.

O’ Donnell T. & Judith Paiva. Independent Writing. 2 edn. Heinle & heinle Publishers. 1993.

Richard-Amato P. World Views: Multicultural Literature for Critical Writers, Readers, and Thinkers. Thomson/Heinle. 1998.


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 11 март 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница