Програма " околна среда 2007-2013 г." Решения за по-добър живот Дирекция на природен парк „Витоша"Дата24.07.2016
Размер75.62 Kb.
#3799
ТипПрограма

Европейски съюз

Европейски фонд за регионално развитие


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”Решения за

по-добър живот


Дирекция на природен парк „Витоша”

Гр. София, ул. „Антим I” № 17

тел: 02 9895377, факс: 02 9895377

електронен адрес: dppvitosha@iag.bgПроект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”

Договор № DIR-5113326-C-010


Образец № 1
До

Дирекция на

Природен парк „Витоша”

Гр. София

ул. „Антим I” № 17

ОФЕРТА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „А” ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за изготвяне на проекти, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изготвяне на проекти за ремонт и възстановяване на туристическата инфраструктура на обекти в района на с. Бистрица и с. Железница в Природен парк „Витоша”, по Дейност 2.1. от Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”, Обособена позиция № 2 - Изготвяне на идейни и технически проекти на нови туристически атракции в Природен парк „Витоша” във връзка с реализиране на Дейност 4.4. от проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

________________________________________________________________Наименование на участника и обособените позиции за които участва


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Седалище и адрес на управление:

 • Страна, код, град, община

 • Квартал, ул., №,

 • Телефон, факс,

 • E-mail:
Единен идентификационен код
БУЛСТАТ
Идн. № по ЗДДС
Банкови сметки

Обслужваща банка • Град, клон, офис

 • Титуляр на сметката

 • Банкова сметка (IBAN)

 • Банков код (BIC)
Данни за участника /законния представител/ пълномощника:

 • Трите имена

 • Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН

 • Длъжност

 • Телефон / факс / e-mail:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП с горепосоченият предмет за Обособена/и позиция/и №........... и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на възложителя и при условията, обявени в поканата и приети от нас. Декларираме, че сме запознати с условията в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП.
2. По показателя за оценка на офертата Методология и организация за изпълнение на поръчката – П2”, представете в свободен текст предложението си:
За обособена позиция № 1 -

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


/моля попълнете тук/

*Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в методиката за оценяване на офертите.
За обособена позиция № 2 -

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


/моля попълнете тук/

*Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в методиката за оценяване на офертите.
3. Ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката, поемаме ангажимент да изпълним дейностите по обособена позиция № 1, предмет на настоящата поръчка, в срок до ............. (словом) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката между Изпълнителя и Възложителя.
Ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката, поемаме ангажимент да изпълним дейностите по обособена позиция № 2, предмет на настоящата поръчка, в срок до ............. (словом) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката между Изпълнителя и Възложителя.
Забележка: За обособена позиция № 1 - Срокът за изпълнение на поръчката е до 45 (четирдесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката между Възложителя и Изпълнителя. В случай, че участник предложи срок за изпълнение надвиваващ максимално допустимия определен срок, то той ще бъде отстранен от участие. В случай, че участник не предложи срок за изпълнение на поръчката, той ще бъде отстранен от участие.

За обособена позиция № 2 - Срокът за изпълнение на поръчката е до 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката между Възложителя и Изпълнителя. В случай, че участник предложи срок за изпълнение надвиваващ максимално допустимия определен срок, то той ще бъде отстранен от участие. В случай, че участник не предложи срок за изпълнение на поръчката, той ще бъде отстранен от участие.
4. Ценово предложение за извършване на услугата – предлагаме следната цена за извършване на дейностите, предмет на настоящата поръчка:
За Обособена позиция № 1
Общата цена на нашата оферта възлиза на:
............................................ лева без включен ДДС

/словом: …...............................................………………….../
Като предлаганата цена без ДДС е формирана по следния начин:
1. Изготвяне на проект в две фази – „Идеен проект” и „Технически проект”, придружени с обяснителна записка, чертежи в подходящи мащаби в това число, детайли, разрези и количествено-стойностна сметка за обект в местността „Плажа” - с. Бистрица ............................................ лева без включен ДДС
2. Изготвяне на проект /еднофазно/ във фаза „Технически проект“, придружен с обяснителна записка, чертежи в подходящи мащаби в това число и детайли, разрези (които да се съгласуват предварително с възложителя) и количествено-стойностна сметка за обект туристическа алея в с. Железница............................................ лева без включен ДДС
3. Изготвяне на проект /еднофазно/ във фаза „Технически проект“ придружен с обяснителна записка, чертежи в подходящи мащаби в това число и детайли, разрези (които да се съгласуват предварително с възложителя) и количествено-стойностна сметка за обект подход към парка в с. Железница............................................ лева без включен ДДС
За Обособена позиция № 2
Общата цена на нашата оферта възлиза на:
............................................ лева без включен ДДС

/словом: …...............................................………………….../
Като предлаганата цена без ДДС е формирана по следния начин:
1. Подготовка на проект за атракции в местност „Копитото” - изгледна площадка ............................................ лева без включен ДДС
2. Подготовка на проект в местност „Св. Иван Рилски” ............................................ лева без включен ДДС
3. Подготовка на проект в местност „Плачи камък” по р. Кладнишка ............................................ лева без включен ДДС
4. Подготовка на проект за площадка при входа на Пещера „Духлата” ............................................ лева без включен ДДС
5. Подготовка на проект за пешеходен и веломаршрут по съществуващия автомобилен път или по съществуващия коларски път между с. Боснек и с. Чуйпетлово и оформяне на пространството около църква и воденица в с. Чуйпетлово............................................ лева без включен ДДС
6. Подготовка на проект за.интерпретативен маршрут и кътове в района на с. Ярлово............................................ лева без включен ДДС
7. Подготовка на проект в района на р. Рударщица, землище на с. Рударци............................................ лева без включен ДДС


Декларирам, че настоящото ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, командировъчни за персонала на изпълнителя и др.

5. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, за срок от 90 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.


6. В случай, че бъдем определени за изпълнител при сключване на договора ще представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
7. Представяме следния времеви график за изпълнение на услугата:

За Обособена позиция № 1-

За Обособена позиция № 2-

Важно – всеки участник има право да подаде оферта за една или и двете обособени позиции. Участникът следва да попълни всички полета в настоящия образец, за обособените позиции, за които подава оферта.
Приложения:
За обособена позиция № 1:

1. Копие от Застраховка „Професионална отговорност за проектант, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството” (ДВ 17/2004) или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице.

2. Списък на експертите на участника (свободен формат на текстово оформяне), които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката с приложени документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и професионален опит – съгласно изискванията посочени в техническата спецификация.
За обособена позиция № 2:

1. Копие от Застраховка „Професионална отговорност за проектант, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството” (ДВ 17/2004) или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице.

2. Списък на експертите на участника (свободен формат на текстово оформяне), които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката с приложени документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и професионален опит – съгласно изискванията посочени в техническата спецификация.

Дата: _________2013 г.

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:__________________________Подпис и печат:Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница