Програма Бизнесадминистрация Учебна дисциплина "Микроикономика" курсова работа „ Разходи и приходи на фирмата същност и видове "


Разходи на фирмата – същност и видовестраница3/4
Дата28.03.2024
Размер323.21 Kb.
#120822
ТипПрограма
1   2   3   4
КР Микро
Разходи на фирмата – същност и видове

Разходите на компанията, представляват комплекс от всички разходвани суми от страна на фирмата, във връзка с производството на нейния продукти или услуги. Разходите на всяка организация, са важен елемент от нейната дейност и подлежат на постоянен контрол и отчет. Размерът им се променя вследствие на разнородни фактори, като например количеството на произведената продукция, технологиите за производство и други.


Разходите са финансова изражение на ресурсите, които са ползвани от страна на организацията за реализирането на предварително зададена цел, която може да бъде например разработването на продукт или купуването на услуга. За да се управлява ефективно цялата счетоводната информация на компанията, чрез която да се вземат и по-целесъобразни управленски решения, трябва постоянно да се проследяват и документират различните фирмени разходи .
Производствените разходисе делят на два вида - на първо място са т.нар. явни или експлицитни разходи, които по своята същност представляват парични плащания, които фирмата е направила в процеса на произвеждането на продукта – например работните заплати, купуване на суровини и материали, вода, енергия и други. Те оказват пряко влияние в счетоводните сметки.
Друг вид са т.нар. неявни или имплицитни разходи - алтернативните разходи на фирмата, които са резултат от употребата на различните ресурси и не представляват финансови плащания. Към тях спадат разходи, свързани със дълготрайни материални активи - сгради, машини, съоръжения и други подобни. В тези случаи фирмата извършва прекия финансов разход чрез закупуването на съответния актив, като в последствие активът се амортизира, като стойността на амортизацията е имплицитен разход. Този тип активи участват многократно в производствената дейност на фирмата за повече от един период на отчетност, като запазват или бавно променят своята първоначална форма и имат продължителна ликвидност. Те могат да са амортизируеми и неамортизируеми и с цел отчитането на тези разходи, да се ползват амортизационните отчисления във фирмата. Към този тип разходи се отнася и използването на фирмени ресурси - собствен капитал , патенти, запазени марки, природни ресурси и т.н. Разходите тук идват от факта, че тези ресурси, биха донесли допълнителни доходи, ако не са заети с конкретното използване4. В процеса на счетоводното отчитане се разглеждат експлицитните разходи. Въпреки това, икономическите разходи обединяват и двата вида разходи, като към тях се добавя и изплатената заплатата за труда на собственика и нормалната печалба за инвестираният капитал. Вследствие на това, икономическите разходи на фирмата включват разходите, които тя задължително трябва да покрие, за да формира съответната печалба.
В ежедневните си дейности, различните компании трябва постоянно да създават подходящи условия за по-бързо увеличаване обема на произвежданата продукция и едновременно намаляване на разходите, свързани с това. По своя характер, в по-кратък период (разходи за текущото производство), фирмените разходи могат да бъдат постоянни разходи и променливи разходи, а производствените разходи могат да се разделят на съответно на съвкупни разходи, средни и пределни разходи. Постоянните разходи (FC – fixed cost) не се променят от размера на произведените продукти и следователно големината им е еднаква, независимо колко продукти ще произведе компанията или колко услуги ще реализира. Този им характер произлиза от това, че те включват неизменни елементи на производството – разнообразни дълготрайни материални активи - амортизация на основния капитал, плащане на такси и данъци, охранителна дейност и т.н. Въпреки постоянния им характер обаче, техния дял в единица продукт е в пряка зависимост от размера му – когато той нараства, обемът намалява. Органиацията има такива разходи в краткосрочен период, дори и когато не произвежда.
При променливите разходи (VC - variable cost) е обратното, като те са в пряка зависимост от обема на произведената продукция. Размерът на общите променливи разходи се калкулира, като се сбор от парите, които фирмата заплаща за различните променливи ресурси – заплати на служители, транспорт, суровини и други.
Главната част от разходите по производството са съвкупните или общи такива (ТС). Те включват в себе си общите разходи, които фирмата има по време на производството на определените продукти или услуги. Включват общи постоянни разходи (TFC) и общи променливи разходи (TVC), като съотношението между тях е, както следва: TC=TFC+TVC.
Друг вид разходи – т.нар. средни разходи (ATC), представляват разходите за брой произведен продукт. Следователно, тук важи формулата ATC=TC/Q, където Q e количеството произведена продукция. ATC, от своя страна, представлява сбора от средните постоянни (AFC) и средните променливи разходи (AVC). Средните постоянни разходи (AFC), са разходите за единица продукт, като е валидна следната формула AFC = FC \ Q и AFC = ATC- AVC. Средните променливи разходи (AVC) се изчисляват по формулата AVC= VC\ Q или са разлика от средните общи и средните фиксирани разходи - AVC = ATC – AFC. Чрез тях може да се пресметнат, променливите разходи за единица продукт. Средните съвкупни разходи (ATC) се изчисляват, чрез формулата ATC = TC / Q или ATC = AFC + AVC. Тяхната обща стойност дава конкретни данни относно производственото поведение на компанията в даден момент. Те характеризират ефективността от използването на производствените разходи.
Пределните разходи (MC) са в зависимост от променливите, в обема на производството и представляват съотношение между ръста на TC и ръста на количеството фирмена продукция MC=∆TC/∆Q. Задачата на MC е да дефинират разходите, които фирмата може да икономиса, ако се намали обема на производството и следователно са важен показател за това, как фирмата да ползва максимално ефективно своите ресурси. Чрез тях се показва колко струва на фирмата всяка следваща единица произведен продукт.
Всеки от тези видове разходи на фирмата има своето значение и се отразява върху капитализираната й печалба, и върху пазарните й позиции. От първостепенно значение за нейните резултати имат краткосрочните и дългосрочните разходи. Сред тях, задължително следва да се следят и анализират постоянните, променливите и съвкупните разходи, като цикълът трябва да се затвори с подробен анализ на средните и пределните фирмени разходи. Общата картина позволява на мениджмънта да разработи план за развитие на дейността, за оптимизаране на работните процеси и за повишаване ефективността на производството на фирмата, което пряко би рефлектирало върху ръста на нейната печалба. Затова важно значение има финансовата стойност на разходите, които фирмата ще прави по време на продуктовото производство, като така точно ще може да се изчисли крайната стойност на произведения продукт. За това трябва много добре да се познават характеристиките на различните видове разходи, за да могат да се управляват и контролират адекватно.
За да се изчислят по-точно различните видове разходи на фирмата се използват т.нар. криви на разходите. Всяка точка , включена в тях е изражение на минималните разходи, които са необходими за производството на конкретния продукт при равни други условия. Кривата на TFC е права, успоредна на абцисната ос. Това е така, защото TFS не зависят от количеството на производството. Кривата на TVC е S-образна и е реципрочна на кривата на общия продукт. Кривата на TC е вертикална сума от кривите на постоянните и променливите TC. Кривите на средните и пределните разходи са с U-образна форма. Кривите на ATC, AVC и MC се движат надолу и нагоре, като при AFC има движение само надолу. Кривите на AVC се ползват за разглеждане на промените в средните разходи на фирмата. При нарастване на средния продукт тя намалява. За кривата на МС е характерно, че тя пресича кривите АТС и AVC при техния минимум. Ако разгледаме конкретен пример за изчисляването на общите разходи във фирмата и графичното им изображение, чрез кривата на разходите те биха изглеждали по подобен начин:
Таблица 1: Производствени разходи на фирматаТруд - брой персонал/период

Производство - брой продукт/период

Постоянни разходи

Променливи разходи

Общи разходи

L

Q

FC

VC

TC

1

1

30

30

60

2

2

30

60

90

3

5

30

90

120

4

7

30

120

150

5

8

30

150

180  1. Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница