Профил на зона за къпанеДата25.07.2016
Размер133.47 Kb.
#6031
ПРОФИЛ НА ЗОНА ЗА КЪПАНЕ


Име на зоната за къпане

Източен плаж гр.Поморие

Идентификация (ID) на водите за къпане

BG3411757491002015

Местоположение на водите за къпане

GEOGRAPHIC

RIVER BASIN DISTRICTS OF THE BLACK SEA

REGION

SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA

PROVINCE

YUGOIZTOCHEN

COMMUNE

POMORIE

PRELEV

POMORIE - IZTOCHEN PLAZH
Граници на зоната за къпане в Черно море

Плаж
Зона за къпане
Населено място
27° 38' 0" E 27° 39' 0" E42° 33' 0" N
Наименование на пункта за вземане на проби от водите за къпане. Географски координати.

Източен плаж гр.Поморие - пред медицински реанимационен пункт /втора буна/

ширина

N 42° 33' 25"

дължина

E 27° 38' 58"Прилежащи към зоната за къпане плажни ивици:
Източен плаж гр.ПомориеОператор на плажа/ Концесионер:

„Ирида 71” ООД


Адрес:

гр.София


Дължина на бреговата линия

2446м.


Средна ширина на морския плаж

26 м. ( максимална - 74м., минимална - 24м.)


Структура на плажа

Плажът е предимно от ситен пясък. От общата площ (64600кв.м.) - 36% е активна пясъчна площ, 24% са дюни, 2% е скалист бряг, останалите площи са заети от обекти на инфраструктурата и други.


Местонахождение

В южната част на Черноморието на България, в гр.Поморие.


Зона около плажа.

Граници.


На север – морски плаж „Поморие - централен”;

На изтокбрегова линия на Черно море;

На юг – каменна буна №1;

На запад – граница на регулацията на гр. Поморие (благоустроен градски район с жилищни сгради, хотели, магазини, заведения, пътища и др.).


Описание на морското дъно

Зоната за къпане е с полегат бряг. Дъното е покрито с пясък.


Достъп до плажа

Достъпността до плажната ивица е добра с помощта на междуградски и градски транспорт, изградената улична мрежа, тротоари, стълби и пътеки. Има условия за паркиране на лични моторни превозни средства.


Оценка броя на посетителите на плажа

Много по време на целия сезон.


Съоръжения на плажа.

Други дейности.Удобствата и съоръженията, които се предлагат на плажната ивица са посочени в схема. Водноспасителната дейност и медицинското осигуряване са в съответствие с нормативните изисквания. Спасителните постове са 5бр., спасители - 10бр. с правоспособност и отличително облекло. Поставени са плаващи знаци и обозначения за воден спорт. Плажът е оборудван с медицински пункт, ръководени от лекар с правоспособност.

На плажната ивица са осигурени 5бр. обществени тоалетни, 5бр. съблекални, 5бр. площадки с душове, чешми с питейна вода и кошчета за отпадъци. Почистването на пясъка е машинно и ръчно – ежедневно.

В зоната за къпане е обособен един коридор за моторни и безмоторни водни спортове. Предлагат се водни колела, джетове и водни атракции - тип банан.


Морски плаж „Поморие – Буната“Оператор на плажа/ Концесионер:

„Строй Контрол Инвест“ЕООД


Адрес:

гр.София


Дължина на бреговата линия

100 м.


Средна ширина на морския плаж

18 м. ( максимална – 32 м., минимална – 7 м.)


Структура на плажа

Плажът е предимно от ситен пясък. От общата площ (2 981 кв.м.) - 50% е зона за платени плажни услуги, 13% е зона за санитарна охрана на акваторията, 7,5% е акватория с дълбочина на дъното до 12 м., останалите площи са заети от обекти на инфраструктурата и други.

Плажната ивица е пресечена от каменни буни.
Местонахождение

В южната част на Черноморието на България, в гр.Поморие.


Зона около плажа.

Граници.


На север – „Източен плаж Поморие”;

На изток – брегова линия на Черно море;

На югозапад – рибарско пристанище на гр. Поморие.

На запад – граница на регулацията на гр. Поморие (благоустроен градски район с жилищни сгради, хотели, магазини, заведения, пътища и др.).


Описание на морското дъно

Зоната за къпане е с полегат бряг, но има места с по-рязка промяна на дълбочината. Дъното е покрито с пясък, на места скалисто.

Достъп до плажа

Достъпността до плажната ивица е добра с помощта на междуградски и градски транспорт, изградената улична мрежа, тротоари, стълби и пътеки. Има условия за паркиране на лични моторни превозни средства.

Оценка броя на посетителите на плажа

Умерено по време на целия сезон.


Съоръжения на плажа.

Други дейности.Удобствата и съоръженията, които се предлагат на плажната ивица са посочени в схема. Водноспасителната дейност и медицинското осигуряване са в съответствие с нормативните изисквания. Спасителните постове са 1бр., спасители – 2 бр. с правоспособност и отличително облекло. Плажът е оборудван с медицински пункт, разположен в хотел „При Американеца“, ръководен от лекар с правоспособност.

Към плажната ивица са осигурени 6бр. обществени тоалетни, 1бр. съблекални, 1бр. площадки с душове, и 4 бр.кошчета за отпадъци. Почистването на пясъка е ръчно – ежедневно.Район на влияние върху водата за къпане

Описание на степента и потенциалните източници на замърсяване
Канализационни зауствания на ВиК оператори

В района на зоната за къпане няма зауствания на отпадъчни води.

Отпадъчните води от жилищните сгради, ваканционните къщи и хотели, разположени близо до зоната за къпане, се заустват в централната канализация на гр.Поморие.
Индивидуални зауствания

В района зоната за къпане няма разрешени индивидуални зауствания на отпадъчни води.


Дифузно замърсяване от населените места

Дъждовни канализации

В зоната за къпане няма регистрирани зауствания на дъждовни канализации. Дъждовната вода от прилежащите територии се събира в отделни шахти, които я отвеждат извън зоната за къпане. Сама по себеси тази вода не крие риск от замърсяване на водите за къпане.Битовите отпадъци от плажа и населеното място се събират в контейнери, които се извозват периодично и не повлияват качествата на водите за къпане в зоната.
Дифузно замърсяване от земеделски райони

В района на плажа и зоната за къпане няма дерета и устия на реки.

Като цяло водите и целите екосистеми на разположените в близост защитени територии на Поморийското езеро не са обект на замърсяване. Поради тази причина не се разглежда водообмена в посока „езеро-море”, като източник на замърсяване за прилежащата зона за къпане.
Действия за предотвратяване на замърсяване

Извод: От изградените обекти около плажа отпадъчните води се отвеждат към централната канализация на гр.Поморие и към момента тези обекти не крият риск за замърсяване на водите за къпане.
Предложение за решение:

През сезона се извършват проверки на разположените до брега обекти.


Начин на ползване на земята в района на влияние

Водно тяло

( ВТ )


Обща площ

на 1.5- километровата

ивица в границите на ВТ,

km2Селскостопанска земя

/само поливен тип земеделие/,

km2


%

Индустриален тип земеползване, km2

%

Урбанизирани територии,

km2%

BG2000BSC008

129

0.431

0.33

7.06

5.47

28.37

21.99
Тип земеползване

Оценка на влиянието /точки/

Забележка:

BG2000BSC008

Селскостопанска земя

0

<10%

Индустриален тип земеползване

0

<10%

Урбанизирани територии

1

< 33%

Корекционния коефициент за това водно тяло е равен на 1,25. Крайната стойност на индекса е 1,25, което означава, че дифузните източници имат слабо влияние върху качеството на водите.


Хидроложки характеристики на водата за къпане

Средногодишни валежи във водосборната област


500-550мм

Месец с най-много валежи


октомври

Месец с най-малко валежи


август

Месец с най-висок среден отток от водосборната област

октомври

Месец с най-нисък среден отток от водосборната област

август

Информация за повърхностните водни обекти
Название и код на района на речния басейн и подбасейн, в който са разположени водите за къпане


BG2000 – Черноморски басейнов район;

крайбрежни морски води - водно тяло с код BG2BS000C008 – Бургаски залив с дълбочина под 30 м.


Типология: Водното тяло се отнася към тип плитки, умерено открити към вълнение води, със смесен дънен субстрат.
Други повърхностни водни обекти във водосборната област.

В района не са идентифицирани други повърхностни водни обекти, които могат да бъдат източник на замърсяване на зоната за къпане.
Екологично и химично състояние на крайбрежните морски води

Оценка на състоянието на водно тяло с код BG2BS000C008 за 2010г. е „лошо екологично състояние”. Няма данни за химичното състояние.


Оценка на състоянието на водно тяло с код BG2BS000C008 за 2011г. е умерено общо екологично състояние, като има тенденция към подобряване на същото. Като възможна причина може да се посочи преустановяването на заустването на отпадъчни води на някои от емитерите през 2011г. Няма данни за химичното състояние.
Хидробиологичен мониторинг на крайбрежни морски води

Съгласно изискванията на Рамковата Директива за водите (РДВ) за оценката на екологичното състояние на крайбрежните морски води се извършва и хидробиологичен мониторинг на биологичните елементи за качество (БЕК), които включват - фитопланктон, макрофити и макрозообентос. Директивата поставя минимална честота на пробонабиранията, както следва:

- Фитопланктон – 2 пъти годишно на период 6 месеца;

- Макрофити – еднократно през летния сезон;

- Макрозообентос – веднъж годишно.


Програмата за биологичен мониторинг на крайбрежните води включва водно тяло с код BG2BS000C008. Данните са от станции разположени в Несебър, Росенец и Сарафово.
Оценката на състоянието на водното тяло за 2011г. е :

по БЕК фитопланктон - умерено състояние;

по БЕК макроводорасли и висши растения - умерено състояние;

по БЕК макрозообентос - умерено състояние.

Общата оценка на състоянието на водното тяло по посочените показатели за 2011г. чрез прилагане на принципа “one – out – all – out” е умерено общо екологично състояние.
Оценката на състоянието на водното тяло за 2013г. е :

по БЕК фитопланктон - умерено състояние;

по БЕК макроводорасли и висши растения - добро състояние;

по БЕК макрозообентос - лошо състояние.

Общата оценка на състоянието на водното тяло по посочените показатели за 2013г. е лошо екологично състояние.
Обща информация за цианобактерии, фитопланктон и макроалги.

Еутрофикацията е увеличение на естествено протичащите в природата процеси на биологична продукция, предизвикано от повишени нива на нутриенти, обикновено компоненти на фосфора и азота. Обогатяването на водата с хранителни вещества е резултат от природни процеси, както и следствие от антропогенна дейност. Може да се прояви като видими цъфтежи на цианобактерии или водорасли, образуване на пяна, плаващи растителни и бентосни агрегации на макрофити.

Основни източници за постъпване на нутриенти (азот, фосфор и др.) във водите са оттока от земната повърхност, ерозията, просмукването от наторени земеделски площи, отпадъчните води от бита и промишлеността. При наличие на благоприятни условия (светлина, температура и нутриенти) макроводораслите, фитопланктонът и цианобактериите могат да колонизират морските води. Те са естествени компоненти на сладки и морски води.Цианобактериите, определяни и като „синьо-зелени“ водорасли, са фотосинтезиращи прокариоти. Те са едни от най-древните организми на Земята. Подобно на алгите цианобактериите (Cyanophyta) съдържат пигмента хлорофил, чрез който осъществяват фотосинтеза. Пролиферацията на цианобактерии е определена като “натрупване на цианобактерии под формата на цъфтеж (blooms), петна (mats) или пяна (scum)”. Морските цианобактерии могат да предизвикат контактен дерматит, сърбеж и парене по кожата. Освен дермалната експозиция, като по-сериозен проблем се отбелязва възможното токсично действие при поглъщане или вдишване, което може да се прояви с абдоминални болки, гадене, повръщане, отпадналост, мехури по устата и кожата и дразнене на очите.

Фитопланктонът представлява група от микроскопични автотрофни фотосинтезиращи организми в планктонното съобщество. При наличие на слънчева светлина превръща разтворените неорганични вещества в органични. Фитопланктонът е основата на хранителната верига във водните екосистеми и допринася за около половината от общото количество кислород, произвеждан от растителния свят. Постъпването във водите на големи количества нутриенти, води до дисбаланс в хранителната верига и бързо развитие на фитопланктонната биомаса, което може да доведе до цъфтежни количества и повишение концентрацията на токсини в клетките. Две групи алги от морския фитопланктон са известни, че произвеждат токсини опасни за здравето на човека. Тези алги са храна за филтриращите черупкови, зоопланктона и някои видове риби, които са вектор за хората - непостредствено или чрез по-високи нива на хранителната верига. Описани са пет синдрома на отравяне, свързани с консумацията на морска храна, контаминирана с водораслови токсини. Друга потенциална опасност са алергични реакции, които могат да бъдат провокирани при контакт на плуващите с голяма клетъчна маса на планктонни алги, както и инхалирането (например при сърфиране) на аерозол, съдържащ фрагменти от клетки и/или токсини от лизирани алги.

Макроалгите са растения с многоклетъчно тяло (талус). Пролиферацията на макроалги, или така наречените „зелени приливи“, е нерядко явление в морски заливи и естуарии. Свързва се с обогатяването на водите с азот, тъй като той е основен лимитиращ фактор за макрофитите. Пролиферацията на макроалги касае по-скоро физическата безопасност на къпещите се. Натрупването на макроводорасли може да бъде причина за злополуки, като подхлъзване по скалите или “уплитане” на плувците. Значими количества макроалги могат да бъдат изтласкани на брега при силни приливи по време на сезона. В тези случаи рискът за здравето се свързва с неприятни усещания, предизвикани от гниенето на биомасата през летните месеци и емитирането на отблъскващ мирис или ефлуент.


Анализ на данните за зоната събрани до 2014г.

През годините от 2011г. до 2014г. анализите на водата в зоната за къпане са показали единични повишения на стойностите на микробиологичните показатели, но в рамките на нормите, посочени в Наредба №5 за управление качеството на водите за къпане. Водите в зоната за къпане се определят като „добро-отлично“ качество.Друга информация със значение за водите за къпанеИнформация за компетентните органи


Министерство на Здравеопазването

Регионална здравна инспекция-Бургас

Гр.Бургас, 8000

ул. „Александровска” №120

Тел. 056/ 807302

факс 056/ 816261

e-mail: rzi@rzi-burgas.com

site: www.rzi-burgas.com
Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район

гр.Варна, 9000

ул. „Александър Дякович” 33

Тел.: 052/ 631 447

Факс.: 052/ 631 448

e-mail: bdvarna@bsbd.org

site: www.bsbd.org
Дата на последно преразглеждане на профила на водата за къпане: 30 април 2015г.

Дата на следващото преразглеждане на профила на водата за къпане: 30 април 2019г.

Причини за преразглеждането: съгласно оценката и класификацията на водите за къпане и идентификацията на причините за замърсяване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница