Профилирана гимназия „христо ботев” гр. Дупницастраница1/4
Дата17.08.2018
Размер384 Kb.
#79856
  1   2   3   4ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ”

2600, гр. Дупница, ул.”Цар Самуил” № 9, тел. 0701/52758

e-e-mail: genovvevar@abv.bgail

Утвърдил:

Геновева Ризова

Директор
ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ДУПНИЦА

Г О Д И Ш Е Н П Л А Н

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

През учебната 2016-2017 г. дейността на Профилирана гимназия “Хр. Ботев” се осъществи в съответствие с целите и задачите произтичащи от годишния план и насоките на стратегията за развитие на училището до 2020 г.


Учебната година започна с 552 ученици разпределени в 22 паралелки и 50 ученици в самостоятелна форма на обучение.

Приемът за изтеклата учебна година бе реализиран успешно на 100%. В съответствие с това бяха сформирани : 4 профилирани паралелки в VIII клас с интензивно изучаване на английски език - хуманитарен и природоматематически профил -2 паралелки вариант“ Математика и информационни технологии“ и вариант „Биология“ и технологичен профил вариант „Предприемачество и бизнес“ и една паралелка технологичен профил „Стопански мениджмънт“ след VIII клас.

През изтеклата учебна година движението на учениците бе сравнително малко: През първи учебен срок 1 ученик се премести в друго училище и 1 е придошъл.

През втори учебен срок 2 ученика се преместиха в друго училище. В края на годината – 550 ученици в дневна форма на обучение.

През настоящата учебна година започваме отново с реализиран прием на 5 паралелки след завършен VII клас и 1 паралелка след завършен VIII клас. Новата паралелка след завършен VII клас е с профил „Обществени науки“ и една паралелка технологичен профил „Стопански мениджмънт“ след VIII клас.

След сливането на ВСОУ „Димчо Дебелянов“ с Профилирана гимназия „Христо Ботев“ на учениците от вечерното училище продължават образованието си в самостоятелна форма на обучение.

В гимназията бе създадена добра система на организация на всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите. Правилното планиране на учебно-възпитателния процес, умелото и осъществяване и контрол бяха решаващо условие за развитие и усъвършенстване на качеството на организация, структура и методика на обучение в училище.

Постиженията в учебно-възпитателния процес са резултат от професионалното умение на училищното ръководство и компетентната високо професионална работа на педагогическата колегия. Всички те успяваха да отговорят на предявените предизвикателства и успешно решаваха възникналите проблеми.

През изтеклата учебна година в основната цел на дейността на училището, “Създаване предпоставки за свободно развитие на личността на ученика”, бе поставен акцент върху необходимостта от самоусъвършенстване на личността на младите хора чрез включването им в различни дейности и сфери на изява.

През първият учебен срок усилията бяха насочени към организация на системен учебен труд и активно включване на учениците в образователни, културни и социални инициативи, организиране на училищно, общинско, областно и национално ниво. През вторият учебен срок бяха осъществени дейности, свързани с класно-урочната, извънкласна и извънучилищна дейност. Под ръководството на педагогическия съвет и съответните му помощни органи (комисиите обособени в училище) и с активната помощ на училищното настоятелство се апробираха и успешно осъществиха различни форми на рефлективно, квалификационно и иновационно развитие.Положителни резултати

Слаби страни, проблеми, трудности

Добри целеви и нормативни ориентири

Недостатъчна работа във връзка с мотивацията на всички ученици за системен учебен труд

Умел подбор на учебниците за ЗП, ПП и ЗИП в началото на учебната година

Не се решават с нужната настойчивост, системност и последователност проблемите свързани с дисциплината на учениците

Нови и добре изпитани подходи в преподаването на знания, умения и иновационни приоритети

Недостатъчно добре организирана превенцията срещу такива дисциплинарни нарушения като закъснения, безпричинни отсъствия и множество отсъствия дори и по уважителни причини

Използване на нови работещи методически механизми за преодоляване на пасивността на ученика и превръщането му в динамичен субект на учебно-познавателния процес

Липса на достатъчна мотивация и информираност на учителите за значението и възможностите за кариерно развитие

Превръщане на концептуално-теоретичните принципи в образованието в прагматични прийоми на проблемното обучение в часовете по ПП и ЗИП и конкретното им приложение в специфичните училищни условия

Недостатъчно методическо осигуряване с необходими методически пособия и помагала, дидактически материали и др.

Оптимална интеграция между ЗП и ЗИП
Обезпечаване на годишната натовареност на учителите и запазване на щата

Недостатъчно обезпечаване на учениците с необходимите учебници пособия и помагала

Утвърдена система за диференцирано заплащане на труда на учителите
Методическо обезпечаване на учебния процес с учебни планове и програми
Въведена система за осигуряване на заместване на учители по програма”Без свободен час”
Система за текущо информиране на родителите чрез използване на ИКТ
Въведена ефективна форма за дежурство и пропускателен режим в училище
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница