Програма 170 часа годишно годишно тематично планиране по учебния предмет математика за класстраница3/8
Дата13.09.2022
Размер84.54 Kb.
#115070
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8
PGR Matematika 5kl new ProsvetaPlus new 170 h-2022-2023
Свързани:
Iskane-za-otlagane-na-otpusk
2. Обикновени дроби

28

6

20. Обикновени дроби

Разбира какво е дробно число, и може да чете и записва обикновена дроб.
Знае елементите на обикновената дроб (числител, знаменател и дробна черта) и тяхното значение.

Въвеждането на новото понятие „обикновена дроб“ в урока се постига чрез плавен преход от знанието за половинка, третинка и четвъртинка. Използването на различни подходи – задачи с имена, подсказващи сюжета, илюстрации, шрифтови и цветови откроявания, електронни ресурси, онагледява и стимулира самостоятелната и груповата изследователска работа на учениците.
29

6

21. Правилни и неправилни дроби

Разпознава правилни и неправилни дроби и конструира самостоятелно примери.

Eмпирично, чрез конкретна задача, се стига до въвеждането на новото понятие. Подборът на задачи от различно ниво на сложност и формат предлага възможности, които да съответстват на различните стилове на учене. Използването на динамични електронни ресурси подпомага постигането на очакваните умения.
30

6

22. Основно свойство
на дробите. Разширяване на дроби

Знае основното свойство на дробите и умее да разширява обикновени дроби.

Използването на основни и пояснителни текстове, решения и упътвания стимулира възможностите на учениците за самостоятелно учене, критично мислене и творческа дейност.
31

7

23. Основно свойство на дробите. Съкращаване на дроби

Знае основното свойство на дробите и умее да съкращава обикновени дроби.

Използват се решените примери и динамични електронни ресурси за онагледяване на знанието.
32

33


7

7


24. Основно свойство на дробите. Упражнение
Упражнение

Умее да прилага придобитите знания и умения за решаването на житейски задачи.

Чрез голямото разнообразие на задачите по формат, ниво на сложност и чрез начина на поднасянето им се провокират възможностите на учениците за самостоятелно учене, критично мислене и творческа дейност.

Двучасов урок
Препоръчва се устна или писмена диагностика (като петминутка в края на часа) на нивото на достижимост на очакваните резултати, свързани с усвояването на темите от 21 до 24 включително според учебната програма.

34

7

25. Привеждане на обикновени дроби към общ/най-малък общ знаменател

Умее да привежда обикновени дроби към общ знаменател и към най-малък общ знаменател.

Поднасянето на новите знания в урока се реализира, като се следват принципите на системност, последователност и яснота при извеждането на новото знание на базата на добре познатото старо. Многообразието от задачи и илюстрации, достъпно поднесените основни теоретични и пояснителни към тях текстове подпомагат възприемането. Подборът им е съобразен с различния начин на възприемане и запаметяване. Разработените електронни ресурси са в помощ на образователния процес.
35

7

26. Сравняване на обикновени дроби с равни знаменатели. Изобразяване върху числов лъч

Умее да сравнява обикновени дроби с равни знаменатели и да ги изобразява върху числов лъч.

При изобразяването на дробните числа върху числов лъч се стъпва на знанието за изобразяване на естествени числа върху числов лъч. Използването на разработените към урока електронни ресурси с различни медийни формати, като текст, изображения, аудиозапис и анимация, подпомага образователния процес.
36

37


8

8


27. Сравняване на обикновени дроби с различни знаменатели

УпражнениеУмее да сравнява обикновени дроби с различни знаменатели и да ги изобразява върху числов лъч.

Контекстът, изразните средства и дейностите са аналогични на предходния урок.

Двучасов урок38

39


8

8


28. Общи задачи
Упражнение

Умее да сравнява обикновени дроби и да ги изобразява върху числов лъч.

Урокът има практически характер и осигурява възможности за прилагане на придобитите знания за обикновените дроби и умения за тяхното сравняване. Електронната реализация на някои работни задачи и на тестовите задачи подпомага използването на разнообразни методически решения и учене чрез практика.

Двучасов урок
Възможността да се решава в реално време един и същ тест (с разместени отговори) от учениците, ги поставя в еднакви условия за самооценяване и съпоставка на постиженията им.

40

8

Контролна работа № 3

Умее да прилага привеждането на дроби към НОЗ при сравняване и изобразяване на дроби върху числов лъч и при решаване на практически задачи.

Контролът и оценката на знанията се осъществяват чрез решаване на тест.

Препоръчителен формат на теста е този, който включва трите типа задачи (в отношение 2:1:1): с избираем отговор, с кратък числов или текстов отговор и с обоснован отговор. Оценяването се осъществява на базата на ясно разписани критерии за оценяване.

41

9

29. Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели

Знае алгоритмите за събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели.

Реализацията на съдържанието се постига чрез плавен преход от изучените правила за действията събиране и изваждане на естествени числа към правилата за събиране и изваждане на обикновени дроби. Онагледяването се постига с помощта на илюстрации на мерителни съдове и на числов лъч. Използват се методите на сравнение, аналогия и съпоставяне.
42

9

30. Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели. Упражнение

Умее да прилага алгоритмите за действията събиране и изваждане на обикновени дроби.
Умее да намира неизвестна компонента при действията събиране и изваждане.

Припомнянето и аналогията са подходите, използвани при извеждане на правилата за намиране на неизвестна компонента при действията събиране и изваждане на дроби. Пояснителните текстове, упътванията и решенията стимулират учениците към самостоятелно учене, критично мислене и творческа дейност.
43

9

31. Смесени числа. Преминаване от смесено число в неправилна дроб

Умее да чете и записва смесени числа. Умее да сравнява смесени числа, да ги изобразява върху числов лъч и да записва смесено число с неправилна дроб.

Чрез решаването на практически задачи се акцентира върху приложенията на новото знание за придобиване на математическото и житейски значимото умение да се преминава от една мерна единица към нейните кратни и подразделения.
44

9

32. Смесени числа. Преминаване от неправилна дроб в смесено число

Умее да сравнява неправилни дроби, като преминава първоначално към смесени числа.

Балансирано се използват текст и илюстративен материал – снимки, схеми и таблици, както и смисловите изводи от това, които подпомагат процеса на възприемане и запаметяване.
45

46


9

10


33. Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели.
Упражнение

Умее да прилага алгоритмите за действията събиране и изваждане на обикновени дроби.

Лесното извеждане на правилата за извършване на правото и обратното действие с дроби и тяхното противопоставяне обосновава изучаването им в един урок. Използването на електронни ресурси онагледява знанието.

Двучасов урок47

10

34. Разместително и съдружително свойство на действието събиране

Трайно владее свойствата на събирането и тяхното прилагане при търсене на рационално изчисление и решение на даден проблем от геометрията или от нестандартна житейска ситуация.

Използва се балансирано съчетание между практическия и изследователския подход на учене чрез актуализиране на вече придобити знания за свойствата на събирането на естествени числа. Може да се проведе дискусия за преценяване на рационалност в конкретна ситуация.
48

10

35. Събиране и изваждане на смесени числа. Упражнение

Умее да използва свойствата на действието събиране с обикновени дроби за рационално смятане.

Електронните ресурси, снимковият материал, илюстрациите и пояснителните текстове допринасят за активизиране и мотивиране на учениците. Решените задачи и шрифтово и цветово откроените текстове са материална опора, акцентираща върху правилата за събиране и изваждане на смесени числа.
49

50


10

10


36. Събиране и изваждане на обикновени дроби. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо.
Упражнение

Умее да намира неизвестно събираемо, умалител и умаляемо.

Последователност, спираловидност и приемственост в учебното съдържание са основните принципи при извеждане на правилата за намиране на неизвестна компонента при събирането и изваждането на обикновени дроби.

Двучасов урок

51

11

37. Умножение на обикновени дроби

Умее да умножава обикновени дроби.

Системност и последователност при извеждането на новото знание на базата на добре познатото старо. Като опора при реализацията на урока се използва знанието за умножение на естествени числа, за да се изведе правилото за умножение на обикновена дроб с естествено число и с обикновена дроб.
52

11

38. Разместително и съдружително свойство на действието умножение

Умее да използва свойствата на действията с обикновени дроби за рационално смятане.

Основните подходи са припомняне и конкретизиране на свойствата на действието умножение в новото числово множество. Пояснителните текстове и решения, балансирани с основните текстове и подпомогнати от разработените електронни ресурси, създават условия за индивидуална и колективна работа на учениците.
53

11

39. Деление на обикновени дроби

Умее да конструира реципрочното число на дадено, както и да дели обикновени дроби.

Осъществява се плавен преход от действието умножение към действието деление на обикновени дроби. Приемственост, нагледност и яснота на възприятието са в основата на извеждането на ново знание на базата на знанието за лице на правоъгълник. Използването на електронни ресурси подпомага образователния процес.
54

11

40. Действия с обикновени дроби. Разпределително свойство на умножението относно събирането

Умее да използва свойствата на действията с обикновени дроби за рационално смятане на числови изрази с обикновени дроби, съдържащи до четири действия.

Сюжетното разнообразие на задачите с различно ниво на сложност и наличието на електронни ресурси активизират и мотивират учениците да участват в образователния процес. Акцент в урока се поставя върху разпределителното свойство на действието умножение относно събирането.
55

56


11
12

41. Действия с обикновени дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител
Упражнение

Умее да намира неизвестна компонента при действията умножение и деление на обикновени дроби.

Аналогия и сравнение са основните подходи в урока. Акцентът е върху намирането на неизвестен множител, делимо и делител. Като материална опора се използват аналогичните им правила при действия с естествени числа.

Двучасов урок

57
58

12
12

42. Общи задачи
Упражнение

Умее да пресмята числови изрази с обикновени дроби, съдържащи до четири действия.

Урокът е предназначен за практически дейности. Електронните ресурси подпомагат формирането на умения за самостоятелно учене, критично мислене и творческа дейност на учениците.

Двучасов урок
Реализираният електронно тест подпомага учениците при самооценяване на постиженията им.

59

12

Контролна работа № 4

Умее да прилага свойствата на действията с обикновени дроби за рационално пресмятане на числови изрази с обикновени дроби, съдържащи до четири действия.

Диагностицира се индивидуалното ниво на учениците на постигане на очакваните резултати по темите, изучени дотук. Препоръчително е последните 10 минути на часа или първите 10 минути на следващия час да се отделят за анализ на най-често допусканите грешки. Добре е да се даде възможност на учениците, непокрили очакваните резултати, да направят подобен тест след предварителни индивидуални или колективни консултации.

Препоръчителният формат на теста е този, който включва трите типа задачи (в отношение 2:1:1): с избираем отговор, с кратък числов или текстов отговор и с обоснован отговор. Оценяването се осъществява на базата на ясно разписани критерии за оценяване.

60

12

43. Част от число. Намиране на част от число

Умее да решава една от трите основни задачи, свързани с намиране на част от число.

Последователност и нагледност са основните подходи в урока. Приложените чертежи, илюстрации и пояснителни текстове активизират и мотивират учениците за критично мислене и самостоятелно вземане на решение.
61

62


13

13


44. Част от число. Упражнение
Упражнение

Умее да решава житейски задачи, свързани с увеличаване или намаляване на число с части от него.

Осмислянето на практическото приложение на придобитото знание за намиране на част от число се постига с решаването на разнообразни по сюжет и ниво на сложност задачи, както и с използването на разработените електронни ресурси.

Двучасов урок63
64

13
13

45. Част от число.
Намиране на число по дадена негова част
Упражнение

Умее да моделира практически ситуации, свързани с намиране на число по дадена негова част (неизвестен множител).

Използваните методи са припомняне, аналогия и последователност при извеждане на правилото за намиране на число по дадена негова част. Наличието на различно зададени като формат задачи, включително на такива с попълване на текст, както и електронно реализираните задания и анимации предлагат възможности, които съответстват на различни стилове на учене.

Двучасов урок65
66

13
14

46. Част от число.
Намиране на неизвестна част от число
Упражнение

Умее да моделира математически или житейски ситуации, свързани с решаването на основните задачи за намиране на част от число.

В урока учениците се запознават с технологията за намиране на неизвестна част от число и я дискутират. Прави се обобщение на трите основни задачи: таблично и чрез разглеждане на конкретни примери, свързани с намиране на част от число. Множеството приложни задачи създават условия за формиране на ключови компетентности в областта на природните науки, финансите, както и за доизграждане на функционалната грамотност на учениците.

Двучасов урок67

14

47. Обикновени дроби. Обобщение
Използваните точна терминология, илюстрации, схеми и примери подпомагат процеса на систематизация, обобщение и възприятие.

Урокът е подходящ за задаване на проектна работа на учениците, която да бъде оценена комплексно от учителя.

68

69


14

14


48. Общи задачи

УпражнениеУмее да сравнява и изобразява обикновените дроби върху числов лъч. Владее алгоритмите за действия с обикновени дроби и умее да ги прилага.
Умее да решава основните задачи за намиране на част от число при решаване на практически задачи.

Опресняват се и се поддържат придобитите знания и умения за опериране с обикновени дроби. Електронните ресурси създават условия за самостоятелно учене и за формиране на критично мислене.

Двучасов урок
Реализираният електронно тест и задачите за самоконтрол подпомагат учениците за самооценяване на постиженията им.

70

14

Класна работа № 1

Умее да изобразява обикновени дроби върху числов лъч и да ги сравнява. Умее да прилага алгоритмите за действия с обикновени дроби, както и да намира неизвестна компонента при действията с дроби. Умее да намира част от число и число по дадена негова част. Умее да моделира житейски ситуации с помощта на обикновени дроби.

Контролът и оценката се постигат чрез решаване на тест, който трябва да е съобразен с очакваните резултати по темите „Делимост“ и „Обикновени дроби“ . Разработката му трябва да е съобразена с възрастовите особености на учениците и с продължителността на учебния час.

Необходимо е ясно разписване на критериите за оценяване по задачи, което да дава точна индивидуална диагностика на нивото на постигане на очакваните резултати от всеки ученик.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница