Програма б степен на професионална квалификация втораДата25.07.2016
Размер336.72 Kb.
#6765


Утвърдил: ...........................................

/Натали Марчовска - директор/


УЧЕБЕН ПЛАН

за професионално образование по рамкова програма Б

степен на професионална квалификация – втора


Наименование на професионалното направление и код:

Градинарство (паркове и градини)“, код 622

Наименование на професията и код:

Озеленител“, код 622020

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация:

Парково строителство и озеленяване“, код 6220202


Форма на обучение:

Дневна

Вечерна

Задочна

Индивидуална

Самостоятелна

Дистанционна

Организационна форма:

Квалификационен курс

Входящо квалификационно равнище:

Завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование;


Общ брой часове:

в т.ч.:

Теоретично обучение

Практично обучение


660 учебни часа
221 учебни часа

439 учебни часа


София, 2014 г.
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С тази програма се определят условията и реда за провеждане на професионално обучение по професия „Озеленител“, код 622020.


ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОГРАМАТА

1. Входящо образователно ниво • Лицата да са навършили 16 години.

 • Завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование;

2. Възможности за реализация след приключване на обучението

 • да се реализират на пазара на труда;

 • да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация;

 • да работи в областта на градинарстовото.


ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

1. Формата на обучение –Дневна, Вечерна, Задочна, Индивидуална, Самостоятелна и Дистанционна.

2. Организация на учебния процес – квалификационен курс

3. Разпределение на учебното време – по модули в учебни часове

4. Срок на обучение – определен в плана на обучение

5. Брой на обучаваните лица – определя се от обучаващата институция

6. Оценяване на резултатите от обучението:


 • чрез текущи и периодични проверки

 • чрез изпити за придобиване на професионална квалификация

7. Завършване на професионалното обучение – полагане на изпит по теория и практика

8. Удостоверяване на професионалното обучение – свидетелство за професионално обучение по образец на МОНІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Цел

Обучението по професията „Озеленител” има за цел усвояване на теоретични знания, практически умения и професионално - личностни качества, необходими за реализация в професионалното направление “Градинарство (паркове и градини)”. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, умения и квалификация:


Знания:

 • Разпознаване и класифициране земеделските култури по ботаническите им особености;

 • Технологиите за отглеждане на земеделските култури

 • Различни селскостопански машини

 • Извършване основна и повърхностна обработка на почвата;

 • Торовете за различните видове земеделски култури;

 • Изисквания за транспортиране на готова земеделска продукция


Умения:

 • Разпознава основните типове почви и определя плодородието им;

 • Напоява земеделските култури;

 • Съставя правилни сеитбообращения при отглеждане на земеделски култури;

 • Отглежда земеделски култури в култивационни съоръжения;

 • Произвежда, апробира и окачествява посевен и посадъчен материал;

 • Извършва първична обработка и съхранение на земеделските продукти в съответствие с изискванията;

 • Извършва растителнозащитни мероприятия, като определя препаратите и сроковете;

 • Контролира спазването на разходните норми;

 • Разпределя дейностите по изпълнението на технологиите за отглеждане на отделните видове култури;

 • Определя икономическата ефективност от отглеждането на земеделските култури;

 • Организира внедряването на нови машини и технологии в земеделското производство;

 • Окачествява и аранжира готовата продукция за предлагане на пазара;

 • Изготвя и представя отчети за реализацията на продукцията;

 • Разпределя дейностите по изпълнение на договорните отношения;

 • Прави предложения за повишаване квалификацията на изпълнителския персонал, с който работи.Квалификация

Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията

„Озеленител", могат да заемат длъжностите 6113-1003 Градинар, 6113-1004 Градинар, сезонен, 6113-1010 Работник, разсадник, 6113-1016 Работник, отглеждащ рози, 6113-1018 Работник, отглеждащ цветя, 6113-1020 Семепроизводител, 6113-1021, Фиданкопроизводител, 6113-1022, Цветопроизводител, 5220-2005 Продавач-консултант

в цветарски магазин и др., както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.V. ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕ

За придобиване на професионално обучение по професия “Озеленител”, код 622020, специалност “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 – 660 учебни часа.


VІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

1. Курсът завършва с държавни изпити, съгласно Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОН.

2. След успешно завършване на курса, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 52 от Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОН.

УЧЕБЕН ПЛАН
за професионално образование по рамкова програма Б

степен на професионална квалификация – втора
Наименование на професионалното направление и код:

Градинарство (паркове и градини)“, код 622

Наименование на професията и код:

Озеленител“, код 622020

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация:

Парково строителство и озеленяване“, код 6220202

Наименование на модула и учебните предмети, които се изучават

Теория

(часа)

Практика

(часа)

Общо (часа)

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА /ЗПП/

81

102

183

1.

Здравословни и безопасни условия на труд.

10

0

10

2.

Пожарна и аварийна безопасност.

8

0

8

3.

Опазване на околната среда.

8

0

8

4.

Мотивация и контрол.

6

0

6

5.

Счетоводна отчетност.

17

16

33

6.

Компютърна грамотност.

0

30

30

7.

Чуждоезиково обучение – Английски език

32

56

88

Б.

ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

74

38

112

1.

Земеделска техника.

20

20

40

2.

Растителна защита и агрохимия

19

10

29

3.

Аграрен мениджмънт

14

2

16

4.

Аграрен маркетинг

6

6

12

5.

Аграрно право

15

0

15

В.

СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

56

279

335

1.

Алгоритми за ефективно организиране на градинарство(паркове и градини)- парково строителство и озеленяване.

56

61

117

2.

Производствена практика

0

218

218

Г.

ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

10

20

30

1.

Паркова архитектура и механизация

10

20

30
Всичко А + Б + В + Г:

221

439

660

Учебна програма
НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ

Теория

(часа)

Практика

(часа)

Общо

(часа)

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА /ЗПП

81

102

183
1.

Здравословни и безопасни условия на труд

10

0

10
1.1

Основни правила за работа на работното място. Познаване и използване на личните предпазни средства.

2

0

2
1.2

Основни правила за работа по организацията на трудовия процес в обекта. Основни правила за работа при спазване изискванията за безопасно боравене с техниката

8

0

8
2.

Пожарна и аварийна безопасност

8

0

8
2.1

Познаване способите, начините и средствата за пожарогасене.

2

0

2
2.2

Участие в отработването на плановете за ликвидиране на произшествията. Информация за бедствия, аварии и катастрофи.

2

0

2
2.3

Участие в транспортирането на пострадалите до болнични заведения.

2

0

2
2.4

Участие в ограничаването и ликвидирането на бедствия, аварии и катастрофи. Участие в спасяването на хора и имущество.

2

0

2
3.

Опазване на околната среда

8

0

8
3.1

Екологично състояние и екологична политика на местните власти по опазване на околната среда и защита от крупни промишлени аварии. Нормативни документи, свързани с екологичната безопасност на хората и околната среда.

2

0

2
3.2

Задължения на фермерите, произтичащи при последствия от крупни промишлени аварии и катастрофи, имащи отражение за околната среда.

6

0

6
4.

Мотивация и контрол

6

0

6
4.1

Мотивация за стриктно изпълнение на функционалните задължения.

2

0

2
4.2

Умения за работа в екип – същност и предпоставки.

2

0

2
4.3

Същност и реални измерения на понятията “контрол” и “самоконтрол”

2

0

2
5.

Счетоводна отчетност

17

16

33
5.1

Нормативна регламентация на счетоводството.

3

0

3
5.2

Албум на счетоводните документи – основно съдържание.

3

0

3
5.3

Способи на счетоводния модел.

3

0

3
5.4

Счетоводен баланс.

3

0

3
5.5

Счетоводни сметки – същност, значение, класификация.

1

4

5
5.6

Осчетоводяване на стопански операции.

1

4

5
5.7

Ведомост за заплати и платежни документи.

1

2

3
5.8

Граждански договори и сметки за изплатени суми.

1

2

3
5.9

Приходно-разходни документи – същност, съдържание, особености.

1

4

5
6.

Компютърна грамотност

0

30

30
6.1

Програмен продукт за текстообработка MS Word

0

10

10
6.2

Електронни таблици MS Excel

0

10

10
6.3

Power point

0

10

10
7.

Чуждоезиково обучение – Английски език

32

56

88
7.1

Some and day

Prepositions of place (2)

Rooms

Furniture2

2

4
7.2

Present Simple (4) for habits and rotines

Why – questions

Third person singular

Hobbies


2

4

6
7.3

A day in my life

Present Simple (6)& saying how often you do things

Preposition of time

Everyday action2

4

6
7.4

How do you get to work?

Articles (2) a/an, the and no article

Talking about travel

Means of transport

Adjectives and their opposites


2

4

6
7.5

Past simple (1) to be

Adjectives to describe character2

4

6
7.6

Some and any (2)

Countable and uncountable nouns

Making suggestions

Items of food and drink2

4

6
7.7

Past Simple (2) regular verbs

Have


Words connected with music business

Important live events

Describing people (1)

Adjectives to describe people’s appearance

Phisikal features


2

4

6
7.8

Past simple (3)& irregular verbs

Yes/no questions and short answer

Words connected with tourist

Revision


Word association

Words formed from other parts speech2

4

6
7.9

Past Simple (4) negatives

Wh-questions

New words from a passage about Agatha Christie

Expressions of time

Ordinal numbers

Dates, mounts of the year2

4

6
7.10

Present Perfect (1): talking about experiences

2

4

6
7.11

Future Simple (1) will for decisions

Features of airport and station2

4

6
7.12

Future Simple (2): will for predictions

Nouns and adjectives for the weather2

4

6
7.13

Active and Passive

Verbs used for passive2

4

6
7.14

Reported speech: statement

Items connected with travel.3

3

6
7.15

New words from the short story

RevisionWord Association

3

3

6
Б.
ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

74

38

112
1.

Земеделска техника.

20

20

40
1.1


Работа със селскостопанска техника. Управление и работа с трактори.

5

5

10
1.2

Селскостопански машини за: Почвообработване; торене; растителна защита; прибиране на фуражи;

5

5

10
1.3

Нагласяване и регулиране на селскостопански машини в полевъдството. Текущ ремонт и поддържане на селскостопанската техника.

5

5

10
1.4

Устройство и принцип на действие. Съставяне и работа със селскостопански агрегат.

5

5

10
2

Растителна защита и агрохимия

19

10

29
2.1

Плевели и борба с тях, вреда от плевелите и биологични особености. Класификационна характеристика на плевелите -непаразитни и паразитни плевели , борба с плевелите.

5

0

5
2.2

Неприятели по цветните култури. Борба с вредителите - агротехнически и химични мерки, биологични методи, интегрирана борба.

5

0

5
2.3

Болести по културните растения, вреда от болестите. Мерки за борба срещу болестите-агротехнически и химични мерки, биологични методи, интегрирана борба .

5

0

5
2.4

Торенето като средство за запазване и повишаване на почвеното плодородие. Минерални торове -обща характеристика

1

4

5
2.5

Азотни, фосфорни и калиеви торове. Сложни /комбинирани/ торове, микроторове торене с минерални торове

1

2

3
2.6

Органични торове -видове и характеристика,оборска тор, течен оборски тор, птичи тор и зелено торени. Основни положения при използване на минералните и органични торове

1

2

3
2.7

Норми и дози на торене. Начини на внасяне на торовете, ефективност от торенето. Торенето като средство за подобряване на качеството На продукцията и опазване на околната среда.

1

2

3
3.

Аграрен мениджмънт

14

2

16
3.1

Стратегическо управление на земеделска ферма.

4

0

4
3.2

Управление на производството. Производителност на труда. Показатели за анализ в земеделското производство.

4

0

4
3.3

Управление на финансовите ресурси. Възможности за финансиране по линия на микрокредитиране. Запознаване с Програма Сапард

3

1

4
3.4

Управление на човешките ресурси. Форми на управление на труд. Управление на инвестициите.

3

1

4
4.

Аграрен маркетинг

6

6

12
4.1

Пазар и пазарна среда. Цени и ценообразуване. Подходи, методи.

2

2

4
4.2

Организация на маркетинга в земеделска ферма.

2

2

4
4.3

Проучване на пазара и определяне на нормите за реализация на продукцията. Реклама.

2

2

4
5.

Аграрно право

15

0

15
5.1

Правен режим на земеделието. Основи организационни форми: еднолични, кооперативни, корпоративни /дружествени/;

5

0

5
5.2

Аграрна политика на ЕС. Трудово законодателство. Застрахователно дело.

10

0

10
В.

СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

56

279

335
1.

Алгоритми за ефективно организиране на градинарство(паркове и градини)- парково строителство и озеленяване.

56

61

117
1.1

Въведение в производството на декоративни растения. Дървесни видове, храсти и цветя – основни понятия, ползата от тях

Исторически преглед на използваните декоративни растения

Развитие на производството на цветя и декоративни храсти

Архитектурно-художествено, здравно-хигиенно и търговско значение на цветята5

5

10
1.2

Основни характеристики. Отношение на цветята към факторите на растежа и развитието – почва, влага, въздушно-газов режим, температура и светлина

Морфологична характеристика на растенията

Структура на растението – форма, размери, багри, разположение на отделните органи – листа, цветове, плодове

Екологична характеристика на цветята – среда на обитаване

Цветята в обществените сгради

Саксийни цветя – подреждане на цветята в жилището, отворени и затворени цветни витрини, съоръжения към витрините

Цветя за озеленителни площи - открити


5

5

10
1.3

Производствени стопанства за декоративни храсти и тревисти растения. Материално-техническа база

Изграждане на материално-техническа база на съвременно техническо равнище

Инвентар и съдове за отглеждане на цветята, декоративните храсти и тревистите растения

Почвени смески – състав и начин на приготвяне

Лагеруване на почвените съставки

Хранителна рецепта за приготвяне на торопочвената смес - компостиране

Подготовка на торопочвена смес на изкуствена основа

Използване на почвоподобрители при подготовка на смески – основни параметри

Организация на теорията на стопанствата

Структура на цветопроизводственото стопанство

Специализирани и смесени цветопроизводителни стопанства

Открити производствени площи

Закрити производствени площи – оранжерии, парници, тунели

Открити и закрити спомагателни площи

Същност и организация на производствения процес

Технологични фактори при организацията на производствения процес в цветопроизводителните стопанства

Етапи в производството на озеленителен материал в зависимост от съвременните тенденции

Създаване на нови културни форми – по-кратки периоди на растеж и развитие

Търсене на култури, които се развиват при по-ниски температури

Създаване на културни форми с по-малки размери

Развитие на контейнерното производство и предаване на готовата продукция в по-ранна фаза на развитие


10

10

20
1.4

Размножаване на декоративните храсти, цветята и тревистите растения. Начин на размножаване

Семенно размножаване - характеристика

Условия за поникване на семената

Време и място на засяване на семената

Засяване на семената

Начини на засяване

Вегетативно размножаване – чрез луковици и грудколуковици

Размножаване чрез стеблени повлекла, чрез столони, чрез издънки, чрез отводи, чрез резници

Размножаване чрез разделяне на растението, на грудката, на коренището

Вегетативно размножаване, чрез различни начини на присаждане – на пъпка, на седло, на разцеп и кози крак

Условия на външната среда за получаване на нови индивиди – среда за вкореняване, температура на субстрата, въздушна среда и влажност на въздуха


6

14

20
1.5

Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения. Отглеждане на култивационни съоръжения

Определяне на място в оранжерията за отглеждане на разсад, подготовка на разсадното отделение

Подготовка на мястото и сеитба на семената

Поддържане на подходяща среда за поникване в кувационното съоръжение – поддържане на благоприятен климат

Комплекс от грижи за растежа и развитието на растенията от семена до пикиране

Производство на посадъчен материал получен по вегетативен път

Подготовка на оранжерията за постоянно отглеждане на цветя

Пикиране – изисквания, време, фаза

Подготовка на подходяща среда за пикиране

Грижи след пикирането

Отглеждане на цветя в парници

Поддържане на благоприятен микроклимат в парниците

Грижи по време на вегетацията

Прореждане

Пресаждане

Пензиране

Колтучене

Резитба


Подхранване – време, начин, торови дози

Поливане – време, начин, поливна норма

Борба с болести и неприятели – методи – механичен, химичен и биологичен

Подготовка на материала за засаждане в паркове и градини – време, изисквания и стандарти5

5

10
1.6

Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения на открито. Чрез засаждане

Организация на мястото

Подготовка на почвата

Засаждане

Грижи след засаждане – подхранване, поливане, поддържане на почвената повърхност чиста от плевели

Борба с болести и неприятели

Чрез директна сеитба

Подготовка на площта за сеитба

Сеитба – време, начин, посевна норма

Грижи след сеитбата – подхранване, поливане, поддържане на почвената повърхност, борба с болести и неприятели

Поддържане на тревните площи:

Технология и начин за работа с ротационно-дискови и шпинделни косачки;

Технология и начин на ръчна коса


10

5

15
1.7

Парково строителство. Историческо развитие на градинско-парковото изкуство

Градинско-парково изкуство в България

Композиционни принципи и стилове при изграждане на парка – фактори, средства, закони, мотиви, форми и стилове

Оформяне на градините и парковете

Композиране на алейната мрежа

Композиране на декоративната – дървесната и храстова растителност

Композиране на цветната растителност

Композиране на затревените площи

Композиране на водните площи

Композиране на парковата архитектура и скулптура

Проектиране на градинско-паркови площи – проектни материали и оформянето им.

Зелени площи за широко обществено ползване

Озеленяване на улици и булеварди

Пешеходни зони

Скверове и градски градини

Паркове за отдих и култура

Крайбрежни паркове и хидропаркове

Лесопаркове

Зелени площи за ограничено обществено ползване

Озеленяване на жилищни и вилни дворове

Озеленяване на жилищни комплекси

Озеленяване на детски заведения

Озеленяване на училищни дворове

Озеленяване на болнични заведения

Озеленяване на терени към културни и обществени сгради

Озеленяване на промишлени предприятия

Озеленяване на спортни комплекси

Озеленяване на детски площадки и паркове

Озеленяване на ботанически градини

Озеленяване на зоопаркове10

13

23
1.8

Механизация в парковото строителство. Основни понятия и видове. Изисквания към механизацията, използвана в зеленото строителство

Машини за предварителна, основна, и допълнителна обработка на терени и озеленяване. Видове работа и видове машини и оръдия за обработка на почватаМашини и съоръжения за поддържане на тревни площи. Технология и начин за работа с ротационно-дискови косачки и технология и начин за работа с шпинделни косачки и ръчна коса

5

4

9
2.

Производствена практика

0


218

218

2.1

Декоративна дендрология и цветарство: Морфологични особености на декоративните храсти, цветя и зелени растения / корени, стебло, лист, цвят, плод, семе/. Влияние на факторите на околната среда върху растежа, развитието, и декоративната стойност. Разпознаване на основни видове декоративни храсти, цветя, листно – декоративни растения – видове, родове, семейства.

0


18

18

2.2

Парково строителство: Структура и организация на цветопроизводството. Култивационни съоръжения, инвентар, съдове за отглеждане. Подготовка на различни торопочвени смески, съобразно отглежданите култури

0


40

40

2.2

Производство на цветя в култивационни съоръжения: Подготовка на разсадното отделение и на мястото на сеитбата. Засяване на семена. Грижи за поддържане на оптимални условия за поникване. Грижи за младите растения, пикиране, и разсаждане в саксии и парник. Подреждане, пресаждане, пензиране, колтучене и поддържане на оптимален въздушен, ваден и топлинен режим

0


60

60

2.3

Производство на посадачен материал по вегетативен път: Отделяне на грудки, стъблени повлекла, столони, издънки. Отделяне на издънки. Получаване на отводи. Получаване на резници /коренови, стъблени, листникови, пъпки/ .Разделяне на коренища и грудки. Присаждане

0


60

60

2.4

Отглеждане на декоративни култури на открито. Подготвяне на почвата. Сеитба и засаждане. Грижи през вегетацията – торене, подхранване, поливане, поддържане на почвената повърхност. Специфични грижи, съобразно изискванията на отделната култура

0


40

40

Г.

ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

10

20

30
1.

Паркова архитектура и механизация

10

20

30
1.1

Поддържане и ремонт на съоръжения и конструкции в паркова среда

5

10

15
1.2

Работа с машини и инструменти, използвани в озеленяването

5

10

15Изпит – теория и практика
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница