Професионално направление (на курса)Дата05.03.2018
Размер70.67 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 14/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Български език и турски език

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Турски език (Практически курс)

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


Втора и трета година

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


Трети, четвърти, пети и шести семестър

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


16

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл. експерт Марта Перчева

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите курса на обучение по практически турски език студенти ще знаят основните лексикални и граматични единици, предвидени в разгледаните теми...

ще могат ...


...и ще могат да четат, пишат, превеждат и да водят по-задълбочен разговор от кръга на изучените теми.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


В семинарни зали

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Трябва да са усвоили материала от първи курс.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Популярни граматики на турския език, които им предоставя преподавателят; материали от печатната преса; слушане на турски телевизионни канали и общуване със студенти от Турция.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Кратък преговор на сегашно време, сегашно бъдеще време, минало свършено време, бъдеще време, автобиография, притежателен изафет и родителен падеж, в ресторанта, Истанбул, минало несвършено време, съюзи, наложително и желателно-условно наклонение, образуване на съществителни и прилагателни имена със съответните словообразователни наставки, винителен, дателен, отделителен и местен падеж, деепричастия на – ıp, -arak, iken, -ınca, обстоятелственият израз – dıctan sonar, излет на Витоша, подчинени – подложно, допълнителни изречения с причастия на – dık и –acak, детството ми, минало предварително време, подчинено- допълнителни и въпросителни изречения, съчетанието –ıp madıgı, разговори, свързани с особеностите на някои турски диалекти, бъдеще в миналото, близко бъдеще време, подчинени обстоятелствени изречения за причина, верижен изафет, подчинени определителни изречения, образувани с причастията на – dık и –acak, сегашно преизказано време, Анкара с нейните забележителности, глаголи, чрез които се предава бързина, продължителност и многократност, Назъм Хикмет, Александър Велики и Диоген, подчинени допълнителни изречения, образувани с отглаголни имена на – ma/-me,минало неопределено преизказано време, думата diye, сложното причастие – makta olan/bulunan, Дошъл от другия свят, взаимен и причинителен залог, сладък език, подчинени условни изречения, Мустафа Кемал паша, изрази за запознанство, съжаление, съболезнования, блатодарност и т.н. планината Торос и описателни форми на глагола.

<списък библиографски източници>


Руси Беров и Емил Боев. Учебник по турски език, 580 с., Türkce temel dilbilgisi, Анкара, 427 с., Дейвид Полард и Асуман Челен Полард. Научи сам турски. Пълен курс за овладяване на основните умения: разбиране, говорене, писане, четене. 270 с., Исмаил Чаушев. Самоучител по турски. 645 с.

14.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Учебните дейности са практически под формата на семинарни занятия по конкретните тема с оглед на граматиката и лексиката.

Методът на преподаване е практико-аналитичен с цел превод и по-задълбочена комуникация.


15.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Учебната дисциплина завършва с изпит от писмена и устна част.

16.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български език и турски език.

17.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително18.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


ст. експерт Марта Перчева

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Причастия на –dık и –acak. Подчинени подложни и допълнителни изречения с тези причастия. Деепричастие на –ınca. Наставките –ış,-ım, - ık. Упражнения

2. Минало предварително време. Подчинено допълнителни, въпросителни изречения. Съчетанието –ıp madıgı. Минало причастие на –mış. Упражнения

3. Бъдеще в миналото. Близко бъдеще време в миналото. Подчинено обстоятелствени изречения за време, изразени с –dıgında. Подчинени обстоятелствени изречения за причина, изразени с -dıgından. Верижен изафет. Упражнения.

4. Наложително наклонение. Бъдеще време на наложителното наклонение. Подчинени определителни изречения, образувани с причастията на –dık и –acak. Съчетанието – dıgından once. Наставките –ın – ınc. Упражнения.

5. Преизказано наклонение. Деепричастието iken. Бъдеще причастие. Глаголи, чрез които се предава бързина, продължителност и многократност. Наставките –sıq –ımsı, -ımtrak.Упражнения.

6. Желателно-условно наклонение. Наставката за сказуемост в желателно-условно наклонение. Отглаголни имена /непълен инфинитив/ на – ma/-me. Упражниния.

7. Минало неопределено преизказано време. Бъдеще преизказано време. Думата diye. Съчетанията: -dıgı gibi, -dıgı uzere, -dıgı kadar.Сегашно-бъдеще причастие. Сложното причастие –makta olan /bulunan/. Сложни прилагателни. Упражнения.

8. Условно наклонение. Подчинени условни изречения. Упражнения.

9. Съчетанието –dıgı takdirde. Съчетанието –mak/-mek şartıyle. Съчетанието –dıgı halde. Съчетанието –dıgına ragmen. Видове подчинени изречения, образувани с условни форми на глагола и въпросителни думи. Деепричастие на –alı/-eli. Упражнения.

10. Съчетанието –mış/-makta/oldugu/bulundugu. Съчетанието acağında, - acağı yerde, -maktansa. Съчетанието -dığından beri. Съчетанието dığına/-acağına /dair. Съчетанието –dığından/-acağından başka. Съчетанието –maktan/-mekten/ başka. Деепричастие на -casına. Сложни съществителни. Наставката – gaç/gıç/. Текст. Разговор. Упражнения.

11. Съчетанието- ması/-mesi için. Съчетанието – masıyala/-mesiyle. Деепричастие на –dıkça. Деепричастието dеrken. Описателни форми на глагола. Упражнения.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Учебници и допълнителни материали от различни източници.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 05 март 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница