Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболистистраница1/5
Дата21.07.2016
Размер0.76 Mb.
#45
ТипАнализ
  1   2   3   4   5
Педагогически факултет

Дипломна работа
Тема


“ПРОГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТЕСТОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ ФУТБОЛИСТИ”

Научен ръководител:


Дипломат:

1998 г.
УВОД: Състояние и тенденции в развитието на Съвременния футбол. 1


 1. Литературен обзор. …. . 4
 1. Кратка характеристика на страните на

спортната подготовка. …. . 4


 1. . Теоретични аспекти на подбора на футболисти …. . 12 1. . Организация на подбора и работата в ДЮШ към ФК в гр. Сандански. …. . 17
 1. Анатомо- физиологични особености на организма на децата и юношите. …. . 19
 1. Постановка на проблема. …. . 23

2. Цел, задачи и методика на изследването. …. . 27


2. 1. Цел на изследването. …. . 27

2. 2. Задачи на изследването. …. . 27

 1. Методика на изследване. …. . 27
 1. Методи на изследване. …. . 28
 1. Етапи на изследване. …. . 29
 1. Анализ на резултатите. …. . 30
 1. Вариационен анализ на изследваните показатели …. . 30
 1. Динамика на развитие на физическите качества на

млади футболисти ( 14- 18 г. ). …. 34


 1. Прогностична информативност на тестовете използувани за подбора във ФК “Вихрен” гр. Сандански. …. . 45
 1. Изводи и препоръки. …. . 52
 1. Използувана литература. …. . 54

УВОД: СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ФУТБОЛ.

Днешният футбол получи много названия - динамичен, темпов, атлетичен, творчески, тотален, рационален, универсален и т. н., но главното е, че все по-голям брой отбори от цял свят, от по-голям брой страни, показват съвременна модерна игра, което решително засилва конкуренцията и интереса към футбола.

Футболът е сложна и многообразна игра с големи изисквания към атлетическите, техническите, интелектуалните, морално-волеви качества на футболистите . Футболът изисква ярки индивидуалности, способни да се подчиняват на колективната воля, на колективното творчество. Високото индивидуално майсторство на съвременния футболист се изгражда от четири основни компонента: физическа, техническа, тактическа и психическа подготовка, които в играта се проявяват комплексно, в органическо единство.

В съдържанието на тези компоненти, както показват мачовете на най-добрите отбори и футболисти в последно време са настъпили някои съществени промени - физическата подготовка много по-тясно органически е свързана с техническата, тактическата и психологическата. Колкото е по-здрава тази връзка, толкова по-съвършено е движението на играчите, толкова по-висок е коефицента на полезните, ефективните мускулни усилия, двигателните и игрови възможности и работоспособност на състезателите. Високата работоспособност се изразява в изпълнението на голяма по обем и интензивност бегова работа- от 4 до 6-6, 5 километра (от които бавно 2 300м, ускорено 1 200м, спринт 1 000м и с топка 400-500м. Това са средни данни за най-добрите футболисти в Европа ).

Висок прогрес има и в развитието и на специалната ловкост-добрите футболисти изпълняват разнообразните игрови действия точно и с лекота, без ба извършват неловки движения, без да проявяват дори сянка на объркване, при сложни движения те са точно координирани по усилия, време и пространсвто и се изпълняват при максимално трудни (екстремални) условия- при максимална съпротива на противник и висока скорост.

Съвременният добър футбол изведе на преден план някои проблеми във физическата подготовка на футболистите:

1. Индивидуална насоченост и специализация във физическата подготовка. 1. Усъвършенсвуване на бързината и скоростната издръжливост.

 1. Осигуряване на най-ефективно усъвършенствуване на ловкостта, гъвкавостта и координацията на движенията, за успешно управление на игровата дейност.

 1. Осигуряване на максимална издръжливост и работоспособност през цялото времетраене на играта (90 а понякога и 120мин. ) според високото темпо на играта в съвременния футбол.

5. Оптимално развитие на силата, необходима като основа на бързината и непрекъснатите безкомпромисни единоборства по целия терен.

В областта на техническата подготовка на добрите футболисти се разширява обема, ефективността и разностранността на техническите похвати.

В тактически план добрите футболисти трябва да бъдат подготвени така, че да могат да възприемат и усвояват огромно количество игроваинформация и да вземат верни решения в недостиг на време и пространство, в много сложна, динамична игрова обстановка. В днешния футбол, добрият футболист трябва да притежава будно индивидуално тактическо мислене, да спазва тактическата дисциплина и в зависимост от конкретните условия на игровите ситуации творчески да предугажда игровите действия на съперника и на партньорите си, дапритежава творческо въображение и интелект в условията на колективните действия на отбора, при постоянно изменяща се сложна игрова обстановка в нападение и защита.

Изключително важен проблем в тактиката на футбола е да се създаде отлична съгласуваност на 11-те играчи от един отбор за действия в нападение и защита срещу другия отбор, като при реализирането на тактическата концепция, с висока надеждност се прилагатосновните тактически принципи като: инициативност, верен поглед върху развитието на играта, бързина, изненада, риск, импровизация, предугаждане, пресиране, промяна на ритъма, преливане, подвижност, агресивност, самоконтрол, балансиране, подсигуряване, надеждност, разнообразие, ефективност.

В областта на психологическата подготовка, моралните и волеви условия, интелекта и психическата устойчивост все по- вече засилват тенденцията за комплектност и в тази насока, което се характеризира с мотивирана боева подготвеност на играчите за максимална изява при изпълнение на поставените частни и общи задачи. Възпитаване на твърдост, агресивност, непоколебимост, упоритост(всичко това в рамките на правилника), крайно необходими в борбата за всяка топка и пространство.

1. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР.
 1. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТРАНИТЕ НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА.

Съвременния футбол с неговите внезапни, мигновенни и постоянни преходи от нападение в защита и обратно, изисква от всички футболисти бързи действия, мигновенна и съгласувана колективна реакция, развито тактическо мислене, стремителни придвижвания с топка и без топка.

Отличната физическа подготовка е много важен раздел в учебно -тренировъчния процес. Физическата подготовка - това е процес на развитие и усъвършенствуване на двигателните качества, неразривно свързан с повишаването на нивото на функционалните възможности на организма, всестранното физическо развитие и укрепване на здравето. Физическата подготовка е обща и специална.

Общата физическа подготовка решава задачите за всестранно азвитие и усъвършенстване на общата работоспособност. Болшинството от упражненията, прилагани с цел повишаване на общата физическа подготовка, въздействат всестранно на организма, но в същото време всяко от тях е насочено преимуществено за развитие на дадено качество. Така например, продължителното бягане развива преди сичкоиздръжливостта, ускоренията, спринтовете развиват бързината, а гимнастическите упражнения-ловкостта.

Цел на специалната физическа подготовка е развитието и усъвършенствуването на физическите качества и функционални възможности, специфични за футболната игра. Дейността на футболиста се характеризира с постоянна промяна на интензивността на извършваните действия. Мускулна работа с много висока интензивност се редува с периоди на понижена активност и относителен покой. Ускорения, стартове, подскоци се редуват с равномерно леко бягане, ходене с непрекъсната смяна на ритъма и темпото на движение. Дейността на футболистите не се състои само от ускорения, стартове и подскоци, движенията са значително по-сложни и многообразни и се извършват при максимална съпротива на противника, на пределна скорост, съобразени с моментната тактическа задача. Затова физическата подготовка на футболиста трябва да се изгражда като се отчитат високите изисквания на съвременния футбол.

Целият учебно-тренировъчен процес трябва да се доведе до такова развитие на физическите качества, в такова оптимално съотношение, което да доведе до максимален ефект в цялостната игрова дейност на футболиста. Фундамента от физически качества трябва да даде възможност за овладяване на високо технико-тактическо майсторство.

Техническото майсторство на футболиста се определя от арсенала на техническите приоми, които той отлично владее и може да използува за решаване на конкретни игрови задачи. Техническото майсторство върви по пътя на нарастването на скоростта и интензивността на изпълняваните движения и действията на твърдата и безкомпромисна борба за топката във всички части на терена.

Тактическата подготовка на футболистите е важна и трудна задача, чието осъществяване изисква специални познания, достатъчно време и голяма упоритост от страна на играчи и треньори. Спортната тактика може да се определи като изкуство за водене на спортната борба или съвкупност от определени елементи, прийоми, насочени към постигането на максимален или благоприятен резултат в спортното състезание. Тактиката може да се разглежда като функция на техническата, физическата подготовка и т. н. Тактиката обединява като във фокус почти всички изисквания, на които трябва да отговаря добре подготвения футболист.

Главна задача на тактическата подготовка е усвояването и усъвършенствуването на индивидуалните и колективни тактически действия в нападение и защита и развитието на творческите способности на футболиста. Тактическото майсторство се основава на умението на футболистите бързо и правилно да възприемат, да “усещат” и оценяват непрекъснато променящата се игрова обстановка и в съответствие с нея да действуват правилно и полезно.

От всички психически функции най- голямо значение в тактическата подготовка на футболиста има мисленето-тези негови особености, които са необходими за бързото и правилно решаване на тактическите задачи.

Тактическото мислене на футболиста има следните особености:

1. Наличие на тактически план- който осигурява целенасоченост на действията на играча, организира неговата дейност по време на играта, помага да се концентрира вниманието му в определено направление. Тактическият план за дадена среща е добър ако той се основава на:

а)Познаване на силите и възможностите на противника, неговите силни и слаби страни, неговите психологически особености, неговите технически възможности.

б)Умението да се предвиждат действията на противника, особено на тези негови реакции, които са в отговор на предприетите действия на играча.

в)Умението обективно, правилно да се оценяват възможностите на играча, правилна оценка на собствените възможности-силни и слаби страни.

2. Правилен избор на средствата за водене на спортната борба.

Той се обуславя от умението на футболиста своевременно да забележи особеностите на възникналата ситуация, не само да забележи но и правилно да разбере, да “усети”, правилно да оцени действието на противника. Основна умствена операция в случая е анализа на ситуацията, опираща се на богат практически опит на футболиста, придобит в тренировките и състезанията.

3. Нагледен характер. Мисленето на футболиста при решаване на тактически задачи носи конкретен характер и е непосредствено свързано с детайлно възприятие на действията на противника и на цялата ситуация, възникнала в определения момент. Колкото по-точно футболиста възприема важни детайли от действията на противника, толкова по-бързо той намира правилно тактическо решение.

4. Действен характер. Мисленето на футболиста непосредствено е свързано и включено в неговата дейност-той мисли в процеса на извършваната от него активна двигателна дейност:

а)незабавно реализира приетите от него решения в действията си и

б)много често намира правилни решения не по пътя на предварителното мислене, а по време на самото действие.

5. Бързина на мисловните процеси- футболистът е длъжен много бързо да оценя възникналите ситуации и мигновено да взема правилни решения. Често в играта се случва така, че футболиста за изключително кратко време критически да оценява различни възможни решения и да намира от възможните решения единствено удачното, рационалното. Ако мисловните операции протичат бързо техните промеждутъчни звена не се забелязват, ясно се осъзнават само крайните резултати, само крайното решение. Възникването на самото решение като правило се съпровожда от увереност в неговата правилност и осъществимост.

6. Опора на тактическите знания и опит. Богат спортен опит е необходим за мисленето на футболиста, защото той съдържа проверени в практиката знания за различни конкретни тактически приоми и техни комбинации и за тяхното приложение в различни ситуации по време на игра. В своето тактическо мислене футболистът се опира на изработените в миналото в процеса на тренировки и състезания временни връзки, които му помагат правилно да разбира и оценява възникналите ситуации по време на игра. Голямо значение има опората на общите тактически положения, знанието, за които е придобито в процеса на тренировките и състезанията спортенопит.

7. Опора на техниката. Необходимо условие за високо развитие на тактическото мислене на футболиста е неговото техническо майсторство. Съвършено владеене техниката на футбола е необходимо на играча за творческо мислене, насочено към разрешаване на тактическите задачи. Разполагайки с богат арсенал от технически умения, футболистът може бързо да осъществява замислените тактически планове.

8. Интензивно внимание. Мисленето има нагледно-действен характер, то през цялото време е свързано с възприемането на външната среда, в която футболиста забелязва важни за тактическото действие елементи. Това е възможно само при интензивно внимание, отличаващо се с голям обем и гъвкавост и със способност леко и бързо да се принася от един на друг обект. Мисленето на футболиста може да протича успешно само при условия на пълна съсредоточеност в разрешаването на игровите задачи-т. е. когато футболиста съвършено владее техниката на играта(автоматизирана техника) и неговото внимание не се отвлича за изпълнение на елементите от техниката и др.

9. Връзка с емоционално - волевите процеси. Напрегнатата борба по време на срещите изисква големи волеви усилия и е наситено с ярки емоционални преживявания, които оказват значително влияние на бързината и интензивността на мисловните процеси. Стеничните емоции повишават интензивността и продуктивността на мисловните процеси, а астеничните емоции:разсеяност, страх от противника, неувереност в собствените си сили, рязка неблагоприятна промяна на резултата, а също и емоционалната превъзбуда- довежда до отслабване и забавяне на мисловните процеси.

10. Вътрешна реч. Голямо значение за мисленето на футболиста има втората сигнална система, изразяваща се под формата на само заповеди, които от една страна, съдържат в себе си резултати от мисленето, насочено към анализ на ситуацията и собствените действия, а от друга страна са в прекия смисъл словесни сигнали за изпълнение на действието. Заедно с това за футболиста е важно да има понятия, което е невъзможно без тяхното изразяване в думи. Например: заучаването на даден двигателен навик, в основата на който има само първосигнални връзки е трудно. Получените представи за движението в този случай са неясни, недеференцирани. Това се отстранява в процеса на насочено формиране на представи и понятия, имащи отношение към заучавания двигателен навик.

11. Повишена интензивност на коровите процеси. Голямо значение за мисленето на футболиста има това състояние, физиологично състояние на нервните клетки на кората на главния мозък, при което максимално се повишават техните функционални възможности. Субективно това състояние се характеризира с голяма яснота и съсредоточеностпри игровите ситуации. Такава съсредоточеност на мозъчните процеси е един от характерните признаци на спортната форма.

12. Повишаване на интензивността на мисленето в резултат на провеждането на специални тренировки.

Развитието на мисленето на футболиста и неговото усъвършенстване е въпрос с изключителна важност в цялостната подготовка на съвременния футбол. Особено важно е мисленето на футболиста в процеса на тактическите му действия. Към интелектуалните качества и способности, ценни за тактическите действия на футболиста се отнасят:

1. Наблюдателност- умението бързо и правилно да се забелязват в хода на срещата важни за благоприятния развой на играта моменти.

2. Съобразителност- умението бързо и правилно да се оценяват забелязаните факти, отчитайки тяхното значение и възможните последствия в хода на играта.

3. Инициативност- умението бързо и решително да се реализират тактическите замисли, самостоятелно да се избират и прилагат най-ефективни тактически приоми.

4. Предвиждане(интуиция)- умението правилно да се разгада-

ват действията на противника и правилно да се предвиждат резултатите, както от собствените така и от противниковите действия.

Централна задача на тактическата подготовка на футболистите е развитие на тактическото мислене, което включва редица умствени операции по състоянието и реализирането на определен план в състезателната борба. Тактическото мислене се основава на използува нето на определени знания и опит, на способността внимателно да се наблюдава, бързо да се възприема и оценява ситуацията, възникнала в играта, своевременно да се вземат верни решения, опирайки се на възприятията, представите, паметта и творческото въображение.

Тактическата подготовка е толкова тясно свързана с техническата, че между тях е невъзможно да се прокарат резки граници. Високото футболно майсторство се определя преди всичко с нивото но развитие на тактическото мислене. Обаче, никакво тактическо мислене, само по себе си не обезпачава високо футболно майсторство, ако не са развити техниката и работоспособността на високо ниво, ако не са развити комплексно всички други качества на високо ниво, което изисква съвременния футбол.


 1. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПОДБОРА НА ФУТБОЛИСТИ

Високото майсторство във футбола се развива върху базата на обективно съществуващи условия и фактори:


1. Индивидуална надареност във футбола.

Този фактор е относително консервативен, тъй като в основата му лежат природните заложби(генотипен фактор). Най-важните параметри на този фактор са: изходното ниво и степента на развитие на двигателните качества на футболиста- сила, бързина, издръжливост, ловкост, гъвкавост, функционалните възможности, способността му за възтановяване след големи физически и психически натоварвания, морфологическите признаци(ръс, тегло, размери на тялото и пр. ); психологическите способности- характер, интелект и др. посочените параметри важат с пълна сила както за качествената първоначална селекция, така и през цялото дългогодишно развитие на футболиста.

2. Вторият фактор: Ефективността на изградената система за подготовка на футболистите- организация на работа, съдържанието, материално- техническата база, кадри и средства.

Той е много динамичен, непрекъснато се изменя и се явява решаващ за високите постижения на футболистите. Първостепенно значение тук има научната организация и управление на учебно-тренировъчната и състезателната дейност, където ролята на добрия треньор е голяма. В процеса на спортната подготовка на футболиста обект на управление се явява човешкия организъм- изключително сложна и многофункционална, динамична, биологична система, т. е. резултатът от управляващото въздействие не може да бъде предсказан еднозначно- той се определя от високата качественост на изходните данни- природните заложби, талант, генотипните фактори.

3. Общите социално- икономически условия, в които се развива футбола.

Този фактор обуславя футбола като важно обществено явление който органически е включен в системата на социалните отношения иразвитието на социално- икономическите фактори в страната.

Определяне на спортната годност на футболистите.

Какво е това спортна(футболна)годност?

Да се определи спортната годност значи на първо място да се създаде прогноза с голяма вероятност, дали младия футболист ще бъде способен успешно да премине фазата на базовата тренировка, за да може да започне по-късно тренировката за високи спортни резултати с достатъчно надеждни перспективи. Това обикновено може да стане тогава, когато младият футболист през време на базовата тренировка:

- Достигне отлично равнище на показателите. Това се отнася до постижения в съответната възрастова група, до психическите предпоставки за постижения, до физиологичните и функционалните възможности, до ярко изразяване на специфичните за футбола физически, технически и практически способности, както и до други фактори, определящи високите резултати във футбола.

- Повишава с бързо темпо постиженията си. Темпото на повишаване на постиженията дава представа за това, дали младият футболист успешно се обучава или достига тренираност, превишаваща средното равнище във футбола.

- Показва отлична стабилност на постиженията. Това се отнася до физиологичнята, психичната и спортната работоспособност.

Индивидуалните качества, които определят спортната годност за футбола са много. За да се развият дадените качества, както многократно подчертах, те трябва да бъдат генотипно заложени в бъдещия футболист и колкото по високо е първоначалното им ниво, до толкова по- висока степен могат да бъдат развити в процеса на дългогодишната подготовка. Спортната годност, надареност, талант се установяват по определени моделни характеристики и тестиране при приемане на футболистите към футболните школи към клубовете.

В резултат на дългогодишен натрупан опит при подбора на футболисти в Сандански се следят три групи признаци, по които се определя спортната годност на бъдещия футболист. 1. Морфологични признаци- антропометрични и соматоскопични данни за съответната възраст и показатели за здравното състояние. Наблюденията за физическо и функционално развитие на футболистите в Сандански се провеждат в продължение на дълги години.

Антропометрични данни, които се следят са следните:

-Ръст;-Тегло;(-дължина на крайниците за вратарите)

Соматоскопичните данни, които се следят са следните:

1. Окосмяване:

-пубисно-0, 1, 2, 3;

-аксиларно-0, 1, 2, 3;

-лицево-0, 1, 2, 3;

2. Мъжки полови органи- 0, 1, 2, 3.

3. Стойка- А, В, С, Д.

4. Подкожна мастна тъкан.

От функционалните показатели се следи МПК на килограм тегло и ЕКГ.

Всеки прием завършва на базата на медицинско заключение, което се извършва от специалисти от школите и медико - физкултурния диспансер. Това заключение се прави въз основа на данни от антропометричните, соматоскопичните, функционалните показатели, данни от клинична лаборатория, където се следи НВ, албумин, седимент, преглед при ортопед и интернист.

2. Моторни(двигателни)признаци- ниво на функционалните възможности, двигателни и вегетативни функции. Тук се следят следните показатели(моделна характеристика):


 1. 30м летящ старт.

 2. 30м висок старт.

 3. Скок на дължина от място.

 4. Вертикален отскок.

 5. Набиране на висилка до отказ.

 6. Станова сила.
  Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница