Програма „ Развитие на конкурентоспособносттаДата24.06.2017
Размер201.46 Kb.
#24143


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на конкурентоспособносттана българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


договор за изпълнение

ДОГОВОР

BG161PO003-2.1.13-0520-С0001/27.07.2012 / Su - ..........

„Хелфи Пластикс” ООД, с адрес: България, София, п.код 1233, ул. „Козлодуй” № 119, тел. 02/955 63 22 и 02/955 63 23 и факс 02/955 63 25, ДДС № BG130537249, представлявано от Михаил Виденов Костов – Управител и Снежанка Миткова Миткова – Управител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

от една страна,

„....................................” ................, ЕИК:.................................., седалище и адрес на управление: .........................................................

......................................................... наричано по-долу за краткост “Изпълнител”,

от друга страна и

Лизингодател „...................................”, ЕИК:.........................., седалище и адрес на управление: .........................................................

......................................................... наричано по-долу за краткост “КУПУВАЧ”,

от трета страна

се сключи настоящият договор за следното:

Наименование на договора :

«Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ................................»

Идентификационен номер: BG161PO003-2.1.13-0520-С0001/27.07.2012 / Su - ..........Член 1 Предмет на договора

  1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение, изплатено му от страна на КУПУВАЧА да извърши доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване в гаранционния срок на ……………….., съгласно Техническата оферта – Приложение № 1, която е неразделна част от настоящия договор.

  2. С изплащането на цялото дължимо, съгласно настоящия договор възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, КУПУВАЧЪТ придобива собствеността върху описаното в чл. 1, ал.1 от договора оборудване.

(3)Взаимоотношенията между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в качеството му на лизингополучател и КУПУВАЧА, като лизингодател, се уреждат чрез подписването от тяхна страна на договор за финансов лизинг, съгласно условията на който лизингодателят следва да прехвърли правото на собственост върху оборудването, предмет на настоящия договор, на лизингополучателя след изтичане на лизинговия договор и заплащане на всички предвидени в него и дължими суми. Срокът на лизинговия договор не може да бъде по-дълъг от срока за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Член 2 Цена

(1) КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на............... лева (цифром и словом), без включен ДДС, съгласно финансовата оферта на Изпълнителя – Приложение 2. (Преизчисляването в евро от породените в национална валута разходи ще се извършва по фиксирания курс на БНБ 1 евро = 1,95583 лева.)


(2) Цената по договора съставлява цялото възнаграждение, дължимо от КУПУВАЧА на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.
(3) Плащанията ще се извършват съгласно чл. 3.

Член 3 Начини на плащане:

Плащанията ще се извършват по банков път, в лева/eвро по банкова сметка на Изпълнителя, както следва:

Банка ..............................................

Адрес:................................................

BIC.....................................................

IBAN .................................................


Схемата на плащане е, както следва:
Авансово плащане: 20% /двадесет на сто/ от стойността на договора – в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на договора и представяне на фактура от страна на Изпълнителя;

Междинно плащане: 75% /седемдесет и пет на сто/ от стойността на договора - при писмено заявена готовност за доставка и представена фактура, издадена от Изпълнителя;


Балансово плащане: 5% /пет на сто/ от стойността на договора - след доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването, подписване на окончателен приемно – предавателен протокол и получаване на фактура, издадена от Изпълнителя.
Член 4 Доставка

(1) Всички рискове за стоките са за сметка на Изпълнителя до предварителното приемане в местоназначението им. Място на изпълнение на доставка: DAP Област София, община София, с. Мрамор, производствена база на „Хелфи Пласт кс“ ООД. (Incoterms 2010)

Стоките трябва да бъдат опаковани по подходящ начин, за да се предпазят от повреждане или разваляне по време на транспортирането им.

(2) Опаковката става собственост на получателя, като се спазват всички изисквания за защита на околната среда.Член 5 Срок за изпълнение на договора

Срокът за изпълнение е до .............. след подписване на настоящия договор, но не по-дълъг от срока на договора за безвъзмездна финансова помощBG161PO003-2.1.13-0520-С0001/27.07.2012г.Член 6 Гаранция

Изпълнителят е длъжен да гарантира:

1. че доставените стоки са нови, неизползвани и са от най-съвременни модели, в които са вложени най-съвременни технологии и материали;


2. че всички доставени артикули нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или изработката.Член 7 Следпродажбено обслужване

Задълженията на Изпълнителя за следпродажбено обслужване включват:

1. Гаранционно обслужване - ............... месеца от датата на подписване на финалния приемно-предавателен протокол.

Член 8 Санкции

(1) Санкции при забавено изпълнение

1. Ако Изпълнителят по своя вина не достави всички или част от стоките или не извърши договорените услуги в срока или сроковете, посочени в договора, Възложителят има право без официално уведомяване и без да се засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка в размер на 0,1 (нула цяло и една десета процента)% от стойността на недоставените стоки, но не повече от 5 % (пет процента) от общата стойност на договора, за всеки ден от периода между крайния срок за изпълнение и датата на реално изпълнение.

2. Ако неизпълнението на част от доставките не позволява нормална употреба на доставените стоки като цяло, неустойката по т. 1 се изчислява на базата на общата стойност на договора.

(2) Санкции при неизпълнение

1. Всяка от страните по договора, която виновно не изпълни свое задължение, произтичащо от него, носи отговорност за неизпълнение на договора.

2. В случай на неизпълнение засегнатата страна има право на следните обезщетения:

а) прекратяване на договора.Член 9 Прекратяване на договора

(1) Прекратяване на договора от Възложителя

1. Възложителят има право да прекрати договора във всеки момент със 14-дневно предизвестие до Изпълнителя в следните случаи:


а) когато Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договора;

б) когато Изпълнителят не изпълнява в приемлив срок писмено уведомление от страна на Възложителя, изискващо да се поправи пропуск или неуспех да изпълни задълженията си по договора, в резултат на което сериозно се застрашава точното и навременно изпълнение на доставката;

в) когато Изпълнителят откаже или пренебрегне да изпълни писмено нареждане на Възложителя;

г) в случай, че Изпълнителят изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;

д) когато срещу Изпълнителя бъде постановено окончателно съдебно решение по дело за нарушения на професионалната етика;

е) в случай че Изпълнителя е виновен за сериозно професионално нарушение, доказано по какъвто и да било начин и доказуемо от страна на Възложителя;

ж) когато Изпълнителят е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;

з) когато Изпълнителят е обвинен в сериозно нарушение на договора и неизпълнение на задълженията по договор по друга процедура за доставки или грантова схема, финансирана от бюджета на Общността;

и) в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, характера или управлението или контрола на Изпълнителя, освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него (допълнително споразумение);

й) при подозрение в измама съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни организации или всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности.

к) всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора;

2. Прекратяването на договора не засяга други права на Изпълнителя и Възложителя по договора. Изпълнителят не отговаря за забава при прекратяване на договора, без да се засяга отговорността на същото основание, която вече е възникнала.

3. Възложителят е длъжен предавайки известието за прекратяване на договора, да даде указания за вземане на спешни мерки от Изпълнителя за прекратяване на доставките и за ограничаване на разходите до минимум.
4. При прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в максимално кратък срок в присъствието на Изпълнителя или негови представители, които са редовно призовани, да състави опис на извършените доставки и работа, както и на доставените и неупотребени материали. Възложителят е длъжен да състави и протокол за задълженията на двете страни към момента на прекратяване на договора.

5. До завършване на доставките КУПУВАЧЪТ не е обвързан с допълнителни плащания в полза на Изпълнителя, след което получава правото да предприеме действия за възстановяване от Изпълнителя на допълнителните разходи, които е направил във връзка с довършване на доставките, или КУПУВАЧЪТ да изплати остатъка от сумите, дължими на Изпълнителя към момента на прекратяване на договора.

6. В случай на прекратяване на договора от страна на Възложителя, последният има право на обезщетение от Изпълнителя за загубите, които е претърпял.
(2) Прекратяване на договора от страна на Изпълнителя

1. Изпълнителят има право да прекрати договора с 14-дневно предизвестие, когато:

а) КУПУВАЧЪТ не изплати на Изпълнителя сумите, след изтичане на крайните срокове, посочени в договора;

б) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ системно не изпълнява задълженията си по договора след неколкократни покани; или

в) когато Възложителят преустанови изцяло или частично изпълнението на договора за повече от 180 дни на основания, които не са записани в договора и не по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя.

2. Прекратяването на договора в този случай не засяга други права на КУПУВАЧА, Възложителя или Изпълнителя по договора.


3. При прекратяване на договора при тези условия, Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените от него вреди.

Член 10 Извънредни обстоятелства (force major)

(1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на извънредни обстоятелства ( форсмажор), възникнали след датата на уведомяване на Изпълнителя за възлагането на договора или датата на влизане на договора в сила, ако това стане по-рано.

(2) С термина "извънредни обстоятелства" (форсмажор) се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

(3) Без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, Възложителят не може да иска обезщетение за вреди в предварително уговорен размер или да прекрати договора на основание на неизпълнение, ако и доколкото забавата на Изпълнителя или неизпълнението на задълженията му по договора се дължи на извънредни обстоятелства. Аналогично, без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, КУПУВАЧЪТ не дължи лихви за забава и обезщетения за неизпълнени задължения или, в случай на прекратяване на договора от Изпълнителя, на основание неизпълнение на договора от негова страна, ако и доколкото забавата или неизпълнението на Възложителя се дължи на извънредни обстоятелства.

(4) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата страна и ръководителя на проекта, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания от ръководителя на проекта в обратен смисъл, Изпълнителят е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни алтернативни средства и начини за това. Изпълнителят не може да използва такива алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от ръководителя на проекта указания за това.

(5) Ако Изпълнителят направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на Възложителя или по причина на използваните от него алтернативни средства да изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване от Възложителя.


(6) Ако извънредните обстоятелства ( форсмажор) продължат повече от 180 дни, всяка от страните има право да прекрати договора с тридесет дневно предизвестие до другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестието извънредните обстоятелства (форсмажор) все още са налице, съгласно изискванията на законодателство на Германия, приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него.

Член 11 Уреждане на спорове

Всякакви спорове между Страните, които могат да се появят по време на изпълнението на договора и които не могат да се решат по друг начин (напр. споразумение), включително неговата валидност, ще бъдат разрешени окончателно съобразно Арбитражните правила на Германската Арбитражна институция e.V. (DIS), в Бон,Германия, без помощта на обикновените съдилища. Арбитражният съд може също да се произнася и за валидността на арбитражния договор. Приложимо ще бъде материалното право на Германия.Член 12 Общи условия


  1. Всякакви изменения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни. Съгласно Оперативното ръководство по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003 – 2.1.13 «Технологична модернизация в малки и средни предприятия», договорът с изпълнител може да бъде изменен само след писмено съгласуване с Договарящия орган – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

(2) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Германия.

(3) Настоящият договор е изготвен на български/английски език в четири оригинала, два оригинала за Възложителя и един оригинал за КУПУВАЧА и Изпълнителя.Член 13 Допълнителни разпоредби

Условията на членове 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и 14 от Общите условия по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0520-С0001/27.07.2012г., приложими за „Хелфи Пластикс” ООД като бенефициент, се отнасят по аналогичен начин и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и КУПУВАЧА по настоящия договор, както следва:

(1) Министерство на икономиката, енергетиката и туризма като Договарящ орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по Проект „Повишаване на производствения капацитет на на „Хелфи Пластикс” ООД„ изпълняван от „Хелфи Пластикс“ ООД (в случая ВЪЗЛОЖИТЕЛ) не е страна по настоящия Договор и не носи отговорност за вреди от какъвто и да е характер, настъпили в следствие неизпълнение на настоящия Договор.

(2) Страните по настоящия Договор се задължават да предоставят на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, като договарящ орган по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0520-С0001/27.07.2012г. цялата информация по изпълнение на възложените доставки. Договарящият орган, Управляващият орган и сертифициращият орган по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0520-С0001/27.07.2012г., могат по всяко време да изискват информация по отношение изпълнението на настоящия Договор и тази информация трябва да бъде представена в срок от 5 работни дни от поискването й.

(3) Страните по настоящия Договор се задължават да предприемат всички необходими мерки за избягване конфликти на интереси, както и да уведомят незабавно Договарящия орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(4) Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 и чл. 82 от Регламент на Съвета (EO, Евратом) №1605/ 2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) №1995/2006 г., както и по смисъла на Законa за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

(5) Страните се задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, за срок не по-малко от три години след приключването на оперативната програма в съответствие с чл. 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за поверителност.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и КУПУВАЧЪТ може да разгласяват при възможност факта, че Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и КУПУВАЧЪТ се задължават при поискване да предоставят на оторизираните национални и европейски одиторски и контролни органи в срок цялата необходима информация, отнасяща се до изпълнението на настоящия Договор и да им оказва необходимото съдействие при извършването на одити, проверки и/или разследвания.

За Възложителя

Наименование:

„Хелфи Пластикс” ООД

Михаил Костов

Управител

Подпис:


Дата:

За Изпълнителя

Наименование:

...............

...............

Управител

Подпис:


Дата:
ЗА КУПУВАЧА

Наименование:

...............

...............

Управител
Подпис:

Дата:
EXECUTION AGREEMENT

AGREEMENT

No BG161PO003-2.1.13-0520-С0001/27.07.2012 / Su - ..........

Helfi Plastic OOD with address in Bulgaria, Sofia, postal code 1233, 119 Kozlodui Str., Tel: 02/955 63 22 and 02/955 63 23 and Fax: 02/955 63 25, VAT No. BG130537249, represented by Mihail Videnov Kostov – Managing Director and Snejanka Mitkova Mitkova – Managing Director, hereinafter called the CONTRACTING AUTHORITY,

on the one part,

„....................................” ................, UIC:..............................., headquarters and administrative address at: .........................................................

......................................................... hereinafter called the CONTRACTOR”,

on the other part and ,

Lessor, with address…….., VAT No……..

hereinafter called the “BUYER” on the third part

this Agreement was concluded as follows:

Name of the Agreement:«Delivery, installation and commissioning of ................................»

Identification number: No BG161PO003-2.1.13-0520-С0001/27.07.2012 / Su - ..........Article 1 Subject of the Agreement

The CONTRACTING AUTHORITY assigns and the CONTRACTOR accepts for remuneration settled by the BUYER to perform delivery, installation, commissioning and warranty servicing within the warranty period of the............... [the goods subject to delivery are to be stated here] in accordance with the Technical Offer - Appendix No. 1, which represents an integral part of the current Agreement.

(2) With the payment of the whole outstanding remuneration to the CONTRACTOR, the BUYER acquires ownership over the described in Art. 1 (1) equipment.

(3)…… The relationships between the CONTRACTING AUTHORITY, acting as Lessee and the BUYER, acting as Lessor are arranged by the signing of financial leasing contract, according to which, the Lessor should transfer the ownership over the equipment, subject of this agreement, to the Lessee after the end of the contract and the payment of all envisaged and due amounts. The term of the leasing contract cannot be longer than the term of execution of the contract for granting financial aid signed by the CONTRACTING AUTHORITY.Article 2 Price

(1) The BUYER is obliged to pay the CONTRACTOR the amount of ….. BGN (in numbers and words), VAT exclusive, in accordance with the Financial Offer of the CONTRACTOR Appendix2. (The currency conversion in EURO of the expenses incurred in national currency shall be performed in compliance with the fixed exchange rate of the Bulgarian National Bank, whereas 1.00 EUR = 1.95583 BGN.)

(2) The value of the Agreement represents the entire remuneration due by the BUYER to the CONTRACTOR under the Agreement. This price is conclusive and shall not be subject to reconsideration.

(3) The payments shall be effected in compliance with Art. 3.

Article 3 Method of payment:

The payments shall be effected by bank transfer, in BGN/EUR, to the account of the CONTRACTOR, as follows:

BANK …………..

ADRESS ………

BIC …..

IBAN ……
The payment scheme is as follows:


Advance payment: 20% /twenty percent / of the value of the Agreement – within 10 (ten) working days after the signing of the Agreement and submission of an invoice on the part of the CONTRACTOR;


Interim payment: 75% /seventy-five percent / of the value of the Agreement – upon submission of a written notice for readiness to deliver and after a duly submitted invoice issued by the CONTRACTOR;

Balance payment: 5% /five percent/ of the value of the Agreement – after delivery, installation and commissioning of the equipment, signing of a final Acceptance and Delivery Protocol and receipt of an invoice issued by the CONTRACTOR.
Article 4 Delivery

All risks associated with the goods are to the account of the CONTRACTOR until the preliminary acceptance at their destination. Place of delivery place: DAP Sofia District, Municipality of Sofia, village of Mramor, production base of “Helfi Plastics” Ltd. (Incoterms 2010)

The goods are to be duly packed, so that they are protected from damages or deteriorations during their transportation.
(2) The packaging becomes property of the recipient following all requirements for nature preservation.

Article 5 Term for execution of the Agreement

The term for execution is set to …….. after singing of the current Agreement, but not longer than the term of the Agreement for Financial Aid Grant No. BG161PO003-2.1.13-0520-С0001/27.07.2012Article 6 Warranty

The CONTRACTOR is obliged to guarantee:

1. that the goods delivered are new, unused and that they are the most contemporary models, for the production of which most contemporary technologies and materials have been used;

2. that all articles delivered are free of any defects stemming from their design, the materials used or their manufacturing.Article 7 Post-Sales servicing
The obligations of the CONTRACTOR with regard to the post-sales servicing include:

1. Warranty period servicing - ............... months from the date of singing of the Final Delivery and Acceptance Protocol.Article 8 Penalties

(1) Penalties for delayed execution
1. If the CONTRACTOR, by its own guilt, fails to deliver all or part of the goods or if it fails to perform the contractual services within the term or the terms stated in the Agreement, the CONTRACTING AUTHORITY has the right to receive a default payment to the amount of 0.1% (zero point one percent) of the undelivered goods’ value, but not more than 5% (five percent) of the total value of the Agreement, for each day of the period between the deadline for execution and the date of actual execution, without the obligation to make any official notifications and without prejudice to any of its other rights to indemnification.

2. If the non-execution of part of the deliveries does not allow normal use of the goods delivered as a whole, the penalty payment under Art. 1 shall be calculated on the basis of the total value of the Agreement.(2) Penalties for non-execution

1. Each of the parties under the Agreement that does not execute any of its obligations arising out of the Agreement by its own guilt, shall be held responsible for non-execution of the Agreement.

2. In case of a non-execution the affected party shall have the right to the following indemnifications:

a) termination of the Agreement.Article 9 Termination of the Agreement

(1) Termination of the Agreement by the CONTRACTING AUTHORITY

1. The CONTRACTING AUTHORITY shall have the right to terminate the Agreement at any given moment with a 14-day notification to the CONTRACTOR in the following cases:

а) when the CONTRACTOR does not comply with its obligations under the Agreement;

b) when the CONTRACTOR does not execute within an acceptable period of time any written notification on the part of the CONTRACTING AUTHORITY, requiring the elimination of any omission or failure to execute its obligations under the Agreement, as a result of which the exact and timely execution of the delivery is seriously endangered;

c) when the CONTRACTOR refuses or neglects to execute any written order of the CONTRACTING AUTHORITY;

d) in case the CONTRACTOR becomes insolvent or it is adjudged bankrupt by the court or if the court enacts management of its property by an assignee in bankruptcy or if it starts negotiations with its creditors for provision for their receivables or if it performs its activity under the management of an assignee in bankruptcy, trustee or guardian assigned to the benefit of its creditors or if it is into liquidation;

e) when there is a conclusive court decision against the CONTRACTOR on any proceedings for breach of professional ethics;
f) in case the CONTRACTOR is found guilty for any serious professional breach, proven in any manner and provable on the part of the CONTRACTING AUTHORITY;
g) when the CONTRACTOR is sentenced, with an entered into effect sentence, for fraud or act of corruption, when it has been a part of any criminal organization or in any other illegal activity impairing the financial interest of the Community;

h) when the CONTRACTOR is charged with a serious breach of the agreement and non-execution of obligations under agreement for any other procedure for delivery or a grant scheme, financed by the budget of the Community;

i) in case of an organizational change leading to a change of the juridical person, nature or management or control of the CONTRACTOR, unless such change is provided for in the Agreement by execution of a respective annex (additional agreement) to it;

j) in cases of suspected fraud in compliance with Art. 1 of the Convention for Protection of the Financial Interests of the European Communities; corruption actions, participation in any illegal organizations or any other illegal actions impeding the financial interests of the European Communities;

k) any other legal incapability, impeding the execution of the Agreement.

2. The termination of the Agreement does not concern any other rights of the CONTRACTOR and the CONTRACTING AUTHORITY under the Agreement. The CONTRACTOR shall not be responsible for any delay in case of a termination of the Agreement, without prejudice to the responsibility on the same basis which has already incurred.

3. Upon giving notification for termination of the Agreement, the CONTRACTING AUTHORITY shall be obliged to also give instructions for emergency measures to be undertaken by the CONTRACTOR in connection with the termination of the deliveries and the limitation of the expenses to a minimum.

4. Upon termination of the Agreement, the CONTRACTING AUTHORITY shall be obliged, as soon as possible, in the presence of the CONTRACTOR or its representative who have been duly summoned, to compile a list of deliveries and work executed, as well as such of delivered, but unused materials. The CONTRACTING AUTHORITY shall also be obliged to compile a protocol for the obligations of both parties as at the moment of termination of the Agreement.

5. The BUYER shall not be obliged to effect any additional payments to the CONTRACTOR until the finalization of the deliveries, after which it shall acquire the right to undertake actions for refunding by the BUYER of any additional expenses it has incurred in connection with the finalization of the deliveries or for payment by the BUYER of the remainder of the amounts due to the CONTRACTOR as at the moment of termination of the Agreement.

6. In case of termination of the Agreement on the part of the CONTRACTOR, the latter shall have the right to receive indemnification from the CONTRACTING AUTHORITY for the losses it suffered.(2) Termination of the Agreement by the CONTRACTOR

1. The CONTRACTOR has the right to terminate the Agreement with a 14-day notification, when:

а) The BUYER does not pay the CONTRACTOR the amounts due after the еxpiration of the deadlines stipulated herein;

b) The CONTRACTING AUTHORITY continuously fails to execute its obligations under the Agreement after a number of invitations to do so; or

c) when the CONTRACTING AUTHORITY terminates in whole or part of the execution of the Agreement for more than 180 days on the grounds that are not provided for in the Agreement and not by reason of any non-execution on the part of the CONTRACTOR.

2. The termination of the Agreement in such case does not affect any other rights of the BUYER, CONTRACTING AUTHORITY or the CONTRACTOR under the Agreement.

3. In case of termination of the Agreement under these terms and conditions, the CONTRACTING AUTHORITY shall owe the CONTRACTOR an indemnification for the damages suffered.

Article 10 Force Major Circumstances

(1) The parties shall not be responsible for failure to execute their obligations under the Agreement due to any extraordinary circumstances (force major) incurring after the date of notification of the CONTRACTOR about the assignment of the Agreement or the date of entering into force of the Agreement, if this becomes a fact earlier.

(2) The term ”extraordinary circumstance” (force major) shall include all natural disasters, strikes, lock-outs and any other industrial disturbances and events of extraordinary nature, crimes or terrorist acts, declared or undeclared wars, blockades, riots, disturbances, epidemics, landslides and landslips, earthquakes, storms, thunder, floods and soil sweeps, civil disturbances, explosions and any other unforeseeable and unavoidable events that are beyond the scope of control and will of the parties.
(3) Without reference to the stipulations contained in the current Agreement, the CONTRACTING AUTHORITY may not claim indemnification for any damages to an amount agreed in advance or to terminate the Agreement on the grounds of non-execution if and insofar as, the delay of the CONTRACTOR or the non-execution of its obligations under the Agreement are due to extraordinary circumstances. Analogically, without reference to the stipulations contained in the current Agreement, the BUYER shall not owe any interests for delay, not any indemnification for failure in execution of any obligations or in case of termination of the Agreement on the part of the CONTRACTOR on the grounds of non-execution of the Agreement on its part, if and insofar as the delay or the failure in execution on the part of the CONTRACTING AUTHORITY is due to any extraordinary circumstances.

(4) When the parties deem that an extraordinary circumstance has incurred, that might have effect on the execution of their obligations, they shall be obliged to immediately inform about this fact the other party and the project manager, stating the specific circumstances, their expected duration and expected effect. In case it does not receive any written instructions from the project manager for the contrary, the CONTRACTOR shall be obliged to continue to execute its obligations under the Agreement as far as possible and to seek reasonable alternative means and ways to achieve this. The CONTRACTOR may not use such alternative methods and means for execution of its obligations, unless it receives specific instructions about that from the project manager.


(5) If the CONTRACTOR incurs any additional expenses in the course of execution of the instructions of the CONTRACTING AUTHORITY or as a consequence of the used by him alternative means for execution of his obligations, the amount of the expenses incurred shall be subject to certification by the CONTRACTING AUTHORITY.

(6) If the extraordinary circumstances (force major) continue to exist for more than 180 days, each of the parties shall have the right to terminate the Agreement with a three-day notification to the other party, notwithstanding the probable extension of the term of execution granted on the grounds of the said extraordinary circumstances. If after the еxpiration of the term of notification the extraordinary circumstances (force major) are still present according to the requirements of the German legislation applicable in respect of the Agreement, it shall be terminated and the parties shall be relieved from any obligations hereunder.Article 11 Settlement of Disputes

All disputes between the Parties that might arise in the period of execution of the Agreement and that cannot be resolved in any other way (i.e. by mutual agreement), shall be referred for resolution to the competent court in Dusseldorf (Germany) in compliance with the German legislation., including its validity, shall be finally settled according to the Arbitration Rules of the German Institution of Arbitration e.V. (DIS) without recourse to the ordinary courts of law. The Arbitration Tribunal may also decide on the Validity of this arbitration agreement. The German material law shall be applicable.Article 12 General Terms and Conditions

  1. All amendments of the current Agreement are valid only if they are made in writing and signed by both of the parties hereto. According to the Operational Manual under Grant scheme BG161PO003 – 2.1.13 “Technological modernisation in small and medium-sized enterprises”, the agreement with the CONTRACTOR may be amended only after the official approval of the Contracting authority under the Grant scheme – the Ministry of economy, energy and tourism.

(2) The provisions of the German legislation currently in effect shall be applied with respect to all matters not provided for herein.

(3) The current Agreement is compiled in Bulgarian/English language, in four original counterparts - two originals for the CONTRACTING AUTHORITY and one for the BUYER and the CONTRACTOR.Article 13 Additional Provisions

The provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11.3 „b” and 14 of the General Terms and Conditions of Agreement for Financial Aid Grant No. BG161PO003-2.1.13-0520-С0001/27.07.2012г, applicable to Helfi Plastic OOD as beneficiary shall be analogically applicable to the contractor and the BUYER under the current Agreement.

(1) The Bulgarian Ministry of economy, energy and tourism as Contracting body granting financial aid grant under the Project “Increasing the production capacity of Helfi Plastics Ltd.”, implemented by “Helfi Plastics” Ltd. (the CONTRACTING AUTHORITY in this case) is not a party under the current Agreement and shall not be responsible for any damages of any nature incurring as a consequence of a non-execution of the current Agreement.

(2) The parties under the current Agreement shall be obliged to submit with the Bulgarian Ministry of economy, energy and tourism as a Contracting body under Agreement for Financial Aid Grant No. BG161PO003-2.1.13-0520-С0001/27.07.2012 the whole information concerning the execution of the deliveries assigned. The Contracting body, the Managing body and the Certifying body under the Agreement for Financial Aid Grant No. BG161PO003-2.1.13-0520-0001/27.07.2012, may at any time require information concerning the execution of the current Agreement and this information should be submitted within 5 (five) working days after its requirement.


(3) The parties under the current Agreement shall be obliged to undertake all necessary measures to prevent conflict of interests and to inform immediately the Contracting body about any circumstance that inflicts or might inflict such conflict.
(4) Conflict of interest is present when the unprejudiced and objective execution of the contractual functions of any person may be questioned for reasons connected with family, emotional life, political or national affiliation, economic interests or any other common interests that the latter has with any other person in the sense of Art. 52 and Art. 82 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 concerning the financial regulations applicable to the EU common budget amended by Regulation of the Council (EC, Euratom) No. 1995/2006 and in the sense of the Prevention and Exposure of Conflict of Interests Act.

(5) The parties shall be obliged to keep the confidentiality of all provided documents, information or of any other materials for a period of no less than three years after the finalization of the operative program in compliance with Art. 90 of the Council Regulation (EC) No. 1083/2006. The European Commission has the right to access to all documents provided to the persons stated above observing the same confidentiality requirements.

(6) The CONTRACTOR and the BUYER may announce, when possible, the fact that the Project is co-financed by the European Regional Development Fund.

(7) The CONTRACTOR and the BUYER shall be obliged to submit with the authorized national and European auditing and control authorities, upon request and within the deadline, the entire necessary information concerning the execution of the current Agreement and to provide all necessary cooperation in the performance of audits, verifications and/or investigations.For the Contracting Authority

Name:


Helfi Plastic OOD

Mihail Kostov

Managing Director

Signature:

Date:

For the CONTRACTOR

Name:


...............

...............

Managing Director

Signature:

Date:

For the BUYER

Name:


...............

...............

Managing Director

Signature:Date:

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница