Професионално направление (на курса)Дата25.02.2018
Размер63.27 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 15/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Балканистика

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Увод в балканистиката

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от:; ОКС 'бакалавър', , ОНС 'доктор'>


ОКС 'магистър'

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


І година

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


ІІ семестър

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


4

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


гл. ас. д-р Борян Янев

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Кои са етносите и езиците на Балканския полуостров и как са си влияели (продължават да си влияят) те; Както е балканизъм и какви видове биват балканизмите; Основните факти от етническото и езиково формиране на Балканския езиков съюз; Основните фонетични, морфологични и лексикални особености на езиците от езиковия център.

ще могат ...


да продължат успешно обучението си в специалност „Балканистика“ през следващите семестри както по лингвистичните, така и по историческите и лингвокултурологичните дисциплини, тъй като ще имат необходимата основна компетенция за това.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно представяне и коментиране на проблемите по програмата на дисциплината (лекции).

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Задълбочено познаване на материала по Увод в общото езикознание от І семестър.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Препоръчват се всички компоненти от програмата.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


В рамките на един семестър студентите изучават основните научни факти по формирането и особеностите на Балканския езиков съюз в исторически, етноложки и лингвистичен аспект. В отделни занятия се запознават с характериститике и особеностите на всички балкански езици, разположни в центъра, периферията и извън периферията на БЕС.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Асенова, П. , Балканско езикознание. Основни проблеми на балканския езиков съюз. В. Търново 2002

Цыхун, Г. А., Типологические проблемы балканославянского языкового ареала, Минск 198

Минчева, А., Старобългарският език в светлината на балканистиката. София “Наука и изкуство”, 1987

Цивьян, Т. В. , Лингвистические основы балканской модели мира. Москва, “Наука”, 1990

Трумер, М. Лекции по балканско езикознание;

Янев, Б. Лекции по балканско езикознание;

. София, 2009

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции по увод в балканистиката;

В лекцията беседа освен необходимия минимум лингвистична компетенция по конкретния проблем от програмата се синтезират особеностите и мненията от различни допълнителни източници, като основната цел е търсене на нови и съвременни идеи и теории, както и обвързване на актуалния въпрос с материала, който е разглеждан в предишните часове, като се следва логическата последователност на темите. Изключително важна е работата с различни по вид (исторически, географски, административни) и функция карти, както и автентични текстове на балкански езици.


16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с ИЗПИТ – в писмена или/и устна форма (върху 4 или 5 по-конкретни въпроса по разгледаните на лекции теми.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


гл. ас. д-р Борян Янев

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)
 1. Балканското езикознание като научна дисциплина. Мястото на балканистиката в макролингвистиката и индоевропеистиката. Проблемът за „езиковия съюз“. Евразийски езиков съюз. Балкански езиков съюз (БЕС).

 2. Народи, етнически групи и техните езици в рамките на БЕС. Степени на балкански лингвистичен характер – йерархични модели и класификации.

 3. История и периодизация на балканистиката. Цели, методи, основоположници и кодификатори.

 4. Диахронен анализ на балканската лингвистична и етническа картина.

  1. Палеобалкански народи и езици;

  2. Латинизацията на Балканите. Римската империя;

  3. Славянизацията на Балканите. Преселения на други народи (4-7 в.);

  4. Ролята на Османската империя за формиране на балканската езикова общност;

  5. Проблемът за балканската дезинтеграция.

 5. Езикови сходства – балканизми. Кратки характеристики:

  1. Основни фонетични балканизми.

  2. Граматични балканизми – морфология и синтаксис на Балканите.

   1. Специфики на имената и именни граматични категории;

   2. Специфики в глаголните системи и глаголни граматични категории.

  3. Лексикални балканизми. Фразеология (балканска фразеология).

 6. Характеристики на отделните балкански езици. Типология, особености на езиковите равнища, диалекти.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 25 февруари 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница