Програма: българските библиотеки място за достъп до информация и комуникации за всекиДата28.10.2018
Размер321.11 Kb.
#102783
ТипПрограма
ПОДБОР НА ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ – Етап 2011

указания и формуляри за кандидатстване1

ПРОГРАМА:
БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – МЯСТО ЗА ДОСТЪП

ДО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ ЗА ВСЕКИ

(Глоб@лни библиотеки - България)


ЧАСТ 1. Обща информация и указания за кандидатите

1. Какво е програма “Глобални библиотеки - България”?

1.1 Описание

“Глобални библиотеки – България” се изпълнява с грант от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, планиран за периода юни 2009 – декември 2013 г. Програмата цели да улесни достъпа до информация и услуги чрез Интернет за българското население. Предвижда се безплатно ползване на ИКТ2 оборудване и Интернет от посетителите в 900 обществени библиотеки в големи и малки градове и села. Чрез мобилизиране на допълнителни средства програмата ще се стреми да обхване още 700 библиотеки. Близо 3 000 библиотекари от всички обществени библиотеки в България ще бъдат обучени в компютърни умения, модерен библиотечен мениджмънт, предоставяне на нови услуги и умения за работа с хора. Програмата е насочена към българските граждани и цели повишено качество на услугите в обществените библиотеки.Очаква се целевите библиотеки да се превърнат в по-привлекателни места за потребителя и да развият своя обхват и дейности. Програмата ще способства обществените библиотеки да бъдат утвърдени като фактор за обществена промяна и средища на знанието. Предвижда се програмата да има балансиран географски обхват, за да подпомогне преодоляването на между регионалните и вътрешно регионалните различия. Програмата разчита на общите усилия на централната власт, местната власт и гражданския сектор.
До пет години от своето начало програмата ще даде възможност на повече български граждани да ползват ресурсите на глобалната мрежа чрез целеви библиотеки във всяка от 264-те общини на България. Програмата ще помогне на библиотеките да се развиват като значими местни средища за информация, комуникация, обучение, знания и културна дейност. Библиотеките ще формират активна мрежа, която ще съдейства за приобщаване на българските граждани към глобалното информационно общество. Очаква се обществените библиотеки да обслужват нарастващ процент от населението на страната.
Чрез съвместните усилия на местната общност, ключовите партньори по програмата и Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” ще бъде създадена „новата библиотека”. Тя трябва да предоставя пакет от услуги за гражданите: компютри за потребителите; достъп до Интернет и онлайн информация; електронно съдържание от местно значение; електронни услуги; обучения по компютърна и информационна грамотност; разработване и изпълнение на проекти в полза на общността; пространство за местни инициативи и събития; дейности, насочени към специфични групи (напр. деца, безработни, предприемачи); приветливи помещения за посетителите; ориентирана към потребителя работа на библиотекарите.
Стратегическа цел на програмата

Програма “Глобални библиотеки – България” цели да осигури лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки чрез ползването на безплатен интернет и други информационни и комуникационни технологии, за да се подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да се повиши качеството им на живот и да се ускори развитието на гражданското общество.  1. Ключови партньориМинистерство на културата - водеща институцияМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаБългарска библиотечно-информационна асоциацияНационално сдружение на общините в Република БългарияПрограма на ООН за развитие (ПРООН) - изпълнителна агенция

2.    Каква е подкрепата за различните типове библиотеки?

2.1 Пълна и частична подкрепа за целевите библиотеки

Пълната подкрепа за 900 библиотеки, която се предвижда по гранта от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, ще осигури:

 • ИКТ оборудване за потребители

 • цялостна обучителна програма за библиотекарите

 • включване на библиотеката в дейности по застъпничество

 • работа в мрежа

 • мерки за разгласа на новите библиотечни услуги

 • софтуер за компютърните станции за потребители (дарение от Майкрософт)


Частичната подкрепа в рамките на гранта ще се стреми да приобщи към програмата още поне 700 библиотеки. Те ще могат да се възползват от дарението на софтуер за потребителски работни станции, обучителната програма, работата в мрежа, кампаниите по застъпничество и мерките за разгласа на новите библиотечни услуги. Екипът и управителният съвет на програмата непрекъснато ще следят за нови национални и международни финансови източници, които биха могли да допълнят гранта от Фондацията и планираното насрещно финансиране от държавния и общинските бюджети.

2.2 Описание на планираното оборудване според типа библиотека3

Пакет №

Тип обществена библиотека

Оборудване4

25

Библиотеки в селища с над 5000 жители и налична площ минимум 36 кв.м.

Може да действат и като обучителни бази по програмата


1 преносим компютър

13 настолни компютри, от които 2 за библиотекари

1 цветен принтер

1 многофункционален принтер тип А6

1 мултимедия и 1 подвижен екран

1 маршрутизатор (рутер)

1 комутатор (network switch) – 24 порта3

Библиотеки в селища между 2000 и 5000 жители и налична площ минимум 24 кв.м.

1 преносим компютър

6 настолни компютъра, от които 1 за библиотекар

1 многофункционален принтер тип Б

1 мултимедия и 1 подвижен екран

1 маршрутизатор (рутер)

1 комутатор (network switch) – 16 порта


4

Библиотеки в селища между 1000 и 2000 жители и площ минимум 18 кв.м.

5 настолни компютъра, от които 1 за библиотекар

1 многофункционален принтер тип Б

1 мултимедия и 1 подвижен екран

1 маршрутизатор (рутер)

1 комутатор (network switch) – 16 порта
5 А


Библиотеки в селища под 1000 жители и налична площ минимум 12 кв.м.

4 настолни компютъра, от които 1 за библиотекар

1 многофункционален принтер тип Б

1 маршрутизатор (рутер)

1 комутатор (network switch) – 8 порта


5 Б


Библиотеки в селища под 1000 жители и налична площ минимум 12 кв.м.

3 настолни компютъра, от които 1 за библиотекар

1 многофункционален принтер тип Б

1 мултимедия и 1 подвижен екран

1 маршрутизатор (рутер)

1 комутатор (network switch) – 8 порта
6

Библиотеки с налична площ 6 -11 кв.м., независимо от размера на населеното място

3 настолни компютъра, от които 1 за библиотекар

1 многофункционален принтер тип Б

1 маршрутизатор (рутер)

1 комутатор (network switch) – 8 порта


 

2.3 Три етапа за включване на целеви библиотеки (пълна подкрепа): 2009, 2010, 2011
Степента на готовност на библиотечната база предполага постепенно включване на 900-те целеви библиотеки в изпълнението на програмата. Усвояването на гранта от Фондацията започна през юни 2009 г. По Етап 2009 бяха включени като целеви 455 библиотеки, а по Етап 2010 – 352 библиотеки. На Етап 2011 г. ще бъдат избрани и останалите целеви библиотеки. Етап 2011 е отворен за кандидатури на всички обществени библиотеки от страната.
3. Как се избират целеви библиотеки за пълна подкрепа по Етап 2011?

Изборът на целеви библиотеки по Етап 2011 г. се основава на:

 • Съобразяване с водещите принципи на програмата (3.1)

 • Покриване на задължителните изисквания за включване (3.2)

 • Точкова оценка на кандидатстващата библиотека (3.3)

 • Прилагане на стратегическите съображения за Етап 2011 (3.4)

 • Последователно съставяне на проектосписъци с целеви библиотеки по административни области, завършващо с общ проектосписък, утвърден от Управителния съвет на програмата (3.5)

  1.  Водещи принципи на програмата:

 • Включване на максимален брой библиотеки от територията на цялата страна

 • Стремеж да бъдат обхванати различни типове населени места

 • Баланс между стремежа за по-голям брой обслужвано население от една страна и посрещане потребностите на по-малките населени места, от друга

 • Балансирано географско покритие

 • Предложенията за целеви библиотеки идват от местното (общинско) ниво

3.2 Задължителни изисквания за включване на целеви библиотеки по Етап 2011


3.2.1 Към момента на подаване на кандидатурата до съответния регионален координатор:
Налична в библиотеката площ, подходяща за ползване на ИКТ оборудване от потребители - читалня, заемна или прилежащо помещение. Желателно е компютрите да не се поставят в изолирани пространства. В съответствие с изискванията на Наредба N: 2/2007 на Министерство на здравеопазването минималната площ за една работна станция е 3 кв. м. Наличието на площ, съответстваща на искания ИКТ пакет, се декларира от кандидата в т.9 на Формуляр №2.

3.2.2 След одобряване на кандидатурата във връзка с подписване на споразумение за сътрудничество по програмата:

Споразумения се подписват след одобряване от Управителния съвет на програмата на списък библиотеки за Етап 2011. Примерно споразумение за сътрудничество по програмата е дадено на интернет страницата на програмата: www.glbulgaria.bg Подписаните от местните партньори (община, читалище / библиотека) споразумения се предават до съответния регионален координатор, който ги изпраща до ЗУП в София за подпис от Министерство на културата и ПРООН.

Преди подписване на споразуменията за сътрудничество, кметът на общината предлага на общинския съвет да вземе решение за подписване на споразуменията и дългосрочна подкрепа на съответните библиотеки. Копие от решението на общинския съвет се изпраща чрез регионалните координатори към ЗУП в София.

С подписване на споразумението за сътрудничество общината се съгласява да осигури изпълнение на следните задължителни условия преди да бъде инсталирано ИКТ оборудването в библиотеката: • ремонтирани зали и сервизни помещения за потребители;

 • подходящо отопление/климатизация/вентилация на залите за потребители в съответствие с хигиенно-санитарните норми на БДС N:14776-87;

 • бюра и столове според одобрения от Управителния съвет ИКТ пакет;

 • интернет връзка в библиотеката с минимален капацитет 512 Кб/с;

 • окабеляване и подходяща електрическа инсталация за осигуреното по програмата ИКТ оборудване.

С подписване на споразумението за сътрудничество общината се ангажира да осигури техническа (софтуерна) поддръжка на инсталираното по програмата ИКТ оборудване след края на 2011 г.3.3 Точкова оценка

Точковата оценка на кандидатурите за Етап 2011 ще се извърши според Система за точкова оценка, одобрена през 2009 година.7 Всяка библиотека получава точки въз основа на представената информация във формуляра за кандидатстване. Точкуват се две групи показатели:


Група 1. Показатели, основани на библиотечната статистика и дейността на библиотеката
Оценяват се изпълнението на основните функции на библиотеката и мястото й в общността въз основа на попълнения формуляр по следните показатели:

 • обхватност

 • посещаемост

 • читаемост

 • набавени библиотечни материали

 • обръщаемост

 • успешни обществени дейности/инициативи, кампании, дарителски акции

 • проекти, за които библиотеката е кандидатствала

 • значими проекти, които библиотеката е спечелила

 • обучения, през които е преминал библиотечният персонал

Препоръчителният точков праг по Група 1 за включване в програмата на Етап 2011 се изчислява на базата на постъпилата информация от всички кандидатури по Етап 2011 формуляри и се одобрява от Работната група към програмата (Управителен съвет – експертно ниво).


Група 2. Демографски и социално-икономически показатели
В тази група се включват показатели въз основа на данни от националната статистика:

 • брой на населението

 • категория на населеното място, в което се намира библиотеката (съгласно категоризацията на МРРБ), която показва най-общо степента на развитие на населеното място

 • възрастова структура на населението в населеното място (дял на лицата над трудоспособна възраст от цялото население, по данни на ГРАО)

 • наличие на училище/училища

Скалите за точкова оценка по показателите от Група 1 и Група 2 се актуализират всяка година въз основа на статистическата информация от постъпилите кандидатури и при необходимост според стратегическите съображения за съответния етап. Актуализацията на скалите се одобрява от Работната група към програмата.


Набраните точки по Група 1 и по Група 2 се разглеждат отделно. В рамките на всяка област кандидатстващите библиотеки първоначално се подреждат според получените точки по Група 1 в низходящ ред. За да се получи проектосписък от избираеми кандидатури от съответната област за Етап 2011, се прилагат водещите принципи на програмата, стратегическите съображения и точките по Група 2.


  1. Стратегически съображения за Етап 2011
 1. Включване на библиотеки с потенциал за развитие или обслужващи специфични целеви групи, независимо какъв е общият брой на одобрените целеви библиотеки в съответната община по Етап 2009 и Етап 2010.
 1. Приоритетно включване на библиотеки от общини, които не са кандидатствали или нямат одобрена библиотека по Етап 2009 и по Етап 2010.
 1. Географското разпределение на целевите библиотеки по Етап 2011 се съобразява с географското разпределение на целевите библиотеки от предходните два етапа, като се цели балансирано териториално покритие и разширяване на географския обхват на програмата.
 1. При избора на целеви библиотеки по Етап 2011 ЗУП може да предложи на УС промени в посочените във Формуляр №2 ИКТ пакети с цел пълноценно използване на ИКТ оборудването и съобразяване с наличния бюджет.
 1. При избора на целеви библиотеки по Етап 2011 ЗУП може да предложи на УС ИКТ пакети с нови параметри, за да се оптимизира общата бройка целеви библиотеки спрямо бюджетната наличност.


3.5 Съставяне на проектосписък и утвърждаване от Управителния съвет на програмата


 1. Въз основа на кандидатурите експерти и ЗУП дават за всяка библиотека точкова оценка по Група 1 и точкова оценка по Група 2.
 1. Изготвят се списъци по административни области, в които библиотеките се подреждат в низходящ ред според получените точки по Група 1. Проектосписъкът от целеви библиотеки за съответната област за Етап 2011 се изготвя, като се прилагат водещите принципи на програмата, стратегическите съображения за Етап 2011 и точките по Група 2.
 1. ЗУП организира срещи със съответните регионални координатори8 за изготвяне на проектосписъци по административни области, като се отчитат точките по Група 2, покриването на задължителните изисквания, водещите принципи и стратегическите съображения при избора на библиотеки за Етап 2011.
 1. При необходимост регионалните координатори и ЗУП извършват посещения на място, за да се уверят в достоверността на подаваната в кандидатурите информация и да установят първоначален контакт с местните партньори (читалище, общински власти).
 1. ЗУП и Работната група изготвят общ проектосписък за цялата страна с целеви библиотеки за Етап 2011 и го предоставят за одобрение от Управителния съвет на програмата.
 1. Управителният съвет на програмата утвърждава проектосписъка на целеви библиотеки за Етап 2011.
 1. Окончателното включване на една библиотека като целева по програмата става след подписване на споразумение за сътрудничество (образец на www.glbulgaria.bg) и решение на общинския съвет за дългосрочна подкрепа на библиотеката.

4. Кога официално се включват библиотеките в програмата по Етап 2011?

 1. Само библиотеки с подписани споразумения по програмата ще се считат за включени като целеви. Те получават оборудване след установяване чрез посещение на място, че библиотеката покрива задължителните изисквания за участие.

 2. Включените в програмата целеви библиотеки ще бъдат обявени на интернет страницата на програмата - www.glbulgaria.bg

5. Как се кандидатства за пълна подкрепа по Етап 2011?

5.1  Кандидатури по Етап 2011 се подават от общините, съвместно със съответните читалища / библиотеки.

Кампанията за набиране на кандидатури по Етап 2011 стартира на 16 февруари 2011 г.

Общината подава една обща кандидатура, която включва една или повече обществени библиотеки по преценка на общинското ръководство. Чрез кандидатурата си общината се ангажира да предоставя необходимата дългосрочна подкрепа за всички библиотеки, включени в кандидатурата.

Кандидатурата по Етап 2011 включва Формуляр №1, Формуляр №2 и декларирано намерение от кмета на общината за сключване на споразумения за сътрудничество по програмата за библиотеките, посочени във Формуляр №1.По изключение може да се допусне кандидатура на библиотека / читалище, която не е подкрепена от общината. Попълва се само Формуляр 2 и се прилага декларация за намерение да се подпише тристранно споразумение за сътрудничество по програмата от читалищното настоятелство. Такива кандидатури предполагат, че библиотеката / читалището планира и може самостоятелно да изпълнява ангажиментите си по програмата в краткосрочен и дългосрочен план.

5.2  Попълване на формулярите

Формулярите могат да се попълват на ръка със син химикал или на компютър. При попълване на ръка не се допуска писане с молив, поправки (чрез изтриване или по друг начин), зачертавания и други корекции, които биха създали съмнения по отношение на коректността и надеждността на подаваната информация. 5.3 Задаване на въпроси и получаване на допълнителна информация

При необходимост от допълнителна информация общините / библиотеките / читалищата следва да се обръщат към Звено за управление на програмата (ЗУП) директно: office@glbulgaria.net; телефон: (02) 98-99-088; факс: (+359 2) 98-12-708; адрес: София, 1040, ул. Хан Крум №28, ет.1 или към регионалните координатори (Приложение 1).


Постъпилите в ЗУП въпроси и дадените отговори ще бъдат публикувани текущо на портала на програмата (www.glbulgaria.bg).

5.4 Подаване на кандидатурите

Кандидатурите се подават на хартиен носител до съответния регионален координатор (Приложение 1) на ръка или по пощата най-късно до 18 март 2011 г. в плик с надпис: За участие в „Подбор на целеви библиотеки по програма „Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки" – Етап 2011

Регионалните координатори ще бъдат на разположение за консултации на общините и библиотеките при попълването на формулярите и ще следят за подаване на административно съответстващи кандидатури.

ЧАСТ 2. Формуляри за попълване и приложения

Формуляр №1 Общи сведения за кандидатурата
Формуляр №2 Сведения за библиотеката
Приложение №1 Имена и координати на регионалните координатори по области
Формуляр №1. Общи сведения за кандидатурата

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ОБЩИНАТАОбласт: .............................................................................................................

запишете с думи

Община: .............................................................................................................

пълно наименование на общината

ЕИК по БУЛСТАТ на общината: .......................................................................................................

запишете

Адрес за кореспонденция: .............................................................................................................

……………………………………………….………………...……..нас.място, пощенски код, бул./улица №

Кмет на общината: ............................................................................................................

запишете име и фамилия

Общински служител - лице

за контакт по програмата: ..............................................................................................................

запишете име, фамилия и длъжност

Телефон и факс за контакт: .............................................................................................................

запишете с цифри, включително код

Електронна поща за контакт: ..............................................................................................................

запишете

Предлагани целеви библиотеки:

Общината изброява предлаганите целеви библиотекиИме на библиотеката / читалището

Населено място

Идентификационен номер (попълва се допълнително от регионалния координатор за съответната област)


С настоящото декларирам намерение на Общината да сключи споразумения за сътрудничество по програмата за гореизброените библиотеки.

Подпис на кмета и печат: .................................................................................................

Подписал: .................................................................................................

име и фамилия

Дата: .................................................................................................

Формуляр №2. Сведения за библиотеката

Попълва се поотделно от ВСЯКА БИБЛИОТЕКА, посочена от общината във Формуляр №1.Част 1. Обща информация

 1. Библиотека: .................................................................................................

………...................................................................................................

пълно наименование

 1. Вид библиотека: 1. общинска / градска

2. читалищна

оградете вярното

 1. Област и община: ..............................................................................................................

запишете с думи

 1. Населено място и брой население: град/ село:.........................................................................

излишното се зачертава, запишете с думи

 1. Адрес на библиотеката: .................................................................................................

……………………………………………………………………...

пощенски код, бул./улица №

 1. Телефон: .................................................................................................

запишете с цифри мобилен или стационарен с код за населеното място

 1. Електронна поща: .................................................................................................

запишете

 1. ИКТ пакет (виж ЧАСТ 1,

точка 2.2 от общата информация): .............................................................................................................

библиотеката получава разяснение от регионалния координатор за определяне на съответния ИКТ пакет


 1. Свободна площ за нови компютърни

работни станции за потребители ...........................................................................................

посочете площта в квадратни метри


 1. Моля посочете с какъв персонал / щат разполага вашата библиотека към настоящия момент, като попълните таблицата:


Заети щатни бройки

Бройки на граждански договор

10.1 Библиотекар10.2 Секретар-библиотекар10.3 Друг персонал, обслужващ библиотеката - посочете какъв

10.4 Незаети щатни бройки - посочете какви и колко


10.5 Доброволци - посочете какви и колко


Част 2. Библиотечна статистика

 1. Моля посочете какъв е броят на посещенията в библиотеката за:

2009 г.: .................................................................................................

2010 г.: ................................................................................................. 1. Моля посочете какъв е броят на регистрираните потребители за:

2009г.: .................................................................................................

2010 г.: ................................................................................................. 1. Моля посочете какъв е броят на заетите библиотечни материали за:

2009 г.: .................................................................................................

2010 г.: ................................................................................................. 1. Моля посочете какъв е броят на набавените (закупени, дарени, обменени, депозирани) библиотечни материали за:

2009 г.: .................................................................................................

2010 г.: ................................................................................................. 1. Моля посочете какъв е общият размер на библиотечния фонд на вашата библиотека (в брой библиотечни материали) за:

2009г.: .................................................................................................

2010 г.: .................................................................................................Част 3. Дейности на библиотеката

 1. Моля посочете до 3 най-успешни обществени дейности / инициативи / кампании / дарителски акции / други, осъществени от библиотеката в периода 2009 - 2010 г.:

1 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................2 ...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 1. ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 1. Моля посочете до 3 най-значими проекта, за които библиотеката е кандидатствала в периода 2009 - 2010 г.:

1 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................2 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................3 ...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 1. Моля посочете до 3 най-значими спечелени проекта от вашата библиотека проекти в периода 2009 - 2010 г.:

1 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................2 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................3 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
 1. Моля посочете какъв е броят на обученията, през които персоналът на вашата

библиотека е преминал, и съответния брой обучени:

Брой обучения

2009 г.: .................................................................................................

2010 г.: .................................................................................................

Брой обучени лица

2009 г.: .................................................................................................

2010 г.: .................................................................................................

Декларираме, че подадената информация е достоверна. Уведомени сме, че при установяване на наличие на неверни данни библиотеката ще бъде отстранена от класиране.

1. Подпис на библиотекаря: .................................................................................................

.................................................................................................име, фамилия и длъжност на лицето по ведомост

2. Подпис на председателя на читалищното настоятелство или ръководителя на библиотеката (за регионални, общински и градски библиотеки):

.................................................................................................

.................................................................................................

име, фамилия и длъжност на лицето

Дата: .................................................................................................

Приложение №1
ПРОГРАМА „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ” - РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ

Област

Регионален координатор

Адрес за кореспонденция

Електронна поща

Телефон

1

Благоевград

Петър ПетровРегионална библиотека „Димитър Талев”

пл."Георги Измирлиев" №2

Благоевград 2700

blagoevgrad@glbulgaria.net
073/885526

0892 219 373


2

Бургас

Наталия КоцеваРегионална библиотека

„П.К. Яворов”

бул. "Алеко Богориди" 21

Бургас 8000


burgas@glbulgaria.net056/842 753

0892 219 374


3

Варна

Емилия МилковаРегионална библиотека

„П.П.Славейков”

бул. Сливница 34
Варна 9000

varna@glbulgaria.net052/ 659136

 0892 219 375  


4

Велико Търново

Иван АлександровРегионална библиотека

‘П.Р. Славейков”

ул.”Ив. Ботева” 2

Велико Търново 5000


velikotarnovo@glbulgaria.net062/ 62 02 08

0892 219 376


5

Видин

Дора ДончеваРегионална библиотека

„М. Георгиев”

пл. „Бдинци” 1

Видин 3700


vidin@glbulgaria.net094/ 601 704

094/601 702

0892 219 377

6

Враца

Силвия ВрачовскаРегионална библиотека

„Хр. Ботев”

ул."Петропавловска" 43

Враца 3000


vratsa@glbulgaria.net092/624 022

0892 219 378


7

Габрово

Савина ЦоневаРегионална библиотека

„Априлов - Палаузов”

пл. „Възраждане” 23

Габрово 5300


gabrovo@glbulgaria.net066/807 101

0892 219 379


8

Добрич

Пенка ХристоваРегионална библиотека

„Дора Габе”

ул. „Независимост" № 7
Добрич 9300

dobrich@glbulgaria.net058/ 602 544

0892 219 380


9

Кюстендил

София ПейчеваРегионална библиотека

"Емануил Попдимитров"

ул. "Л. Каравелов" 1
Кюстендил 2500

kustendil@glbulgaria.net078/550 116

0892 219 381


10

Кърджали

Ивета ФилиповаРегионална библиотека

“Н. Вапцаров”

ул. "Републиканска" 40

Кърджали 6600
kardjali@glbulgaria.net

0361/ 6 25 77

0892 219 382


11

Ловеч

Мариана ИвановаРегионална библиотека

„Проф. Б. Цонев”


ул. Търговска № 47
Ловеч 5500

lovech@glbulgaria.net068/ 601 390

068/601 381

0892 219 383

12

Монтана

Димитринка ТодороваРегионална библиотека

„Гео Милев”

пл. Жеравица 1

Монтана 3400


montana@glbulgariа.net096 / 300 407

0892 219 384


13

Пазарджик

Николина КоцеваРегионална библиотека

„Н. Фурнаджиев”

ул.”Л. Боянов” 3

Пазарджик 4400pazardzhik@glbulgaria.net
034/455 049

0892 219 385


14

Перник

Росица СимеоноваРегионална библиотека “Светослав Минков”

пл. “Кракра” № 1


Перник 2300

pernik@glbulgaria.net
076/ 60 00 33

0892 219 386


15

Плевен

Аня МиховаРегионална библиотека „Х.Смирненски”                  
ул. “Димитър Константинов” № 2

Плевен 5800


pleven@glbulgaria.net064/ 803 481

0892 219 387


16

Пловдив

Златка ИвановаРегионална народна библиотека „Иван Вазов”

ул. “Авксентий Велешки” № 17

Пловдив 4000

plovdiv@glbulgaria.net032/ 654 913 вътр. 113

0892 219 388


17

Разград

Мирослава КацароваРегионална библиотека

„проф. Б. Пенев”

бул. “Бели Лом” № 28     

Разград 7200


razgrad@glbulgaria.net


0892 219 389


18

Русе

Валентина КараджоваРегионална библиотека

„Л. Каравелов”

ул. “Дондуков-Корсаков” № 1  

Русе 7000


ruse@glbulgaria.net082/ 820134

0892 219 390


19

Силистра

Лидия ДимитроваРегионална библиотека

„П. Павлович”

ул. “Симеон Велики” № 44 Силистра 7500

silistra@glbulgaria.net
086/ 822 315

0892 219 391


20

Сливен

Росица ПетроваРегионална библиотека

„С. Доброплодни”

ул. “Никола Карев” № 1  

Сливен 8800


sliven@glbulgaria.net044 / 622 441 0892 219 394

21

Смолян

Йорданка ВълчеваРегионална библиотека

„Н. Вранчев”

ул. “Дичо Петров” № 4    

Смолян 4700


smolyan@glbulgaria.net0301/6 25 24 0892 219 395

22

София град

Галина РашееваСтолична библиотека

пл. „Славейков” 4

София 1000

sofia@glbulgaria.net02 / 801 5955

0892 219 396


23

София област

Галина ТомоваСтолична библиотека

пл. „Славейков” 4

София 1000

Sofia1@glbulgaria.net02 / 801 5955

0892 219 397


24

Стара Загора

Снежана МариноваРегионална библиотека

„З. Княжески”

бул. “Руски” 46 

Стара Загора 6000


snmlib@abv.bg

starazagora@glbulgaria.net


042/ 648 131

0892 219 39825

Търговище

Росица КуцароваРегионална библиотека

„П. Стъпов”

ул. “Васил Левски” № 2   

Търговище 7700


ltg_director@mail.bg

tyrgovishte@glbulgaria.net


0601 /64 507

0892 219 401


26

Хасково

Тонка КойчеваРегионална библиотека

“Хр. Смирненски”

пл. “Свобода” № 19    

Хасково 6300


haskovo@glbulgaria.net
038/ 622 168

038/624 642


0892 219 399

27

Шумен

Красимира АлександроваРегионална библиотека

„Ст. Чилингиров”

бул. “Славянски” № 19   

Шумен 9700


shumen@glbulgaria.net054/ 877 093

0892 219 402


28

Ямбол

Димитър ДимитровРегионална библиотека

„Г. С. Раковски”

пл. “Освобождение” № 1       

Ямбол 8600


yambol@glbulgaria.net046/ 663 420

0892 219 403

1 Одобрени от Управителния съвет на програмата на 11.02.2011 г.

2 ИКТ – информационни и комуникационни технологии

3 Окончателно решение относно пакета за всяка библиотека се взима от Управителния съвет на програмата.

4 УС на програмата може да преразгледа параметрите на посочените тук пакети.

5 Пакет №1 е предвиден само за 27-те регионални библиотеки, включени на Етап 2009.

6 Тип А е принтер от по-висок клас в сравнение с тип Б по отношение на скорост на печатане, оперативна памет и резолюция на сканиране и печатане.

7 Системата за точкова оценка е публикувана на портала на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” – www.glbulgaria.bg

8 Програмата има 28 регионални координатори (РК), по един за всяка административна област на страната.

Списък на РК с информация за контакт е даден в Приложение 1.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница