Програма „цифрова българия 2025 пътна карта за периода 2018-2025страница1/5
Дата16.10.2018
Размер333.5 Kb.
#90028
  1   2   3   4   5

Приложение 2


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“

ПЪТНА КАРТА ЗА ПЕРИОДА 2018-2025


Проект март 2018 г.
Обща забележка за всички мерки: Мерките, свързани с разходване на публичен ресурс и средства от фондовете на ЕС, ще бъдат реализирани при съобразяване с националното и европейско законодателство в областта на държавните помощи.
Забележка*: Тези мерки ще бъдат реализирани в рамките на одобрените разходни тавани на съответните отговорни първостепенни разпоредители с бюджет (отговорни институции).


Цели

Мерки
дейности/ проекти


Финансиране

Срок за реализация

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорни институции

ПРИОРИТЕТ 1: СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦИФРОВИТЕ МРЕЖИ И УСЛУГИ И ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО ТЯХ


Цел 1. Новата регулаторна рамка в електронните съобщения - ключова предпоставка за гарантиране на устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения

1. Въвеждане в националното законодателство на изискванията на новата регулаторна рамка в областта на електронните съобщения


Финансиране във връзка с географските проучвания за разгръщането на мрежи

2019 – 2021 г.

Създаване на благоприятни условия за инвестиции в инфраструктура, повишаване качеството на предоставяните услуги и защитата на личните данни на потребителите

Приети нормативни актове.

МТИТС

КРС


Цел 2. Хармонизирано използване на радиочестотния спектър

1. Освобождаване на радиочестотен спектър, който в момента се ползва за целите на националната сигурност в обхвати 700 MHz (радиочестотна лента 694-790 MHz) и 800 MHz (радиочестотна лента 790-862 MHz), за граждански цели.

Изисква се финансиране в случай, че е необходимо освобождаване на радиочестотен спектър от действащи мрежи (граждански и военни)*Осигуряване на широколентово покритие и високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет.

Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги. Увеличаване на социалните и икономическите ползи за потребителите.Изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.


МТИТС

МО

МВР2. Изготвяне на Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 MHz в Съюза


Изисква се финансиране в случай, че е необходимо освобождаване на радиочестотен спектър от действащи мрежи (граждански и военни)

2018

Осигуряване на широколентово покритие и високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет.

Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги. Увеличаване на социалните и икономическите ползи за потребителите.

Осигурено хармонизирано ползване на радиочестотен обхват 700 MHz.


1/Приета Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 MHz в Съюза.

2/Изменен Национален план за разпределение на радиочестотния спектърМТИТС

КРС


МО

МВР


3. Изменение и допълнение на съответните подзаконови актове с цел осигуряване на хармонизирани условия за ползване на обхват 700 MHz. Предоставяне за ползване на радиочестотен спектър от този обхват.


Не се изисква финансиране

След освобождаване на обхват 700 MHz за граждански цели

Осигуряване на широколентово покритие и високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет.
Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги. Увеличаване на социалните и икономическите ползи за потребителите.
Осигурено хармонизирано ползване на радиочестотен обхват 700 MHz.

Предприети действия по изменение и допълнение на съответните подзаконови актове.
Предприети действия по предоставяне на радиочестотен спектър.КРС

4. Стартиране на процедури по предоставяне на радиочестотен спектър в следните обхвати: 1.5 GHz (радиочестотна лента 1452-1492 MHz); 2 GHz (сдвоените ленти 1920-1980 MHz и 2110-2170 MHz); 2.6 GHz (радиочестотни ленти 2500-2690 MHz); 3.6 GHz (радиочестотна лента 3400-3600 MHz)

Не се изисква финансиране

2018

Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги.
Увеличаване на социалните и икономическите ползи за потребителите.
Стимулиране развитието на единен цифров пазар.

Предприети действия по предоставяне на радиочестотен спектър.КРС

5. Определяне на условия за използване на радиочестотен спектър за въвеждане и развитие на 5G мрежи в съответствие с бъдещи решения на Европейската комисия за хармонизирано използване на радиочестотния спектър

Изисква се финансиране в случай, че е необходимо освобождаване на радиочестотен спектър от действащи мрежи (гражднаски и военни)*

В зависимост от сроковете по решенията за хармонизирано ползване на радиочестотния спектър

Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги.
Увеличаване на социалните и икономическите ползи за потребителите.
Стимулиране развитието на единен цифров пазар.

Предприети действия по изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.
Предприемане на действия по изменение и допълнение на съответните подзаконови актове.
Предприемане на действия по предоставяне на радиочестотен спектър.

МТИТС

МО

КРС6. Изготвяне на национален план и график („национална пътна карта“) за въвеждане на 5G

Изисква се финансиране в случай, че е необходимо освобождаване на радиочестотен спектър от действащи мрежи (гражднаски и военни)

Предстои определяне на срокове от ЕК за приемане пътна карта за 5G

Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги.
Увеличаване на социалните и икономическите ползи за потребителите.

МТИТС
КРС

Цел 3. Преодоляване на регионалните различия чрез стимулиране на инвестициите в ИКТ инфраструктури и технологии

1. Актуализиране на националния NGA план с „Хоризонт 2025“ и приемане на пътна карта


Не се изисква финансиране


2018


Актуализиран план с Пътна карта.

Изградена съобщителна инфраструктура с акцент в селските райони;

Освобождаване на

радиочестотния спектър за

граждански нужди;

Насърчаване използването на ИКТ в администрацията и повишаване цифровата компетентност на населението и стимулиране използването на електронни услуги.


МТИТС
други отговорни институции

1.1 Проучване на възможностите за експериментално изграждане на 5G свързаност по протежение на високоскоростни пътни артерии

Публично-частно партньорство
Готов анализ и евентуална реализация
АПИ2. Изграждане и поддържане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ във връзка с изпълнението на изискванията на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи

1.99 млн. лв. по ОПДУ. Договор

BG05SFOP001-1.002-0022.
април 2017 – декември 2018

Изградена ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“.

Разработена геопространствена база данни;

Разработена и внедрена софтуерна платформа за обработка и графично представяне на данни по смисъла на Директива 2014/61/ЕС;

Разработени и внедрени пет електронни административни услуги;

Разработени и внедрени два публични електронни регистри.МТИТС


3. Изграждане на широколентов достъп от следващо поколение с акцент върху селските райони**1ПРСР

ДБ*


2020

Инвестиционната инициатива за изграждане на свръхвисокоскоростна комуникационна свързаност ще бъде реализирана на три етапа. Обект на

интервенция ще бъдат населените места с население до 30 хил. жители, които са 182 от общо 191 общински центъра, разположени в бяла и сива зона по отношение на свръхвисокоскоростна свързаност.
Брой свързани селища:

Първи етап – 39 селища;

Втори етап – 34 селища;

Трети етап – 109 селища.ДА ЕУ

4. Координирано и успешно участие на максимален брой български общини в инициативата WiFi4EUЕК

2020

Повишаване на броя на гражданите с достъп до безплатен широколентов достъп на обществени места с високо качество, увеличаване броя на предлаганите публични услуги, стимулиране развитието на МСП и др.

Брой финансирани общини

МТИТС

Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница