Професионално направление (на курса)Дата10.02.2018
Размер85.06 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 21/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по общо езикознание и история на БЕ

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филологиия

Специалност(и)

<наименование>1


БФ ІІІ к.

Балканистика ІІ к.ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Историческа лингвистика (История на българския език)

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


Бакалавър

магистър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


ІІ и ІІІ

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


3 и 4

5 и 6

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


6

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Проф. д-р Пеньо Пенев

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението по тази дисциплина ще познават историко-лингвистичните процеси, които са настъпили в развоя на българския книжовен език от самото му създаване през ІХ век до днес.

ще могат ...


Студентите ще могат да анализират и обясняват явленията и особеностите на говоримия български език във всички области на разпространението му, ще могат да преподават книжовната норма и диалектните й разновидности.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно и извънаудиторно (теренни проучвания)

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Необходими са познания от предходния курс по Старобългарски език (1-2 семестър), които се надграждат в този.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Курсът Историческа лингвистика си кореспондира с Българска обща и средновековна история, с Теология, с Археология, със Славянско езикознание.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът Историческа лингвистика има за цел да създаде трайни и задълбочени познания върху цялостния книжовноисторически развой на българския език от самото му начало до днес, да изгради умения за граматичен анализ на средновековни текстове.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


1. К. Мирчев - Историческа граматика на българския език. С., 1958, 1963, 1978.

2. Ст. Младенов - История на българския език. С., 1979.

3. Б. Цонев - История на българския език. Т.I., Обща част. С., 1984.

4. Ив. Харалампиев - История на българския език. Увод, фонетика и морфология. В. Търново, 1989.

5. Ив. Харалампиев - История на българския език. В. Търново, 1992.; Историческа граматика на българския език. В. Търново, 2001 г.

6. Р. Златанова - Исторически развой на българския език. В: Увод в изучаването на южнославянските езици. С., 1986 (134-215).

7. Вл. Георгиев - Проблеми на българския език. С., 1985.

8. Вл. Георгиев - Основни проблеми на славянската диахронна морфология. С., 1969.

9. Ив. Гълъбов - Избрани трудове по езикознание. С., 1986.

10. Изследвания върху историята и диалектите на българския език (Сборник в памет на чл.-кор. К. Мирчев), С., 1979.

11. Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов. С., 1957.

12. В памет на проф. Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. С., 1974.

13. А. Минчева - Старобългарският език в светлината на балканистиката. С., 1987.

14. А.-М. Тотоманова - Из българската историческа фонетика. С., 1992.

15. И.К. Бунина - История глагольных времен в болг. языке. М., 1970.

16. Архимандрит Атанасий Бончев - Църковно-славянска граматика. Речник на църковнославянския език. С., 1995.

17. Ст. Смядовски - Българска кирилска епиграфика (IХ-ХV в.).С, 1993.

18. Ив. Дуриданов - Към проблемата за развоя на българския език от синтетизъм към аналитизъм - В: ГСУ, ФФ, т.51, 1956, кн.2 (85-273).

19. Христоматия по историческа граматика на БЕ. Текстове от ХII до ХIV в. Съставители: Т. Славова, Т. Лекова, Ив. Карачорова. С., 1987.

20. Христоматия по история на българския език. Съставители: А. Давидов, Ив. Харалампиев, М. Дамянова. С., 1983.

21. А. Давидов, М. Дамянова, П. Ковачева, Ив. Харалампиев - История на българския език. Текстове, анализи, речник. С., 1982.

22. Помагало по българска историческа лексикология. Съставители: Т. Славова и Т. Лекова. С., 1986.

23. М. Тихова, Сн. Пенчева - Помагало по история на българския език (Текстове). Шумен, 1988.

24. Христоматия по историческа лингвистика (Текстове, статии, задачи). Съставител Христина Тончева. Пловдив, 2002 г.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции, семинари и научноизследователска практика

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с тест за допускане до изпит, в който се оценяват уменията за фонетичен и морфологичен анализ на средновековен текст, за идентификацията на богослужебните четива и книги

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български в съпоставка със славянските езици

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Доц. д-р Христина Тончева

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


ТЕМА 1

Цел и задачи на историческата граматика на българския език, методология, връзките й с други науки. Видни изследователи на българската езикова история. Основни траматични трудове за историческото изучаване на българския език. Данните от епиграфските паметници, от ономастиката, топонимията, ранните заемки в съседни славянски и неславянски езици, наследените думи от езици субстрати като съществени източници за историята на езика ни.

ТЕМА 2

Хронологична класификация на паметниците (Х-ХХ век). Опити за периодизация на българската езикова история. Периоди в развитието на говоримия и на книжовния език до Възраждането. Обща характеристика на езиковите промени в различните периоди от историята на българския език. Предписмен период (VІ-ІХ век), старобългарски период (ІХ-ХІ век), среднобългарски период (ХІІ-ХІV век), новобългарски период (ХVв.-досега).ТЕМА 3

Исторически развой на българското писмо. Правописната реформа на Патриарх Евтимий и отражението й в произведенията на неговите следовници и българските дамаскинари.

ТЕМА 4

Исторически връзки на БЕ с другите езици. БЕ и останалите славянски и балкански езици. Гръцко-български езикови връзки. Българският език и балканският латински език, румъно-български езикови връзки. Българският език и езикът на прабългарите и турско-български езикови връзки. Руско-български езикови връзки.ТЕМА 5

Старобългарската фонетична система. Развой на û и è. Носови гласни. Гласна ý. Ерови гласни. Развой на ú и ü пред *j и и. Ерова епентеза. Преглас на а след палатални съгласни. Гласна е и гласна о; преглас на ’у.

ТЕМА 6

Развой на групи ðú, ðü, ëú, ëü. Редукция на неударените гласни. Склонност на съгласните към затвърдяване. Съгласни к, г, х. Метатеза на ликвидните съгласни и развой на групите пл’, бл’, мл’, вл’. Групи шт, жд, африкат дз и съгласна в.ТЕМА 7

Основни тенденции при прехода от синтетизъм към аналитизъм в именната система. Съществителни имена по стари о- и v-основи. Съществителни имена по стари jо- и i-основи.Съществителни имена по стари а и jа- основи. Съществителни имена по стари u- и er-основи. Съществителни имена със стари съгласкови основи на -еn, -ent, -s.

ТЕМА 8

Исторически развой на прилагателните имена и тяхното степенуване. Местоимения: лични, показателни. Местоимения: притежателни, въпросителни, относителни. Числителни имена. Отпадане на двойствено число и развой на бройна форма. Развой на членната форма.ТЕМА 9

Развой на глаголната система - общи постановки. Сегашно време. Имперфект и аорист. Бъдеще време. Перфект, плусквамперфект, бъдеще предварително, бъдеще време в миналото. Преизказни глаголни форми. Повелително наклонение. Условно наклонение. Инфинитив и супин. Причастия. Деепричастие.ТЕМА 10

Строеж на изречението. Съгласуване. Главни части на простото изречение. Удвояване на допълненията. Словоред. Дателен притежателен падеж. Разлагане на дателния падеж; дателен самостоятелен. Развой към аналитизъм, неправилно съгласуване, обща форма след предлози. Разлагане на родителния падеж. Граматикализация на предлог на.Винителен падеж като обща форма. Категории покой и посока. Причини за разпадане на падежните форми.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 10 февруари 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница