Програма 170 часа годишно годишно тематично планиране по учебния предмет математика за класстраница6/8
Дата13.09.2022
Размер84.54 Kb.
#115070
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8
PGR Matematika 5kl new ProsvetaPlus new 170 h-2022-2023
Свързани:
Iskane-za-otlagane-na-otpusk
4. Геометрични фигури

109

22

80. Основни геометрични фигури. Преговор

Умее да разпознава и измерва отсечки в сантиметри и в инчове.

Актуализират се знанията за основните геометрични фигури – права и отсечка. Системата от задачи и илюстрации осигурява създаване на условия за насърчаване и улесняване на самостоятелното търсене на информация от различни източници. Използват се практически измервания върху предмети, които доизграждат математическата компетентност и развиват ключовите компетентности, инициативност и предприемчивост.
110

22

81. Отсечка. Преговор

Умее да сравнява отсечки и да построява отсечка, равна на дадена отсечка.

Формират се умения за сравняване и построяване на отсечки. Разнообразните задачи, илюстрации и компютърна анимация мотивират учениците за самостоятелно учене и формиране на критично мислене и творческа дейност. Графичната илюстрация на илюзията за равенство на отсечки провокира аргументиране на разсъжденията.
111

23

82. Действия с отсечки

Умее да построява сбор и разлика на отсечки.

Системата от задачи, снимков материал и илюстрации създава възможност за практически дейности, свързани с построяване на сбор и разлика на отсечки по различни начини.
112

23

83. Ъгъл. Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права

Умее да намира разстояние от точка до права.

Новите понятия се въвеждат по пътя на наблюдението и на сравняването на заобикалящите ни обекти. Приложените снимки, илюстрации и чертежи върху мрежа подпомагат използването на разнообразни методически решения и ученето чрез практика.
113

23

84. Триъгълник. Видове триъгълници. Елементи

Умее да разпознава триъгълник и видовете триъгълници.
Знае техните елементи и свойства.

Използваните методи са наблюдение, онагледяване и сравнение. Чрез задачите в урока за разпознаване на видовете триъгълници според ъглите и според страните се актуализира обемът на понятието и се подпомага превръщането на знанието в умение.
114
115

23
23

85. Триъгълник. Височини в триъгълника

УпражнениеУмее да чертае триъгълник, да построява перпендикуляр от точка до права и височини в триъгълник с помощта на правоъгълен триъгълник или транспортир.

Умее да построява перпендикуляр от точка до права и височини в триъгълник в квадратна мрежа и с помощта на правоъгълен триъгълник и транспортирОсновните дейности в урока са въвеждане на новите понятия и упражняване за разпознаване, както и построяване на височини в различните видове триъгълници върху мрежа. Примерните решения, електронните ресурси и компютърните анимации допринасят за активизиране и мотивиране на учениците и спомагат за учене чрез практика.
Учене чрез практика – индивидуална практическа дейност за чертане на височини с помощта на правоъгълен триъгълник. Използването на квадратна мрежа и на чертожни инструменти като дидактическо средство подпомага придобиването на умение за чертаене, което допринася за доразвиването на математическата компетентност

Двучасов урок

Учениците трябва да имат чертожни инструменти.


Учениците трябва да имат лист с квадратна мрежа.

116

24

86. Лице на равнинна фигура

Знае мерните единици за дължина и за лице.

Новото знание в урока – лице на фигура, и неговото свойство адитивност (паркетиране) се въвеждат на основата на знанието за измерване на дължини чрез нанасянето на избрана единична отсечка върху отсечката, която подлежи на измерване. Изобилието от мозайки и практически задачи за измерване на площта на равнинна фигура, както и електронната анимация подпомагат използването на разнообразни методически решения и учене чрез практика.

.

117

24

87. Правоъгълник и квадрат. Упражнение

Умее да чертае правоъгълник и квадрат върху квадратна мрежа.
Умее да намира обиколка на правоъгълник и квадрат и да ги изразява в различни мерни единици.

Актуализират се и се разширяват знанията за елементите на четириъгълник, за лице на квадрат и на правоъгълник. Задачите за чертане на правоъгълник върху квадратна мрежа допринасят за осмисляне на теорията и за активизиране и мотивиране на учениците за учене чрез практика.
118

24

88. Лице на правоъгълник. Преговор

Умее да намира лице на правоъгълник и квадрат и да ги изразява в различни мерни единици.

Актуализират се знанията за лице на правоъгълник и на квадрат. Разнообразието от практически задачи осигурява условия за самостоятелно учене, формиране на критично мислене и творческа дейност на учениците.
119

120


24

24


89. Мерни единици за лице
Упражнение

Знае мерните единици за дължина и за лице.
Умее да преминава от основните мерни единици за дължина и лице към техни кратни и подразделения.

Използват се различни технологии за формиране на умения у учениците за преминаване от една мерна единица за лице в друга. Това формира потенциални възможности у тях за избор на онази технология, която владеят най-добре. Създадени са възможности за вътрешнопредметни (алгебра – геометрия) връзки. Наличието на електронни ресурси подпомага визуализацията на знанието.

Двучасов урок121

25

90. Лице на правоъгълен триъгълник

Умее да намира лице на правоъгълен триъгълник.

В урока чрез визуализиране на манипулациите с различни средства се достига до откриване на формулата за лице на правоъгълен триъгълник. Пояснителните текстове, опорните чертежи върху мрежа и електронните ресурси създават възможности за самостоятелно учене, критическо мислене и творческа дейност на учениците.
122

25

91. Лице на триъгълник

Умее да намира лице на триъгълник.

Новото знание (лице на триъгълник) се изгражда на основата на знанието и умението за намиране на лице на правоъгълен триъгълник и свойството адитивност на лицето. Урокът осигурява условия за насърчаване и улесняване на самостоятелното търсене на информация от различни източници.
123
124

25
25

92. Триъгълник. Упражнение

УпражнениеУмее да оперира с отсечки, да преминава от основните мерни единици за дължина и лице към техни кратни и подразделения; да намира основни линейни елементи на триъгълник, правоъгълник и квадрат чрез използване на формулите за обиколка и лице на тези фигури.

Упражнителен урок, в който комплексът от разнообразни по сюжет и ниво на сложност задачи допринася за активизиране и мотивиране на учениците и стимулира взаимодействието между участниците в учебния процес.

Двучасов урок

125
126

25
26

93. Общи задачи
Упражнение

Умее да решава триъгълник, правоъгълник и квадрат.
Умее да преминава от основните мерни единици за дължина и лице към техни кратни и подразделения.

Решаването на множество практически задачи и използването на електронни ресурси подпомагат прилагането на разнообразни методически решения и учене чрез практика. Реализираният електронно тест дава възможност на учениците за самооценяване на постиженията им.

Двучасов урок
Оценяването на придобитите знания и умения може да стане с 15-минутна контролна работа в края на часа или от устно изпитване, като оценката се формира от домашна работа или от разработена проектна задача.

127

26

94. Успоредни прави

Умее да чертае геометрични фигури върху квадратна мрежа, което допринася за придобиването на математическа компетентност.

Използваните похвати са наблюдение, сравнение, аргументация. Новото знание (успоредни прави) се въвежда чрез наблюдение на обекти от заобикалящата действителност. Изобилието на опорни чертежи върху мрежа и на задачи за разпознаване на обекти от обема на понятието стимулира осмислянето на понятието и ученето чрез практиката.
128

26

95. Успоредник. Ромб

Умее да чертае успоредник върху квадратна мрежа и да намира обиколка на успоредник и на ромб и да ги изразява в различни мерни единици.

Задачите за разпознаване на обекти от обема на понятието са от съществено значение за усвояване на новото понятие. Логическите въпроси допринасят за изграждането на умение за учене – усвояване на правила и алгоритми, подпомагащи познавателния процес, както и демонстриране на логически умения при аргументиране на разсъждения.
129
130

26
26

96. Лице на успоредник
Упражнение

Умее да намира лице на успоредник и на ромб и да ги изразява в различни мерни единици.
Умее да построява успоредни прави, перпендикуляр от точка до права и височини в успоредник върху квадратна мрежа или с помощта на правоъгълен триъгълник.

Разнообразието от задачи, илюстрации, опорни чертежи и таблици може да се използва за насърчаване и улесняване на самостоятелното търсене на информация от различни източници.
Чрез практически дейности се изграждат умения за чертане на геометрични фигури върху мрежа и се допринася за изграждането на математическа грамотност у учениците. Електронните ресурси и системата от задачи подпомагат използването на разнообразни методически решения и учене чрез практика.

Двучасов урок

131

27

97. Трапец. Видове трапеци.
Обиколка на трапец

Умее да чертае трапец върху квадратна мрежа, да намира обиколка на трапец и да я изразява в различни мерни единици.

Задачите за разпознаване на обекти от обема на понятието са от съществено значение за усвояване на новото понятие. Множеството снимки, илюстрации и опорни чертежи подпомагат усвояването на новото знание.
132

27

98. Лице на трапец

Умее да намира лице на трапец и да го изразява в различни мерни единици.

Новото знание (лице на трапец) се въвежда на основата на знанието за намиране на лице на триъгълник и свойството адитивност на лицето.
133

27

99. Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури

Умее да разчита и тълкува данни от чертеж или математически текст, описващи геометрична ситуация.

Упражнява се свойството на лицето – адитивност, подготвено в предходни уроци, с което се осигуряват плавност и логическа последователност в изложението. Множеството задачи, заимствани от житейски ситуации, както и танграмът, създават възможности за самостоятелно учене, критично мислене и творческа дейност и подпомагат използването на разнообразни методически решения и учене чрез практика.
134
135

27
27

100. Четириъгълник. Упражнение

УпражнениеУмее да решава успоредник и трапец.

Използването на разнообразните по сюжет, формат и ниво на сложност задачи създава условия за практическо приложение на придобитите знания и превръщането им в умения за решаване на житейски проблеми.

Двучасов урок

136

28

101. Основни геометрични фигури. Обобщение

Умее да разпознава видовете триъгълници и видовете успоредници. Знае формулите за обиколка и лице на триъгълник и на изпъкнал четириъгълник и умее да ги прилага при решаването на задачи.

Систематизирането на знанията за основните геометрични фигури – триъгълник и успоредник – е основната цел на урока. Схемите, чертежите и формулите обобщават придобитите знания чрез осигурена последователност и единност при употребата на термини и символи, което подпомага учениците в разбирането и осмислянето на учебното съдържание.
137

138


28

28


102. Общи задачи

УпражнениеУмее да намира лице на триъгълник, правоъгълник, квадрат, успоредник, ромб и трапец и да ги изразява в различни мерни единици.
Умее да намира основните линейни елементи на изучените геометрични фигури.
Умее да разчита и тълкува данни от чертеж или математически текст, описващи геометрична ситуация.

Правят се преговор и обобщение на изученото в темата „Основни геометрични фигури“. Системата от задачи, разнообразни по формат и ниво на сложност, разнообразните илюстрации и чертежи допринасят за активизиране и мотивиране на учениците за самостоятелно учене с разбиране.

Двучасов урок139

28

Контролна работа № 8

Тестват се уменията за намиране на периметър и лице на триъгълник, на успоредник и на трапец, както и уменията за преминаване от една мерна единица за дължина или за лице към нейни съседни.

Подбраните в теста задачи трябва да са добре балансирани като формат и ниво на сложност. За правилно и обективно формиране на индивидуална оценка е необходимо да се изготвят добре обосновани критерии за оценяване по всяка от задачите.

Оценяване чрез балансиран тест, съставен от три вида задачи: с избираем отговор, с кратък свободен числов или текстов отговор и с обосновано решение.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница