Професионално направление (на курса)Дата25.02.2018
Размер77.64 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 14/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по български език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Българска филология, ЕтнологияОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Българска диалектология

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


трета за БФ, втора за Етнология

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


пети за БФ и четвърти за Етнология

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>
4 за БФ

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучение по тази дисциплина ще притежават необходимите теоретични знания за съвременно­то териториално и социално разчленение на българския език, за границите на бъл­гарското езиково землище и характерните особености на отделните групи говори; ще имат умения за работа върху правописа и правоговора при обучението по роден език в диалектна среда; придобитите знания по диалектология ще послужат при изучаване на другите езиковедски дисциплини и по-конкретно История на книжовния език и Исто­рическа граматика.


ще могат ...


да разграничават говори от двете основни наречия на българския език - източното и западното, и чрез диалектното разнообразие да доказват единството на българския език.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Необходими са знания по Фонетика на съвременния български език, Общо езикознание и Старобългарски език.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


1. Стойков, Стойко. Българска диалектология, С. 1993 г.

2. Иванов, Йордан. Българска диалектология /христоматия/, Пловдив, 1978 и 1984 г.

3. Единството на българския език в миналото и днес, сп. Български език, 1978, кн.1, стр.3-43 /и като отделен отпечатък/.

4. Трудове по българска диалектология, С.БАН, Институт за български език - всич­ки монографии върху отделни говори, излезли в поредицата.

5. Българска диалектология. Проучвания и материали /цялата поредица/.

6. Иванов, Йордан. Български диалектен атлас. Българските говори от Егейска Маке­дония. С, БАН,1972.

7. Божков, Р. Български диалектен атлас. Северозападни български говори в Царибродско и Босилеградско. Ч. 1. Карти. Ч. 2. Коментари. Показалци. С., 1986.

8. Бояджиев, Т. Библиография. - В: Помагало по българска диалектология. С., 1984.

9. Бояджиев, Т. Българските говори в Западна (Беломорска) и Източна (Одринска) Тракия. С., 1991.

Български диалектен атлас. Т. 1. Югоизточна България. С., 1964. Т. 2. Североизточна България. С., 1966. Т. 3. Югозападна България. С., 1975. Т. 4. Северозападна България. С., 1981.

10. Български диалектен атлас. Обобщаващ том. С., 2001.

11. Младенов, М. Сл. Българските говори в Румъния. С., 1993.

12. Младенов, М. Сл. Лингвистично наследство. Диалектология. Балканистика.

Етнолингвистика. С., 2008.

13. Стойков, Ст. Избрани езиковедски трудове. Лингвистично наследство. С., 2008.

14. Тодоров, Цв. Северозападните български говори. – Сборник за народни умотворения, 41, 1936.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции, семинарни занятия и самостоятелна подготовка

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Изпит, включващ теоретичен и практически компонент.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Увод .

Студентите се запознават със спецификата на диалектопогята като дял от науката за езика. Използуват се знанията, получени от курса по увод в ези­кознанието и фонетиката. Изясняват се понятия и термини, които се използват във всички останали дялове на курса по диалектология.2. Диалектите през различните обществено-икономически формации.

3. Диалектно членение на българския език и грани­ци на българското ези

ково землище.

4. Опити за класификации на българските терито­риални диалекти.

5. Източни български говори.

6. Мизийски говори.

7. Балкански говори и техните отличителни особе­ности.

8. Рупски говори.

9. Западни говори.

10. Северозападни говори.

11. Югозападни говори.

12. Български говори извън пределите на страната.

13. Фонетични, граматични и лексикални различия между българските диалекти.

14. Из историята на българската диалектология.

15. Единство на българския език в миналото и днес.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)


Тема 1. Предмет, задачи и значение на българската диалектология. Основни понятия и термини. Схващания за диалекта.

Тема 2. Формиране на българската нация и на българския национален език. Книжовният език и диалектите и тяхното развитие.

Тема 3. Лингвистична география. Работа с Българския диалектен атлас.

Тема 4. Граници на българския език. Единство на българския език и неговите диалекти.

Тема 5. Опити за класификации на българските териториални диалекти. Класификация по ятовия изговор. Класификация по застъпниците на праславянските съчетания tj, dj. Класификация по рефлексите на старобългарската голяма носовка.

Тема 6. Източни и западни български говори. Характерни особености и вътрешно деление.

Тема 7. Мизийски говори. Граници и отличителни особености.

Тема 8. Балкански говори. Ареал на разпространение, характерни особености и вътрешно деление.

Тема 9. Югоизточни /рупски/ говори. Източнорупски говори – странджански и тракийски.

Тема 10. Родопски говори и техните характерни особености. Вътрешно деление.

Тема 11. Западнорупски говори. Ареал на разпространение, характерни особености, вътрешно деление.

Тема 12. Западни говори. Северозападни говори. Граници, характерни особености, вътрешно деление.

Тема 13. Погранични у-говори. Югозападни говори – вътрешно деление и характерни особености.

Тема 14. Контролна работа – анализ с цел разпознаване на диалектен текст.

Тема 15. Диалектни различия във фонетиката и морфологията – обобщение.

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 25 февруари 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница