Профилирано обучение на специалисти по управление на човешки ресурси и развитие на човешкия капиталДата26.10.2018
Размер108 Kb.
#99216
ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

От 01 октомври 2011 г. Дружеството на психолозите в България съвместно с NGB – Академия организира 6-месечен курс в 13 съботно-неделни сесии (или в друг формат) за практическа подготовка и професионална квалификация на специалисти в сферата на управлението на човешките ресурси.


Програмата:

Представлява пълен курс по управление на човешките ресурси, разработен на базата на комплексен функционален анализ на професията “специалист по управление на човешките ресурси”, собствен консултантски опит по развитие на човешкия капитал и световните теоретични и практически достижения в областта на хуманизацията на труда


Обучението има няколко базисни цели:

 • Да развие в участниците комплексна и пълна представа за управлението на човешките ресурси;

 • Да подготви участниците за ефективното изпълнение на функциите на специалист по управление на човешките ресурси;

 • Да развие в участниците самочувствието за професионална идентичност и да създаде условия за индивида да извоюва и заеме подобаващото му се място в системата на организацията;

 • Да осигури на организацията и участниците пълен капацитет за цялостно и пълноценно развитие на човешкия капитал.


Обучението е предназначено за:

 • практикуващи специалисти по управление на човешките ресурси, които желаят да развият и усъвършенстват своя капацитет и професионална компетентност;

 • практикуващи неспециалисти, които искат на наваксат липсващата им подготовка и да стабилизират положението са на позицията, която заемат;

 • стартиращи дебютанти, без опит и практика, но със сериозно отношения към своята бъдеща професионална реализация, търсещи опит и експертно самочувствие в началото на своята кариера по управление на човешките ресурси.

 • студенти – бакалаври и магистри с профил “човешки ресурси” и с висока потребност от допълнителни знания и стимулиращ собствен опит.Тематичен план на обучението:


Модул

 1. Организационна диагностика, групова динамика и организационна промяна в контекста на УЧР;

 1. Процесно-ориентираните организации, длъжностни характеристики, изграждане на отдел УЧР;

 1. Участие на отдела по УЧР в стратегическото планиране на организацията и собственото звено;

 1. Развитие на човешкия капитал –подбор, атестиране, центрове за оценка и развитие на кадрите, кариера;

 1. Обучение и развитие на човешкия капитал;

 1. Изграждане, управление и вдъхновяване на ефективни трудови екипи;

 1. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала;

 1. Изграждане на информационна система и управление на комуникациите;

 1. Регулация на организационното поведение – норми, контрол, управление на времето;

 1. Диагностика и развитие на адекватна организационна култура;

 1. Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията – медиация при разрешаването на конфликти;

 1. Стрес на работното място и коупинг-стратегии за справяне със стреса;

 1. Професионален профил на специалиста и мениджъра по УЧР


В резултат на обучението участниците:

 • в рамките на 208 часа ще натрупат специални умения и практически опит за успешно изпълнение на функциите по управление на човешките ресурси;

 • ще могат да поставят собствени проблеми и казуси за разрешаване с консултантската помощ на водещите обучението;

 • ще могат не само безпроблемно и успешно да се реализират професионално като специалисти по управление на човешките ресурси, но и самостоятелно и творчески да разработват и обогатяват теорията и практиката на развитието на човешкия капитал;

 • ще заемат подобаващото им си мястото си в управлението на цялостния организационен процес наравно със специалистите от другите сектори – инженери, финансисти, икономисти, мениджъри, администратори;

 • ще развият своя собствен сектор в отдела по УЧР;

 • на базата на комплексните знания, придобити в обучението, ще могат в бъдеще да се задълбочат и развият в конкретна област, отговаряща на интересите им и личните им предпочитания.


Методология на обучението:

Методът на работа в програмата за обучение е лабораторно концептуално-поведенческо разширяване. Заедно с получаването на конкретни теоретични модели и технологични насоки от водещите на програмата, участниците се окуражават и мобилизират за пълноценно използване на непосредствения си групов, емоционален и организационен опит, и личните си преживявания и наблюдения по време на обучението.


Формите, които ще бъдат използвани в процеса на обучение, включват:

 • Размразяващи, релаксиращи и настройващи техники;

 • Пленарни сесии и междугрупови срещи;

 • Кратки аудиторни лекции за изграждане на базисни теоретични структури на мисленето;

 • Диагностична и автодиагностична работа на участниците;

 • Упражнения, решаване на казуси;

 • Дискусии в малки групи, работа в групи за собствен опит, обмяна на опит;

 • Бизнес симулации, сюжетно-ролеви игри;

 • Представяне резултати от изследвания;

 • Разработване на собствени тематични микро-проекти.


Участниците получават раздел от консултантска книга и учебни и работни материали по всяка от тематичните области, включени в програмата.
Перспективи:

След приключването на курса успешно завършилите получават сертификат и свободен достъп до допълнителните модули на програмата “Работа за напреднали”, в които се провеждат практикуми, участие в тренинг програми и консултантски проекти на секция “Професионални услуги” на Дружеството на психолозите в България като сертифицирани мениджър, работещи под супервизия.


Водещи на програмата:

проф. дпсн Сава Джонев – GSM: 0887 426 394;

д-р Пламен Димитров – GSM: 0888 429 730.
Условия за кандидатстване: Завършено средно или висше образование (без значение на кой етап е). Отношение към управлението на човешките ресурси, нормални комуникативни и социални умения (по преценка на организаторите). Образованието в сферата на социалните науки и опит в управлението на човешките ресурси са предимство.

Моля вижте приложения формуляр за регистрация.


Краен срок за кандидатстване: 25. 09. 2011 г.

Начало на обучението: 01. 10. 2011 г.
Цена на обучението: 1500 лв.

За редовни членове на Дружеството на психолозите в България – 5% отстъпка.


Записване, допълнителна информация и заплащане при координатора:

Г-н Атанас Кирилов

София – 1700

ул. Проф. Георги Брадистилов 3, вх. Б, офис 6

Тел./факс: (02) 8629413; GSM: 0878 59 30 62
или по банков път:

Първа Инвестиционна Банка


IBAN: BG97FINV915010BGN0925Y
BIC: FINVBGSF

(Моля, посочете основание за плащане: „Такса за обучение – управление на човешките ресурси”)


СЪДЪРЖАНИЕ ПО ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО:


 1. Организационна диагностика, групова динамика и организационна промяна в контекста на УЧР:

Организационен полигон;

Организационна диагностика на проблемите и капацитета на организацията;

Организиране и провеждане на изследвания в организацията;

Външна диагностика – консултанти.

Групи и груповата динамика в организационен контекст;

Организационната промяна;

Планиране и комуникация на необходимите подобрения и промени в организацията;

Управление на промяната;

Съпротива срещу промяната и работа със съпротивите.


 1. Процесно-ориентираните организации, длъжностни характеристики, изграждане на отдел УЧР:

Организационен инженеринг – департаментализация;

Усъвършенстване на организационната структура – процесно ориентиране на организацията и ролята на отдела по УЧР;

Функционална характеристика на звеното;

Взаимодействие с различните звена на компанията;

Контакти с професионалната гилдия;

Контакти с обслужващи компании;

Контакти с конкуренцията в бранша.

Структурно и функционално изграждане на отдела по УЧР;

Оценка ефективността на звеното в организацията – 3600.

Ролева мрежа;

Длъжностна характеристика – методика за изработването й;

Мениджърски компетенции;

Длъжностна характеристика на специалиста по УЧР;

Длъжностна характеристика на мениджъра по УЧР;

Кариера – личност и организация, жизнен път и организационна култура.


 1. Участие на отдела по УЧР в стратегическото планиране на организацията и собственото звено:

Усъвършенстване и развитие дейността на отдел ЧР;

Разработване на стратегия за развитие на отдела по УЧР;

Управленски цикъл;

SWOT-анализ;

STEP-анализ;

Диагностика и самодиагностика, проблеми, цели;

Евристични методи за взимане на управленско решение;

Оптимални и подоптимални решения;

SMART-цели;

Фактори, определящи стратегията;

Изработване на стратегия – методи;

Бизнес план;

Кризисен мениджмънт;

Предприемачество и корпоративно предприемачество;

Личностна диагностика на предприемача;

Управление на корпоративното предприемачество.
 1. Развитие на човешкия капитал – подбор, атестиране, центрове за оценка и развитие на кадрите, кариера;

Функцията “развитие на човешкия капитал” в организацията;

Политика и стратегия за развитие на човешкия капитал;

Планиране на човешкия капитал на организацията;

Анализ на работата, длъжностни характеристики, работни задачи;

Оценка на кадровия потенциал;

Подбор на персонала;Процедура за назначаване;

планиране и провеждане въвеждането и адаптацията на новите служители;

Оценка на изпълнението и атестационни процедури – атестационна бланка, цели на атестирането, методи за провеждането му;

Центрове за оценка и самооценка;

Кариерна ориентация и кариерно планиране;

Кариерен дисонанс и кариерно консултиране;

Кариерни стрaтeгии и удовлетвореност от кариерата.
 1. Обучение и развитие на човешкия капитал;

Дизайн и изпълнение на ефективни тренинг програми;

Програми за обучение и тяхната композиция;

Тренинг-техники и инструменти;

Оценка на ефективността на тренинг програми;

Обучение на обучители;

Обучаващият мениджър – менторство, система за наставничество;

Организиране на вътрешна система за наставничество;

Организиране на стажове и изпитателен срок;

Самообучение;

Изпълнение на проекти;

Консултиране на мениджърския апарат;

Консултиране по ЧР.

Коучинг;

Ползване на консултантски услуги – цикъл на консултативния процес;

Типове консултантски услуги;

Маркетинг на консултантските услуги.
 1. Изграждане, управление и вдъхновяване на ефективни трудови екипи:

Изграждане на екипи – стратометрична концепция, същност и елементи на екипа;

Диагностика на екипа;

Мениджърска решетка;

Лидерството – същност и теории;

Ключови лидерски стилове;

Лидерството – функция на всекиго в екипа;

Роли в екипа и тяхното изпълнение;

Динамика на екипа и поддържане на ролеви баланс;

Управление на формалните и неформалните връзки в екипа;

Ценностни светове – ценностна съвместимост;

Междуличностни отношения в екипа – социометрия;

Субгрупи и коалиции;

Изграждане на доверие.


 1. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала:

Мотивационна диагностика;

Диагностика на мотивационния климат;

Мотивационни профили – индивидуални и групови;

Мотивационни инструменти – материални и нематериални стимули;

Мотивация чрез материални стимули;

Мотивация чрез справедливост, надеждност и безопасност;

Мотивация чрез уважение и признание;

Мотивация чрез привличане за участие и принадлежност към групата;

Делегиране на пълномощия и отговорности;

Мотивация и демотивация чрез организация и управление;

Мотивация чрез професионално развитие и самореализация;

Мотивация чрез длъжностно израстване и кариерно развитие;

Мотивационен мениджмънт – умението да се използват мотивационните инструменти;

Тренинг в мотивационен мениджмънт;

Система за мотивация и стимулиране – балансът между материални, нематериални стимули, социален пакет и пр;

Стратегия за мотивация и стимулиране в организацията;

Наказания;

Управление чрез условията.
 1. Изграждане на информационна система и управление на комуникациите:

Комуникирано съдържание;

Комуникативни форуми;

Прозорец на Джохари и неговото приложение в организационните комуникации;

Комуникативни умения – диагностика и овладяването им;

Умението да се говори и аргументира;

Внимателно слушане и непрекъсване;

Да се поставиш на мястото на другия – обратна информация;

Изразяване отношение към другия;

Асертивност;

Провеждане на заседания и оперативки – функции на водещия и участниците;

Съпътстващи беседи – видове и алгоритми за провеждането им;

Изграждане и мониторинг на вътрешната комуникационна система;

Управление на системата на вътрешнофирмен PR;

Установяване и поддържане на бизнес етикет.
 1. Регулация на организационното поведение – норми, контрол, управление на времето:

Организиране и участие при сключването на индивидуални и колективни договори.

Мониторинг и контрол за спазване на трудово-правните отношения;

Мониторинг над условията и безопасността на труда;

Разработване и въвеждане на вътрешнофирмени правила и процедури;Нормативна регулация на поведението в организацията;

Устройствен правилник;

Правилници за вътрешния ред.

Оперативно планиране;

Оперативки и оперативен мениджмънт;

Регулация и координация на процесите;

Контрол, неговите разновидности и упражняване;

Системата “клиент-доставчик;

Управление на времето;

Делегиране.
 1. Диагностика и развитие на адекватна организационна култура:

Организационна култура и нейното изграждане;

Типове организационна култура;

Диагностика на организационната култура;

Структурни аспекти на организационната култура – митология, правила и норми, допускания;

Функционални аспекти на организационната култура – мисия, адаптация, координация, управляемост;

Организационен климат, лидерски стил и организационна култура;

Културна съвместимост и несъвместимост;

Преодоляване на чуждостта;

Организационна култура и иновации;

Сливания и поглъщания и организационна и културна интеграция;

Изграждане и утвърждаване на нова организационна култура;

Оценка и фасилитация на процесите на промяна на организационната култура;

Организационна култура и организационна ефективност.


 1. Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията – медиация при разрешаването на конфликти:

Специфика на комуникациите в условията на конфликт;

Социални и организационни функции на конфликта;

Елементи на конфликта;

Стратегии при разрешаване на конфликти;

Когнитивни (познавателни) конфликти и тяхното разрешаване;

Конфликти на интересите и тяхното разрешаване;

Междугрупови конфликти и тяхното разрешаване;

Социометричен метод;

Постъпков метод;

Трудови конфликти и тяхното управление;

Посредничество при разрешаване на конфликти;

Медиаторски стратегии;

Разрешаване на трудови конфликти;

Кариеристични конфликти;

Конфликтна, психична продукция;

“Конфликтната личност”;

Водене на бизнес-преговори.


 1. Стрес на работното място и коупинг-стратегии за справяне със стреса;

Категории стресори

Психо-физиологични процеси при стреса ;

Ятрогении;

Емоционални симптоми;

Познавателни симптоми;

Поведенчески симптоми;

Физиологични симптоми;

Здравословни симптоми;

Справяне със стреса – коупинг-стратегии ;

Самоконтрол;

Позитивни усещания;

Справяне с негативните усещания;

Справяне с физическите симптоми;

Сън;


Хранене;

Физическа активност;

Дишане;

Релаксация;

Социално подпомагане;

Познавателен подход за справяне със стреса;

Справяне с негативната рационализация;

Планиране;

Фалшиви антистресори.


 1. Професионален профил на специалиста и мениджъра по УЧР:

Лидерство – класически, модерни и постмодерни профили;

Човешкият капитал и лидерските функции на служителите в отдел ЧР;

Обща интелегиентност;

Емоционална интелигентност;

Лидерски стил;

Фактори на стила;

Котви на кариерната ориентация на служителите в отдел ЧР;

Представата за сътрудниците и лидерския стил;Администрация и водене на документация – лични дела на служителите;

Логистични функции.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница