Програма „ Развитие на конкурентоспособносттаДата18.06.2017
Размер221.08 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на конкурентоспособносттана българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

ЗММ Хасково” АДПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЕКТ

Доставка и внедряване на специализиран софтуер - ERP и МОМ системи за управление на промишлени предприятия и необходимия за функционирането им хардуер”
ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


ДОГОВОР №  BG161PO003-2.1.12 - 4МС-02-198/27.04.2012/Su-01
Днес, <дата>, в град Хасково,

в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ 4МС-02-198 / 27.04.2012 за изпълнение на проект “Конкурентоспособна компания с ангажимент към околната среда”, се сключи този договор, наричан по-долу “Договора/ът”, между


“ЗММ Хасково” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от изпълнителния директор Петър Андреев, със седалище и адрес на управлението в гр. Хасково, бул."Съединение" № 67, ЕИК: …., ИН по ЗДДС: BG……….., банкова сметка IBAN: <сметка> в <име на банка>, клон <име на банков клон>, офис <име на банков офис>, <адрес>, BIC: <код на банката>, SWIFT BIC <код на банката>, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
<наименование на изпълнителя>, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от <длъжност> <име, фамилия>, със седалище и адрес на управлението <юридически адрес>, търговски адрес <търговски адрес>, ЕИК: <код>, ИН по ЗДДС: <номер>, банкова сметка IBAN: <сметка> в <име на банка>, клон <име на банков клон>, офис <име на банков офис>, <адрес>, BIC: <код на банката>, SWIFT BIC <код на банката>, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Член 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обект “Доставка и внедряване на специализиран софтуер - ERP и МОМ системи за управление на промишлени предприятия и необходимия за функционирането им хардуер”, а именно:


 1. Предоставяне, считано от <дата>, срещу заплащане на договорената цена и при спазване на всички условия на Договора неизключителното, неограничено по време и непредаваемо право на ползване на ERP и МОМ системи за управление на промишлени предприятия <наименование на системата – версия – редакция>, включващ функционалните направления и лицензи за тях, изброени в Техническата оферта, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от Договора - Приложение № 1, и означавани навсякъде в договора само като „<кратко наименование на системата>”, както и <описание на предоставяното право> право за ползване на необходимите за работата на <наименование на системата> технологични програмни продукти <изброяване на продуктите, вида и броя на съответните лицензи>
 1. Доставка на необходимия за работата на <система> хардуер (компютърно оборудване), съгласно Техническата оферта, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1.


(2) Изпълнението на чл.1 ал.1 т.1 включва предаване по електронен път и/или на електронен носител на компонентите на системата и на необходимите за работата на системата технологични програмни продукти; инсталиране на системата върху предварително пусната в експлоатация техническа среда на мястото на експлоатацията (Хасково, бул.”Съединение” № 67); настройка на системата за работа в съответствие с приет логически модел; опитна експлоатация на системата в съответствие с приет логически модел и евентуална корекции в направените настройки; преминаване към редовна експлоатация; предаване на неограничени по време неизключителни права за ползване на системата.
(3) Изпълнението на чл.1 ал.1 т.2 включва доставка до мястото на експлоатация (Хасково, бул. ”Съединение” № 67), монтаж, пускане, гаранционно обслужване на компонентите на доставката.
(4) Изпълнението на чл.1 ал.1 т.1 и т.2, чл.1 ал.2 и чл.1 ал.3 се осъществява в срокове, съгласно Техническата оферта, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1.
(5) Изпълнението на чл.1 ал.1 т.1 и т.2, чл.1 ал.2 и чл.1 ал.3 се удостоверява с:

 • „Приемо-предавателен протокол за доставено компютърно оборудване”

 • „Приемо-предавателен протокол за предаване по електронен път и/или на електронен носител на компонентите на системата и на необходимите за работата на системата технологични програмни продукти; инсталиране на системата върху предварително пусната в експлоатация техническа среда на мястото на експлоатацията; настройка на системата за работа в съответствие с приет логически модел; опитна експлоатация на системата в съответствие с приет логически модел и евентуална корекции в направените настройки“

 • „Финален приемо – предавателен протокол за преминаване към редовна експлоатация; предаване на неограничени по време неизключителни права за ползване на системата в т.ч. монтирано, пуснато в действие, тествано и предадено в експлоатация хардуерно оборудване.


ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Член 2 (1) Всички съдържащи се в Договора цени, аванси, вноски и плащания са посочени в лева и не съдържат ДДС. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законния в момента на плащанията размер на ДДС върху тях.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да прави плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ само по банковите му сметки, посочени в титулната част на Договора или изрично посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със специално уведомление. Всяко плащане, направено по друг начин или по други банкови сметки, се счита ненаправено.
Член 3 (1) В съответствие с Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общата нетна цена за цялостното изпълнение на предмета на Договора, описан в член 1, е <цена – цифром> (<цена словом>) лева, в това число:

 1. <цена – цифром> (<цена словом>) лева – цена на предоставените по Договора права за ползване на система <наименование> и на необходимите за нейната работа технологични програмни продукти <изброяване>;

 2. <цена – цифром> (<цена словом>) лева – цена на доставяното по Договора компютърно оборудване (хардуер).

(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

(3) Плащанията се извършват в срокове и размери, указани в член 4 на Договора, на основание на издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансова и окончателни фактури.
Член 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена за цялостно изпълнение на предмета на Договора в размери и срокове, както следва:

 1. В срок от 10 (десет) календарни дни след подписване на договора за доставка - авансово плащане в размер на <цифром> (словом) лева, представляващи 30 (тридесет) % от сумата на договора (без ДДС);

 2. В срок от 10 (десет) календарни дни след подписване на приемо – предавателния протокол за доставено, монтирано, пуснато в действие, тествано и предадено в експлоатация компютърно оборудване – междинно плащане в размер на <цифром> (словом) лева, представляващи остатъка от 70 (седемдесет) % от договорената цена за доставка на компютърно оборудване (без ДДС).

 3. В срок от 10 (десет) календарни дни след подписване на финалния приемо – предавателния протокол за изпълнение на Договора – балансово за договора плащане в размер на<цифром> (словом) лева, представляващи остатъка от 70 (седемдесет) % от договорената цена за доставка на система <наименование> (без ДДС).


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ
Чл.5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в десетдневен срок, считано от датата на получаване на авансовата вноска, договорена в чл.4 т.1, да предаде по електронен път на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и активизира ВРЕМЕНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ЛИЦЕНЗ за правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да използва <система> и <технологични продукти>.

(2) С временния лиценз ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ временно право да използва <система> и <технологични продукти>, ограничено до <дата – 10 дни след датата на балансово плащане по чл.4 т.3> като след тази дата настъпва невъзможност за работа с продуктите.

(3) В двудневен срок след получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на балансовото плащане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочено в чл.4 т.3 на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

 1. Изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и активизира по електронен път програмна единица, чрез която се сваля ограничението на временния лиценз;

 2. Издава на хартиен носител окончателен лиценз за предоставеното право на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да използва <система> и <технологични продукти>. Този лиценз и настоящият договор са документите, които удостоверяват правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да използва легално програмните продукти <система> и <технологични продукти>.

(4) Невъзможността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да работи с <система> и <технологични продукти> за периода от <дата по чл.5 ал.2> до извършване на балансовото плащане, както и в хипотезата на чл.5 ал.5 на Договора, не прави ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неизправна страна по Договора и не го поставя в забава.

(5) До снемане на ограниченията на временния лиценз, при направено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане назад във времето на системната дата на сървъра и/или промяна в настройките и данните, определящи потребителските права, може да настъпи невъзможност за работа с <система> и <технологични продукти>.

В такъв случай действията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се разглеждат като нарушаване на лицензните права и възобновяването на възможността за работа с <система> и <технологични продукти> ще бъде осъществено от специалист на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу извънредно наказателно плащане в размер на <цифром и словом – 20% от цената на системата.АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОГРАМНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл.6 (1) Авторското право върху програмен продукт <наименование на системата>, включително всеки негов модул, който би бил изменен или създаден по задание или поръчка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или поради спецификата на работа при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, принадлежи на <носител на правата> и <марка> е запазена търговска марка на <носител на правата>.

(2) Авторското право върху <наименование на технологичен продукт> принадлежи на <носител на правата> и <марка> е запазена търговска марка на <носител на правата>;

…. <алинеи за всеки от останалите технологични продукти, ако има такива>


Чл.7 Този договор по никакъв начин не ограничава правото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предоставя на трети лица право да използват <наименование на системата>, включително и на всеки негов модул, който е бил изменен или създаден по задание или поръчка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или поради спецификата на работа при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право:

 1. Да преотстъпва или ползва съвместно с други лица и организации права, получени по силата на Договора;

 2. Да разпространява <система> и <технологични продукти>;

 3. Да изготвя копия на <система> и <технологични продукти>, извън архивното копие;

 4. Да предава изцяло или частично оригиналните носители или копия на <система> и <технологични продукти>, включително и документацията, на други физически и/или юридически лица;

 5. Да използва <система> и <технологични продукти> или части от тях извън специфицираното в този Договор приложение;

 6. Да публикува резултати, получени от тестове за производителност, извършени върху <система> и <технологични продукти>;

 7. Да деасемблира и декомпилира кода на програмите.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава целият му персонал, който има достъп до <система> и <технологични продукти>, да съблюдава и изпълнява договореностите по този член.

(3) При нарушаване на коя да е от разпоредбите на предходните алинеи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на цената на <система> и <технологични продукти>, определена в чл.3 ал.1 т.1, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

 1. Едностранно да прекрати Договора;

 2. Да поиска преустановяване ползването на <система> и <технологични продукти>;

 3. Да търси обезщетение за нанесените имуществени и неимуществени вреди.


Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да демонстрира <система> на трети лица и организации, спазвайки задълженията си за неразпространение.

ОБЩ СРОК, ГАРАНЦИИ И ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Член 10 (1) Срокът за изпълнение е <цифром> (<словом>) календарни дни след подписване на Договора, съгласно Техническата оферта, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1, но не по-рано от <цифром> (<словом>) календарни дни след осъществяване на авансовото плащане, уговорено в член 4 точка 1 на Договора.

(2) Доставеното компютърно оборудване става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на осъществяване на плащането, уговорено в чл.4 т.2 на Договора.

(3) Всички рискове за стоките са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до предварителното приемане в местоназначението им. Стоките трябва да бъдат опаковани по подходящ начин, за да се предпазят от повреждане или разваляне по време на транспортирането им.
Член 11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира:

 1. Всички доставени компютърни приложения са работоспособни и съответстват на изискванията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ притежава всички необходими за целите на Договора права върху <система> и <технологични продукти>;

 2. Всички доставени артикули са нови, неизползвани, съвременни модели, в които са вложени най-съвременни технологии и материали;

 3. Всички доставени, монтирани, пуснати в действие, тествани и предадени в експлоатация артикули са без дефекти вследствие на дизайна, вложените материали, изработката, транспорта, монтажа, пускането в действие и предаването в експлоатация.

(2) Гаранцията по алинея 1 за всеки доставен артикул е в сила от датата на предаването на оборудването в експлоатация за срок, указан в Техническата оферта - Приложение № 1.
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Член 12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява гаранционно обслужване на всеки доставен артикул в срок от датата на предаването на оборудването в експлоатация, указан Техническата оферта, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1.

Гаранционното обслужване на специализираното компютърно оборудване се осъществява на основание на сервизни договори с производителите на всеки доставен артикул.

Гаранционното обслужване се осъществява на мястото на експлоатацията на доставените артикули.

В рамките на гаранционното обслужване отстраняване на възникнала повреда ще бъде осъществявано до <цифром> <словом> часа от получаване на сигнала за повреда и време на реакция до <цифром> <словом> час(а) от получаване на сигнала за повреда.Адрес на електронна поща и номер на факсимилна връзка за подаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на сигнали за повреда ще бъдат указани в приемно – предавателния протокол за доставени, монтирани, пуснати в действие, тествани и предадени в експлоатация дълготрайни активи. При промяна на тези данни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно писмено да уведоми за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след изтичане на срока на гаранционно обслужване на компютърното оборудване да предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договор(и) за следгаранционно обслужване, осъществявано при запазване на условията за място на осъществяване, време на реакция и време за отстраняване на повреда, договорени за гаранционното обслужване.

(3) След преминаване към редовна експлоатация на <система> ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага договор за абонаментна експлоатационна поддръжка на <система>.


САНКЦИИ ПРИ ЗАБАВА И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Член 13 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не изпълни задълженията си по член 1 на Договора в който и да е от сроковете, посочени в Техническата оферта - Приложение № 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право без официално уведомяване и без да се засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка за забава на стойност 0,25 % от стойността на договора, но не повече от 10 % от стойността на договора, за всеки календарен ден от периода между крайния срок за изпълнение и датата на реално изпълнение, установена с подписване на приемно – предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне размера на неустойката от сумите, дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи право на неустойка за забава в размер поне на 10 % от общата стойност на договора, той може с писмено известие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да прекрати договора. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички получени от него средства, както и да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ общо, включително неустойката за забава, обезщетение за неизпълнение в размер на 20% (двадесет процента) от общата стойност на Договора.

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не изпълни задълженията си по чл.12 на Договора в който и да е от сроковете, посочени в чл.12 ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право без официално уведомяване и без да се засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка за забава на стойност 0,25 % от стойността на договора, за всеки час от периода между крайния срок за изпълнение и момента на реално изпълнение, установена с подписване на протокол за гаранционно обслужване. Освен неустойката за забава, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за щети и пропуснати ползи, определени в съответствие с действащия Закон.
Член 14 (1) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по своя вина не изпълни задълженията си по член 4 на Договора в договорения там срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право без да се засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка за забава на стойност 0,25 % от забавената сума, но не повече от 10 % от забавената сума, за всеки календарен ден от периода между крайния срок за изпълнение и датата на реално изпълнение.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получи право на неустойка за забава в размер поне на 10 % от общата стойност на договора, той може с писмено известие до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прекрати договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички получени от него артикули, както и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо, включително неустойката за забава, обезщетение за неизпълнение в размер на 20% (двадесет процента) от общата стойност на Договора. Дължимото обезщетение се приспада от сумата на авансовото плащане по член 4 точка 1 на Договора. Остатъкът от сумата на авансовото плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок от връщането на доставените артикули.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 15 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора във всеки момент със 14-дневно предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в следните случаи:

 1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява в приемлив срок след писмено уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изискващо да се поправи пропуск или неуспех, да изпълни задълженията си по договора, в резултат на което сериозно се застрашава точното и навременно изпълнение на доставката;

 2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор с подизпълнител, освен посочения в чл.17 ал.2 на Договора, без да е упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;

 4. Когато срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде постановено окончателно съдебно решение по дело за нарушения на професионалната етика;

 5. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е виновен за сериозно професионално нарушение, доказано по какъвто и да било начин и доказуемо от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на страната или Европейския съюз;

 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обвинен в сериозно нарушение на договора и неизпълнение на задълженията по договор по друга процедура за доставки или грантова схема, финансирана от бюджета на Европейския съюз;

 8. В случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, характера или управлението или контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него (допълнително споразумение);

 9. Всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора;

(2) Прекратяването на договора не засяга други права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за забава при прекратяване на договора, без да се засяга отговорността на същото основание, която вече е възникнала.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, предавайки известието за прекратяване на договора, да даде указания за вземане на спешни мерки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за прекратяване на доставките и за ограничаване на разходите до минимум.

(4) При прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право незабавно да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички доставени до момента на прекратяване на Договора артикули. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички получени от него средства, както и да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за неизпълнение в размер на 20% (двадесет процента) от общата стойност на Договора.
ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Член 16 (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на извънредни обстоятелства (force major), възникнали след датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възлагането на договора или датата на влизане на договора в сила, ако това стане по-рано.

(2) С термина "извънредни обстоятелства" се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

(3) Без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да предприема изпълнение върху гаранцията за изпълнение, дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, нито да иска обезщетение за вреди в предварително уговорен размер или да прекрати договора на основание на неизпълнение, ако и доколкото забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неизпълнението на задълженията му по договора се дължи на извънредни обстоятелства. Аналогично, без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за забава и обезщетения за неизпълнени задължения или, в случай на прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на основание неизпълнение на договора от негова страна, ако и доколкото забавата или неизпълнението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се дължи на извънредни обстоятелства.

(4) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата страна и ръководителя на проекта, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания от ръководителя на проекта в обратен смисъл, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни алтернативни средства и начини за това. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва такива алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от ръководителя на проекта указания за това.

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или по причина на използваните от него алтернативни средства да изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) Ако извънредните обстоятелства (force major) продължат повече от 180 дни, всяка от страните има право да прекрати договора с тридесет дневно предизвестие до другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестието извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията на националното законодателство, приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Член 17 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни договора с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и с настоящия договор. За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си <самостоятелно / с подизпълнител наименование, ЕИК … за частта …...

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са единствените страни (наричани за краткост “страните”) по договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се намира в договорни отношения с партньорите или подизпълнителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на проекта. Само ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на проекта
Член 18 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по този Договор не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на проекта или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по договора, свързани с подобни вреди.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на проекта или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице.

(3) ДОГОВАРЯЩИЯТ ОРГАН по Договора за безвъзмездна финансова помощ не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор по време на изпълнение на проекта или като последица от него. ДОГОВАРЯЩИЯТ ОРГАН по Договора за безвъзмездна финансова помощ не дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този ДОГОВОР обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по Договора за безвъзмездна финансова помощ, свързани с подобни вреди
Член 19 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(2) Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 и чл. 82 от Регламент 1605/ 2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) №1995/2006 г.
Член 20 (1) При спазване на разпоредбата на член 22, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, лицата, упълномощени от него, и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, лицата, упълномощени от него, се задължават да запазят поверителността на всички предоставени или станали им известни документи, информация или други материали, за срок не по-малко от три години след приключването на оперативната програма в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за поверителност.

(2) При реализиране на своите правомощия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, лицата, упълномощени от него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, лицата, упълномощени от него, и Европейската комисия спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 37 от Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006 г. и приложимото национално законодателство.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва документи, методики, данни, бизнес логика, know-how и друга информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, получени или станали му известни в процеса на изпълнение на Договора, за цели, различни от целите на Договора.Член 21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че изпълнението на договора се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение I към него.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да упомене съфинансирането, предоставено от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на договора (включително сертификати за участие и други сертификати) и при всякакви контакти със средствата за осведомяване. Когато е уместно, той следва да използва логото на ЕС и логото на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Всяка публикация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, трябва да съдържа следното заявление:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от < наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ > и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ЗММ Хасково АД.”


(3) Във всички обяви или публикации, свързани с изпълнението на договора, както и на конференции и семинари, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уточни, че договорът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упълномощава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, упълномощените от него лица, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото наименование, адрес и предназначение на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.
Член 22 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане. Тези системи могат да са неразделна част от текущата счетоводна система на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или допълнение към тази система. Тези системи следва да се прилага в съответствие с националното законодателство. Счетоводните отчети, приходите и разходите, свързани с проекта, трябва да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, упълномощените от него лица, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, извършващи проверки, да проверяват изпълнението на договора посредством проучване на документацията му или проверки на място. Тези проверки могат да се провеждат в срок до три години след приключването на оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент 1083/2006 на Съвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства.

(3) В съответствие с чл. 89 (3) от Регламент на Съвета № 1083/2006, срокът за съхранение на документите по изпълнение на договора е три години след приключването на оперативната програма, ако действащото национално законодателство и/или действащи вътрешни правила на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не предвиждат по-дълъг срок на съхранение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно изтичането на срока.
Член 23. Договорът може да бъде изменян и допълван с писмени споразумения между страните. Уведомленията и съобщенията между страните се правят само в писмена форма.
Член 24. Ако една или повече разпоредби, съдържащи се в Договора, се окажат невалидни, незаконни или неприложими по някакъв начин, те няма да окажат влияние или попречат на валидността, законността или приложимостта на останалите разпоредби и тази(тези) разпоредба(и) следва да бъдат заменени с нови съгласно целите и смисъла на Договора.
Член 25. Всички спорове и неуредените в Договора отношения между страните, произтичащи от сключването, изпълнението, неизпълнението, тълкуването му или прекратяването му ще бъдат разрешавани по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а при невъзможност за това - от компетентния български съд.
Член 26. За неуредените с Договора отношения се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Към момента на подписването текстът на Договора съдържа 26 (двадесет и шест) члена и 1 (едно) приложение:
Приложение 1: Техническа оферта, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Този Договор се състави на български език и подписа на всяка страница в три еднообразни и с еднаква юридическа сила екземпляра – два екземпляра за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един екземпляр за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Изпълнителен директор: <длъжност>:


/Петър Андреев/ /<име, фамилия>/<печат> <печат>


Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект 4МС-02-198 / 27.04.2012 „ЗММ-ХАСКОВО АД – конкурентноспособна компания с ангажимент към околната среда».

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЗММ-ХАСКОВО АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на на Европейския Съюз и Договарящия орган


Стр. № отПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница