Програма „административен капацитетДата24.06.2017
Размер197.23 Kb.ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”Бенефициент: БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

Проект: „Надграждане на информационно-комуникационната среда на БИМ чрез по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули.”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Номер на договора: 13-32-8/24.01.2014 г.МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

за оценка на технически предложения за обществена поръчка с предмет:

Осъществяване на аналитични дейности и технологични разработки в Български институт по метрология“

Критерии за определяне на комплексната оценка

Критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодната оферта”.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената за всяка оферта комплексна оценка , като сума от индивидуалните оценки по съответните показатели. Показателите с тяхната относителна тежест за определяне на комплексната оценка за всяка оферта са:


 • Техническа оценка - 70%;

 • Цена - 30%

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата, получила най-висока оценка по посочената формула. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя изпълнителя на договора за възлагане на обществена поръчка.

Техническа оценка ()

представлява оценка на техническата оферта на Участника за изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на възложителя, заложени в Техническото задание, методите и подходите за постигане на заложените показатели, изпълнение на заложените цели.

Конкретният брой точки се присъжда на всеки Участник на базата на експертна оценка, извършвана от комисията. Преценяват се качествата на предложените концепции, организацията на дейностите, начините им на осъществяване, предложенията за използваните технологии, качество на техническото изпълнение.

Всеки член на комисията изготвя своя индивидуална оценка на всяка от офертите, попълвайки следната таблица, в която всяко се оценява с оценки в интервала от 1 до 4 по следния начин:

Показатели за техническа оценка

Точки

(min = 1,

max = 4)

Коеф. на тежест

Обща оценка

Обосновка на присъдената оценка

Z1 – Концепция за изпълнение на аналитичните дейности в рамките на проекта.

Общата оценка по този показател се формира от сумата на общите оценки за всеки от следните под-показатели, всяка от които е изчислена като брой точки, умножен по коефициент на тежест: • Z1.1. По този показател се оценява предложението на Участника за изпълнение на поддейност Анализ на съществуващата ситуация.
2 • Z1.2. По този показател се оценява предложението на Участника за изпълнение на поддейност Анализ на правното и текущо състояние.
3 • Z1.3. По този показател се оценява предложението на Участника за изпълнение на поддейност Бизнес анализ.
3 • Z1.4. По този показател се оценява предложението на Участника за Изготвяне на техническа спецификация.
2Z2 – Концепция за изпълнение на технологичните разработки в рамките на проекта.

Общата оценка по този показател се формира от сумата на общите оценки за всеки от следните под-показатели, всяка от които е изчислена като брой точки, умножен по коефициент на тежест:

По този показател се оценява представената визията на Участника за изпълнение на технологичните разработки в обхвата на проекта.


 • Z2.1. По този показател се оценява предложението на Участника за изпълнение на технологичните разработки в рамките на проекта.
4 • Z2.2. По този показател се оценява предложението на Участника за актуализиране на Интернет страницата на БИМ. Обосновка на предложението.
3Z3 – Концепция за изпълнение на функционалните и нефункционалните изисквания.

Общата оценка по този показател се формира от сумата на общите оценки за всеки от следните под-показатели, всяка от които е изчислена като брой точки, умножен по коефициент на тежест: • Z3.1. По този показател се оценява предложението на Участника за реализация на функционалните изисквания.
5 • Z3.2. По този показател се оценява предложението на Участника за реализация на нефункционалните изисквания.
5Z4 – Предложение за идентифициране на информационни обекти и осигуряване на оперативна съвместимост и информационна сигурност.

По този показател се оценява представената визия на Участника за идентифициране на информационни обекти, тяхното вписване в регистрите и осигуряване на оперативна съвместимост и информационна сигурност на разработения софтуер.


4Z5 – Предложена организация и методология за административно управление изпълнението на проекта

По този показател се оценява представената визията на Участника за организация и административно управление изпълнението на проекта.


3Z6 – Предложение за управление на риска

По този показател се оценяват предложените от Участника мерки за предотвратяване и преодоляване на рисковете (описани в раздел 10 от техническото задание) и намаляване на негативните последици при тяхното евентуално възникване. Оценява се дали мерките съответстват на риска, дали са изпълними и дали водят до желания резултат.


1 Максимален брой точки140
Формирането на оценката по показател Z1 и неговите под-показатели се извършва по следната скала:

4 т.

Отлично – В предложението на участника са налице следните обстоятелства:

 • Участникът е предложил подход за извършване на анализите и изготвяне на техническата спецификация, като са посочени отделните и последователни дейности, които ще бъдат изпълнени. Изложени са мотиви за техния избор.

 • Участникът е обосновал как ще постигне търсения резултат посредством изпълнението на предложените от него дейности.

 • Предложението на Участника е подкрепено с пример, илюстриращ прилагането на неговия подход и/или очакваните резултати.

3 т.

Добро - В предложението на участника не е налице едно от следните обстоятелства:

 • Участникът е предложил подход за извършване на анализите и изготвяне на техническата спецификация, като са посочени отделните и последователни дейности, които ще бъдат изпълнени. Изложени са мотиви за техния избор.

 • Участникът е обосновал как ще постигне търсения резултат посредством изпълнението на предложените от него дейности.

 • Предложението на Участника е подкрепено с пример, илюстриращ прилагането на неговия подход и/или очакваните резултати.

2 т.

Задоволително – В предложението на участника не са налице две или повече от следните обстоятелства:

 • Участникът е предложил подход за извършване на анализите и изготвяне на техническата спецификация, като са посочени отделните и последователни дейности, които ще бъдат изпълнени. Изложени са мотиви за техния избор.

 • Участникът е обосновал как ще постигне търсения резултат посредством изпълнението на предложените от него дейности.

 • Предложението на Участника е подкрепено с пример, илюстриращ прилагането на неговия подход и/или очакваните резултати.

1 т.

Незадоволително – Предложението на участника преповтаря изискванията на техническото задание.

Формирането на оценката по показател Z2 и неговите под-показатели се извършва по следната скала:

4 т.

Отлично – В предложението на участника са налице следните обстоятелства:

  • Описана е методология за софтуерна разработка (Scrum, DSDM, RAD или др.), която ще бъде използвана за реализиране на технологичните разработки и е представен график за изпълнение на проекта, в който са разписани всички проектни дейности, посочена е зависимостта и времетраенето на всяка една дейност/поддейност; предаването на различни документи/артефакти, междинни и крайни резултати;

  • Описани са механизмите за управление и контрол на качеството, приложими за определената методология;

  • Описани са средствата и инструментите, които ще бъдат използвани по време на технологичните разработки - напр. езици за моделиране/описание на работни процеси, софтуерни инструменти за провеждане на тестове, средствата за контрол и управление на качеството и др.

  • Предложен е примерен дизайн на актуализираната Интернет страницата на БИМ.

3 т.

Добро - В предложението на участника не е налице едно от следните обстоятелства:

  • Описана е методология за софтуерна разработка (Scrum, DSDM, RAD или др.), която ще бъде използвана за реализиране на технологичните разработки и е представен график за изпълнение на проекта, в който са разписани всички проектни дейности, посочена е зависимостта и времетраенето на всяка една дейност/поддейност; предаването на различни документи/артефакти, междинни и крайни резултати;

  • Описани са механизмите за управление и контрол на качеството, приложими за определената методология;

  • Описани са средствата и инструментите, които ще бъдат използвани по време на технологичните разработки - напр. езици за моделиране/описание на работни процеси, софтуерни инструменти за провеждане на тестове, средствата за контрол и управление на качеството и др.

  • Предложен е примерен дизайн на актуализираната Интернет страницата на БИМ.

2 т.

Задоволително – В предложението на участника не са налице две или повече от следните обстоятелства:

  • Описана е методология за софтуерна разработка (Scrum, DSDM, RAD или др.), която ще бъде използвана за реализиране на технологичните разработки и е представен график за изпълнение на проекта, в който са разписани всички проектни дейности, посочена е зависимостта и времетраенето на всяка една дейност/поддейност; предаването на различни документи/артефакти, междинни и крайни резултати;

  • Описани са механизмите за управление и контрол на качеството, приложими за определената методология;

  • Описани са средствата и инструментите, които ще бъдат използвани по време на технологичните разработки - напр. езици за моделиране/описание на работни процеси, софтуерни инструменти за провеждане на тестове, средствата за контрол и управление на качеството и др.

  • Предложен е примерен дизайн на актуализираната Интернет страницата на БИМ.

1 т.

Незадоволително – Предложението на участника преповтаря изискванията на техническото задание.

Формирането на оценката по показател Z3 и неговите под-показатели се извършва по следната скала:

4 т.

Отлично – В предложението на участника са налице следните обстоятелства:

  • Участникът е направил предложение за изпълнение на функционалните и нефункционални изисквания, като за всяко изискване е обосновал как то ще бъде постигнато. Предложението на участника е обвързано с контекста на разработката на две електронни административни услуги и регистри от обхвата на проекта;

  • Участникът е посочил и мотивирал предложение за интегриране на новата разработка към съществуващия портал за електронни административни услуги на БИМ;

  • Участникът е посочил и мотивирал предложение за интегриране на новата разработка към съществуващата АИС на БИМ;

  • Участникът е посочил и мотивирал предложение за интегриране на новата разработка към съществуващия модул регистри на БИМ;

  • Предложението на участника за реализация на електронните административни услуги и регистри е илюстрирано графично с примерни екранни форми, демонстриращи начина на въвеждане и работа с данните.

3 т.

Добро - В предложението на участника не е налице едно от следните обстоятелства:

  • Участникът е направил предложение за изпълнение на функционалните и нефункционални изисквания, като за всяко изискване е обосновал как то ще бъде постигнато. Предложението на участника е обвързано с контекста на разработката на две електронни административни услуги и регистри от обхвата на проекта;

  • Участникът е посочил и мотивирал предложение за интегриране на новата разработка към съществуващия портал за електронни административни услуги на БИМ;

  • Участникът е посочил и мотивирал предложение за интегриране на новата разработка към съществуващата АИС на БИМ;

  • Участникът е посочил и мотивирал предложение за интегриране на новата разработка към съществуващия модул регистри на БИМ;

  • Предложението на участника за реализация на електронните административни услуги и регистри е илюстрирано графично с примерни екранни форми, демонстриращи начина на въвеждане и работа с данните.

2 т.

Задоволително – В предложението на участника не са налице две или повече от следните обстоятелства:

  • Участникът е направил предложение за изпълнение на функционалните и нефункционални изисквания, като за всяко изискване е обосновал как то ще бъде постигнато. Предложението на участника е обвързано с контекста на разработката на две електронни административни услуги и регистри от обхвата на проекта;

  • Участникът е посочил и мотивирал предложение за интегриране на новата разработка към съществуващия портал за електронни административни услуги на БИМ;

  • Участникът е посочил и мотивирал предложение за интегриране на новата разработка към съществуващата АИС на БИМ;

  • Участникът е посочил и мотивирал предложение за интегриране на новата разработка към съществуващия модул регистри на БИМ;

  • Предложението на участника за реализация на електронните административни услуги и регистри е илюстрирано графично с примерни екранни форми, демонстриращи начина на въвеждане и работа с данните.

1 т.

  • Незадоволително – Предложението на участника преповтаря изискванията на техническото задание.

Формирането на оценката по показател Z4 се извършва по следната скала:

4 т.

Отлично – В предложението на участника са налице следните обстоятелства:

  • Предложението на участника съдържа обосновка на начина на постигане на изискванията, произтичащи от ЗЕУ и подзаконовата нормативна уредба по отношение на необходимите вписвания в РОС;

  • Предложен и мотивиран е обхвата от дейности по осигуряване на съответствие на разработения софтуер с изискванията на ЗЕУ за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

  • Представен е примерен модел на данни на електронна административна услуга от обхвата на проекта.

3 т.

Добро - В предложението на участника не е налице едно от следните обстоятелства:

  • Предложението на участника съдържа обосновка на начина на постигане на изискванията, произтичащи от ЗЕУ и подзаконовата нормативна уредба по отношение на необходимите вписвания в РОС;

  • Предложен и мотивиран е обхвата от дейности по осигуряване на съответствие на разработения софтуер с изискванията на ЗЕУ за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

  • Представен е примерен модел на данни на електронна административна услуга от обхвата на проекта.

2 т.

Задоволително – В предложението на участника са налице две или повече от следните обстоятелства:

  • Предложението на участника съдържа обосновка на начина на постигане на изискванията, произтичащи от ЗЕУ и подзаконовата нормативна уредба по отношение на необходимите вписвания в РОС;

  • Предложен и мотивиран е обхвата от дейности по осигуряване на съответствие на разработения софтуер с изискванията на ЗЕУ за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

  • Представен е примерен модел на данни на електронна административна услуга от обхвата на проекта.

1 т.

  • Незадоволително – Предложението на участника преповтаря изискванията на техническото задание.

Формирането на оценката по показател Z5 се извършва по следната скала:

4 т.

Отлично – В предложението на участника са налице следните обстоятелства:

  • Предложена е методология за административно управление на проектните дейности (PRINCE2, PMBOK, Six Sigma или еквивалентна) и са описани фазите, през които минава управлението на проекта;

  • Изборът на предложената методология е обоснован, като участникът е обяснил защо счита, че тя е необходима и приложима за управлението на настоящия проект; посочени са добри практики при управлението на проекти посредством избраната от участника методология;

  • Описани са стандартизирани процедури и документи за управление на проекта, които ще бъдат приложени за изпълнение на настоящия проект.

3 т.

Добро - В предложението на участника не е налице едно от следните обстоятелства:

  • Предложена е методология за административно управление на проектните дейности (PRINCE2, PMBOK, Six Sigma или еквивалентна) и са описани фазите, през които минава управлението на проекта;

  • Изборът на предложената методология е обоснован, като участникът е обяснил защо счита, че тя е необходима и приложима за управлението на настоящия проект; посочени са добри практики при управлението на проекти посредством избраната от участника методология;

  • Описани са стандартизирани процедури и документи за управление на проекта, които ще бъдат приложени за изпълнение на настоящия проект.

2 т.

Задоволително – В предложението на участника не са налице две или повече от следните обстоятелства:

  • Предложена е методология за административно управление на проектните дейности (PRINCE2, PMBOK, Six Sigma или еквивалентна) и са описани фазите, през които минава управлението на проекта;

  • Изборът на предложената методология е обоснован, като участникът е обяснил защо счита, че тя е необходима и приложима за управлението на настоящия проект; посочени са добри практики при управлението на проекти посредством избраната от участника методология;

  • Описани са стандартизирани процедури и документи за управление на проекта, които ще бъдат приложени за изпълнение на настоящия проект.

1 т.

  • Незадоволително – Предложението на участника преповтаря изискванията на техническото задание.

Формирането на оценката по показател Z6 се извършва по следната скала:

4 т.

Отлично – В предложението на участника са налице следните обстоятелства:

  • Отчетени са възможните аспекти на проявление и области и на влияние на описаните рискове (очакван ефект, последици от настъпване на риска);

  • Предложени са мерки за предотвратяване и преодоляване на рисковете, идентифицирани от Възложителя и намаляване на негативните последици при тяхното евентуално възникване;

  • Предложените мерките са приложими и изпълними;

  • Мотивирано е защо предложените мерки водят до желания резултат.

3 т.

Добро - В предложението на участника не е налице едно от следните обстоятелства:

  • Отчетени са възможните аспекти на проявление и области и на влияние на описаните рискове (очакван ефект, последици от настъпване на риска);

  • Предложени са мерки за предотвратяване и преодоляване на рисковете, идентифицирани от Възложителя и намаляване на негативните последици при тяхното евентуално възникване;

  • Предложените мерките са приложими и изпълними;

  • Мотивирано е защо предложените мерки водят до желания резултат.

2 т.

Задоволително – В предложението на участника не са налице две или повече от следните обстоятелства:

  • Отчетени са възможните аспекти на проявление и области и на влияние на описаните рискове (очакван ефект, последици от настъпване на риска);

  • Предложени са мерки за предотвратяване и преодоляване на рисковете, идентифицирани от Възложителя и намаляване на негативните последици при тяхното евентуално възникване;

  • Предложените мерките са приложими и изпълними;

  • Мотивирано е защо предложените мерки водят до желания резултат.

1 т.

  • Незадоволително – Предложението на участника преповтаря изискванията на техническото задание.

Техническата оценка на всяка оферта се формира въз основа на таблицата с обобщена оценка на съответната оферта по следната формула:

= ()*

Където е обобщената оценка по всеки един от елементите на офертата.се закръглява до третия знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на е 100 точки.

Тъй като характерът на предмета на настоящата поръчка налага оценяване, базирано на експертна оценка на предложен подход и демонстрирани способности, които не могат да се оценят чрез формални математически формули, комисията ще включи лица със съответното образование, доказан опит и качества за осъществяване на оценяването.

Всеки член на оценителната комисия изготвя своя индивидуална оценка “Т”, като писмено излага своите мотиви за нея.

Поставянето на точките по посочената скала се осъществява въз основа на експертното мнение на всеки един от членовете на комисията, което се мотивира надлежно, на базата на посочените в таблицата критерии за получаване на съответния брой точки, като се посочват причините (изтъкват се недостатъците и респ. преимуществата на съответната оферта, прави се експертен анализ на съответната част на офертата и се прави логичен обоснован извод за поставената оценка).

Въз основа на индивидуалните оценки на всички членове на комисията се изготвя по една обобщена таблица с оценка на всяка от офертите, като всяка оценка в колона „точки“ се формира като средно-аритметична стойност от индивидуалните оценки на всички членове на комисията по съответната позиция.

Така формираната таблица с обобщените оценки за всяка от офертите, се прилага към протокола на комисията.

Финансова оценка ()

Финансовата оценка се изчислява по формулата:= *100

Където е предложената цена в разглежданата оферта, а е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката.се закръглява до третия знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на е 100 точки.Комплексна оценка ()

Комплексната оценка на всяка оферта се изчислява по формулата:= 0,7* +0,3*

се закръглява до третия знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на общата оценка е 100.

Офертата получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.
Стр. |
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Стр. |
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница