Програма „ развитие на човешките ресурси инвестира във вашето бъдеще! въпросник заДата20.07.2017
Размер340.59 Kb.
#26127

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Инвестира във вашето бъдеще!


въпросник за

описание на добри практики в България при предоставяне на услуги в сферата на

ранното детско развитие и ранно детско образование с оглед превенция на отпадането от училище

1. Наименование на добрата практика (опишете с 2-3 изречения съдържанието на добрата практика)

ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ -„Център за социална рехабилитация и интеграция“за деца с проблеми в психичното развитие и техните семейства на територията на Община Русе

Подобряване качеството на живот на деца и юноши с проблеми в психичното развитие и намаляване на рисковете, водещи до социалното им изключване и изолация.


2. Целеви групи - опишете всички групи, включени в дейностите (деца, родители, специалисти, други) като за децата посочите и възрастта. Моля, попълнете поотделно:

Брой деца, с които е работено като цяло по модела на вашата практика или са били включени в отделни дейности, и тяхната възраст.

Брой родители, с които е работено като цяло и/или са били включени в отделни дейности.

Брой специалисти, с които е работено по вашия модел.

Брой детски градини и/или училища (или други форми на грижа, ако е приложимо), където вашата практика е прилагана.

Друго (ако е приложимо).


Целеви групи :

 • Деца и юноши с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страдание от общността

 • Деца и юноши с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страдание от специализираните институции

 • Родители на деца и юноши с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страдание

Брой деца, с които е работено като цяло по модела на вашата практика или са били включени в отделни дейности, и тяхната възраст.

За периода 2009-2010г. -146 деца потребители на следните услуги:Индивидуална терапия, терапевтично ателие, Фамилна терапия,групова терапия,В рамките на проект финансиран от Уницеф

За периода 05.01.2011-04.01.2012-120 деца потребители на следните услуги: Индивидуална терапия, терапевтично ателие, Фамилна терапия,групова терапия в рамките на проект финансиран по ОПРЧР

В периода :26.10.2012-23.07.2013- 27 деца клиенти на ЦСРИ-Детски кът за развитие/ държавно делегирана дейностБрой родители, с които е работено като цяло и/или са били включени в отделни дейности. –

За периода 2009-2010г – - консултиране на родители- 124 родители от които 26 мъже и 98 жени

Индивидуална терапия и родителска група- 25 родители от които 5 мъже и 20 жени

За периода 05.01.2011-04.01.2012 родителите ползвали терапевтична подкрепа са 48 от които- 8 мъже . Консултация и подкрепа са получили 123 родители в това число: 22 –мъже

В периода :26.10.2012-23.07.2013-27 родители от които 7 мъже

Брой специалисти, с които е работено по вашия модел.

За периода 2009-2010г – - 11 за Русе

За периода 05.01.2011-04.01.2012 - 21 за Русе и Варна

В периода :26.10.2012-23.07.2013-9 за РусеБрой детски градини и/или училища (или други форми на грижа, ако е приложимо), където вашата практика е прилагана.

Детски кът за развитие-Русе

Детски кът за развитие- Варна

ЦСРИ-Детски кът за развитие-Русе

Клиенти на услугата са деца от общността посещаващи както специализирани така и масови детски градини и училища, а също и деца от специализирани институции на територията на общините Русе и Варна( за периода 05.01.2011-04.01.2012)
Друго (ако е приложимо).

За периода 2009-2010г. – услугата се предоставя в Русе в рамките на проект финансиран от УНИЦЕФ

През 2010 г. Сдружение “Дете и пространство” в партньорство с Община Русе, Фондация „Фамилна зона“ и Център за психично здраве Русе разработи проект за разширяване на дейността на “Детски кът за развитие” - Център за психологическа подкрепа за деца и семейства - реализиран както на територията на Русенска, така и на територията на Варненска област. Предоставянето на услугата в рамките на проект BG051PO001-5.2.06-0038-C0001, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”

В периода :26.10.2012-до момента- услугата се предоставя в Русе в рамките на ЦСРИ-Детски кът за развитие като държавно делегирана дейност.3. Теоретични основи

3.1. Опишете подходите, методите и технологиите, които сте използвали за създаване и за реализиране на практиката.

3.2. Обосновете дейностите.

А) Опишете защо и как използваните подходи, методи и дейности са допринесли за подобряване на образованието и грижата за децата, особено с оглед на превенцията на отпадане от училище1;

Б) Опишете защо сте избрали точно този модел на реализиране на дейностите и по какъв начин те са адекватни на нуждите на децата, родителите и/или местната общност. По ваше наблюдение и опит, как този модел помага за превенцията на отпадане от училище?

В) Как този подход може да бъде реализиран на практика в сега съществуващата система за предоставяне на услуги в сферата на ранното детско развитие и предучилищното образование (тук можете да посочите каква е връзката с държавните образователни изисквания за предучилищно образование и в рамките на организацията на работа в детската ясла/градина, като отново наблегнете на връзката с превенция на отпадане от училище).
3. Теоретични основи

3.1. Опишете подходите, методите и технологиите, които сте използвали за създаване и за реализиране на практиката.Методологията на работа с деца и юноши с проблеми в психичното развитие и техните семейства е основана на принципите на световната медицинска практика в областта на детското душевно здраве: ранно диагностициране на случаите, комплексна оценка и многопосочни интервенции; превантивна насоченост; регионалност; осъществяване в общността – оценка и терапия на детето в най-малко рестриктивна и без отделяне от естествената му среда; насоченост към детето и родителите, ангажираност на родителите в диагностично-терапевтичния процес; колаборация с немедицинските институции, работещи с деца; мултидисциплинарен подход при предоставяне на психично-здравните грижи, както и на принципите на съвременната социална работа: поставяне на най-добрия интерес на детето в центъра на вниманието на специалистите; индивидуализиране на интервенциите при работа със случай; развитие на родителския капацитет; активно участие на широката общественост с оглед промяна на възгледите за мястото на детето/юношата с психичен проблем в съвременния живот; опора върху силните страни и ресурсите на семейството и общността; формиране на дух на интердисциплинарна и мултиинституционална работа и сътрудничество в интерес на детето/юношата с психичен проблем.

Методи за изпълнение по отношение на работата с потребителите на услугата:

 1. 1. Осигуряване на свободен и широк достъп (отворен вход) на децата и юношите с проблеми в психичното развитие и техните семействата с потребности към интегрираната здравно-социална услуга – Оптималното адресиране на нуждите на потребителите към съответните специалисти, извършващи услугата (детски психиатър, психолог, логопед, водещ терапевтично ателие, фамилен терапевт) ще се постигне чрез метода на сътрудничество и координация между заинтересованите институции. Насочващи към услугата могат да бъдат социални, образователни, здравни институции или самите семейства. Конкретно изразената потребност от услугата от страна на потребителите се регистрира в писмен документ „Заявка” включващ кратка информация за проблема, данни за образователен статус, социален статус и семейна ситуация, лична информация (имена, възраст, адрес)

 2. 2. Идентифициране на потребностите на целевата група – Чрез метода на комплексна диагностична оценка ще се постигне възможно най-точно определяне на проблемите на потребителите като задължителна основа за определяне на подходящи терапевтични грижи. Комплексната диагностична оценка се извършва от мултидисциплинарен екип от детски психиатър, клиничен психолог, логопед, социален работник и включва информация за здравните, психологични, образователни, семейни и социални аспекти на заявения проблем. Целта на комплексната диагностична оценка е да изработи формулировка по случая, която освен клинична диагноза съдържа разбиране на поведението на детето/ юношата с психично-здравен проблем в контекста на теориите на индивидуалното психологично развитие и системната теория за функциониране на фамилните системи като по този начин дава ориентири за избор на подходящите терапевтични модалности.

 3. 3. Избор на крайните потребители на услугата – Въз основа на „Заявката”, комплексната диагностична оценка и становището на социалните работници чрез метода на екипното заседание и обсъждане са определяни крайните потребители на услугата с основен критерий значимост на риска от социално изключване и изолация - деца и юноши с разстройства от аутистичния кръг и техните родители, деца и юноши с психотични разстройства и техните родители, деца и юноши с тежки емоционални и поведенчески разстройства, поради които съществува риск от отпадане от училище, настаняване в специализирана или възпитателна институция и техните родители, деца и юноши от специализирани институции с изразени симптоми на психично страдание, водещи до агресивно, автоагресивно поведение или пасивно отношение към ежедневните дейности, родители в тежка социална изолация или с множество социални и психологически затруднения, отглеждащи деца с психични увреждания, за които съществува риск от настаняване в специализирана институция. Извършването на подбора на потребители ще се осъществява през целия период на предоставяне на услугата.

 4. 4. Определяне на подходящ комплекс от терапевтични грижи – В рамките на екипа, предоставящ услугата, чрез метода на екипното заседание и обсъждане ще се постига индивидуално подходящо за всеки случай съчетание от терапевтични дейности (индивидуална терапевтична програма), насочени или само към детето или юношата, към него и семейството му или само към родителя. Интердисциплинарните екипни заседания са задължителен елемент от работата на екипи, състоящи се от различни специалисти (психиатри, психолози, логопеди, социални работници, водещи терапевтични ателиета), които практикуват клинична терапевтична дейност. Необходимостта за това произхожда от концепцията за клиничен подход, според която не съществува един отговор на психичното страдание и то при всяко дете и всеки индивид е уникално. Това изключва прилагането на готови схеми, шаблони и рецепти. Задачата е да се предлагат различни и съответни за всеки случай решения. Мястото за изработване на тези решения, в което участват равноправно всички членове на екипа, е интердисциплинарното екипно заседание. При предлагането на интегрираната здравно-социална услуга ще се следва метода на работа по отделен случай. Този метод предполага комплексен поглед по отношение индивидуалните потребности на детето(юношата), неговото семейство (близко обкръжение) и влиянието на социалната среда. В рамките на планираното междуинституционално сътрудничество със заинтересованите страни чрез метода на интердисциплинарната среща и конференция по случай ще се оптимизират съвместните грижи за всеки конкретен случай.

5. Предоставяне на терапевтични грижи – Методологията на терапевтичната работа с деца и юноши с проблеми в психичното развитие и техните родители се базира на богатата практика и опит на Интердисциплинарния център за детето, Франция. Принципите на този подход за работа в мултидисциплинарен екип, супервизия ориентирана от приложната психоанализа, разбиране на симптома на детето и юношата, уважение към личността на детето и юношата, отваряне на пространство за родители, в което те споделят и осмислят преживяванията си, провокирани от грижите за дете или юноша със симптом на психично страдание. Подробно методологията на всяка от терапевтичните модалности може да се представи по следния начин: А. Индивидуалната психотерапия с деца и юноши, независимо от конкретните особености на всеки случай, постига следните 3 категории цели: цели, свързани с разрешение на заявения проблем; цели, свързани с повишаване потенциала на детето/юношата и неговата емоционална адаптация и социална интеграция; цели, насочени към това да се помогне на детето да достигне оптималното ниво на развитие по отношение на всички функции съответни за възрастта (напр. развитие на реч, моторика и психосоциални функции). Б. Груповата психотерапия с юноши има за цел личностовото израстване, подсилва чувството за принадлежност към общността, насърчава изразяването и изследването на собствените безпокойства в среда на приемане, уважение и зачитане, подобрява комуникативните умения и социална интеграция. Използват се основно психодраматични техники (влизане и смяна на роли, дублиране, помощен Аз, „огледало”), чрез които се изследват носещите емоционално напрежение ситуации. Чрез груповата терапия се тренира ново, по-адаптивно социално поведение. В. Фамилните терапевтични сесии включват разговор между фамилен терапевт и семейството, като екипът наблюдава сесията дистанционно и се намесва по специална технология, за да даде обратна връзка за процеса и да предостави различна гледна точка. В края на сесията фамилният терапевт обсъжда с екипа случилото се и те съвместно изработват послание и евентуално задачи (предложения) към семейството за периода между сесиите. Така се гарантира ефект на терапията както по време на сесиите, така и между тях. Г. В терапевтичното ателие водещият поддържа връзка с всяко дете, която му позволява да използва материала (глина, лего, рисуване, музика) за да „лекува” страданието си. Акцентът в работата е комуникацията с всяко дете да протича според основните опорни точки, до които екипът е достигнал в диагностичната и терапевтичната работа с него. Начинът, по който се говори и общува с детето произтича от интердисциплинарните клинични обсъждания на екипа. Всяко терапевтично ателие приключва с няколко минути за „обличане в слово” на това, което се е случило: детето разказва според възможностите си какво е направило, на какво е играло. При малки деца се използват имена и герои „на уж”. Възможно е да се оставят 10-на минути в края на всяко ателие, по време на които всяко дете прави нещо, което обича: оцветява, изрязва, рисува и пр. Интерес представлява фактът, че детето се проявява по различен начин в терапевтичните ателиета и в индивидуалната терапия, което прави двата начина на работа ценни и необходими за всеки отделен случай.

 1. 6. Осигуряване на качеството на терапевтичните грижи – Чрез метода на индивидуална и групова супервизия ще се даде възможност терапевтичната работа да бъде редовно обсъждана с квалифицирани и сертифицирани супервизори и по този начин да се следи нейният напредък. Супервизията е задължителен елемент от добрата практика в помагащите професии и освен, че ще гарантира качеството на услугата, ще допринесе за разширяване на професионалния опит на екипа, свързаността между членовете му и предотвратяване на емоционалното им прегаряне.

7. Проследяване на ефекта от терапевтичните грижи – Чрез метода на обратна връзка ще се проследява ефекта на планираните и провеждани терапевтични дейности върху потребителите на услугата. Това ще се осъществява чрез регулярни срещи с потребителите на територията на Центъра, където ще се оценява ефектът от терапевтичните интервенции и ще се правят съответните корекции в терапевтичните стратегии; чрез оценъчните скали СGAS и GARF (за преценка на детското социално и семейното функциониране); чрез оценка на терапевтичния ефект непосредствено в общността като се използват качествените критерии подобряване/разширяване на социалните връзки и подобряване/разширяване на основните активности на детето/юношата (учене, игра).

3.2. Обосновете дейностите.

А) Опишете защо и как използваните подходи, методи и дейности са допринесли за подобряване на образованието и грижата за децата, особено с оглед на превенцията на отпадане от училище2;

Децата и юношите с проблеми в психичното развитие са сред най-уязвимите и изложени на риск от социално изключване групи в обществото. Ако към симптомите на психично страдание няма навременен и подходящ отговор, те имат дълготрайни последици като неосъществяване на оптимално развитие по отношение на всички функции съответни на възрастта, дефицит в уменията за самостоятелен живот и бъдеща зависимост от постоянна подкрепа, затруднена училищна адаптация и невъзможност за образователна и бъдеща трудова реализация, дефицит в социалните умения, липса на социалната свързаност и социална изолация. Цялостната грижа за здравното, психологическо, социално и образователно благополучие на децата и юношите с психични проблеми са приоритетни цели в дългосрочна перспектива на услугата.

Б) Опишете защо сте избрали точно този модел на реализиране на дейностите и по какъв начин те са адекватни на нуждите на децата, родителите и/или местната общност. По ваше наблюдение и опит, как този модел помага за превенцията на отпадане от училище?

Подходът е избран на базата на дългогодишния опит на детската психиатрична служба и разбирането, че големият процент на случаите на деца с училищна дезадаптация, в това число и отпадане от училище, се основава на наличие на психично-здравен проблем и е специфична изява на симптом на психично страдание.

В) Как този подход може да бъде реализиран на практика в сега съществуващата система за предоставяне на услуги в сферата на ранното детско развитие и предучилищното образование (тук можете да посочите каква е връзката с държавните образователни изисквания за предучилищно образование и в рамките на организацията на работа в детската ясла/градина, като отново наблегнете на връзката с превенция на отпадане от училище).

По време на реализиране на двата проекта, услугата се доказа като успешна практика в областта на услугите за деца и в частност като интегрирана здравно-социална услуга за деца и юноши с проблеми в психичното развитие и/или симптоми на психично страдание, застрашени от социално изключване, и техните семейства Тя намери своето място в рамките на ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ . Като социална услуга ,тя работи с клиенти насочени от ДСП, но и с много деца насочени от сферата на образованието/ детски градини и училища/ Остановена практика е екипът от специалисти да оказва подкрепа както на родителите , така и на учителите и възпитателите , които срещат трудности при работата с деца с проблеми в психичното развитие и/или симптоми на психично страдание, застрашени от социално изключване и отпадане от училище.

4. Цели - опишете общите и конкретните цели, които сте си поставили. Опишете, ако е приложимо, как тези цели се отнасят към превенцията на отпадане от училище.


ОСНОВНА ЦЕЛ:

Подобряване качеството на живот на деца и юноши с проблеми в психичното развитие и намаляване на рисковете, водещи до социалното им изключване и изолация.СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ:

Да се подобри качеството на живот на децата/юношите в семейната и социалната среда като предостави терапевтични грижи, които да отговарят на техните потребности и да са достъпни за всяко дете/юноша с проблем в психичното развитие и/или симптом на психично страдание и неговото семейство. • Да се осигури професионална и квалифицирана помощ на деца и юноши с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страдание, ползващи социални услуги, предоставяни в ДКР;

 • Да се намали негативното влияние на психично-здравните проблеми върху социалната адаптация на децата и юношите;

 • Да се предостави професионална и квалифицирана помощ на родителите на децата и юношите с проблеми в психичното развитие;

 • Да се осъществи връзка между системите на здравеопазване и социални услуги в полето на детското душевно здраве.

Услугата е насочена към всички деца, без оглед на тяхната възраст, пол и етническа принадлежност. Тя цели предоставяне на възможности за пълноценно развитие потенциала на децата, още в най-ранен етап, съобразно техните потребности и възможности и подпомагане на детето за вписването му в социалната среда. (учене/игра, социални връзки)5. Резултати.

Резултатите следва да бъдат описани както за всяка отделна дейност или целева група, така и като цяло. Особен акцент поставете на резултатите, които по ваше мнение се отнасят към превенцията на отпадане от училище. Посочете конкретни параметри на подобряване на индивидуалното, груповото и общностното развитие (например: бр. деца, които са усвоили конкретни познавателни, емоционални или поведенчески умения; повишени умения за грижа за децата у конкретни родители, изградени доверителни отношения и партньорства между родителите и организацията/специалистите, предоставящи дейностите).Този метод за работа допринесе за удовлетворяване на потребностите на децата и юношите с психични проблеми и техните семейства като:

 • Съдейства за оптималното реализиране на потенциала за развитие на децата и юношите с психични проблеми като им предостави достъпна, своевременната и комплексна терапевтична грижа и така допринесе за пълноценното им включване в социалния живот в смисъла на образование, креативност и връзка с връстници и възрастни. Облекченото от тежестта на симптома на психично страдание дете да може като другите да играе, да учи и да има приятели.

 • Ползването на услугата направи възможно за значителна част от децата включването им в детски колектив и в образователна среда /детска градина и училище/.

 • Създаде пространство, където децата и юношите с проблеми в психичното развитие могат да се срещат и да развиват уменията си за общуване и връзка с другия като се използват лечебните свойства на естественото детско творчество в играта, музиката, движението, рисуването, моделирането, конструирането.

 • Даде възможност на децата и юношите с психични проблеми от специализираните институции да получат високоспециализирани грижи, насочени не само към лекуване на страданието им, но към намаляване на отрицателните ефекти на трайното отглеждане в институция.

 • предостави място, където родителите на децата и юношите с психични проблеми получават психологическа подкрепа и професионално съветване, които да намалят преживяванията им на тревога, вина, самота и отхвърленост и ги направят по-уверени и способни да създават добра среда за отглеждане на децата си.

 • подпомогна семействата на децата и юношите с психични проблеми в нелеката задача да се грижат за тях като отвори пространство, където те да могат да изследват и усвояват ефективни начини за справяне с емоционалното напрежение, така че семейството пълноценно да изпълнява ролята си на най-важна среда за развитието и благополучието на всяко дете.

В периода от 2009 до настоящия момент е оказана подкрепа на 293 деца. Консултирани са 274 родители, в това число 85 родители са получили терапевтична помощ(индивидуална терапия или включване в родителска група за взаимопомощ)Обучени са два екипа от специалисти , работещи на територията на Русе и Варна.

Създадена и разпространена е Методика за предоставяне на здравно социалната услуга - Психологическа подкрепа на деца и семейства, която бе представена на редица форуми и отпечатана в Наръчник за работещите в сферата на детското психично здраве и услуги за деца.

Осигурена е устойчивост на услугата ,която се предоставя в рамките на ЦСРИ, като държавно делегирана дейност с капацитет 20 деца.

6. Практическа работа - опишете какви дейности сте реализирали и какви са резултатите.

6.1. Последователност и специфичност – опишете последователността и специфичността на дейностите както по отношение на всяка целева група, така и по отношение на конкретните проблеми, които сте се опитали да разрешите с дейностите от вашата практика.

6.2. Продължителност на реализиране на дейностите и техния брой (например: брой …проведени образователни дейности с децата с продължителността на всяка дейност…мин. и участници…бр. деца…, бр. други хора и/или специалисти).

6.3. Опишете какви дидактични и/или други материали сте използвали за конкретните дейности.

6.4. Опишете какви ресурси са били използвани – човешки, организационни, материални, финансови, информационни.

6.4.1. Опишете какви ресурси сте създали в процеса на работа (например: пакети с образователни материали, брошури, плакати, видео или мултимедия, или PowerPoint презентации).

6.5. Опишете мястото на реализиране на добрата практика като цяло и на отделните дейности (например в или извън детска ясла, детска градина, общностен център или друго място).

6.6. Опишете какви партньорства сте реализирали и как те са помогнали за създаване и реализиране на добрата практика.

6.7. Опишете каква е устойчивостта на практиката – какъв е капацитетът й да продължи своето съществуване и функциониране и извън пробния период.

6.8. Опишете каква е степента на повторяемост и трансфериране на практиката – до каква степен може да бъде повторена другаде и да се трансферира към друг контекст.

Специално внимание следва да се обърне на това дали е имало установяване на връзка с образователни институции и как работата е помогнала за по-доброто адаптиране и представяне на децата в тях (например ако децата са подготвяни за включването им в задължителна предучилищна подготовка или за първи клас – отново с оглед на превенция на отпадането от училище).

Посочете какви за били взаимодействията с местната власт и/или други институции в сферата на социалните услуги и какъв е бил техният принос за създаване, реализиране и постигане на устойчивост на добрата практика.6.1. Последователност и специфичност – опишете последователността и специфичността на дейностите както по отношение на всяка целева група, така и по отношение на конкретните проблеми, които сте се опитали да разрешите с дейностите от вашата практика.

ДКР-ЦСРИ е интегрирана здравно-социална услуга за деца и юноши с проблеми в психичното развитие и/или симптоми на психично страдание, застрашени от социално изключване, и техните семейства В нея децата и юношите с психични проблеми могат да получат индивидуално подходящи грижи, които да подпомогнат оптималното развитие на способностите им и включването им в социалния живот (учене/игра, социални връзки). Предоставяната подкрепа за родителите спомага за намаляване на чувството им за изолация от обществото, помага им да станат по-сигурни и способни да отглеждат дете с психично увреждане. Услугата позволява на деца, отглеждани в институции и на деца и семейства в неравностойно положение да получат безплатно специализирана терапевтична помощ и психологична подкрепа, която иначе би била недостъпна за тях.УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В ДКР-ЦППДС

Услуги насочени към децата и юношите:

1. Индивидуална терапевтична работа с деца и юноши с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страдание

2. Групова терапевтична работа с деца и юноши с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страдание

3. Терапевтично ателиеУслуги насочени към родителите:

 1. Консултиране на родители

 2. Ателие за родители

 3. Семейно консултиране/терапия

УСЛУГИ НАСОЧЕНИ КЪМ ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ:

Индивидуална терапевтична работа с деца и юноши с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страдание

Индивидуалната терапевтична работа с децата и юношите цели справянето със симптомите на психично страдание като по този начин се намалява негативно влияние на симптома върху способностите на детето/ юношата да се включва в социалния живот чрез играта или ученето и чрез връзката с другите деца или възрастни. Независимо от конкретните особености на всеки случай индивидуална терапевтична работа има следните цели: цели, свързани с разрешение на заявения проблем; цели, свързани с повишаване потенциала на детето/ юношата и неговата емоционална адаптация и социална интеграция; цели, насочени към това да се помогне на детето да достигне оптималното ниво на развитие по отношение на всички функции съответни за възрастта (напр. развитие на реч, моторика и психосоциални функции).

Изборът за конкретен терапевтичен подход е строго индивидуален за всеки клиент и се планира на екипно заседание.

Индивидуалните терапевтични сесии са с продължителност средно 50 минути. Те се водят от тези професионалисти от екипите, които имат съответната квалификация за това – детски психиатри/ психиатри с дългогодишен клиничен опит с деца или специализиращи детска психиатрия и клинични психолози/ сертифицирани психотерапевти.

Честотата на сесиите е 1-2 пъти седмично в зависимост от конкретния случай.
Групова терапевтична работа с деца и юноши с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страдание

Груповата терапевтична работа има за цел личностовото израстване; подсилване на чувството за принадлежност към общността; насърчаване на изразяването и изследването на собствените безпокойства в среда на приемане, уважение и зачитане; подобряване на комуникативните умения; трениране на ново, по-адаптивно социално поведение.

Изборът на конкретен терапевтичен подход зависи от вида и състава на групата и сътветната квалификация на водещите.

Сесиите за груповата терапевтична работа с деца са с продължителност средно 50 минути, с честота 1 път седмично, брой на децата в група до 5. Груповите терапевтични сесии с юноши са с продължителност средно 3 часа, с честота 1 път седмично, броят на юношите в група е до 15.

Групови терапевтични сесии се водят от специалисти които имат съответната квалификация за това – детски психиатри/психиатри с дългогодишен клиничен опит с деца или специализиращи детска психиатрия и клинични психолози/ сертифицирани психотерапевти.

Терапевтично ателие

Работата в терапевтично ателие дава възможност да се развиват уменията за социално свързване на децата с проблеми в психичното развитие като се използват присъщите за децата способности за творчество и опознаване на света през игровите занимания.

Децата се включват в терапевтично ателие в зависимост от спецификата на техния проблем. Това е ориентирано от диагностичната оценка и обсъждането на случая на заседане на екипа. Водещият на терапевтично ателие има задача да създаде подходящи и адекватни условия, така че децата да могат да „обличат в смисъл и значение” онова, което причинява тяхното психично страдание, да създадат и да поддържат социална връзка с възрастния и с другите деца. Областта на терапевтичното ателие е строго индивидуална и съобразена с всяко едно дете. В терапевтичното ателие водещият поддържа връзка с всяко дете, която му позволява да използва материала (глина, лего, рисуване, музика), да запечатва обекти посредством фотография или да облича в думи и изписва на хартия всичко, което му помага да „лекува” страданието си. Акцентът в работата е комуникацията с всяко дете да протича според основните опорни точки, до които екипът е достигнал в диагностичната и терапевтичната работа с него. Начинът, по който се говори и общува с детето произтича от клиничните обсъждания на мултидисциплинарния екип. Всяко терапевтично ателие приключва с няколко минути за „обличане в слово” на това, което се е случило: детето разказва според възможностите си какво е направило, на какво е играло. При малки деца се използват имена и герои „на уж”. Възможно е да се оставят 10-на минути в края на всяко ателие, по време на които всяко дете прави нещо, което обича: оцветява, изрязва, рисува и пр. Интерес представлява фактът, че детето се проявява по различен начин в терапевтичните ателиета и в индивидуалната терапия, което прави двата начина на работа ценни и необходими за всеки отделен случай.

Броят на децата в ателието не надвишава 3 деца за предучилищна възраст и 4-5 за по- големите.

Продължителността на всяко ателие е следно 50 минути с честота 1-2 пъти седмично.

УСЛУГИ НАСОЧЕНИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ:

Услугите са насочени към подкрепа на интегритета на семействата на деца и юноши с проблеми в психичното развитие и към превенция на настаняването на деца и юноши с психични увреждания в специализирани институции.Консултиране на родители

Консултирането на родители е част от комплекса от терапевтични грижи, предоставяни за всеки отделен клиент. Всеки родител на потребител дете или юноша има възможността регулярно да се среща с някой от членовете на екипа. Решението, дали това да е водещият на терапевтичната работа с детето или на родителите да се предостави отделно пространство за срещи с друг от работещите, се взема след клинично обсъждане на мултидисциплинарния екип.

Ако в хода на работа при родителите е открита потребността да им се предостави психологична подкрепа или терапия, те могат да бъдат насочени към семейно консултиране/терапия или ателие за родители.

Ателие за родители

Груповата терапевтична работа с родители (ателие за родители) се осъществява на принципа на групите за самопомощ, където има пространство за свободни дискусии, споделяне на опит и успешни стратегии за справяне. Те могат да се организират тематично – например родители на деца с аутизъм, приемни родители и др.

Среден брой родители в една група е 5-7. Ателието за родители се провежда 1 път седмично с продължителност около 90 минути.

Семейно консултиране/терапия

Семейна терапия има за цел благополучието и развитието на индивида, което тя постига чрез промяна на системата от реални отношения. Тя е успешен начин да се отблокира потенциала на семейството за справяне с предизвикателството да се отглежда детето, каквито и проблеми да има то. Тя помага на детето и родителите да се чувстват по-сигурни и емоционално свързани, да имат по-ясна комуникация и по-добро справяне с ежедневните задачи, да отговарят по-гъвкаво на промените в средата и да функционират по-пълноценно в нея както като семейна система, така и като индивиди.

Семейните терапевтични сесии се провеждат по технология, която включва разговор между един от семейните терапевти и семейството. Останалите (рефлексивен екип) наблюдават сесията дистанционно и се намесват по определен начин, за да даде обратна връзка за процеса и да предостави различна гледна точка. В края на сесията семейният терапевт обсъжда с екипа случилото се, след което те съвместно изработват послание и евентуално задачи (предложения) към семейството за периода между сесиите. Така се гарантира ефект на терапевтичната работа както по време на сесиите, така и между тях.

Семейните терапевтични сесии са с продължителност обикновено около 90 минути. Честотата им е 1 път на 2 до 4 седмици. Най-често промяна в семейната система се постига за 8 – 12 сесии


6.2. Продължителност на реализиране на дейностите и техния брой (например: брой …проведени образователни дейности с децата с продължителността на всяка дейност…мин. и участници…бр. деца…, бр. други хора и/или специалисти).

За периода 2009-2010г. – услугата се предоставя в Русе в рамките на проект финансиран от Уницеф

За периода 05.01.2011-04.01.2012- услугата се предоставя в Русе и Варна в рамките на проект финансиран по ОПРЧР

В периода :26.10.2012-до момента- услугата се предоставя в Русе в рамките на ЦСРИ-Детски кът за развитие-държавно делегирана дейност.


6.3. Опишете какви дидактични и/или други материали сте използвали за конкретните дейности.

Практикуването на клиничен подход, в основата на дейността на услугата, предполага избора на материали да е строго специфичен и индивидуален за всеки случай.В работата се използват: – Тестове за оценка на развитието, Формуляри за оценка на здравни, образователни и социални потребности. В различните терапевтични дейности се използват разнообразни материали (материали за творчески дейности, психомоторни модули, фотографска техника, дидактически игри, музикални инструменти, кукли и др.).6.4. Опишете какви ресурси са били използвани – човешки, организационни, материални, финансови, информационни.

В реализиране на услугата са взели участие два екипа от специалисти (за Русе и Варна) в състава на които влизат: психиатър, детски психиатър, мед.сестра, психолог, водещ на терапевтично ателие, фамилен терапевт, логопед, социален работник,супервизор .

Финансирането на услугата е осигурено по проекти на Уницеф и ОПРЧР , а към момента от държавния бюджет .

Методическа подкрепа се осъществява от БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЛАКАНИАНСКА ПСИХОАНАЛИЗА и психоаналитици от медико-педагогическия институт Куртил-Белгия.6.4.1. Опишете какви ресурси сте създали в процеса на работа (например: пакети с образователни материали, брошури, плакати, видео или мултимедия, или PowerPoint презентации).

- брошури - 1000 бр.- рекламни табели - 2 бр. поставени на входа на „Детски кът за развитие - ЦППДС” Русе и Варна

- сайт http://www.center-dkr.org/ представящ дейността по проекта и услугите предлагани в „Детски кът за развитие - ЦППДС” Русе и Варна.

Изготвените брошури бяха разпространени на две информационни срещи както и сред институции имащи отношение към проблемите на децата.

За представянето на услугата на различни професионални, научни и информационни форуми с цел създаване и поддържане на професионална мрежа между институциите от различните сфери, работещи с деца и юноши с психични проблеми бяха изготвени:- 5 презентации

- 1 научен доклад за научната конференция на Русенски Университет отпечатан в том 50 серия 8.1 на Научни трудове на Русенски Университет

- описание на 6 клинични случая представени на семинар ,проведен в периода 29-31.08. 2011г. в гр. Русе на тема: „Как разпознаваме, посрещаме и работим със страданието на детето” - Представяне на добри практики в сферата на здравно- социалните услуги в страните от ЕС и в рамките на провелия се в София, II Колоквиум- Жак Лакан, организиран от Фройдиско поле и Група на Фройдиско поле в България състоял се в периода 05-06.11.2011г., като всички те са отпечатани в Наръчник за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца.

В рамките на проекта бе организиран семинар, проведен в периода 29-31.08. 2011г. в гр. Русе на тема: „Как разпознаваме, посрещаме и работим със страданието на детето” - Представяне на добри практики в сферата на здравно - социалните услуги в страните от ЕС. За семинара бяха изготвени информационни материали предоставени на всички присъстващи - 83 лица.

В рамките на проекта беше създадена МЕТОДИКА за осъществяване на комплексната здравно-социална услуга, с оглед прилагането й като държавно делегирана дейност. Методиката е представена на научната конференция на Русенски Университет, на организирания в Русе семинар в рамките на проект , както и на двете заключителни кръгли маси . Отпечатана е в НАРЪЧНИК за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца/ в тираж - 500 бр.Репортажи са излъчени в новините на БНТ 2, Телевизия Делта и Телевизия Кис13 на 19.12.2011г.

През периода на проекта има 13 публикации в медиите.

Снимков материал е публикуван в интернет на адрес: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2891124519816.152109.1311333477&type=3

Както и на : http://www.facebook.com/media/set/?set=a.279277242085991.86642.100000111517481&type=1

- Наръчник за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца - Наръчникът е разработен в рамките на проекта. В него са включени случаи от практиката на центъра, добри практики в сферата на услугите за деца както и методиката за предоставяне на услугата. За отпечатването на наръчника е сключен договор със фирма подизпълнител. Наръчникът е отпечатан в тираж 500бр. Предоставен е на структурите на ДСП в областите Русе, Варна и Шумен, предоставен е на Регионална Библиотека Русе, Русенски университет, Община Русе представители на държавни и неправителствени организации .

6.5. Опишете мястото на реализиране на добрата практика като цяло и на отделните дейности (например в или извън детска ясла, детска градина, общностен център или друго място).
Към момента услугата се предоставя в ЦСРИ-Детски кът за развитие-Русе на територията на ДЮЦПЗ-Русе

Адрес на услугата: Гр.Русе, ул. Янтра 5


По време на реализиране на проекта «Детски кът за развитие» - Център за психологическа подкрепа в град Русе се извърши ремонт в приземен етаж от сградата на Детско-юношески център за психично здраве. Помещенията с обща площ 114 кв. метра са ремонтирани и обзаведени с цялото необходимо оборудване за предоставяне на здравно-социални услуги за деца. Обособени са 3 помещения за работа (2 мултифункционални зали за терапия, зала за екипни заседания) и санитарен възел. Едната зала е предназначена за групова терапия с малки деца, вкл. игрова терапия и ателие по психомоторика с необходимите психомоторни модули и игрови пособия, другата зала е за групова терапия с юноши и родители. Благодарение на партньорството на ЦПЗ – Русе за целите на ЦСРИ се ползва и останалата част на сградата, състояща се от намиращи се на І етаж регистратура, зали за фамилна и групова терапия и на ІІ етаж 3 специализирани кабинета за индивидуална терапия. Разположението на помещенията за предоставяне на услугата в сграда, в която се изпълняват и здравни дейности, гарантира съответствието им със съществуващите санитарно-хигиенни изисквания при работа с деца.

6.6. Опишете какви партньорства сте реализирали и как те са помогнали за създаване и реализиране на добрата практика.

Услугата е представена на различнифоруми професионални, научни и информационни форуми с цел създаване и поддържане на професионална мрежа между институциите от различните сфери, работещи с деца и юноши с психични проблеми. В периода 29-31.08.2011г. в рамките на проекта в гр.Русе се проведе семинар на тема: „Как разпознаваме, посрещаме и работим със страданието на детето”. Представяне на добри практики в сферата на здравно - социалните услуги в страните от ЕС. Гост лектор беше г-жа Весела Банова - психоаналитик, клиничен психолог и психотерапевт, председател на Групата Фройдистко поле в България, заместник-председател на Българска асоциация по психотерапия (БАП). Присъстваха 83 участници от цялата страна - 46 от Русе и 37 от различни градове. Взеха участие представители на: ДДУИ - Кермен; КСУДС – Шумен; ДМСГД – Разград; ДМСГД – Шумен; ЦОП - В.Търново; ЦОП – Сливен; ЦОП - Две могили; ДЦДУ „Патиланци” – Брестовица; КСУДС Търговище; ДКР – Варна; ДДЛРГ „Св. Д. Басарбовски” Русе; ДДЛРГ Надежда - Русе; ДМСГД-Русе; ДКР-Русе; ДЦДУ „Милосърдие” Русе; КСУДС – Русе; Център „Надя” - Русе; ФД „Танг-ра” - Русе; Приют за деца - Русе; ДСП - Русе; ОЗД – Русе; РДСП – Русе; ДАЗД – Русе; РУ „Ангел Кънчев”; Ресурсен център – Русе; 23 СОУ-София; СДП; ГФПБ; Уницеф; МСС България.Бяха представени 6 клинични случая и презентации на програмите „Да растеш без родители” и „Детето и неговите симптоми”, „Медико-педагогически институт Куртил в Белгия - грижа за деца с психични проблеми”, „Ерготерапевтичен подход при работа с деца и семейства, опит от Белгия и Англия”, „Терапевтични ателиета”, „Системата от услуги за деца с проблеми в развитието и прояви на психично страдание във Франция”. На 30.08.2011г. бе представена услугата „Детски кът за развитие – Център за психологическа подкрепа за деца и семейства”. В рамките на проведеното обучение се проведе обсъждане на методиката за тази иновативна услуга.

Специалисти от центъра представиха своята работа в рамките на провелия се в София, II Колоквиум - Жак Лакан, организиран от Фройдиско поле и Група на Фройдиско поле в България състоял се в периода 05-06.11.2011г . Методиката за работа в ДКР-ЦППДС беше представена и на научна сесия на Русенски университет на 29.10.2011г. и е публикувана в научния сборник от конференцията.

Координаторът на екипа представи проекта и на кръгла маса на тема «Модели на социалната адаптация за деца - сираци и деца, лишени от родителската грижа: примери от Украйна. България и Републики Беларус»провела се в Одеса на 17.11.2011г

Във връзка с приключването на проекта на 19.12.2011г. в Русе и на 29.12.2011г. във Варна се проведоха заключителни кръгли маси – семинари, на които се представиха резултатите от проекта и създадения Наръчник, в който е отпечатана Методика за предоставяне на услугата. На събитието в Русе присъстваха 45 участника,от които 36 жени и 9 мъже и във Варна 17 жени. На участниците са предоставени информационни материали свързани с предоставянето на услугата и информация за проекта. Осигурена беше и кафе - пауза.


6.7. Опишете каква е устойчивостта на практиката – какъв е капацитетът й да продължи своето съществуване и функциониране и извън пробния период.

Осигурена е устойчивост на услугата ,която се предоставя в рамките на ЦСРИ, като държавно делегирана дейност с капацитет 20 деца. Сдружение Дете и пространство предоставя услугата в партньорство с ЦПЗ-Русе и има подписан договор с Община Русе за срок от 3 години ( от 26.10.2012г)
6.8. Опишете каква е степента на повторяемост и трансфериране на практиката – до каква степен може да бъде повторена другаде и да се трансферира към друг контекст.

Специално внимание следва да се обърне на това дали е имало установяване на връзка с образователни институции и как работата е помогнала за по-доброто адаптиране и представяне на децата в тях (например ако децата са подготвяни за включването им в задължителна предучилищна подготовка или за първи клас – отново с оглед на превенция на отпадането от училище).

Посочете какви за били взаимодействията с местната власт и/или други институции в сферата на социалните услуги и какъв е бил техният принос за създаване, реализиране и постигане на устойчивост на добрата практика.
Изработената методика е публикувана и представена на УНИЦЕФ, МЗ, МТСП, АСП, ДАЗД, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца ― НБУ , представители на образователни и социални институции .Тя е достъпна за ползване в Регионална библиотека- Русе и в библиотеката на услугата . Това дава възможност услугата да се реализира от различни екипи, там където е установена потребност от нея.

7. Финансиране. Моля, опишете подробно как сте финансирали практиката си – източник на финансиране, размер, срок.

финансова подкрепа от УНИЦЕФ чрез кампанията „Невидимите деца” в размер на 117 000 лв. за периода 01.07.2009 – 30.06.2010

Финансиране по проект BG051PO001-5.2.06-0038-C0001, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване” 84 233.63лв. за периода 05.01.2011-04.01.2012г

От 26.10.2012г – Държавно делегирана дейност – ЦСРИ- с капацитет 20

8. Основни изводи и предложения. Опишете основните неща, които сте научили в хода на създаване, реализиране и гарантиране на устойчивост на практиката.

8.1. Кои са основните трудности, с които сте сблъскали и които сте преодолели?

8.2. Какви са предложенията за промяна на нормативната уредба, свързана с предоставяне на услуги в областта на ранната грижа и предучилищното образование?

8.3. Какви ресурси следва да бъдат осигурени, за да могат и други да приложат модела?

Децата и юношите с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страдание най- често биват разпознавани в образователната система като деца със СОП, училищна дезадаптация и висок риск от отпадане от училище. За ефективната превенция на тези феномени е необходимо психично- здравния проблем да бъде подходящо посрещнат.

На лице е необходимост да се извършва сложното посредничество между детето с психично- здравен проблем , неговото семейство и училището

Необходима е грижа и внимание към всяка една от тези страни

Необходимо е осигуряване на широк достъп до социалните услуги с доказана ефективност .


9. Данни за организацията, реализирала практиката.

9.1. Наименование и координати на организацията (адрес, телефон, факс, електронна поща, интернет-страница).

9.2. Лице и координати за контакт (име, електронна поща, телефона).

Сдружение "Дете и пространство"

Адрес за кореспонденция:

София 1680

Бул. „Гоце Делчев”-32 вх.1 ет. 1 ап.1

Телефон/факс: 02/9584959

Електронна поща: child.space@abv.bg

Интернет страница: www.childandspace.com/Лице и координати за контакт:

д-р Биляна Мечкунова (Управител на Сдружение „Дете и пространство” – клон Русе )– телефон: 0878435022 електронна поща bmechkunova@yahoo.comгр. Русе ул. „Янтра” 5,
1 Връзката с превенцията на отпадането от училище може да бъде по-пряка и непосредствена (например: подобряване на владеенето на български език и готовността за постъпване в първи клас) или по-индиректна (например: подобряване на капацитета на семейството за грижа за детето или изграждане на услуги в подкрепа на физическото, емоционалното и интелектуалното развитие на детето и за подобряване на уменията му за адаптиране в структурирана образователна среда).

2 Връзката с превенцията на отпадането от училище може да бъде по-пряка и непосредствена (например: подобряване на владеенето на български език и готовността за постъпване в първи клас) или по-индиректна (например: подобряване на капацитета на семейството за грижа за детето или изграждане на услуги в подкрепа на физическото, емоционалното и интелектуалното развитие на детето и за подобряване на уменията му за адаптиране в структурирана образователна среда).

Проектът на НМД Обмен и сътрудничество за подобряване благосъстоянието на децата” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница