Програма Бизнесадминистрация Учебна дисциплина "Микроикономика" курсова работа „ Разходи и приходи на фирмата същност и видове "


Приходи на фирмата – същност и видовестраница2/4
Дата28.03.2024
Размер323.21 Kb.
#120822
ТипПрограма
1   2   3   4
КР Микро
Приходи на фирмата – същност и видове

В приходите на фирмата се включват всички финансови средства, които тя получава, реализирайки своите услуги или продукти. Те са паричния поток, който се генерира от компанията за конкретен период от време. Приходите могат да са от различен произход, като могат да се формират, както директно от продажбите, така и от лихви, акции и т.н. Ако ги разглеждаме по групи - те могат да са няколко основни типа – от търговска дейност, в резултат на продажба на произведената продукция (TR), финансови приходи и извънредни такива. Обема на приходите е пряко свързан с количеството продукти, които произвежда компанията или от броя на услугите, които тя предлага, както и тяхната пазарна стойност. Важно място заема и процеса по ценообразуване, особеностите на пазара и конкуренцията в конкретния сектор, които предопределят цената на предлаганата продукция.


Съобразно това, приходите на фирмата се разделят на няколко определени типа: общ , среден и пределен приход. Общият приход (TR), включва паричните постъпления от продажба на продукти или услуги, които компанията предлага за конкретния период. Приходът се формира въз основа на продажбата на всеки един продукт или услуга, като е равен на единичната цена на продукта, умножена по общия му брой. Това може се изразява с формула: TR= p.Q1 и може да се приложи за всяки продукт, който предлага фирмата, срещу съответното заплащане на своите потребители. Общият приход, който генерира фирмата е сбора от приходите на отделните продукти. Следователно, ако цената на даден продукт не търпи промяна и има едно и също ниво, то TR ще се повишава с равни темпове. При намаляващо търсене, TR ще се променя в съответствие със стойността на продукта и реализираното количество, като следователно ще е в зависимост от еластичността на търсенето. Коефициентът за ценова еластичност на търсенето показва с колко процента ще се увеличава или намалява, търсеното количество от продукта, ако неговата цена се промени с определен брой проценти. Той се изчислява, чрез формулата Е=Q/P и означава, че еластичността зависима от съотношението между количеството и цената.
Средния приход (AR), включва същите компоненти, като общия, но разликата е, че той обхваща приходите за даден продукт, за конкретен период. Изчислява се с формулата AR= TR : Q , от което следва, че средният приход е равен на продажната цена на услугата или продукта. Чрез него се определя динамиката на еластичността на търсенето на продуктите на фирмата. AR показва прихода за фирмата от единица продукция при определен обем на продажбите.
Пределния приход (MRP)2 представлява добавъчния приход от всяка допълнително реализирана единица продукт и се пресмята, чрез формулата MRP= TR : Q , която разглежда нарастването на общия приход при увеличаването на количеството продадена продукция. Чрез това отношение може да се вземат мерки за оптимизация на предлагането на продукцията на фирмата, т.е. за да постигне максимално висок приход, компанията трябва да контролира нивата на пределния приход. Ако пределният приход има положителна стойност, размерът на общия приход се увеличава правопропорционално на увеличаването на обема реализирана продукция. Максимален приход се формира, когато размерът на пределния е равен на нула. Ако пределният приход е по-голям от средния, средният приход от своя страна нараства, а когато е по-нисък от средния, с увеличаване количеството на продадената продукция, средния приход намалява.
Особенно внимание трябва да се обърне на печалбата на фирмата, тъй като тя е зависимости от двата фактора, които я генерират – приход и разход. Печалбата представлява разликата между общите приходи и общите разходи на фирмата или : печалбата (Pr) = TR – TC. Тя може да е два вида нормална и икономическа. Първият вид се формира, когато общите приходи са равни на всички икономически разходи на фирмата и следователно - печалбата е нулева. За съществуването на една компания, тази печалба трябва винаги да е налице, иначе производството е нерентабилно и фирмата търпи загуби, което се отразява пряко на заемания пазарен дял и може да доведе до отлив на средства и дори до фалит. Това е минималният очакван доход, който е възвръщаемоста за риска от вложения капитал.
Вторият вид печалба е т.нар. икономическа печалба, която представлява допълнение над нормалната реализирана печалба и е налице, когато приходите надвишават икономическите разходи3. Трябва да отбележа, че в условията на динамично развиваща се пазарна среда, реализирането на този тип печалба не е критично за съществуването на фирмата и понякога, когато са налице неблагоприятни пазарни условия или други негативни фактори, затрудняващи дейността на фирмата, е възможно тазипечалба да отсъства.
Сред другите видове печалба спадат - средната, която отразява печалбата за единица продукция, пределна печалба, от която показва, с колко ще се увеличи или намали общата печалба, оперативна печалба, която изразява разликата между счетоводната печалба и заплатените от фирмата данъци или чиста печалба, която се изчислява, като разлика между оперативната печалба и различните реализирани оперативни разходи. Максимализирането на печалбата е основна стратегическа цел на всяка компания.  1. Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница