Програма Бнт 3 Изготвил: Ния Иванова гл експерт в отдел „ОПстраница1/4
Дата23.08.2016
Размер0.76 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4ОДОБРЯВАМ,

/П/

ВЯРА АНКОВА

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАНАЛ ЗА МНОГОКАНАЛНИЯ ИЗЛЪЧВАЩ КОМПЛЕКС НА БНТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА НОВА ТЕЛЕВИЗИОННА ПРОГРАМА БНТ 3”

Изготвил:

Ния Иванова – гл. експерт в отдел „ОП”

Съгласували:

Асен Илиев – началник на отдел „ОП”:

Росица Григорова – директор на дирекция „ФС”:

гр. София, 2014 г.

Линк решение:

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=610979

Линк обявление:

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=610980

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.


Документацията за участие може да бъде намерена на интернет адреса на Българска национална телевизия: http://bnt.bg/za-bnt/protseduri-po-zop/

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в документацията.

Офертите на участниците ще се приемат в Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществени поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" №111, САБ, ет.2, стая 218, в срок до 17.00 часа на 07.08.2014 г., включително.


Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 11:00 часа на 08.08.2014 г., в сградата на Българска национална телевизия, ул. „Сан Стефано” № 29.

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на офертите.

До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането. Възложителят публикува разяснението на интернет адреса на Българска национална телевизия: http://bnt.bg/za-bnt/protseduri-po-zop/

В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата.


За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към Отдел „Обществени поръчки”, на вниманието на г-н Асен Илиев, тел: 02 814 27 44; е-mail: ailiev@bnt.bg
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за допълнителен канал за многоканалния излъчващ комплекс на БНТ за обслужване на нова телевизионна програма БНТ 3”
С ъ д ъ р ж а н и е

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
1. Решение за откриване на процедурата (по образец).

2. Обявление за обществената поръчка (по образец).

3. Описание на предмета на поръчката.

4. Техническа спецификация.

5. Указания за подготовка на офертата и условия за участие.

6. Проект на договор;

7. Приложения:

8.1. Образец на оферта;

8.2. Образец на ценова оферта;

8.3. Образец на Техническо предложение;

8.4. Образец на декларации по чл.47, ал.1, т.2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т.3, т. 4, ал. 5, т. 2 от ЗОП, по чл. 47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от ЗОП, по чл. 47, ал.2, т.5 от ЗОП и по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП;

8.5. Декларация за приемане условията на договора;

8.6. Декларация за неразгласяване на информация;

8.7. Декларация за автономност на офертата;

8.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

8.9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

8.10. Списък на основните договори за доставки със сходен предмет, изпълнени и приключили през последните 3 (три) години, считано до датата, определена като краен срок за подаване на оферти;

8.11. Справка за оборота, реализиран от изпълнени договори с предмет, подобен на предмета на поръчката за предходните три финансови години /2011 г., 2012 г. и 2013 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.

8.12. Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;

8.13. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за допълнителен канал за многоканалния излъчващ комплекс на БНТ за обслужване на нова телевизионна програма БНТ 3”


ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки през 2011 г., Българска национална телевизия е изградила, внедрила и използва многоканален автоматизиран излъчващ комплекс HARRIS, от който в момента се излъчват програмите на "БНТ1", "БНТ2", „БНТHD” и "БНТ Свят".

Предвид предстоящото честване на 55 годишния юбилей на БНТ, медията планира да бъде стартирана нова телевизионенна програма БНТ 3. За тази цел е необходимо да бъде доставено допълнително техническо оборудване за нов програмен канал към съществуващия многоканален излъчващ комплекс HARRIS на БНТ.

С оглед на нормалното функциониране на изградената система, е необходимо извършване на разширение и надграждане на същата. С разширението на системата за новата телевизионна програма БНТ 3, същата ще работи на 5 паралелни канала, което ще позволи включване и на БНТ 3.Предметът на поръчката е: „Доставка на оборудване за допълнителен канал за многоканалния излъчващ комплекс на БНТ за обслужване на нова телевизионна програма БНТ 3”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за допълнителен канал за многоканалния излъчващ комплекс на БНТ за обслужване на нова телевизионна програма БНТ 3”

Техническо задание


Описание

кол.

1. SD/HD видео смесителна многоканална система съдържаща следните компоненти:

 

1.1 IS-750-MC-75 /Основен пакет HD Master Control (за 75 ohm аудио)/, включващ:

2

IS-750

 

IS-750-AUDIO16-75

 

IS-750-EAS

 

IS-750-EP16

 

 

 

2. Модул за автоматично регулиране на силата на звука, съдържащ следните компоненти.

 

XVP-3901-FS с включен ARC & Audio Process

2

XVP-3901-110-3DRP-F

2

XVP-3901-OPT-AUD

2

XVP-3901-OPT-ALC-8

2

MOD-LA-DUP-701 Миксиране (upmixing),
използвайки Linear Acoustic UpMAX с AutoMAX II

2

DENSITE 3

1

DENSITE 3-PSU-AC

1

 

 

3. Видеомониторинг

 

KXI-16HS3

1

KXS-HD-EMB

1

KXO-DUAL3

2

Лиценз за SDI изходи за 4 изходни модула

4

 

 

4. Трафик система – BCM софтуер за две допълнителни програми

2

 

 

5. Софтуерна поддръжка на Broadcast Master - основен годишен лиценз към Harris за 2 канала.

2

 

 

6. Лицензии за допълнителни канали за налична автоматизация на излъчването - ADC-1000 включващи:

 

три допълнителни плейлисти;
SW PLAYLIST EACH ADDITIONAL SEQUENTIAL Playlist, Each additional Sequential

3

Един пакет от лицензии за управление на осем допълнителни устройства;
SW, ADC DEVICE DRIVER BUNDLE, 8-PAK
Bundle of eight (8) ADC Device Drivers. Drivers must be selected
from devices shown on ADC series list of supported devices.
Excludes media management devices

1

два лиценза за Аir Client

2

Максимална стойност на поръчката – 358 000 лв. без ДДС.Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за допълнителен канал за многоканалния излъчващ комплекс на БНТ за обслужване на нова телевизионна програма БНТ 3”

У К А З А Н И Я

  1. ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ


І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА.

1. В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице (търговско дружество и/или едноличен търговец), както и обединения на такива лица, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

2. Не може да участва в откритата процедура лице, при което е налице някое от следните обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс, в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс, престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран;

б) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

в) е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

д) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ж) при които лицата по чл. 47, ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

и) декларирал е съгласие да участва в обединение или фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник.* Изискванията по точки а), б), в), г), д), е), ж), и з) се отнасят за лицата, които представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП

3. В процедурата не могат да участват пряко или косвено юридически лица регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

4. Посочените в т. 2 и т. 3 изисквания се отнасят за всички участници.

5. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изброените по-горе изисквания се прилагат и за подизпълнителите.

7. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице (търговско дружество и/или едноличен търговец) или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в която са установени.

8. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата процедура самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

9. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

10. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т.3, т. 4 и т.5 и ал.5 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им.

11. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят документ за учредяване на обединението. Документът за учредяване на обединението за участие в настоящата обществена поръчка, следва да съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.

В случай, че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Документът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.

Документът трябва да бъде представено от Участника в оригинал или заверено копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчка.

12. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението.


ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Всеки участник може да представи само една оферта.

2. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.

3. Не се допуска участник, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.

4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

5. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, при условие че отговарят на обявените в документацията условия.

6. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:

6.1. юридическо лице регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с него лица и неговите действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Забрана отнася за пряко или косвено участие в процедурата.

6.2. В офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията (извън тези, които се поставят в плик № 1);

6.3. Наличие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т.3, т. 4, ал. 5, т. 2 от ЗОП, по чл. 47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от ЗОП, по чл. 47, ал.2, т.5 от ЗОП и по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки;

6.4. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

6.5. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

6.6. За участника по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя условия.

7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

7.1. Постъпила в незапечатан или скъсан плик;

7.2. Постъпила е след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на постъпилите оферти.
Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.
ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за получаване на оферти: Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществени поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" № 111, Стопански административен блок, етаж 2, стая 218, по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за обществената поръчка.

3. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

4. За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

5. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура могат да бъдат подавани от лицата, най-късно до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, на адреса и лицето, посочени в обявлението.

6. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ЗА УЧАСТИЕ.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертата на участника се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

2. Офертите трябва да бъдат адресирани до Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществени поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" №111, и представени лично от участника или от негов упълномощен представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, в Стопански административен блок, ет.2, стая 218 в срок до 17:00 часа на 07.08.2014 г., включително.

Възложителят не носи отговорност за получаване на офертите в случай, че се използва друг начин за представяне.

3. Възложителят предоставя документацията за участие безплатно и същата може да бъде намерена на интернет адреса на Българска национална телевизия: http://bnt.bg/za-bnt/protseduri-po-zop/

4. Офертите се представят по един от следните начини: лично от участника или от негов упълномощен представител; по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, офертата може да бъде представена от физическо лице, участващо в обединението или от лицето, което представлява някое от юридическите лица в обединението, или от пълномощник на някое от посочените лица въз основа на изрично пълномощно, като не е необходимо пълномощно и от останалите лица. Оригинал на пълномощното/заверено копие на пълномощното се прилага към Офертата за участие.

5. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за откритата процедура. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

6. Всички разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника в процедура. Възложителят не носи отговорност и не дължи възстановяване на каквито и да е разноски или загуби, понесени от участника.

7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към вх. №……...........…”.

8. Върху големия плик трябва да бъде отбелязана следната информация:

● Адрес на възложителя: гр. София, Българска национална телевизия, НРТЦ, бул. "Цариградско шосе" № 111, Стопански административен блок, ет.2, стая 218;

● Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника;

● Следното означение: “За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за допълнителен канал за многоканалния излъчващ комплекс на БНТ за обслужване на нова телевизионна програма БНТ 3”

● Пликът с офертата следва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, а именно:

8.1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, съгласно раздел V от настоящата документация;

Върху плика следва да се отбележи наименованието на фирмата на участника.

Лицата, които ще представляват участниците в процедурата, и не са техни представители по закон, трябва да представят и да поставят в този плик изрично пълномощно, подписано от лицето (лицата), което по закон представлява/т участника. Пълномощното на чуждестранните лица следва да бъде преведено на български език.

8.2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно Техническата спецификация; Върху плика следва да се отбележи наименованието на фирмата на участника.

8.3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника. Върху плика следва да се отбележи наименованието на фирмата на участника.

9. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

10. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:

10.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

10.2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

10.3. Началният ден на срока за получаване на оферти е денят, следващ датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществени поръчки.

11. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки.

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, които представляват участника или от съответно упълномощени лица.

Всяка страница на офертата следва да бъде номерирана от участника.

12. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, като документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 се представя в официален превод (по см. на § 1, т. 16а от ДР на ЗОП)1, а именно: копие от документа за регистрация, единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверения за актуално състояние, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

13. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се представят в „заверено копие”, се представят в оригинал, като юридическите лица и едноличните търговци поставят и свеж печат на копията и заявленията.

„Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф „Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което представлява участника или изрично упълномощено от него лице.

14. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и условията, описани в тях са задължителни за участниците.

15. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 120 календарни дни от крайния срок за получаването им.

Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

При необходимост възложителите могат да изискат чрез писмо или по факс от класираните на първо и второ място участници да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на договора.

16. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на ал. 1 на чл. 57 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите.

17. Всяка страница на офертата на участника ведно с всички приложения към нея следва да бъдат номерирани.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

В големия запечатан непрозрачен плик се поставят трите отделни запечатани плика, всеки от които следва да съдържа следните документи:Плик № 1 „Документи за подбор”

1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания, посочени в ЗОП, и на предварително обявените от възложителя изисквания в настоящата документация, участниците в процедурата трябва да представят следните документи:

1.1. Документ за самоличност на участника, когато участникът е физическо лице - заверено от участника копие;

1.2.Заверено от участника копие от документа за регистрация, единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверения за актуално състояние, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; За чуждестранните юридически лица - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, съобразно националното им законодателство, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва да е представен в официален превод, съгласно т.16а на Параграф1, ДР от ЗОП.

Документ за учредяване на обединението (оригинал или заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.

Документът за учредяване на обединението за участие в настоящата обществена поръчка, следва да съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчка.

1.3. Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава;

1.4. Декларация за приемане условията на договора;

1.5. Декларация за неразгласяване на информация.

1.6. Декларация за автономност на офертата;

1.7.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП.

1.8. Декларация за съгласие от подизпълнител.

1.9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние, участникът трябва да представи следните документи:

2.1. Справка за оборота, реализиран от изпълнени договори с предмет, подобен на предмета на поръчката за предходните три финансови години /2011 г., 2012 г. и 2013 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си;

За доставки сходни с предмета на поръчката ще се считат договори за доставка на оборудване обезпечаващо многоканален излъчващ комплекс.

В случай на обединение, всички документи и доказателства, посочени в точка 2.1. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.Участникът следва да покрие следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

- Участниците следва да имат оборот, реализиран от изпълнени договори с предмет, подобен на предмета на поръчката общо за предходните три финансови години /2011 г., 2012 г. и 2013 г./, както следва: не по-малко от 358 000 лв. или равностойността им в евро.

За доставки сходни с предмета на поръчката ще се считат договори за доставка на оборудване обезпечаващо многоканален излъчващ комплекс.

Когато Участникът е обединение, се приема сумарно реализираният обем от дейности в областта на предмета на поръчката на всички участници в обединението.3. За доказване на техническите си възможности и квалификация участникът трябва да представи следните документи:

3.1. Списък на основните договори за доставки със сходен предмет, изпълнени и приключили през последните 3 (три) години, считано до датата, определена като краен срок за подаване на оферти, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение, включващи начална и крайна дата на изпълнения договор, неговия точен предмет, стойност без ДДС и контактна информация (име, позиция и телефон за връзка) на подписалия референцията;

3.2.Списък на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, както и тези отговарящи за контрола на качеството с отбелязване на притежавания от тях професионална квалификация и опит;

3.3. Заверено копие на сертификат за разработена и внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:200х на участника или еквивалентен документ - актуален към крайния срок за подаване на оферта;

3.4. Документ за удостоверяване оторизацията на участника от производителя/ите да представлява и да разпространява предлаганото от него/тях оборудване за настоящата поръчка;

3.5. Документ за удостоверяване, че фирмата доставчик е оторизиран сервиз на производителя/ите на предлаганото оборудване и списък на сертифицираните сервизни бази на доставчика. Участникът може да предложи гаранционно сервизно обслужване от друга фирма, като приложи нейния сертификат, договор или друг оторизиращ документ от производителя на предлаганото оборудване. В този случай трябва да се представи и писмено съгласие от фирмата, явяваща се оторизиран сервиз на оферираната техника за гаранционно сервизно обслужване на конкретната доставка по настоящата поръчка. Участникът може да представи и декларация, че сервизното обслужване ще се извършва от производителя в срока посочен в техническото предложение, като всички разходи за транспорт на техниката от и до сервиза на производителя са за сметка на участника.Участникът следва да покрие следните минимални изисквания за техническите си възможности и квалификация:

- Участникът следва да е изпълнил минимум един договор със сходен предмет през последните три години, считано до датата определена като краен срок за подаване на оферти, като това обстоятелство се доказва с референции.

Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените договори от всички членове в обединението.

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т.3, т. 4, ал. 5, т. 2 от ЗОП.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от ЗОП.

6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т.5 от ЗОП

7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП

8. Когато участниците са юридически лица, декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, по чл. 47, ал.2, т.5 и по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП, се подават, както следва:

8.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

8.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

8.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

8.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

8.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

8.6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

8.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8.8. в случаите по т. 8.1 – 8.7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1.1 - 1.3., 1.5, 1.6., 1.9., 4, 5, 6 и 7 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по т. 2 и 3 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.9. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка, участникът трябва да посочи подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, или да декларира писмено, че няма да ползва подизпълнители. За целта посоченият подизпълнител следва да попълни и подпише приложената към настоящата документация декларация.

10. Всеки подизпълнител трябва да отговаря на всички изисквания, на които отговаря и основния участник и да представи към офертата на участника документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП.

11. Изрично пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с Възложителите не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника.

12. Оферта по образец.

13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.

14. Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти.
Плик № 2: "Предложение за изпълнение на поръчката"

В този плик се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката съобразно техническата спецификация и посочените в документацията изисквания.1. Техническото предложение на участника трябва да отговаря на всички изисквания, определени от възложителя в настоящата документация за участие.

2. Към техническото предложение участникът следва да представи следната информация:

- Описание на техническото предложение, направено въз основа на заданието;

- Подробна техническа спецификация на всеки един продукт, който се оферира;

- Гаранционни условия;

- Срок за извършване на доставката.

3. Техническото предложение и приложенията към него трябва да се представят в оригинал, подписан от законния представител на съответния участник, без да се посочва цена.
Плик № 3 :“Предлагана цена”

1. Участникът представя ценовата оферта в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, и наименованието/името на участника.

2. Ценовата оферта трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение по приложения към документацията образец и Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;

3. Ценовата оферта трябва да бъде подписана от лицето, което управлява и представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение;

4. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички необходими разходи за изпълнението на обществената поръчка;

5. Ценовата оферта трябва да съответства на техническата оферта;

6. Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.

В цените следва да бъдат включени всички необходими разходи за изпълнение на поръчката. Всички цени да бъдат посочени без данък върху добавената стойност и на отделен ред с включен 20 % ДДС.Каталог: file -> 2013
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 770 лева, за общ обем от 35 040 часа програма, включваща
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 679 лева, за общ обем от 35 136 часа програма, включваща
2013 -> Отчет за дейността на българската национална телевизия 1 април 2008г. – 30 септември 2008г
2013 -> Българска национална телевизия счетоводна политика
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща
2013 -> Отчет на българска национална телевизия за 2013 година
2013 -> Норматив за определяне базисните параметри при съставяне на бюджет на телевизионни филми
2013 -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
2013 -> Приложение №10. 9 Член на оценъчната комисия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница