Програма 170 часа годишно годишно тематично планиране по учебния предмет математика за класстраница2/8
Дата13.09.2022
Размер84.54 Kb.
#115070
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8
PGR Matematika 5kl new ProsvetaPlus new 170 h-2022-2023
Свързани:
Iskane-za-otlagane-na-otpusk
1. Делимост

8

2

6. Деление с остатък

Знае понятията, свързани с релацията делимост.

Използват се въпроси, провокирани от онагледяването на идеята за деление с остатък, което ще улесни възприемането. Прави се коментар на изобразяването на последователни кратни на едно число върху числов лъч, което подготвя въвеждането на понятията „кратно“ и „делител“ и подпомага формирането на умението за изобразяване на числа върху числов лъч.

Текущо изпитване – устно или писмено от домашна работа или участие в час при изучаване на темите от 1 до 5 включително според учебната програма.

9
10

2
2

7. Деление с остатък.
Упражнение

Умее да оперира с понятията: „делимо“, „делител“, „частно“ и „остатък“, и умее да ги определя.

Учениците се активизират и мотивират да учат чрез практика с използване, съгласно възможностите им, на системата от вариативни задачи, обяснителни текстове, илюстрации и електронни ресурси.

Двучасов урок

11

3

8. Кратно и делител на естествено число

Знае понятията „делител“ и „кратно“ и умее да ги прилага при решаването на задачи.

Прави се плавно преминаване от познатото деление с остатък, различен от нула, към деление с остатък, равен на нула, като се постига приемственост при въвеждането на новото знание и придобиването на умения.
12


13

3


3

9. Делимост на произведение и на сбор
Упражнение

Знае критериите за делимост на сбор и на произведение.

Експериментално се извеждат признаците за разпознаване дали сбор или произведение се дели на дадено число. Активно се използват задачи за откриване на липсващо число или текст, което спомага за развиване на логическите знания чрез: разбиране на конкретно ниво на смисъла на логическите съюзи „и“, „или“, „ако..., то...“, отрицанието „не“ и релациите „следва“ и „еквивалентност“; преценяване на вярност и рационалност в конкретна ситуация и формиране на умение за обосноваване на изводи.

Двучасов урок

14

3

10. Признаци за делимост на 2 и на 5

Знае признаците и умее да ги прилага за разпознаване на кратни на 2 и на 5.

Експериментално се извеждат признаците. Табличното им онагледяване и обобщаване са с цел развиване на умението за четене с разбиране и анализиране на зададена по различен начин информация. Използва се препратка към приложението на четни и нечетни числа в житейски ситуации за доизясняване на новите понятия и подчертаване на приложния характер на математическото знание.
15

3

11. Признак за делимост на 3

Знае признака и умее да го използва за разпознаване на кратни на 3.

Таблично са онагледени закономерностите при реализация на урока, което подпомага извеждането на признаците за делимост на базата на конкретни примери. Поставят се подходящо подбрани логически въпроси, които подпомагат формирането на критично мислене чрез поддържането на умения за определяне на вярност или невярност на съждение.
16
17

4
4

12. Общи задачи
Упражнение

Умее да прилага признаците за делимост при решаване на задачи.

Реализират се практически дейности, предназначени за поддържане на изучените до момента знания от темата „Делимост“. Систематизират се знанията и се създават условия за учениците за самоконтрол с помощта на електронните ресурси.

Двучасов урок
Препоръчва се 10-минутна контролна работа в началото или в края на урока за тестване на изучените признаци. Препоръчително е предварително решаване на тренировъчния тест, изпълним в реално време. Реализираните електронно тестови задачи дават възможност на учениците за самооценяване на постиженията им.

18

19


4

4


13. Прости и съставни числа
Упражнение

Умее да прилага алгоритмите за откриване на прости числа, ненадминаващи дадено естествено число.

Въвеждат се новите понятия и учениците се запознават с алгоритмите за откриване на простите числа. Методическите решения се разнообразяват чрез използване на електронния учебник с разработени текст, изображения и анимация.

Двучасов урок
Темата е подходяща за задаване на проектна задача, свързана с простите числа, за колективна или индивидуална работа. Оценката от проекта, който може да се представи в края на темата „Делимост“, може да участва при формирането на оценката по тази тема.

20

4

14. Представяне на естествени числа като произведение на прости множители

Умее да представя естествено число като произведение на прости множители.
Умее да записва произведение на равни множители като степен.

Акцентира се върху различни технологии за представяне на число като произведение на прости множители.

Текущо изпитване – устно или писмено от домашна работа или участие в час при изучаване на темите от 6 до 8 включително според учебната програма.

21

5

15. Представяне на произведение на равни множители като степен

Умее да записва произведение на равни множители като степен.

Осъзнава се приложимостта на степените при преминаване от една мерна единица в друга и се активизират и мотивират учениците за учене чрез практика с допълнителните текстове, таблици и препратки към десетичния запис на числата.
22

5

16. Общ делител и НОД на естествени числа. Намиране на НОД на естествени числа

Умее да намира ОД/НОД на две числа.

Въвеждат се новите знания и алгоритми на основата на решаване на практическа задача, достъпна по сюжет и сложност за учениците. Използват се диаграми на Ойлер – Вен за онагледяване чрез елементите на сечение на две множества на общите делители на две числа. С приложените електронни ресурси по темата се провокира ученето чрез практика/дейности.
23

5

17. Общо кратно и НОК на естествени числа. Намиране на НОК на естествени числа

Умее да намира ОК/НОК на две или на три числа

Урокът се реализира по аналогия на предходния урок. Използват се диаграми на Ойлер – Вен и електронни ресурси за подпомагане на постигането на очакваните резултати.
245

18. Делимост. Oбобщение

Умее да прилага знанията, свързани с делимост на числата, при решаване на задачи.

Графичните изображения и илюстративните примери са част от апарата за организиране на усвояването, за обобщаване на знанията и подпомагат използването на разнообразни методически решения и учене чрез практика.
25
26

5
6

19. Общи задачи
Упражнение

Умее да прилага признаците за делимост при решаване на задачи.
Умее да намира НОД и НОК при решаване на задачи.

Съдържанието на урока е логически завършек на темата „Делимост“. Разнообразието от практически задачи, от задачи с конструиран отговор и от задачи със свободен отговор, реализирани в електронни ресурси, подпомага постигането на очакваните умение в края на изучаването на темата „Делимост“.

Двучасов урок
Електронната реализация на тестовите задачи дава възможност на учениците за самооценяване на постиженията им.

27

6

Контролна работа № 2
Контролът и оценката на знанията и уменията на учениците се постигат чрез решаване на тест. Задачите в теста трябва да са съобразени с очакваните резултати, с възможностите и потребностите на учениците, както и с продължителността на учебния час. Задачите трябва да са ясно и точно формулирани, с подробно разписани критерии за тяхното оценяване. Желателно е да има отделено време в края на часа или в началото на следващия час за изясняване на възникналите въпроси и потенциални или фактически грешки.

Препоръчителен формат на теста е този, който включва трите типа задачи (в отношение 2:1:1): с избираем отговор, с кратък числов или текстов отговор и с обоснован отговор. Оценяването се осъществява на базата на ясно разписани критерии за оценяване.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница