Програма bg06 " деца и младежи в риск"Дата13.03.2017
Размер26.86 Kb.
#16846
ТипПрограма

Програма BG06

ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”
Образец № 10


Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC:

IBAN:


Банка:Булстат (ЕИК) номер:
Точен адрес за кореспонденция:Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


Наименование на процедурата:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

Отпечатване на албум” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе” по Компонент 2 на Програма „Деца и младежи в риск“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“


След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме, че отговаряме на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

С настоящото представяме нашето Tехническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

Приемаме, в случай че бъдем избрани за изпълнители по настоящата обществена поръчка да извършим дейностите обект на обществената поръчка.

Запознати сме със Срокът на изпълнение на поръчката, който започва да тече от датата на подписване на договора и е до края на проекта: до 30.04.2016г.

Потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата. Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде 120 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.


В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП и Изискванията и указания към участниците, необходими за подписване на договора. Нашата банкова сметка е IBAN ………….; BIC ……………..; в банка ……………..
ПРИЛОЖЕНИЕ: Техническото предложение за изпълнение на поръчката: Изложение в свободен текст на своето виждане за етапи, работен процес и последователност на изпълнение на поръчката, времево съвместяване на дейностите (включително и времеви график), предмет на поръчката, като изложат структурата и начина на изпълнение на поставената задача.

Правно обвързващ подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Печат

__________________________

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница